Droomwerelden

  8 januari 2013

Vanavond zou ik graag met jullie even over een oude uitspraak nadenken, namelijk dat de mens, die droomt, eigenlijk God is en de mens, die nadenkt, een bedelaar. Het is een heel oude uitspraak maar voor een groep als deze heeft zij wel heel wat waarde. Want het is zo dat de mens die droomt, kosmisch gezien, zich bevrijd heeft van zijn stoffelijke beperkingen. De mens die droomt, en dat hebt u allen wel al ervaren, kan allerlei werelden doorleven. In een droom kun je zelfs werelden creëren. In een droom zijn er voor u geen grenzen. Op het ogenblik dat u stoffelijk nadenkt, dan begrenst u zichzelf, dan hebt u slechts de mogelijkheid om bepaalde facetten van het geheel te zien. Andere delen van het geheel zijn door uw stof niet bereikbaar. En daar wordt het interessant voor een groep als deze die verder wil doordringen in de kosmische mogelijkheden, die verder wil doordringen, zeker aangaande de vragen die het stoffelijk leven nogal eens naar voor brengt: wat stuurt ons, wat zijn de bronnen, en noem maar verder op.
Wanneer je droomt, dan bent u bevrijd van zeer vele grenzen. Wanneer u over uw droom gaat denken, dan bent u weer beperkt. Dus zou ik stellen dat, zeker aan de hand van de mogelijkheden die het droomgebeuren inhouden, u eigenlijk niet de fout gaat maken om over dromen na te denken. Nog minder, zoals nogal eens gemakkelijk in de maatschappij der mensen gebeurt, van interpretaties aan dromen te geven. Want dan zit u weer in de bedelarij, om het zo te zeggen. Wanneer u over uw dromen gaat denken, dan gaat u vooral dit trachten te linken aan de beperkte stoffelijke kennis, die u bezit. U gaat, waarschijnlijk omdat u dat al meermalen is duidelijk gemaakt, denken dat uw droom enkel en alleen maar een lichamelijke reactie is die wordt veroorzaakt om uw zenuwspanning, die in de dag is opgebouwd, af te voeren en om uw lichaam terug een beetje in ontspanning te brengen. Natuurlijk is het zo dat tijdens de droomfase uw lichaam een zekere rust kent. Natuurlijk is het zo dat, wanneer u in de loop van de dag, stoffelijk gezien, een zware spanning hebt doorgemaakt, dat tijdens de slaap deze spanning wordt afgeleid. Maar is dit door de droom of is dit door de stoffelijke werkingen van uw lichaam?
Ik ben geneigd te zeggen dat de droom daar maar een randfenomeen is en dat randfenomeen heeft een positieve invloed op uw stoffelijk welzijn en geeft u rust en ontspanning. Maar het is zeker niet het enige wat deze droom betekent, in tegendeel. Sta mij toe te zeggen dat het grootste gedeelte van het droomgebeuren voor u niet alleen dus dat kleine beetje stoffelijk evenwicht inhoudt maar vooral een geestelijke leerschool is. Een geestelijke leerschool die soms een kleine overdracht heeft naar de stof, en dit zal dan in de meeste gevallen gaan langs de weg van de emotie, dan wel dat, door uw dromen u, uw geest, niet uw hersendenken maar uw geest, de mogelijkheid geeft om aardig wat lering op te doen. Want het is werkelijk zo dat de droom de mogelijkheid is om voor uzelf in de grote diepten van de kosmos door te dringen. Wanneer u droomt, is er geen begrenzing. Dit wil zeggen: in uw droom kunt u zich overal verplaatsen, niet beperkt tot uw aarde, maar u kunt zich door de ganse kosmos heen verplaatsen. U kunt tijdens uw dromen leren wat er aan mogelijkheden aanwezig zijn. En dat is aardig wat anders dan dat je zou stellen: “ik reis door de nevelen der sterren en dit is nou puur astronomie”. Ach nee, ook die astronomie behoort tot die beperkte denkwereld. De droomwereld heeft de mogelijkheid om door te dringen tot in de verste uitersten van de kosmos. Want mag ik jullie er opmerkzaam op maken, en nu ga ik weer even terug naar mijn oude filosofen, dat zij ook gesteld hebben dat de droom de bron is geweest van de eerste klank, dat de droom de bron is geweest van het eerst geschapene. En wanneer jullie in jullie oude christelijke boeken gaat snuffelen, dan gaat u terug vinden dat eerst er het Woord  was en door het Woord dat uitgesproken werd door God, is de kosmos geschapen. Maar, let nu wel op, het Woord was gedroomd. God droomde de kosmos en door die droom ontstond het geheel dat, laat ons zeggen, tot op heden kan omschreven worden als zijnde de Bron, als zijnde de Oorsprong. En dit werd uitgedrukt, niet in gedachten maar in dromen. Dit werd uitgedrukt, niet in vaste vormen maar in ideeën. Dit werd uitgedrukt in emoties. Althans, dit is wat de mens gedurende vele eeuwen heeft trachten te ervaren. En heus, het is niet alleen in de laatste eeuwen maar reeds van in het begin zijn er denkers geweest die beseften dat door het denken zij zichzelf ontzettend beperkten. Dat de gedachte in de stof een rem was voor hun geestelijke ontwikkeling. En dit klopt. Want op het ogenblik dat u u kunt vrij maken van de stoffelijke gedachten, kunt u overstappen in de wereld van, wat ik hier omschrijf als de droom. En dan is er voor u geen enkele beperking, geen enkele remming.
U bent een groep die zich de laatste jaren met magie heeft bezig gehouden, met mystiek heeft bezig gehouden, onder de grote noemer, overkoepelend, van esoterie. Dus moeten jullie toch reeds begrepen hebben dat er, buiten hetgeen dat u in het dagdagelijkse doormaakt, er totaal andere mogelijkheden aanwezig moeten zijn. Er zijn er verschillende onder u die gaven bezitten en die ervaren, langzaam aan meer en meer, dat het niet is wat de logische gedachte hen weergeeft maar dat het een opwellen is van, ik zou het best kunnen omschrijven als droombeelden. Maar dat deze droombeelden wel degelijk zichzelf achteraf invullen in uw dagdagelijkse werkelijkheid, soms tot eigen verbazing, dat u moest vaststellen dat volgens uw nadenken dit helemaal niet kon en volgens uw aanvoelen, uw emotie, uw droombeeld, wel degelijk plaatsvond.
Waar ik met jullie vanavond naartoe wil gaan, is dat je in de komende weken zou nadenken over de ontzettende mogelijkheden die ieder van u heeft wanneer u probeert de grens die de stoffelijke beperking inhoudt, te overschrijden. En deze overschrijding gebeurt het gemakkelijkst op het ogenblik dat u in rust bent. Wanneer u slaapt, kunnen we zeggen dat het onbeheerst is, dat het spontaan is, dat het voor de stof bijna niet vatbaar is. Maar je kunt ook vanuit een andere optiek vertrekken. Jullie zijn allemaal intens bezig, bij voorbeeld met mediteren en via deze weg heb je ook een opening, een verbinding met deze werelden. En dan heb je hier weer een werktuig dat, zeker in de komende tijd, voor u als een heel bruikbaar instrument kan naar voor komen. Want wanneer u vanuit de rust van meditatie, uw geest de vrijheid geeft om trachten de voor u in dit stoffelijk bestaan de juiste beelden, de juiste emoties, de juiste indrukken door te geven, dan komt u langzaam maar zeker op het terrein van uw tweede werkelijkheid en kan u zo uw leven veel gemakkelijker, telkens weer opnieuw, in de juiste richting oriënteren. Dan zult u opmerken dat niet het logisch stoffelijk denken uw dagelijkse leidraad is, want dat logisch stoffelijk denken heeft al voor velen aardige verrassingen bezorgd, maar dat vooral uw aanvoelen, en dikwijls het ongedefinieerd aanvoelen, voor u een nieuwe weg is, een nieuwe mogelijkheid. Dat u durft in de stof te leven volgens die feeling, volgens die droombeelden die in u langs deze weg opwellen. En dan zal u opmerken dat plots rondom u vele zaken wijzigen, dat aan hetgeen dat, in de eerste vorm redelijk ongedefinieerd, naar voor komt, al rap een lijn komt te liggen die u het mogelijk maakt van juiste handelingen in het stoffelijke bestaan uit te voeren. Handelingen die, ondanks de gedachte van de stof, veel tegenstand zouden moeten ervaren of krijgen, deze dan in werkelijkheid helemaal niet ervaren. Want wanneer iets via deze weg ontwikkeld is, dan is dit opgebouwd uit krachten die groter zijn dan hetgeen u zich stoffelijk kan indenken.
Wanneer uw droombeelden, en ik blijf bij dit woord omdat dit het simpelste is, in de werkelijkheid zich laten uitwerken, en dan in dit geval is het niet uw eerste werkelijkheid want dat is het stoffelijke, maar de tweede werkelijkheid, dan krijgt u dat er in die tweede werkelijkheid als het ware een totaal nieuwe wereld wordt geschapen. Ik zou bijna zeggen: “het Woord wordt terug gesproken”. En door dit Woord, dat terug gesproken wordt, kom je in contact met alle krachten die in deze tweede werkelijkheid, die in wezen het hoofdgegeven is in uw bestaan, deze tweede werkelijkheid, die u dan mogelijkheden biedt die u stoffelijk eigenlijk niet kan inbeelden.
En dan zie je dat diegene die daar in leeft en mee bezig is, ach, misschien voor de wereld rondom hem of haar een rare Pipo is maar in werkelijkheid iemand die een doorzicht heeft gekregen van hoe kosmisch alles in elkaar past, hoe het stoffelijk bestaan ach, maar een heel kort momentum is in uw totale bestaan. Je ontdekt de zoektocht van uw eigen geest. Je ontdekt het waarom van uw bestaan. En dat waarom van het bestaan is voor ieder individu anders. Uw geest heeft een ervaring achter de rug die ook weer verschilt van ieder individu. En de ervaring die je achter de rug hebt, je zou het omschrijven als de bestaanservaring, van op het moment dat u uzelf gedroomd hebt, bestond u. Wel, deze ervaring heeft ertoe geleid dat je weer dromen hebt omgezet, heeft ertoe geleid dat je keuzes hebt gemaakt toch op deze aarde te incarneren om hier weer te leren. En dit is voor ieder van u anders. Maar langs deze weg krijg je de mogelijkheid om voor uzelf antwoorden te vinden, voor uzelf inzicht te krijgen in de redenen van uw bestaan, in de redenen van uw zoektocht.
Niemand kan dit voor u doen. Want iedere entiteit is een kosmos op zich. Daar hebt u misschien nog nooit bij stil gestaan maar je kunt niet zeggen: “ik ben een deel van de kosmos”. Neen, je kunt enkel voor uzelf ervaren dat je de kosmos bent. Dat is misschien ook een moeilijke sleutel maar toch zou ik jullie willen vragen van: denk erover na. Zo goed dat je niet kunt zeggen: “ik ben een deel van God”, voor diegenen die graag een goddelijke omschrijving geven, je kunt onmogelijk een deel van God zijn. Maar God kan jou zijn.
Ach, dit is moeilijk en zeker voor sommigen die nogal gelovig zijn opgevoed, is dit in de taal, als het ware, een vloek uitspreken. Maar toch is het geen vloek, toch is het, naar mijn aanvoelen, de meest juiste benadering van de waarheid omtrent de goddelijkheid. Want ook, zoals ik in het begin gezegd heb, God is ook ontstaan, om het zo uit te drukken, en misschien mag ik niet zeggen ‘ontstaan’ maar God ‘was’ of ‘is’ een droom. Maar een droom die, wanneer hij gedroomd werd, alles omvat, ook u. En wanneer ik u er zou uitnemen, om het zo te zeggen, wat natuurlijk onmogelijk is, maar stel dat ik u er uit neem, dan bestaat die droom niet meer. Dan bestaat er niets meer. Dus begrijpt u dat het onmogelijk is dat u dit deeltje bent. Nee, u bent het geheel. Wanneer ik zo even hier rondkijk, dan zie ik dat de meesten van u dit moeilijk verwerken. U vindt het nogal zwaar voor juist na de feestelijkheden zulke stof voorgeschoteld te krijgen. Maar het is niet zo zwaar als dat u denkt. Want u zit op het spoor nu, met jullie gedachten, van de bedelaar.
Wanneer u het eens gaat proberen gevoelsmatig te laten werken in u, wanneer u in de komende dagen hetgeen dat ik u gebracht heb, rustig in u laat doordringen en er rustig over mediteert, dan zult u opmerken dat er in hetgeen dat hier gezegd is, pareltjes van dromen zijn, pareltjes waar ieder van u zich kan in terugvinden. En wanneer u zich daarin kunt terugvinden, dan kun je dit naar uw dagdagelijkse werkelijkheid overbrengen. Dan kun je daar, als het ware, mee aan de slag, beseffende dat u niet meer de speelbal moet zijn van de stoffelijke wereld rondom u maar dat u, via uw droomwereld, aardig wat meer kan bereiken. Neem gerust van mij aan dat het de moeite loont om daar in de komende maanden wat mee te gaan experimenteren. En je zult de mogelijkheid krijgen, gezien hetgeen wat in de komende maanden gebeurt, via deze weg aardig wat resultaat te behalen zodat u een zuiverder beeld krijgt van wat er op dit ogenblik rondom u plaatsgrijpt. En u hoeft het heus niet buiten de groep te gaan declameren want het gevaar zit er altijd in dat, wanneer u via deze weg uw gevoeligheid zo vergroot, dat u steeds weer achter de schermen kan kijken of tussen de regels lezen wat de werkelijkheid is of wat, in sommige gevallen, de waarheid is, dan bent u voor uw medemens, in vele gevallen, een gevaar. Want u moet beseffen dat het grootste deel van de huidige mensheid het niet graag aanvoelt of waarneemt dat er mensen zijn die tussen de regels kunnen lezen, die achter de schermen kunnen kijken zonder dat ze er eigenlijk handelingen moeten voor uitvoeren zodat ze niet raakbaar zijn. En dat is heel lastig in een maatschappij zoals de uwe. Dus, als ik een kleine raad mag geven, u doet ermee wat u wil, dan zou ik zeggen: hetgeen dat u vaststelt, hetgeen dat u te weten komt, hou het binnen de gesloten kring. Zo zal u zien dat u de mogelijkheden behoudt om uw eigen bestaan verder in ontplooiing te brengen. Wanneer u, met de kennis die u opdoet, klokkenluider wilt spelen, dan zal u opmerken dat de klokken rap stil vallen en dat u heus er niet mee verder geraakt.
In de eerste plaats is deze les bedoeld om u tot diepere inzichten te brengen via de kosmische werkelijkheid. En de kosmische werkelijkheid is voor de mens alleen maar, in wat ik omschrijf, een droombeeld te vatten. En vanuit dit beeld, naar de stof toe, een emotionele gevoeligheid door te geven. Het is misschien een rare weg die u als mens niet gewoon bent maar het is een weg die, vooral in deze tijd, u aardig wat mogelijkheden geeft. En je zal opmerken dat, wanneer je deze weg bewandelt, je steeds meer en meer anderen zult ontmoeten die ook zulk een weg bewandelen. Want u bent heus niet de enige. De ganse tendensen die op het ogenblik in de kosmos tot ontplooiing komen, maken dat diegenen die, ik zal het misschien mooi uitdrukken, een reeds gedroomd bewustzijn hebben ontwikkeld, door de huidige kosmische tendensen aardig wat verder kunnen geraken maar ook opmerken al diegenen die op dat zelfde spoor aan het ontwikkelen zijn. En dat heeft heus niets te maken met wat de mens in de stof is. Het is niet omdat je veel theoretische studie hebt gedaan, dat je deel bent van deze ontwikkeling. Er kunnen dikwijls velen tussen zitten die in uw ogen in de eerste plaats flierefluiters zijn, die verder staan dan diegene zich in de maatschappij als zeer voornaam en deskundig voordoen. Want ook hier weer zit je met het denken, het denken dat een bedelaar van u maakt.
Ach, en nu is hier iemand die nadenkt en die zegt: “ja maar, jullie hebben altijd gezegd dat we zelfstandig moeten nadenken”. Heel juist. U kunt over alles nadenken, u mag of u moet over alles een eigen mening vormen, maar beperkt u dit om wat op een avond als deze naar voor is gebracht, trachten te ervaren, trachten uit te voeren? Nee. Want als u de zinsnede die wij, van onze zijde, u meegeven, navolgt, dan gaat u experimenteren met hetgeen ik hier naar voor heb gebracht. En dan is dit niet meer louter een stoffelijke hersenwerking maar dan is dit een werking van de complete persoonlijkheid. Ik kan het misschien beter uitdrukken en zeggen: van de kosmische persoonlijkheid die je zijt. En zo open je mogelijkheden om, naar de toekomst toe, uw eigen bewustzijnsweg te gaan en steeds meer en meer ervaringen op te doen.
Zo, broeders en zusters, dit is hetgeen dat ik u vanavond wou aanbieden. Het is natuurlijk, in zekere zin, zeer, zeer geestelijk. En wanneer ik zo overschouw, dan moet ik vaststellen dat de stoffelijke impulsen bij jullie zich nogal redelijk sterk in verzet zetten. Want zolang wij, van onze zijde, zaken zeggen die stoffelijk gemakkelijk te verwerken zijn, mee om te gaan, is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Maar op het ogenblik dat ik een zekerheid onderuit haal, en met mijn begin, of mijn openingszin, heb ik dit wel even gedaan, dan gaat er van alles ontstaan dat een verweer vormt. En ook dit is heel mooi om aan te zien want hierdoor bewijs je voor uzelf dat hetgeen gebracht is, kosmisch juist is. Het is mooi om volgen en daarom zou ik zeggen: ga ermee om, werk ermee en vooral, gebruik de ervaringen die eruit voortkomen. En dan zal je zien dat er aardig wat meer in een droombeeld schuilt dan dat je met uw gedachten over het droombeeld kunt denken. Want dat droombeeld houdt in wezen uw kosmos in, uw ganse kosmos, en die is zo ontzettend groot dat u deze met uw stoffelijke hersenen niet kan omvamen.
Ik wens jullie nog zeer intense, lichtende, waardevolle dromen toe zodat uw pad van bewustwording volledig mag verlicht zijn door het Licht van de Kosmos, door het Licht van de Bron. Goedenavond, broeders en zusters.

Deel 2

Vragen

Het tweede gedeelte van de avond is nog altijd voorzien voor eerst uw vragen.

 • Had de broeder het in het eerste gedeelte over het uitbouwen van de tweede werkelijkheid?

Even navragen. Het uitbouwen van de tweede werkelijkheid is één van de facetten van hetgeen wat naar voor is gebracht. En je zou kunnen zeggen dat, gezien de les in het eerste gedeelte op filosofische basis is gestoeld, dat wel degelijk de droomwereld kan vertaald worden naar, dan in uw dagdagelijks gebeuren, een tweede werkelijkheid.
Anderzijds moet ik er aan toevoegen, want ik krijg hier even nog een opmerking, dat je als je via deze droomwerelden resultaten gaat behalen, dat dit niet alleen een tweede werkelijkheid is, want deze wordt in de stof omschreven omdat stoffelijk een eerste werkelijkheid wordt gezegd, maar dat, let nu op wat ik doorkrijg, het “de werkelijkheid” is.
Zo, ik denk dat ik het zo goed vertaald heb wat men hier mij hier doorgeeft.

 • Broeder, moeten we ervan moeten uitgaan dat de dagelijkse beleving de illusie is en de droom de echte werkelijkheid?

Wel ja, ik zou dit zo durven stellen. Wanneer we het kosmisch bekijken, dan is het stoffelijke, het stoffelijke leven, een illusieleven, een illusiewereld die niet werkelijk is. En dan zouden we kunnen stellen dat uw droomwereld wel degelijk de werkelijke wereld is of, laat ons zeggen, het kosmische gebeuren. Het is natuurlijk vanuit welke ooghoek u het benadert. Maar ja, ik ben geneigd van te zeggen: “de, of beter gezegd, het bestaan van uw geest en zijn ervaringen zijn reëel, ten opzichte de leerschool in de stof is meestal gebaseerd op een illusie”. Als je het vanuit mijn ooghoek beziet, en ik heb het voordeel van geen last te hebben, buiten u natuurlijk, van een stoffelijk voertuig, dan moet ik zeggen dat de geest die in de stof neerdaalt om ervaringswerelden op te doen, leeft voor het grootste gedeelte in een illusiewereld, de stoffelijke wereld. Want de ervaringswereld die hij kan opdoen in de stof bevindt zich niet in die illusie maar wel degelijk in die droomwereld, die kosmische droom.
Ik hoop dat het niet te ingewikkeld wordt.
Die laatste zin heb ik niet begrepen broeder.
Wel, uw geest incarneert of is geïncarneerd in de stof om ervaring op te doen. Maar de ervaring die de geest kan opdoen, is gebonden aan de droombeelden die dat stoffelijke voertuig mogelijk maakt. Al de rest in de stof als dusdanig berust op een stoffelijke illusie.
Kijk, uw stoffelijke voertuig, hoe mooi het ook is en hoe goed het ook functioneert, is in het totale bestaan van uw geest maar een fractie en op het moment dat de geest dat voertuig terug loslaat, is de illusie opgeheven. Er blijven geen restanten van over. Dat voertuig, dat geen geest meer heeft, vervalt. En de mens kan dan nog wel proberen van dat te balsemen en te doen maar dat heeft eigenlijk geen enkele waarde want dat voertuig heeft geen bestuurder meer. Het is, als het ware, dat je een auto waar alles uitgehaald is en alleen de vorm behoudt en in een museum zet en zegt van: “kijk eens, daar reed men vroeger mee”. Maar er is geen mogelijkheid meer om het nog werkelijk in beweging te krijgen. Begrijp je?

 • Ja.

Goed. Dus denk ik effectief dat, kosmisch gezien, voor de geest de droomwereld de echte wereld is en de stoffelijke wereld een illusiewereld.

 • Is de droomwereld eigenlijk dan synoniem van de tweede werkelijkheid ?

Neen, als kosmische werkelijkheid. De tweede werkelijkheid behoort tot uw stoffelijk bestaan. De eerste werkelijkheid is uw stoffelijk bestaan. De tweede werkelijkheid zijn de, rondom dat stoffelijke, mogelijkheden die u direct stoffelijk niet waarneemt. Maar die u, via een omweg, wel degelijk via de gedachte kunt creëren. De droomwereld, in dit geval, is uw kosmische werkelijkheid, de echte werkelijkheid, zou ik zo zeggen. Uw tweede werkelijkheid in de stof is al een stap dichter naar uw kosmische werkelijkheid.
Oei, oei, ik hoop dat ik het u niet te ingewikkeld en te moeilijk maak.Nu, ik ben niet zo een filosoof zoals de broeder die in het eerste gedeelte naar voor is gekomen en ik tracht het voor u zo duidelijk mogelijk te vertalen. Maar u mag mij niet kwalijk nemen dat ik het op mijn wijze zeg die misschien ietsjes verschilt van de filosofische gedachtesporen die mijn collega hier in het eerste gedeelte naar voor heeft gebracht.

 • Creëer je dan in de tweede werkelijkheid een droomwereld waarin de geest nog meer lering kan uithalen. Is  dat dan via de stoffelijke werkelijkheid?

Omdraaien. U vertrekt vanuit de kosmische werkelijkheid, krijg je een vertaling naar de mogelijkheden in die tweede werkelijkheid. In die tweede werkelijkheid kan de stof werken, kan de stof ook lering opdoen, kan de stof ook ervaring opdoen. Als deze ervaring dan weer, laat ons zeggen op het gevoelsterrein ligt, kan deze overgedragen worden naar uw kosmische werkelijkheid, om het zo te zeggen.
Kijk, het is misschien, ja, het zal gemakkelijker zijn als u aan onze zijde komt. Zo simpel is het. Het is misschien heel cru gezegd hé en het jaar is nog jong, dus we mogen gerust nog een beetje verder feesten. Maar het is zo.

 • Broeder, dat wil toch niet zeggen dat we bedelaars zijn van het moment dat we beginnen te denken. Maar als we hier niet op doordenken, begrijpen we het niet. Zo simpel is het niet.

Neen, neen, u maakt hier de gewone stoffelijke fout.
In het eerste gedeelte is duidelijk naar voor gebracht dat het vooral moet vertrekken vanuit het droombeeld, vanuit het gevoelen, de emotie die speelt daarin een zeer grote rol. En dan is dat niet meer zuiver het hersendenken.
Sta mij toe te zeggen dat, en dat is misschien gemakkelijker te begrijpen voor jullie, wanneer je over stoffelijk denken spreekt, dan spreek je bijvoorbeeld over wiskundig denken. Denken zonder dat er afwijkingen zijn. Denken, heel rechtlijnig. Zoals de meeste mensen doen. De meeste mensen denken, en dan hebben ze het idee dat hetgeen wat zij denken alleen juist is, dat dat gedachtebeeld het juiste beeld is en ze beseffen niet dat hetgeen wat zij denken eigenlijk maar een heel klein deeltje is van een enorm grote massa. En ik zou bijna zeggen, sta mij toe te zeggen, dat het denken van een mens bijvoorbeeld een zandkorreltje is van een ontzettend strand aan de oceaan. Maar die mens denkt wel dat dit ene zandkorreltje alles is. Begrijp je?
Dus u kunt zich voorstellen hoe dat u zich met uw denken telkens weer opnieuw vergist. Want dat zandkorreltje, dat ziet andere zandkorreltjes rond zich en dat denkt: dat is de ganse wereld, dat is het ganse bestaan. Dat zandkorreltje ziet niet dat er honderd meter verder bijvoorbeeld een, ja, een klif is en dat er een paar honderd meters verder bomen staan en nog verder een andere wereld is. Dat kan dat zandkorreltje niet bevatten. En dan denkt dat zandkorreltje dat één zandkorreltje met de korreltjes er rond de wereld is. En dat is wat het grote, laat ons zeggen, falen is in de mensheid en in zijn ganse geschiedenis. Zijn beperktheid door zijn denken.
Kijk, ik ga misschien iets gek zeggen. Maar als Albert Einstein alleen maar had gedacht volgens zijn wetenschappelijke opleiding, dan had hij nooit gekend geweest. Zijn  grootste en belangrijkste ideeën zijn ontstaan omdat de man durfde dromen. Omdat de man zaken die hij vanuit de andere werkelijkheid opnam naar de stoffelijke werkelijkheid, durfde vertalen en durfde zeggen tegen al de rest: “makkers jullie zien het verkeerd, volgens mij is het zo”. Zonder dat hij, en dat is toch – en daar houden weinig mensen rekening mee – belangrijk, dat hij er echt volgens de stof wetenschappelijke bewijzen voor had. Hij had ze niet, maar hij heeft ze dan maar zelf opgebouwd. En weet je wat het rare is? Iedereen gebruikt nu zijn formules waarvan hij zelf weet dat ze eigenlijk niet juist zijn. Maar voor de mens, in zijn beperkt stoffelijk denken, vinden ze dat ze juist zijn. En binnen enkele eeuwen misschien zal er weer een andere zijn die gewoon bewijst dat al hetgeen wat dat daarop gebaseerd is, in feite niet klopt. Dan gaat het weer grote paniek zijn. Zoals met vele zaken.
Kijk, degenen die in de stof verder willen komen, en je moet eens je geschiedenis nagaan, dat zijn degenen die hun droombeelden durfden voor werkelijkheid te nemen, ze om te zetten. Weet u dat er heel veel, op het ogenblik, wetenschappelijke, ik zal zeggen, dogma’s zijn die helemaal niet kloppen met de werkelijkheid maar die gelanceerd zijn en die door iedereen worden aangenomen als zijnde juist?
Kijk alleen maar een keer naar de astronomie, hoe men u van alles voorlegt, hoe de Melkweg in mekaar zit, hoe de sterren in mekaar zitten, hoe de zwarte gaten zijn. Lieve mensen, er is nog nooit op aarde zoveel bullshit over die zaken verkocht dan nu. En toch geloven al die wetenschappers, die er mee bezig zijn, dat het correct is. En je zult weer een Einstein nodig hebben die zal komen vertellen van: “kijk eens hier, je moet het zo eens bekijken” en dan valt gans uw opbouw van uw kosmos, stoffelijke kosmos, in elkaar.
Want men veronderstelt maar en men bouwt maar ideeën op aan de hand van wiskundige berekeningen, meestal algebraïsche waarheden. Maar neem mij niet kwalijk, wetenschappers hier aanwezig, zelfs uw algebraïsche waarheden zijn op een fictie gebaseerd. Maar goed, je hebt dat tot op zekere hoogte in de stof nodig. Je kunt niet zonder omdat je zo een maatschappij hebt gecreëerd. Een maatschappij die zichzelf toch zo belangrijk vindt. Maar ik kan u zeggen, er zijn aardig wat beschavingen op aarde geweest die veel verder stonden dan jullie beschaving ondanks het feit dat jullie nu denken in de stof met al jullie moderne apparaten en, en, en, dat jullie heel ver zijn.
Ik ga eens iets zeggen dat jullie misschien niet graag gaat horen, hé. Maar degenen die op het ogenblik de ruimte beheersen, bezien de aarde als een planeet waarop enkel en alleen nog onontwikkelde primitieve dierlijke wezens aanwezig zijn. Nu heb ik het heel mooi omschreven. En nu spreek ik niet over alle ufo-verhaaltjes en zo verder die u kent. Want u hebt geen enkel idee hoe ruimtevaart werkelijk gaat. Niet met de raketjes die jullie omhoog schieten. Daar lacht men zich een kriek mee, om het zo te zeggen. En als de mens denkt dat hij zeer belangrijk is in die ganse kosmos, stoffelijke kosmos, dan maak je een grote fout. Maar langs de andere kant, en dat is weer interessant voor jullie, is deze planeet voor de geest een enorm interessante. Want juist door die primitiviteit kan hij hier enorm veel nog leren op zijn weg naar bewustwording, op zijn kosmische ontwikkeling. Gek hé, hoe het allemaal in mekaar zit.
Dus om de vragenstelster tevreden te stellen, zou ik zeggen: “ja, uw stoffelijk bestaan is eigenlijk één grote illusiewereld”. Zo

 • Gaat het in deze les dan ook om intuïtie of om visioenen misschien?

Intuïtie kan zeer interessant zijn. Visioenen kunnen op sommige momenten heel boeiend zijn maar je moet wel opletten dat heel veel visioenen die plaats grijpen op aarde eigenlijk ontstaan vanuit een psychologische spanning.
Kijk, nu ga ik misschien weer op zere tenen trappen hé, maar de visioenen die een Bernadette Soubirous had, van de heilige maagd die daar in Lourdes verscheen, die waren gebaseerd, neem mij niet kwalijk dat ik zeg, op een zeer neurasthenieke geest van het meisje. Een meisje dat totaal, ik zou zeggen, in haar opvoeding zo beklemd was, zo gefrustreerd werd dat het op deze wijze heeft kunnen doorbreken en voor haar dus een wereld kon bouwen die ze wou. Waardoor ze belangrijk werd. Ook hier weer zie je, terugkomende: de stof is een illusie. En zo zijn er zeer vele visioenen.
De visioenen van zeer velen beschreven in uw contreien, in uw omgevingen, zijn gebaseerd op psychologische afwijkingen van paters, zusters, doorsnee mensen. Omdat zij in een wereld leefden die hen enorm beperkte. En dan creëert men daar iets tegen.
Wanneer op een bepaald ogenblik, zoals hier gekend in deze streken, een priester ineens bloedende handen krijgt, ’s nachts uit zijn bed wordt gelicht door de duivel, zegt hij. Wat hield dat in? Sorry dat ik het zo stel, maar: een enorme frustratie. Een enorme frustratie. Och, en het was niet alleen seksueel hoor, het zat er voor een groot deel tussen. Maar ook het feit van de ganse opvoeding, die geestelijk sterke afwijkingen heeft gecreëerd.
Waarom denkt u dat op dit ogenblik, en het heeft te maken met uw vraag hoor, zo veel jongeren aan drugs zitten? Denkt u dat zij daaraan zitten omdat zij dat zo lekker vinden? Neen. Zij zitten daar aan omdat zij door hun opvoeding gewoon het noorden kwijt zijn. Zij leefden en werden opgevoed in een illusiewereld. En zij kunnen de realiteit die daar tegenover staat, zogezegd van de stof, helemaal niet meer aan. En zo krijg je dit.
Dus je moet als mens, zeker met die zaken, heel voorzichtig zijn. Veel van die zaken die naar voor worden geschoven zijn gewoon vanuit, laat ons zeggen, hersenafwijkingen, mooi gezegd hé, of zenuwafwijkingen, gecreëerd. En dan ziet u weer maar eens hoe de stoffelijke wereld op illusie draait.
Hopelijk heb ik niet teveel op zere tenen getrapt want in deze streken ligt dat misschien nog wel wat gevoelig.

 • Ik heb die vraag gesteld broeder om daaruit te weten te komen, of om een aanknopingspunt te vinden, tot die droomwerelden te kunnen doordringen.

Dat heeft niets met visioenen te maken.

 • Gebeurt dit dan via de droom in de slaap of…?

Kijk, iemand die visioenen krijgt, krijgt die via een zenuwspanning, via een hersen?????. Meestal vindt het de oorzaak in een verstoorde werking van bepaalde endocriene klieren, ook in het hersengebied. Daar kan bij komen dat er door deze afwijkingen een aanzet is vanuit de geestelijke wereld van entiteiten die geblokkeerd zitten, die niet kunnen aanvaarden in welke toestand ze zijn, met alle gevolgen van dien. Zo’n aanzettingen gebeuren dan meestal ter hoogte van de atlas en kunnen deze personen tot zaken drijven waarvan de mens dan zegt: ‘hoe is het mogelijk?’ Ook hier weer zie je hoe sterk de illusie is.
Wanneer je een les krijgt zoals deze van vandaag in het eerste gedeelte, moet je niet gaan vertrekken vanuit oude denkbeelden die in u leven. Want dan bent u de bedelaar. Durf te vertrekken van het nieuwe. Dat wil zeggen, durf te vertrekken van hetgeen zich in droombeelden, om het zo te zeggen, zich voor u voordoet. Is totaal anders dan hetgeen wat dat u hier naar voor bracht. Maar het is goed dat u het naar voor hebt gebracht want zo is het voor iedereen waarschijnlijk duidelijker.

 • Ik krijg geen hoogte van het gedrag van mijn kat en het is me niet duidelijk van: kan ik het alleen via meditatie oplossen? Moet ik daar grof geschut inzetten en contact opnemen met de groepsgeest ervan of hoe kan ik dat best benaderen?

Kijk eens hier, wanneer een dier een bepaald gedrag vertoont, dan kan dit zijn dat, en dat is het eerste wat je moet nagaan, er ergens een stoffelijke stoornis is in het zenuwsysteem van het dier. Dat is één.
Wanneer je zoiets niet kan vaststellen of het is niet aanwezig, dan moet je verder gaan en zien of dat het dier, in de omstandigheden dat het leeft, normaal kan genoemd worden.
Waarom zeg ik dat? Wanneer we de moderne maatschappij bezien, dan, en of dit nu een poes of een hond of een paard of een vogel is, maakt niet uit, heeft de mens nogal eens de neiging om het dier vanuit zijn natuurlijke milieu te halen. Voor een kat wil dat zeggen: die moet op jacht kunnen gaan. Een kat moet zich vrij kunnen verplaatsen. En nu hoor ik al dadelijk: ‘ja maar, in onze maatschappij, als we ze vrij laten lopen, lopen ze onder een auto en zijn ze dood’. Soit. Tot daar aan toe. Maakt niet uit. Want het dier dat die vrijheid niet heeft, gaat zich niet goed voelen, gaat zich anders uiten. Een dier, een kat is een nachtdier. Dat wil zeggen, in tegenstelling tot wat vele mensen doen, dat een kat ’s nachts buiten moet kunnen zijn. Moet kunnen, om het zo te zeggen, op rooftocht gaan. Dat is nou eenmaal de eigenschap van zulk een wezen. En effectief, als je zegt van: “moet ik mij wenden tot de groepsgeest?”. Ja, de groepsgeest geeft dat aan. En als u zich zou instellen op de groepsgeest van de kat, dan zult u krijgen dat deze, deze vrijheden opeisen. En daar zit dan weer de moeilijkheid van de mens dat zij denken dat zij de kat menselijk moeten kunnen benaderen. En dat klopt niet. Want een kat, in tegenstelling tot een hond, ziet de mens niet als zijnde haar vriend of zijn vriend maar eerder als zijnde een mogelijkheid om eten te vinden, een onderdak eventueel te hebben zolang ze niet teveel beperkt wordt in haar eigen gedrag.
Het is misschien moeilijk voor de mens te aanvaarden maar toch is het zo. Een kat is van nature uit totaal onafhankelijk. Ook ten opzichte van mede rasgenoten. Mag je ook niet vergeten. Een kat heeft geen behoefte noch aan mens, noch aan een ander dier. Dit klinkt misschien cru maar het is nou eenmaal zo. En wanneer een kat dit niet kan voor zichzelf realiseren, dan ontstaan er moeilijkheden. En deze kunnen gaan van een zeer agressief gedrag tot een gedrag van helemaal niets meer reageren of doen. De twee uitersten zijn mogelijk.

 • Als ik het goed begrijp, kunnen we voor dieren ons tot de groepsgeesten wenden als we ze willen helpen.

U kan steeds u instellen op de groepsgeest van een dier. Dit geldt voor alle dieren. Maar hou er rekening mee dat, wanneer u dat doet, de respons die u krijgt u misschien helemaal niet aanstaat. Want de groepsgeest van het dier laat de groep voorgaan.
Ik zou het misschien stoffelijk duidelijk uitdrukken. U kunt een vogeltje hebben en dat vogeltje dat treurt. Dan kunt u de groepsgeest van dat vogeltje aanroepen, bij wijze van spreken, en om hulp vragen. Dan moet u er niet van verschieten dat een paar uur later dat vogeltje bij de groepsgeest terug is. En dat was dan misschien niet de bedoeling. Begrijp je?
Nu zal ik misschien daar nog iets kort aan toevoegen. Dit geldt ook voor de groepsgeest van de mens. Denk daar maar eens over na.

Zo, lieve mensen, dan is mijn taak voor vanavond bijna rond. We moeten nog alleen, of wij mogen, dat klinkt beter hé, mediteren. Er is een vraag gekomen om een zuster van jullie, die op het ogenblik een beetje te weinig op de tekenen heeft gelet, te ondersteunen, letterlijk en figuurlijk. Dus ik stel voor dat wij de moeite nu nemen om in de meditatie haar op te nemen.
En ik wil daar nog een kleine zaak aan toevoegen. Wanneer u over, en dit gaat over ieder van de groep, mediteert doe het dan niet vanuit het oogpunt van: ‘ai, dat is toch erg, we gaan hier even bijsturen’, want dan gaat u totaal de mist in. Ieder van ons komt zaken tegen die op onze weg liggen. Of dat we dit nu graag horen of niet, het is eenmaal zo.
Hier is al heel dikwijls naar voor gebracht, lieve mensen: let op de tekenen. En ik zeg dit speciaal nog voor we beginnen naar iedereen toe omdat we nu in een periode zijn waar tekenen heel belangrijk zijn om te voorkomen dat je teveel botsingen krijgt. Letterlijk en figuurlijk in dit geval. Dus om te voorkomen dat we hier met nog een kleiner aantal gaan zitten, let in de komende, zeker in het komende jaar, op de tekenen. Hou er rekening mee. Zet ze niet terzijde, denk niet te rap: “och, wat is het nou weer?” Als je dat doet, en dan kom je weer bij uw gevoelen uit, dan kun je heel veel zaken voorkomen. Als je erover gaat denken, om het zo te zeggen, dan wordt je de bedelaar. De bedelaar die dan misschien in gips zit of nog erger.
Zo, dat was even een klein toemaatje van mij. En dit geldt voor iedereen. Begrijp mij goed, voor iedereen. Dus denk niet ‘het is voor de ander’.

Meditatie: Krachtsopbouw

Lieve mensen we zijn hier tezamen, we vormen één krachtige groep. We vormen één krachtige harmonie.
In deze groep zijn ook aanwezig degenen die stoffelijk hier niet bij zijn. Want we werken niet op het stoffelijke niveau, we werken op het kosmische niveau. En op het kosmische niveau bestaat er geen grens, bestaat er geen beperking, bestaat ook de tijd niet.
Zie elkaar als één geheel. Zie elkaar als één grote Kracht. Vergeet even uw eigen gedachten en tracht hier de harmonie die we hebben opgebouwd deze avond door gezamenlijk gefocust te zijn op dezelfde woorden, op dezelfde gedachten, deze harmonie, laat deze haar Kracht uitstralen.
Wij allen zijn opgenomen in deze Kracht. En deze Kracht zorgt er voor dat voor allen van de groep, voor allen, de stoffelijke werkingen van het lichaam optimaliseren. Dat voor allen de stoorvelden afvloeien. Dat voor allen de Krachten van de aarde, die ons omringen, ons doorkneden als het ware, zodat wij tot in de kern van onze cellen deze harmonie kunnen opnemen.
En dan zijn wij gezamenlijk één. Ook onze zuster Gaby. Eén zijn wij in deze Kracht, in deze harmonie. Omkleed door het Licht. Opgenomen in het Licht. Zijnde het Licht zelve. En deze Kracht is de Kracht die ons de mogelijkheid zal geven vanuit de harmonie verder te handelen, één te zijn met de kosmische werkelijkheid, geestelijk verder ervaringen op te doen en doorzicht en inzicht te hebben in de stoffelijke illusies waar we dagdagelijks mee geconfronteerd worden.
Dat deze Kracht, deze Bronkracht, deze Lichtkracht voor deze groep nu en voor altijd zijn bevestiging vindt.
Dat de Bron ons deel is, onafscheidelijk.
Dat de Bronkracht onze dromen mag sturen.
Dat de Bronkracht de stoffelijke illusies steeds verder van ons laat wegdrijven, zodat we de mogelijkheid hebben van een beter aanvoelen, van een beter inzicht, van een juister handelen. Zodat onze geest het voertuig op de meest optimale wijze kan besturen. Zodat onze geest op de meest geschikte wijze het voertuig zijn stoffelijke weg kan laten volvoeren en dat ook de geest de mogelijkheid heeft het stoffelijk voertuig op de meest juiste, efficiënte wijze achter zich te laten wanneer de droomwereld, de kosmische werkelijkheid, zich heeft voltrokken en wanneer we kosmisch verder kunnen vanuit de Eenheid, vanuit de Harmonie, vanuit het Licht, één zijnde met de Bron.
Zo, lieve vrienden, ik heb de kleine vrijheid genomen om de geest de sleutel te geven voor de verdere evolutie die gaande is. Dit klinkt misschien in de stof raar maar het heeft het grote voordeel dat je in de toekomst van vele illusies kan bevrijd zijn en dat je, ondanks alles wat stoffelijk rondom u gebeurt, toch steeds weer een goed gevoelen, een harmonisch gevoelen, kunt aanhouden. En dat steeds weer in uw gedachten het Licht dat aan uw zijde is, dat u doorstraalt, u de mogelijkheid geeft om de juiste weg te gaan, de juiste keuzes te maken in deze stoffelijke illusiewereld zodat, wanneer u uiteindelijk terug aan onze zijde bent, met een meerwaarde toekomt, een meerwaarde die u dan kan delen met uw broeders en zusters en zo verder door de kosmische werkelijkheid uw weg te gaan in eenheid met de Bron.

Lieve mensen, ik wens jullie, zoals het in de stof nogal eens gezegd wordt, een harmonisch, lichtend, bewust wordend nieuw jaar 2013. Want ja, jullie houdt er aan, aan jullie zo gezegde vastgelegde gegevens. Zelfs als je beseft in uw achterhoofd dat jaren niet bestaan want dat de eeuwigheid één is. En toch gun ik jullie dat kleine geluk van de illusie te hebben dat je een nieuw jaar begonnen zijt. Maak er het beste van. En ik zou zeggen: één van de zaken die u kunnen helpen, is dat u liefdevol staat tegenover elkaar. Dat u steeds de gedachte voor uzelf handhaaft: ‘wat ik niet wil dat mij gebeurt, gebeurt ook de ander niet’. En door zo op te treden, kunt u aardig wat positiviteit in deze wereld neerzetten. En wees ervan overtuigd, de wereld van vandaag die u kent, heeft deze positiviteit zeer hard nodig.