Vragenavond: 2011-10

image_pdf

11 oktober 2011

We gaan vanavond de avond even anders indelen dan dat jullie gewoon zijn. Wij hebben opgemerkt dat er vanuit de groep aardig wat vragen zijn die aansluiting geven aan het gebrachte van de laatste lessen. En daarom stellen we voor om de avond te beginnen met deze binnengekomen vragen en we zullen deze zo beantwoorden dat zij ook voor u, voor ieder van u, nieuwe zaken inhouden. Dus, als ik vragen mag, wees zeer oplettend, want het is niet enkel het antwoord dat u gaat krijgen op de vraag, er gaat tevens ook scholing voor ieder van u bij aanwezig zijn.
Mag ik jullie verzoeken de eerste vraag voor te lezen.

 • Wanneer gebruik je ‘in het Licht/Harmonie zetten’, en wanneer ‘2de werkelijkheid’?

Kijk, wanneer we jullie in deze cursus aanleren om met Licht te werken, dan is het gebruik van Licht steeds een mogelijkheid. Of u nu bezig bent met een procedure, of u nu een opbouw doet van een tweede werkelijkheid, of er gebeurt iets gewoon in uw dagelijkse leven totaal onverwacht, u instellen op het Licht, geeft altijd een reactie. Daarmee willen we zeggen dat van op het ogenblik, in welke omstandigheid u ook bent, u connecteert als het ware met het Licht, en alzo met uw Bron, u in de meest juiste positie kunt komen die voor u op dat moment, wat het ook zij, mogelijk is.
U kunt natuurlijk, wanneer u met een tweede werkelijkheid bezig bent, deze tweede werkelijkheid voor uzelf volledig in het Licht stellen. Dit is zelfs geraadzaam. Maar dan ben je bezig met de opbouw van een bepaalde act.
Wanneer deze vraag goed ontleed wordt, dan moeten we de twee zaken bekijken. De eerste, zoals ik ze u naar voor heb gebracht, het Licht is steeds bruikbaar. En het tweede, het typisch gericht gebruik van het Licht in een tweede werkelijkheid, nu, wanneer u een tweede werkelijkheid opbouwt, dan gaan we er van uit dat u steeds Licht gebruikt. Daar kan natuurlijk, naargelang de opbouw en hetgeen u met de tweede werkelijkheid wil bereiken, een variant zitten in het gebruik van de kleuren, die eventueel voor het Licht bruikbaar zijn. Wanneer u in geval één bent, zal u waarschijnlijk het snelste het witte Licht gebruiken, zonder er bij na te denken. Wanneer u in een tweede werkelijkheid werkt, kan het zijn dat u wit Licht gebruikt, maar dan beseft u duidelijk dat alles zich zeer sterk aflijnt. Maar het kan ook zijn dat u via uw tweede werkelijkheid bepaalde zaken als resultaat wilt krijgen, en dat u bijvoorbeeld groen Licht gaat gebruiken om een harmonie te creëren met de aarde. Het kan ook zijn dat u in uw tweede werkelijkheid bepaalde mystieke ervaring wilt doorleven, dan kan best zijn dat u van paars tot lila gebruikt. Zo ziet u maar dat het Licht, wanneer je het in een harmonie bekijkt, waar u zich ook bevindt, in welke werkelijkheid, steeds voor u mogelijk en bruikbaar is. Dit is wat betreft deze vraag voldoende.

 • We zijn bezig met het ontwikkelen van bijvoorbeeld kruidenkennis, magnetiseren en andere dingen. N.a.v. vorige bijeenkomst lijkt het alsof we dat niet meer mogen gebruiken. Is dat een correcte aanname?

U zou de vorige lessen even moeten heel goed terug doornemen. Je moet een nuancering maken tussen hetgeen wat u hier als groep aan het leren bent en waarvan dus de stof en de werking, om het zo te zeggen, op het magische terrein gebeurt, en wanneer wij iemand of verschillende waarschuwen in het gewone leven van om te gaan met bepaalde kruiden, bepaalde medicatie enz. Het moet u toch duidelijk zijn, zoals het in de vorige lessen is naar voor gebracht, dat u op dit moment in een zeer chaotische tijd bent. Dat wil zeggen dat u in de gewone maatschappij, door u te profileren van met kruiden te werken of iets anders, dat u heel gemakkelijk meegetrokken wordt in de chaos, volledig in uw nadeel. Daarom hebben wij u daarvoor gewaarschuwd. Daarom hebben wij ook gezegd dat degene, die vanuit deze groep met kruiden of eender wat zou werken, dit ‘invisible’ moet doen, bijna onzichtbaar. Omdat je anders meegetrokken wordt in de massa die op dit ogenblik zeer negatief staat. Dit geldt niet alleen voor diegenen die zich profileren als alternatievelingen, maar dit geldt ook voor diegenen die zich zogezegd in de reguliere geneeskunde profileren. Het is spijtig dat we dit moeten vaststellen, maar wanneer u goed rondom u kijkt, kunt u dat vaststellen. We hebben daartegenover gesteld dat u wel degelijk kan werken, maar dat u dit werk, volgens hetgeen wat wij u aanleren, kan volvoeren.
Wanneer u op magische basis werkt, is het hoegenaamd niet noodzakelijk dat u anderen van alles en nog wat gaat aanreiken. U kan dit doen, maar het is niet noodzakelijk. U beschikt, wanneer u verder gaat in deze cursus, over voldoende mogelijkheden om allerlei, zelfs materiële stoffen, over te dragen zonder dat dit op een uitdrukkelijk materiële wijze moet gebeuren. Vergeet niet dat het werken in een tweede werkelijkheid, ook wanneer u wenst te magnetiseren of wanneer u bepaalde andere therapieën of bepaalde medicaties wilt toepassen, dit even sterk werkt en zelfs in vele gevallen nog veel betere en sterkere resultaten heeft dan wanneer u dit louter en alleen op basis van materie doet.
Ik wens hieraan toe te voegen, het volgende: we moeten, wanneer we werken op magische wijze, het volgende zeer goed begrijpen: Voor het stoffelijke lichaam kunt u producten gebruiken die een verdunning hebben van, laat ons zeggen, een 30 eenheden. Maar u krijgt een veel sterkere werking bijvoorbeeld al wanneer u in het astrale gaat werken. Wanneer u in het astrale gaat werken, dan kunt u gerust komen tot een verdunning van 300 maal het product. En wanneer u dan verder gaat en u werkt volledig op geestelijke basis, dan kunt u werken met verdunningen van 3000 tot 30.000. Deze verdunningen hoeven zelfs niet eens stoffelijk te worden overgebracht om een werking te hebben, een werking die zeer sterke reacties kan veroorzaken.
Jullie vergeten te snel dat, wanneer je met magische procedures bezig bent, je aan andere wetten beantwoordt. Dat dit wetten zijn die, volgens jullie wetenschap, nog niet ontdekt zijn. Daar kan ik het met u eens zijn. Maar ze zijn aanwezig in de kosmos, en zij functioneren. En gezien jullie stoffelijk lichaam maar een klein deel is van uw totale lichaam, dan kunt ook begrijpen dat u via de andere lichamen ook een zeer sterke invloed kunt uitoefenen op dat klein deel dat de stof heet.
U bent nog niet ver genoeg om dit allemaal exact uit te voeren, dat beseffen wij ook. En dit zal voor de meesten nog aardig wat oefening en tijd vragen omdat zij in vele gevallen de kennis, die zij denken te bezitten in de stof, terzijde moeten kunnen stellen. Dat zij afstand moeten kunnen nemen van hetgeen waar zij heilig van overtuigd zijn dat stoffelijk het ideaal is. We kunnen stellen dat wat de kruiden aangaat, zoals hier in de vraag gesteld wordt, de kennis op dit ogenblik totaal verwaterd is. Enigszins door uw maatschappij gewild. Maar wanneer we dit gaan vergelijken met de kennis die bijvoorbeeld 3000 jaar geleden bestond, dan spreken we over totaal andere mogelijkheden. Deze kennis kan langzaam maar zeker terug opgebouwd worden maar u begrijpt dat, gezien ook de huidige omstandigheden van uw maatschappij, gezien ook alles waar het menselijk lichaam op het ogenblik mee geïntoxiceerd wordt, het niet evident is om deze zaken van de ene moment op de andere om te schakelen. Er zal eerst nog heel veel van de huidige zogezegde wetenschappelijke kennis moeten ontmanteld worden en afgebroken worden om terug de stofmens het vertrouwen te kunnen geven in, laat ons zeggen, de zuivere producten van de aarde. Dat wil ook zeggen dat heel veel zaken die nu normaal in de ideeënwereld leven, zullen verdwijnen en ook de wijze van leven in deze maatschappij totaal zal moeten aangepast worden. Sta mij toe te zeggen: jullie zijn voorlopers en jullie kunnen reeds bepaalde zaken, via de kennis die nu overgedragen wordt, op een juist spoor zetten. Maar belangrijk is dan wel dat u de oude vergiftigde ideeën, waar u mee rondloopt en die u dikwijls tracht over te dragen, misschien ter goeder trouw, dat betwisten we niet, kunt loslaten. Dan kunt u met de kennis die u hebt, aardig wat meer resultaten boeken.
Dus het is zeker niet zo, zoals de vragensteller hier naar voor brengt, dat wij deze zaken verwerpen, integendeel. Maar het is wel zo dat we zeggen: blijf, als het ware, in de verandering, die nu bezig is, onzichtbaar, ‘invisible’. Dat is belangrijk.

 • Graag een toelichting op de term ‘het bevestigen van Licht’. Wat gebeurt er dan precies?

Wanneer u in een handeling met Licht werkt en er is sprake van bevestiging van het Licht, dan wilt dit zeggen, heel simpel, dat u zich één maakt met de Bron. Wanneer uw voorgangers in meditatie hier in dit gebouw dit doen, dan stellen zij een rechtstreekse Bron-communicatie naar al diegenen, die hiermee bezig zijn.  Dit wil zeggen dat de wisselwerking tussen de Bron en uzelf, in uzelf, zich voltrekt. Misschien een beetje ingewikkeld maar simpel gezegd zou je kunnen zeggen: u hebt op dat moment, bij de bevestiging, een rechtstreeks contact met het Begin- en het Eindpunt. Zo simpel is het. Dat is steeds weer de bevestiging.
En waarom wordt dikwijls gezegd: “Dit wordt bevestigd”? Om u duidelijk te maken welke krachten er spelen. Wanneer u zelf mediteert en uzelf in het Licht zet en u dankt, bij wijze van spreken, de Schepper, de Vader, de Bron, voor hetgeen hij voor u mogelijk maakt, hebt u ook een bevestiging gedaan. Een bevestiging is in het magisch gebeuren zeer dikwijls een noodzakelijk gegeven om duidelijk te maken dat het geheel hiermee werkzaam is. En het kan ook duidelijk maken dat de procedure werkzaam en afgesloten is. Meer wil ik er voorlopig niet aan toevoegen om het niet te ingewikkeld te maken.

 • Het valt mij zwaar om mij af te sluiten voor mensen die ik al lange tijd begeleid. Heeft u hier misschien tips voor?

Wanneer u mensen lange tijd begeleidt, hoeft u zich daar niet voor af te sluiten. Zeker wanneer deze begeleiding is gevraagd. U kunt deze mensen op een andere en misschien veel efficiëntere wijze begeleiden dan de wijze waarop u dit tot heden hebt gedaan, met de beste bedoelingen, dat zeggen we er bij. Het is niet zo dat wij tegen iemand ook zullen zeggen, die anderen ook tracht te helpen: “je mag dit niet doen.” Wat wij zeggen is: kijk, hier heb je een mogelijkheid die in deze tijd beter geschikt is en die ook zal voorkomen dat u, ondanks uw beste bedoelingen, toch een negatieve weerklank kunt krijgen.
We hebben het hier al vele malen naar voor gebracht. We zitten in een periode dat niets zo maar aanneembaar is, dat je niet mag denken: “ik werk positief, dus alles zal wel meevallen en lopen zoals het hoort te zijn.” Neem van ons aan dat nog niemand van u zo sterk is dat hij dit op elk moment kan realiseren en handhaven. Waarmee ik niet gezegd heb dat je er niet in slaagt van het met een regelmaat wel te doen. Dit is iets totaal anders. Maar u mag niet vergeten, en het is hier reeds meermaals naar voor gebracht, de veranderingen die in uw maatschappij bezig zijn, zitten in enorme stroomversnellingen. We hebben u al dikwijls naar voor gebracht: wat vandaag wit is, is morgen zwart en omgekeerd. U kunt dit niet tegenhouden. Dit zijn krachten die het individu, om het zo te zeggen, te boven gaan. Daarom dat wij jullie mogelijkheden geven om te voorkomen van in zulke kluwen vast te geraken. Daarmee hebben we zeker niet bedoeld dat u niemand meer kan helpen. Maar u kan helpen op een andere wijze. Ook weer op de wijze zoals we naar voor hebben gebracht ‘invisible’.
Ik denk dat deze tip voldoende  is voor de vragensteller. En de vragensteller zal best beseffen dat dit ook hier de beste hint is die men kan krijgen.

 • Soms, als ik met de wagen rij, kan ik mij in een andere omgeving bevinden. Is wel verschrikkelijk. Vorige keer had ik een hooiwagen voor mij op een landweg. Een hooiwagen getrokken door stieren en niet met paarden. Echter, ik zat wel op de autostrade en ben uitgeweken. Gelukkig niet erg, want ik had geen ongeval. Is dit een verkeerde instelling van mij? Heeft dit een betekenis of een bedoeling? Hoe moet ik hiermee omgaan?

Eerstens: het gebeuren wat u naar voor brengt, is niet een ingestelde tweede werkelijkheid van u zelf. Het gebeuren is er omdat u op een plaats passeert waar vroeger aardig wat is gebeurd en waar deze beelden authentiek zijn. U hebt zich op dat moment ineens in een andere wereld bevonden. Het zij kort, maar effectief hebt u een overdracht gehad van tijd, van ongeveer een duizend jaar terug dat daar aanwezig was. Dit heeft weinig met tweede werkelijkheid te maken en spijtig genoeg moet ik u zeggen, kan moeilijk voorkomen worden. Waarom? Op dit moment zijn er, door de chaos die op de aarde heerst en in de kosmos, heel veel mengingen bezig. Hierdoor gebeuren effectief nogal wat ongelukken die onverklaarbaar zijn.
Hetgeen wat u voor hebt, is gewoon een flits in de tijd, om het zo te zeggen, die de omgeving ineens voor alles, maar voor alles wijzigt en u voor een paar fracties van seconden in het verleden terug zet. Als u dat natuurlijk bij een ongeval zou gaan verklaren aan de autoriteiten, dan denk ik dat ze u in een ziekenwagentje zouden steken. Nochtans is dit fenomeen op het ogenblik niet alleen bij jou, maar hier in de streken bij meerdere tientallen voorgekomen. Spijtig genoeg dikwijls met catastrofale gevolgen, zodat degene die het doormaakte, het achteraf niet meer kon rond vertellen. Maar het is iets waar u naar de toekomst toe, en ieder van u, overal hier te lande, meer rekening mee moet houden. Dat op bepaalde momenten de tijdsbarrière waar u in de stof normaal mee leeft, plots verdwijnt. En dat u in situaties komt die, en dit duurt telkens maar fracties, onverklaarbaar zijn. Maar gezien uw moderne transportmiddelen, zijn die fracties dikwijls noodlottig.
Als u vroeger te paard zou gereden hebben, of met een ezel en een kar zou gereden hebben, dan was dit niks en dan zou u het dikwijls nog niet eens opgemerkt hebben. Maar in deze moderne tijd, met moderne verplaatsingsmiddelen, kan dit zeer lastig worden. En ik kan daar zelfs aan toevoegen dat dit fenomeen niet enkel zich zal voordoen op de weg maar zal zich ook voordoen in de lucht en zo verder. Ook in de zee. U zult in het kort waarschijnlijk, wanneer men dit wil in de media naar voor brengen, verschijnselen krijgen dat vliegtuigen eigenaardige zaken meemaken, verdwijnen en zo verder. Je zou kunnen zeggen: het is een uitbreiding van het ‘Bermudasyndroom’, of hoe u het vroeger omschreef. Het is iets wat altijd aanwezig is geweest, maar zelden opgemerkt werd.
Nu gaan we krijgen dat deze fenomenen meer en meer naar voor komen. Op dit ogenblik bijvoorbeeld zijn er in Engeland op de M1 zulke fenomenen ook bezig, die de haren ten berge laten rijzen. U zult dit ook meemaken nog in bepaalde gebieden van Westfalen, bepaalde gebieden van Groningen, zelfs Zeeland is er ook nog aan onderhevig. En dan natuurlijk hier uw eigen Vlaamse provincies. Zelfs in Frankrijk en zo verder. Maar goed, niet iedereen gaat overal rondlopen en zal niet direct overal deze fenomenen vaststellen. Je moet er niet naar op zoek gaan. Maar als u het meemaakt, realiseer u wat er aan de hand is. Niet uw eigen opbouw van de tweede werkelijkheid is bezig, maar wel een opbouw dat tijd is weggevallen. Dat voor dit fenomeen, nu dan verder te antwoorden op uw vragen: U kan natuurlijk met uw tweede werkelijkheid voor uzelf ook uit de tijd als dusdanig stappen en daardoor zaken wijzigen en veranderen. Maar u doet dat best niet achter het stuur van een wagen of achter de stuurknuppel van een vliegtuig, dat begrijpt u wel. Wanneer u bij uw experimenten komt tot zaken die u, in uw ogen, niet direct beheerst of wenst, geef ik u de raad van u onmiddellijk terug te plaatsen en in het Licht te zetten. Dan kan er u zeer, zeer weinig gebeuren. We leven in, en nogmaals herhaal ik het, een tijd waar zeer vele fenomenen zich gaan voordoen, ook voor jullie, die eigenlijk niet plaatsbaar zijn in de opbouw en de wetmatigheden van uw stoffelijke maatschappij. Houd daar rekening mee.
Het grote voordeel van deze tijd is dat, door u zelf in een tweede werkelijkheid te plaatsen en ermee te werken, je zeer goede en verstrekkende resultaten voor uzelf en uw bewustwording kunt realiseren. Dus u ziet, alles heeft zijn kleine nadelen maar er zijn ontzettend grote voordelen wanneer je het op een juiste wijze gebruikt en ermee omgaat.

 • Bij het werken met de tweede werkelijkheid kan ik mij wel voorstellen dat ik iemand die ziek is, gezond zie hierin. Doch zou ik willen vragen of het opportuun is mensen die ruzie hebben, voor te stellen in deze tweede werkelijkheid als harmonieus? Grijp ik hier in waar het niet mag, of kan dit wel?

Wanneer deze personen u gevraagd hebben om hulp, kan dit zeker. Wanneer deze geen hulp gevraagd hebben, dan zal het van veel factoren afhangen en ook van uw gevoeligheid aangaande de wisselwerking tussen deze personen en uzelf. Het kan zijn dat twistende personen bepaalde twisten moeten doormaken om tot een bepaald inzicht te komen. Dus op dat ogenblik is het niet interessant om daar iets aan te doen. Als u toch wil helpen omdat u, om welke reden ook, dikwijls emotioneel er nogal bij betrokken bent, dan geef ik u de raad van, wanneer personen aan het twisten zijn, aan het discuteren enz., zie ze omgeven door goudgeel licht. En stel u voor dat binnen dat goudgele licht voor hen het juiste geschiede. Zeker geen wit licht gebruiken en nog minder bijvoorbeeld rood licht. U zult wel begrijpen waarom.
Wit licht gaat de zaken ten top drijven in die zin dat alles zeer duidelijk gaat omschreven zijn. En wanneer vechthanen bezig zijn, is dit niet ideaal. En rood gaat het zo emotioneel maken dat het onbestuurbaar zou worden.  goudgeel licht verzacht daar de zaken. Verzacht ook het spanningsveld en kan dus duidelijk maken wat er aan de hand is. Maar het kan best zijn dat de discussie tussen de twee personen moet uitgeklaard worden, willen zij verder kunnen.
Nu, ik kan daaraan toevoegen: tracht zo weinig mogelijk in deze tijd tussen te komen in twisten. De reden is heel simpel, u wordt veel te gemakkelijk meegesleurd. En zonder dat u het wil, maar door uw eigen ingesteldheid gaat u een partij kiezen. En dan mag u nog zo sterk zijn in uw gedachte van “ik doe dit niet”, een van de twisters gaat een bepaald woord of een bepaald idee zeggen dat u aanraakt, dat bij u een vonk doet overslaan en u bent partijdig. Op het ogenblik dat u partijdig wordt, kunt u niet meer bijstaan. Om te helpen moet u neutraal kunnen zijn. En daarom bent u beter dat u het ook hier weer op een wijze doet die voor de kemphanen niet opvallend is, waar u gewoon onzichtbaar blijft, maar toch uw steentje bijdraagt om, als het enigszins kan, in een goeie baan te brengen. Zo, dat is meer als voldoende.

Zo, u ziet dat er aardig wat aan nieuwe gegevens in beantwoording van deze vragen naar voor is gekomen. Ik raad ieder van u aan daar sterk over na te denken en zijn dagelijkse leven daarin meer en meer aan te passen. Het is namelijk ook zo dat we, doordat we in de winterperiode komen, het licht minder is en dat dit natuurlijk emotioneel voor de mens een moeilijke periode wordt. Nieuw is dit niet. Ieder van u heeft dit in zijn leven steeds weer kunnen opmerken dat, wanneer de zon zich terugtrekt, dat het moeilijker wordt om het evenwicht te bewaren. Nu echter, in deze tijd en ook in de komende jaren, wordt dit fenomeen steeds sterker en sterker. U weet dat allemaal, het is de overgang en in die overgang is dat aanwezig. Daarom is het voor jullie interessant, via hetgeen wat u tot hiertoe geleerd hebt, u meer en meer te verplaatsen naar een tweede werkelijkheid. Een tweede werkelijkheid waarin u Licht vooral aan bod laat komen. Het is niet omdat het op de aarde donker is, dat het Licht niet aanwezig is. Het is niet omdat in de natuur alles op een laag pitje komt en stil valt, dat voor u alles moet stilvallen, dat voor u alles moet tegengaan. Neen, u hebt dit zelf in de hand. De kwestie is dat u dit meer en meer tot u laat doordringen en steeds meer tijd gaat nemen tot het meditatieve proces dat de opbouw van uw tweede werkelijkheid steeds beter kan vormen. Hoe meer u ermee bezig bent en hoe meer u er naar handelt, hoe minder dat deze donkere periode die nu voor ligt, op u een negatieve invloed zal hebben.
Wat er ook gebeure, zelfs wanneer u plots geconfronteerd wordt, zoals sommige van de groep, met het uitvallen van de tijd, neem waar, maar vanuit het Licht. Dat is belangrijk. Gebruik uw zegel als talisman. We hebben daar tijd ingestoken, ook voor jullie, gebruik het. En dan zal u opmerken dat heel veel zaken aan u voorbij gaan. U merkt ze op, u ziet ze, u neemt ze waar, maar ze gaan aan u voorbij. Het is alsof u naar een parade kijkt waar u zelf niet dadelijk bij betrokken bent. Het is alleen lastig, u moet even wachten tot de parade voorbij is getrokken. Anderen worden meegesleurd in deze parade en zijn hun eigenheid kwijt. Dat moet je in deze tijd zoveel mogelijk vermijden. Aanvaard ook wat er gebeurt. Heel belangrijk, want de meesten van jullie hebben de neiging om in verweer te gaan met hetgeen wat gebeurt, maar u hebt in de meeste gevallen niet het overzicht van wat er aan de hand is. U reageert op één facet van een totale wijziging, met als gevolg dat het voor u verkeerd uitdraait. Wanneer u dit niet doet, dan gaat u niet meegesleurd worden, dan gaat de parade aan u voorbij, om het zo te zeggen. Gemakkelijk zal het niet zijn want u wordt op dit ogenblik bestookt door allerlei informatie. Soms lijkt die informatie voor u correct, anderzijds denkt u: die informatie is verkeerd. En het kan juist omgekeerd zijn.
Daarom ook komen wij terug op het punt dat we u vroeger al meegegeven hebben: leef vandaag, doe vandaag wat je denkt dat voor u belangrijk is, doe dit goed, werk dit uit, blijf u concentreren op uw geestelijke ontwikkeling, op uw mogelijkheden in de tweede werkelijkheid, en de zaken zullen voor u op een juiste wijze evolueren. Maak u geen zorgen om wat binnen een maand, twee maand , een half jaar, een jaar of zelfs binnen tien jaar gebeurt. De wijzigingen zullen op sommige plaatsen zo drastisch zijn dat u er gewoon geen woorden voor hebt. Dus, houd u aan de kant, om het zo te zeggen.
En waar uw hulp gevraagd wordt, kan u helpen, maar op de wijze zoals we ze u hebben aangeleerd. Niet met trommels en trompetten. Maar rustig, onzichtbaar handelend. En dan komt u deze boeiende evolutie die de aarde doormaakt, op de meest correcte wijze door. En de ene zal al wat rapper aan onze zijde zijn dan de andere, maar daar moet je u niets van aantrekken, bij ons is het ook gezellig.
Zo, ik ga nu even het medium vrijgeven voor de pauze. Van de aanwezigen hier zijn er nog verschillende die aardig wat vragen in hun hoofd zitten hebben maar ze nog niet hebben durven formuleren. Ik raad jullie ten stelligste aan dit toch te doen. Neem even de moed en noteer kort hetgeen wat u wenst te vragen. En dan kunnen we dat in het tweede deel ook nog afronden; en dan, zoals gewoonlijk, zullen we de avond besluiten met de opbouw van een meditatie, die jullie de nodige ondersteuning en kracht zal geven voor de komende weken. Ik hoop dat u deze voor één maal andere manier van aanpakken niet erg hebt gevonden en dat u effectief de moeite gaat doen om dit alles goed te overdenken en ermee aan de slag te gaan. En dan wens ik jullie daar veel succes mee.

 • Inzake het werken met de magische cirkel. We weten hoe dat we die moeten openen en sluiten. Maar komen daar nog andere facetten bij?

De magische cirkel is in eerste instantie voor jullie een begin om het werkingsgebied duidelijk af te lijnen. Dit is het terrein waarbinnen u veilig bent, waarbinnen u werkt. Er komen nog zeer veel andere terreinen bij. Want u hebt op het ogenblik nog maar alleen een idee gekregen van een magische cirkel die u rond uzelf trekt. U kunt in magie ook magische cirkels buiten u gebruiken waarin u bepaalde krachten aantrekt. Dit kan ik u op een avond als deze zeker niet bijbrengen, dat zou ik ook niet mogen doen. Maar ik wil maar zeggen, omdat u vraagt: “zijn er vele mogelijkheden?” Ja, die zijn er zeker. Nu, wat voor jullie interessant kan zijn, is het volgende ook nog: wanneer u voor uzelf rondom u een magische cirkel hebt aangebracht, dat u een tweede cirkel erbij aanbrengt en tussen beide cirkels voor u, bij voorbeeld, zaken neerschrijft die voor u heilig en waardevol en lichtend zijn. Zo bouwt u een zeer krachtige weerstand op tegen alle zaken die in magie u op dat ogenblik zouden willen bereiken maar niet in harmonie zijn met u, integendeel. Want u mag niet vergeten: wanneer u met de krachten van magie aan de slag gaat, tezelfdertijd dat u dit lichtend doet, er een evenwicht aan de andere kant is. Dat is eenmaal de kosmos. Dat evenwicht moet er zijn maar dat is niet voor u, sta mij toe te zeggen, werkbaar of aanvaardbaar. Door een tweede te trekken en daar binnen bij voorbeeld bepaalde godennamen aan te brengen, bij voorbeeld het symbool voor de zon en de maan aan te brengen, noem maar op, krijgt u een extra krachtige afscherming en ook, in sommige gevallen voor diegenen die al iets verder gevorderd zijn, ook een wisselwerking van deze krachten die u daarin neerschrijft. Waardoor u dan weer meer resultaat kan boeken. Niet simpel maar wanneer u het rustig aan probeert, zonder er teveel ineens te willen uithalen, dan zult u zien dat u deze wijze van werken heel snel onder de knie kunt krijgen. Al de rest, wat magische cirkels aangaat, zult u langzaam maar zeker in de loop der tijd bijgebracht worden. Maar kijk, wanneer u leert lopen, dan moeten we u nog geen les geven hoe u met een fiets kunt rijden, laat staan hoe je een motor kunt bedienen.

 • Is het noodzakelijk of best via de spiegel en de zuilen naar de tweede werkelijkheid te gaan?

Kijk ieder mens zal voor zich een eigenste wijze ontwikkelen. We hebben jullie deze weg aangeduid omdat dit voor de meeste van jullie een gemakkelijke aanzet is om deze tweede werkelijkheid te betreden en voor uw eigen gedachtepatroon een lijn te trekken van: als ik het zo voorstel, dan kan ik mij daar in thuis voelen. Zolang u dit op deze wijze doet, gaat u resultaat hebben, geen enkel probleem, u mag dit doen. Maar u zult opmerken dat u na verloop van tijd deze opbouw eigenlijk toch een beetje, laat ons zeggen, vervelend begint te vinden. Op dat ogenblik mag u gerust uw eigen systeem daarin ontwikkelen. Dat wil zeggen dat het voor u niet meer noodzakelijk zal zijn op dat ogenblik dit via die weg te bewandelen maar dat u naar uw eigen tweede werkelijkheid omzeggens rechtstreeks kunt gaan. Dan bent u weer een stap vooruit. Maar, maar, maar, en dit moet ik zeggen voor iedereen van de groep, het oefenen blijft soms wel bij jullie in gebreke. Jullie zijn een heel goed luisterend publiek maar de praktijk is soms een beetje aan de zwakke kant. Daarom zou ik jullie willen aanraden van voorlopig, toch de meeste onder jullie, van deze weg toch nog een tijdje te volgen tot je hem heel goed onder de knie hebt. En dan kan je overstappen naar snellere methodes. U moet rekening houden dat de weg die we jullie geleerd hebben via de zuilen en de spiegel, een weg is die door miljoenen voorgangers van u in alle tijd die de mensheid op aarde is, is gebruikt. Dat wil zeggen, op het ogenblik dat u zich daarop instelt, zal u altijd wel enkele entiteiten rondom u hebben die bereid zijn om u te ondersteunen en te helpen. Dat is natuurlijk een heel groot voordeel. Dus, als je het mij vraagt, lieve vrienden, het wordt hoog tijd dat jullie wat meer aan de praktijk gaan doen en wat minder gewoon de theorie volgen. En dan gaat u zien, dan gaat u ook nog betere, snellere resultaten bereiken dan je tot hiertoe hebt kunnen realiseren.

 • Ze hebben aangeraden, als je onder de douche staat, om u voor te stellen dat uw aura en uw lichaam gereinigd worden. Kan dit ook door verbeelding en meditatie?

U kan dit perfect via meditatie en het idee dat u onder een douche staat, die u reinigt. Maar zoals ik op vorige vraag heb geantwoord: jullie praktijk is nog niet up to date. Dus wanneer u werkelijk onder een echte douche staat en het water stroomt over u, is het voor jullie gemakkelijker om de voorstelling mee te geven dat alles wat aan disharmonie in uw lichaam aanwezig is, ook in uw fijnstoffelijk lichaam, als het ware mee afgespoeld wordt, mee weggespoeld wordt via deze douche. Ik zou zelfs verder durven gaan, wanneer u u bij voorbeeld niet al te best in uw vel voelt, wanneer u bij voorbeeld een infectie hebt, hetzij bacterieel, hetzij viraal, noem maar op, dan kunt u op deze wijze, door onder stromend water te staan, u voorstellen dat deze ongewenste kostgangers ook verdwijnen. En let op, u zult opmerken dat u zich aardig wat beter gaat voelen erna. Wanneer u dat een paar maal herhaalt, kan het best zijn dat uw douche een krachtiger werking is geweest dan eender welk medicijn dat u zou genomen hebben. U kunt dit perfect in gedachten omzetten in meditatie en als het ware in meditatie een Lichtdouche nemen, om het zo te zeggen. Uiteraard, wanneer u zich in het Licht zet, bent u omgeven door het Licht. Het Licht kan voor u op dat ogenblik werkelijk, wanneer u zich dat voorstelt, zuiverend optreden. Maar als u het mij vraagt, lieve vrienden, hou het even voor jullie nog praktisch. Jullie gaan nog veel meer resultaat kunnen boeken door zaken die je praktisch doet en uitvoert dan alleen maar door zaken die u denkt. Het is via het handelen dat u de rest onder de knie gaat krijgen. Het is niet door te dénken van: “ik zal het wel doen”, dat het u gaat lukken. Volg maar de weg van de praktijk naar de theorie en niet omgekeerd.

 • De magische staf (hazelaar op tafeltje), waarvoor staat dit symbool?

Kijk, de magische staf die hier op deze tafel ligt, die staat symbool voor bescherming en harmonie. Dat wil zeggen dat deze magische staf kan gebruikt worden om allerlei zaken die niet thuishoren gewoon af te voeren, te laten verdwijnen. Deze hazelaar staat ook symbool voor de wisselwerking tussen de geladenheid van moeder aarde en de magiër. Duidelijker: wanneer de magiër deze hazelaar gebruikt, kan hij door de harmonie met de aarde heel veel zaken bevestigen en veroorzaken. Dus, dat kleine stukje hout dat daar ligt, kan heus wel aardig wat realiseren. Wanneer jullie daarmee wensen te werken, dan moeten jullie goed beseffen dat je de procedure die jullie toevertrouwd is tot het maken van zulke magische staf, dat je deze eerst en vooral hebt volvoerd. Wanneer je deze goed hebt volvoerd, dan heb je al iets dat met u en uw uitstraling, om het zo te zeggen, in evenwicht is en waar u mee aan de slag kunt.

 • Ze hebben gesproken in het eerste gedeelte inzake de verdunning van bijvoorbeeld 1/30 wat kruiden betreft, maar dat dat in de tweede werkelijkheid 1/300 kan zijn of meer en dat dat niet stoffelijk kan toegediend worden. Kun je dan met gedachtekracht die verdunning toedienen en hoe moet je dit doen?

Luister eens hier, er is in het eerste gedeelte gezegd: voor het stoffelijk voertuig kun je gebruik maken van een verdunning tot 30, voor het astraal of het fijnstoffelijke tot ongeveer, als ik het goed voorheb, 300 en dan de rest zelfs tot, geestelijk, 30.000. u kan natuurlijk steeds zaken stoffelijk geven maar u kan tezelfdertijd, stel dat u iemand, ik ga een voorbeeld nemen dat niet kan misbruikt worden als dusdanig, pak: u hebt arnica en u hebt daarvan bij voorbeeld een verdunning, laat ons zeggen, van 30 voor de stof. Iemand heeft een blessure, in uw kennissenkring, maar u bent daar niet direct bij. Er is een afstand van, laat ons zeggen, enkele duizenden kilometers. Dan kan u via de geestelijke weg deze arnica voor uzelf in een verdunning brengen van 3.000 tot 30.000, maakt niet uit, en ik ga hier geen juiste cijfers geven om te voorkomen dat u gaat experimenteren want u bent daar niet aan toe, en u draagt die over aan deze persoon met een probleem. Het gevolg is dat je daar een zeer snelle en directe werking gaat hebben op de blessure, veel sneller dan wanneer u deze persoon in de stof arnica, bij voorbeeld, D30 zou toedienen. Andere verhouding, is niet 30 keer verdund, D30 is een bepaalde verhouding. Maar is in gebruik in de stof, daarom gebruik ik het. Ik wil vermijden dat hier gaat geëxperimenteerd worden. Ik wil alleen duidelijk stellen dat het wel degelijk en zeer dikwijls door al ver gevorderde magiërs toegepast wordt. U kunt deze zaken zo overbrengen en gaan door het lichaam dan via het geestelijke overgedragen fijnstoffelijk-stoffelijk, een werking hebben. En dan zal ik er nog een kleine zaak bij vertellen: u kunt daarvoor bij voorbeeld deze hazelaar gebruiken om deze procedure toe te passen.
U begrijpt dat het niet mogelijk is op 5 minuten tijd de finesse daarvan te geven plus dat we rekening moeten houden dat je er een ganse kennis achter nodig hebt om dit tot uitwerking te brengen. Wanneer u genoeg ver gevorderd bent, dan zult u met deze zaken kunnen omgaan. En er zijn op dit ogenblik genoeg magiërs die op zulke wijze werken en ingrijpen.
Op zulke wijze kunt u bij voorbeeld ook, wat in uw maatschappij  onmogelijk is, maar bij voorbeeld woekeringen van cellen tot hun normale ontplooiing terugbrengen. Niet het vernietigen van de cellen die zij gaan produceren, want dat is ook het verkeerde idee van de mens. De mens denkt, wanneer hij cellen heeft die beginnen zichzelf te delen, dat hij daar moet tegenin gaan. De grootste fout die je kunt denken, want die cellen trachten gewoon te existeren. Je moet daar terug de harmonie kunnen brengen en je moet die cellen aan het verstand kunnen brengen dat, wat ze op dit moment aan het doen zijn, eigenlijk niet tot de orde van de dag behoort. En dit kun je via deze weg redelijk sterk bereiken. En ik kan u zeggen dat op dit ogenblik dit op vele plaatsen in de wereld toegepast wordt. Maar ook hier weer, denk eraan: onzichtbaar. Want anders heb je zo de miserie van uw maatschappij. Zo, en meer ga ik daar niet over zeggen want anders gaan hier mensen zijn die denken van: we gaan experimenteren en dat willen we ten koste van alles vermijden.

Zo, er zijn er al heel wat wiens ziel een beetje lichter is geworden nu, maar goed. Dan rest er mij nog enkel jullie in de meditatie te begeleiden. We gaan vanavond gebruik maken van de energieën die rondom ons aanwezig zijn om ieder van u een beetje extra lading te geven, extra kracht, extra energie. Omdat u dat in de komende weken gerust zult kunnen gebruiken.

Meditatie: De werking van de magische cirkel.

En we gaan inspelen op hetgeen we hier vanavond hebben naar voor zien komen. U hebt gevraagd: de werking van de magische cirkel.

Stel u nu even voor: we omsluiten deze groep met een krachtige magische cirkel. We trekken die rondom ons en we kleuren die zeer sterk goudkleurig in. Vervolgens trekken we een tweede cirkel, een tweede cirkel die we op ongeveer een kleine halve meter van onze eerste cirkel rondom onze groep trekken. En op deze baan die vrijgekomen is tussen de twee cirkels, gaan we enige symbolen voor ons plaatsen. We plaatsen gewoon in het oosten van de cirkel het symbool van de zon. We plaatsen in het westen het symbool van de maan. In het noorden plaatsen we de symboliek van de aarde en in het zuiden plaatsen we de beschermende symboliek van het magische zwaard. En als er zijn die er graag een aartsengel aan toevoegen, dan mag u Michaël met het magische zwaard erin plaatsen. Zo hebt u de kracht van de windrichtingen gemarkeerd en hebt u de kracht van de planeten erin aangebracht, afgeschermd door de kracht van het vuur dat vertegenwoordigd wordt in het magische zwaard.
Zo zijn jullie nu omgeven door energieën die u een overdracht kunnen geven. We zijn op dit moment bijna aan volle maan toe. Daardoor krijg je dat de reflectie van de maan naar ons toe heel sterk is. We laten deze reflectie nu binnen onze cirkel, binnen onze kring hier neerdalen. Door deze harmonie van deze Lichtkrachten: zon, maan en aarde, beschermd door het vuur, krijgen we hier een amalgaam van Krachten die in de stof zeer diep kunnen inwerken. We krijgen een amalgaam dat de cellen van onze dierlijke voertuigen kan laden. Laat ons deze kracht gewoon in ons opnemen. Laat gewoon er een overdracht zijn van trilling, als je dat zo graag wilt horen, tussen de zindering van de maan en de zindering van jullie lichaam. Zodat er een harmonie ontstaat in deze Lichtkrachtwereld en uw stoffelijk voertuig. Neem dit in u op. Neem dit in elke cel van uw lichaam op. Deze Kracht is de Kracht die voor u in de stof de Bron vertegenwoordigt. Deze Kracht wordt afgeschermd door het Vuur, door het Licht en door de entiteiten die met dit Licht de Harmonie vormen. U wordt opgenomen in dit amalgaam van Harmonie, van Eenheid, van Kracht. U voelt in u de warmte stromen. Alles in u komt in evenwicht. U bent ondergedompeld in dit mooie lichtblauwe energieveld dat geschonken wordt door de maan aan deze kring. En dan ziet u hoe tussen de twee cirkels, als het ware, er een muur ontstaat van prachtige goudgele vlammen. Zij klimmen op en zij schermen u volledig af. En deze energie maakt een koepel en binnen deze koepel is die prachtige, lichtende energie van de maan, ondersteund van de zon, opgebouwd op deze aarde. Leg dit beeld vast in uw hersenen. Leg dit beeld vast in uw ziel zodat u dit beeld van Kracht, Energie en Harmonie telkens weer opnieuw kan oproepen en gebruiken in de komende tijd. Want dit beeld dat je nu hebt, is het beeld van het Evenwicht, van de vernieuwing van de mogelijkheden die voor u openliggen. Het is het beeld van de stoffelijke kracht, van de stoffelijke weerstand tegen alles wat in deze donkere periode van het jaar de stof wilt aantasten. Hou deze symboliek voor u, gebruik die, werk ermee en u zal zien: de donkere periode zal aan u voorbij gaan zonder teveel problemen.
Wees in harmonie met deze Kracht. Bouw deze Krachten telkens weer opnieuw op. Het is voor u de mogelijkheid om voor uzelf steeds weer verder door te dringen in de wereld, de werkelijke wereld van uw bewustwording.
En als slot wil ik de Krachten danken die zich hier hebben willen manifesteren. Wil ik dank zeggen aan de zon, aan de maan en aan de aarde. Wil ik dank zeggen aan de Krachten van het Magische Zwaard en het Vuur dat ons heeft afgeschermd. Wil ik dank zeggen aan de Krachten van de Aartsengel Michaël, die als symboliek hier vertegenwoordigd is.
Deze Krachten zijn bevestigd. Atacanus heeft dit overschouwd en goed gevonden. Deze Kracht is nu voor u het handelsmerk waar u mee kunt werken. Deze Kracht is nu voor u het gereedschap om verder te gaan. Hou dit beeld in u vast en gebruik het steeds opnieuw wanneer het nodig is.
Sta mij dan toe op dit moment terug de cirkels te openen. Sta mij toe de buitenste cirkel te laten opgaan in dat licht van de maan. En sta mij toe de symbolen, één voor één, op te nemen in deze Kracht om uiteindelijk de eerste ons omsluitende cirkel te openen zodat wij allen terug individueel kunnen werken, deel kunnen zijn van deze Kosmos en onze taak op onze eigenste wijze kunnen verder zetten zonder dat de band gebroken wordt die we hier samen hebben opgebouwd. Want deze band, die blijft. En telkens weer als je het beeld oproept, ben je met elkaar verbonden, vorm je één Kracht, vorm je één Energie, één Harmonie met elkaar en met de Kosmos. En van daaruit kunt u uw weg naar bewustzijn met rassé schreden verder zetten.

Zo, lieve vrienden, dit was het voor deze avond. Ik ga jullie nog een kleine tip meegeven: hou er rekening mee dat, de komende 48 uur zeker, uw lichaam gedragen wordt door de geladenheid van deze bijeenkomst. Ga er op de meest positieve manier mee om. En u zal zien dat u aardig wat binnen deze periode kan realiseren, zelfs zaken waar u nooit eerder hebt bij stil gestaan. Het is niet omdat we nu uit elkaar gaan, dat de verbinding met de Kracht er niet meer is. U hebt nog het grote voordeel dat uw goede vriend, de maan, zijn kracht nog doet toenemen de komende uren zodat ook uw deel hieraan nog krachtiger kan worden en dat je nog prachtige resultaten kunt boeken. Wees niet overmoedig maar handel gewoon. U zal opmerken, u gaat zeer goede resultaten behalen.

image_pdf