Wessac 2016

21 mei 2016

Inleiding

Er is mij gevraagd geweest om een korte inleiding te geven, vooral naar diegenen toe die de Wessacviering nog niet hebben bijgewoond, die nog niet het genoegen gehad hebben.
Op de benaming moet men zich eigenlijk niet toespitsen, omdat die nog komt van de vorige brandhaard – eigenlijk is brandhaard misschien een fout woord – brandpunt waar de Wessacviering zich voordeed.  Dit was in Azië, in het Karakorumgebergte.
Door omstandigheden is de brandhaard, het brandpunt verzet geweest naar de Andes.  De benaming is gebleven.  Waarom is de verhuizing gebeurd ?  Omwille van bepaalde factoren : omdat het op een bepaald moment geestelijk gezien, spiritueel gezien niet echt een uitgelezen plaats was om nog een viering te hebben in Azië.  Dus jaren geleden is het overgebracht geweest naar de Andes.
Van daar uit is er eigenlijk een soort van vesting, een gemeenschap opgebouwd, deels onder leiding van de broeders van de Witte Broederschap en zij hebben eigenlijk een soort van gemeenschap gecreëerd waar men deels ook oude geschriften, perkamenten, boeken, oude wijsheden eigenlijk bewaart voor de overlevering. Dit allemaal afgeschermd van de buitenwereld om te vermijden dat anderen zich daarin zouden mengen, om het een zuiver brandpunt te houden van waaruit men bepaalde dingen zou kunnen sturen, van waaruit men krachten zou kunnen opbouwen en doorsturen.
Jaarlijks, bij de volle maan van mei, is er dan dergelijke viering.  Dus de volle maan van mei vandaag.  En op dat moment kan men dan bepaalde sturingen doorvoeren die dan een invloed hebben op de rest van het jaar kosmisch gezien en vooral gericht naar de Aarde toe.
Nu, de mensen die aanwezig waren op de Wessacviering van vorig jaar hebben dan ook gehoord dat de planeet Aarde, de bezielde planeet Aarde, jaren geleden, bijna een eeuw geleden, een soort van hulpkreet uitgestuurd heeft naar de kosmos toe – met de vraag om hulp – omdat toen in de jaren 1914-1915 het daar ook zo erg gesteld was door de opgang van de techniek, van de industrialisering.  De Aarde vroeg hulp omdat het hoe langer hoe slechter ging. De mensheid verloor hoe langer hoe meer het respect voor de Aarde.
En de Aarde op dat moment, als bezielde planeet, vroeg hulp om terug een ommekeer, terug harmonie en sereniteit te kunnen krijgen. In de Wessacviering van vorig jaar werd die hulpkreet ook bevestigd, ongeveer een eeuw later. Wat dan ook inhoudt dat er bepaalde zaken in gang gezet zijn, positief naar de Aarde toe, ogenschijnlijk minder positief naar de mensheid toe om eigenlijk een zuivering te houden, om een zekere opkuis te houden opdat de Aarde terug in de natuurlijke toestand zou kunnen hersteld worden, terug in sereniteit en harmonie zou kunnen verder werken en verder leven als een soort van ideale incarnatieplaats voor de geest om hier leringen te kunnen op doen.
Dus het is zeker niet de bedoeling om de planeet te laten vergaan, om te laten verdwijnen, integendeel, om de planeet terug als ideale uitvalsbasis te kunnen maken voor de geest die hier lering wenst te komen op doen.
Dus de Wessacviering op zich is deels een bijeenkomst waar men een tijd voorbereiding aan besteed heeft om te zien, om te kijken, broeders van de Witte Broederschap, andere genootschappen die in hetzelfde licht werken, om samen iets op te bouwen, om samen te sturen wat er mogelijk is om die Aarde terug in ere te herstellen.
De volle maan van mei is dan eigenlijk de grote, de zware krachtuitstorting om dan alles ook te bevestigen en effectief ook in gang te zetten. En dat is ook hetgeen waarom dat we dan hier vanavond samen zijn, om dat mee te beleven, om daar aan deel te nemen en in sé ook ons steentje aan bij te dragen.
Ik hoop dat dit een beetje een kleine verduidelijking is van dat de krachtuitstorting niet het enige is natuurlijk, maar dat dat dan de bevestiging is van een grote voorbereiding die dan eigenlijk jaarlijks zijn invloed doet gelden, kosmisch gezien en vooral naar de Aarde toe.
Nu is het even wachten op het medium om dan de zitting verder te zetten.

Eerste spreker

We zijn hier samen gekomen, zoals u al hebt te horen gekregen, om deel te nemen aan het Wessacgebeuren. Ik ga u even kort zeggen hoe het gaat verlopen. Ik ben de eerste spreker. Na mij volgt er nog een broeder om vervolgens een celebrant te krijgen die een rechtstreekse verbinding maakt met het Wessacgebeuren op dit ogenblik. Waarschijnlijk na de celebrant, om het medium een beetje terug in zijn normale trilling te brengen, zal een van ons de avond afsluiten. U moet verstaan dat dit gebeuren een zeer sterke impact heeft op het fysieke voertuig, niet alleen van het medium maar ook op jullie eigenste voertuig. De celebrant in deze avond is een zeer hoge, om het zo te zeggen, geestelijke entiteit – en met hoog bedoelen we iemand die reeds ver in het licht is geëvolueerd – maar is niet, en dat wil ik voor vanavond benadrukken, een deelhebber aan wat aan het altaar van de bijeenkomst plaatsgrijpt. En de reden is heel simpel: dit jaar is de Wessac een afronding van heel veel zaken. Dit jaar is het dat we kosmische krachten aanroeren die zo groot zijn dat dit voor een stofmens niet draagbaar is. En daarom moeten we met intermediairs werken. We moeten met tussenfasen werken om het mogelijk te maken u deel te laten hebben aan het gebeuren. De kracht is zo enorm en zo groot dat dit voor een stoffelijk voertuig niet draagbaar is. U moet er rekening mee houden dat, ook voor ieder van de aanwezigen hier, het trillingsgetal van uw celstructuur aardig gaat opgedreven worden. Dit heeft voor het stoffelijk voertuig wel aardig wat voordelen omdat door deze kracht uw lichaam heel veel disharmonieën die erin aanwezig zijn, kan wegwerken op dit ogenblik. Maar, daar wordt het niet voor gedaan, maar het is een kleine bijwerking die meegenomen is voor ieder van u. U zult u na vanavond u ook anders in uw vel voelen. We bouwen langzaam dit op. Daarom werken we met verschillende sprekers en daarom is er ook geen onderbreking. Een onderbreking in dit geval – de meeste van de cursisten zijn onderbrekingen gewoon, zijn een pauze gewoon – is op dit huidige moment onmogelijk. Dit zou voor het medium alleen maar schade kunnen opleveren, dus doen we dit niet. Verder wil ik u ook nog vragen dat bij de wisseling van de broeders u alstublieft de uiterste stilte bewaart om alles zonder storing te laten verlopen. Elk geluid, daar moet u toch rekening mee houden, vermenigvuldigt zich vele malen voor het medium tijdens de wisseling of tijdens het vrijgeven van het medium. Dat wil zeggen dat wanneer u geluid maakt, het medium daarvan het slachtoffer kan zijn. Het is te zeggen dat hij na zijn taak zware hoofdpijn of andere zaken daardoor kan hebben. We trachten dit zoveel mogelijk af te schermen maar vragen daarvoor ook uw volledige medewerking.
Wanneer er misschien onder u zijn die de gedachte koesteren: “maar hoe zit het nu met de tijd, want de tijd in de Andes is niet gelijklopend met onze tijd hier”. Dit is geen probleem want we gaan werken op een kosmisch niveau waar tijd niet bestaat, waar de stoffelijke tijd eigenlijk naar de mens toe een fictie is. Dit wil gewoon zeggen dat, wanneer de krachtuitstorting op het altaar in de Andes plaatsvindt, dat wij erbij betrokken zijn. En wij niet alleen, samen met ons nog vele, vele andere groepen die zich ook erop ingesteld hebben. U kunt ervan op aan dat op dit eigenste ogenblik, de ganse wereld wordt overspannen door een netwerk van kleine spirituele groepen die bezig zijn met het Wessacgebeuren en die ook deze krachten de mogelijkheid geven zich, ik zal het stoffelijk uitdrukken, als een olievlek over deze planeet te verspreiden.
De Wessac van vanavond is eigenlijk een afronding van een groot aantal Wessacgebeurens gedurende bijna een 130-tal jaren. Er is in het jaar 1960 de aanzet gegeven voor wat vandaag afgerond wordt. De beginperiode ligt ongeveer in, laat mij toe te zeggen, 1886 maar bekijk het niet op 1 jaar. Het is een overgangsperiode, en u weet allemaal dat we in de overgang gezeten hebben want die is voorbij, tussen het Vissentijdperk en het Aquariustijdperk.
Einde 1800 is zeer belangrijk geweest omdat we daar bepaalde leraren en meesters hebben gehad die nieuwe denkwijzen op aarde hebben gebracht. Och, ik ga niet beginnen met namen te noemen want anders gaan jullie meer aandacht geven aan de personen die het geweest zijn dan de waarden die neergelegd zijn. Rond het jaar 1960 is er beslist geworden dat de nieuwe zaken, de nieuwe filosofieën, de nieuwe gedachten in de mensheid verder uitgedragen moesten worden op verscheidene wijzen. Men heeft ook op dat ogenblik, als ik het zo mag zeggen, de poorten gesloten van de oude gedachtewerelden die ontstaan waren tijdens het Vissentijdperk. Men heeft de aanloop gemaakt naar de nieuwe heerser, om het zo uit te drukken. Elk jaar tijdens de bijeenkomst van de hoogingewijden, om het zo te mogen zeggen, figuren die u allen kent: de Christos is daar aanwezig, de Boeddha is daar aanwezig, zelfs de Mohammed is daar bij maar ook een Osiris enzovoort. Maar dat maakt weinig uit. Voor u zijn dat maar namen waarvan u eigenlijk weinig afweet. U weet een en ander uit religie maar het meeste wat religies verspreiden, is niet gestoeld op werkelijkheid en zeker niet alles wat ontsproten is, religieus, na het jaar ’60. Daar hebben we ontdekt dat, of vastgesteld, ik zal het zo zeggen, vooral de religieuze leiders er op uit zijn om hun eigen macht bestendigd te zien in het oude denken. Dit gaat natuurlijk niet meer met een nieuwe kosmische heerser. En daardoor krijg je dat heden ten dage er een enorm fanatisme is ontstaan. De laatste, ik mag het wel noemen, dwazen trachten zich aan hun macht vast te houden die zij niet eens meer hebben. Zij trachten op allerlei wijzen zichzelf bevestigd te zien niet beseffende dat ze zichzelf eigenlijk vernietigen in hun eigen bloed.
En dan kom ik aan deze avond. Deze avond, en dit geldt niet alleen voor de aarde, is dus een samenloop van alle kosmische krachten, voor de aarde gebundeld via alle grote, zou ik zeggen, ingewijden en ook groeperingen die zich met het licht bezighouden. Wij vinden op het ogenblik aan het altaar niet alleen, door u de meest gekende, de Witte Broederschap maar wij vinden daar vertegenwoordigers van alle grote genootschappen. Zij zijn daar op dit ogenblik aanwezig. En op dit ogenblik komen, om het zo te zeggen, de geestelijke krachten, de lichtkrachten gebundeld daar samen om zich te kunnen verspreiden, hier voor de aarde, om de vernieuwing op de aarde te kunnen laten plaatsvinden om, als het ware, het oude rustig te laten oplossen zodat de nieuwe krachten zich volledig kunnen manifesteren. Maar dit houdt veel zaken in waar de meeste onder u waarschijnlijk nog nooit hebben bij stilgestaan. Het houdt in dat u zich in de komende tijd anders zal moeten opstellen ten opzichte van wat er te gebeuren staat. De vernieuwing zal na vanavond veel sterker doorgetrokken worden. Er zullen veel meer en sneller veranderingen plaatsvinden. Daarvoor moet u kunnen openstaan om niet het slachtoffer te worden van zaken die u zogezegd niet had verwacht.
U zult opmerken dat heel veel rondom u anders is dan u op het eerste gezicht of eerste gedacht had verondersteld dat het was. Vroeger is u al gezegd in lessen: let op, niets is wat het lijkt te zijn. Dat ga je in de toekomst nog sterker opmerken. Veel zaken gaan zeer snel wijzigen. De tijd dat je u kon beroepen op, zoals dat in deze maatschappij gewoon was: ‘dit zijn mijn rechten, dit is mijn vrijheid enzoverder’, zal wegvallen. Uw recht, zoals u het nu kent, zal zeer snel verdwijnen en de vrijheid waar u meent recht op te hebben, zal ook zeer snel in een andere vrijheid veranderen. Als u daar rekening mee houdt, kunt u voor uzelf aardig wat voorkomen. En u zult dan kunnen opmerken dat u niet alleen bent ondanks dikwijls het gevoel dat u er alleen voor staat. Maar de krachten zijn zo groot, wanneer u dit beseft, dat u steeds verder zult kunnen.
Ik moet mij nu even terugtrekken. De tweede spreker en ook de inleider voor de celebrant heeft zich aangemeld. Mag ik de uiterste stilte vragen voor de wisseling.

Tweede spreker

Het is mij een eer om hier vanavond voor u te mogen spreken en de weg voor te bereiden voor de celebrant die u mee gaat nemen in de krachtontwikkeling van deze Wessac. Wanneer u straks met de celebrant in contact gaat komen, dan kan ik jullie maar één klein advies geven: ontspan u volledig, tracht niet de celebrant te volgen, maar laat gewoon wat hij zegt over u komen, op u inwerken. Ik zou zeggen: sluit gewoon de ogen en open uw geestelijk oor, open uw derde oog, om zo te kunnen ervaren wat er gebracht wordt. Want woorden, neem dit gerust van mij aan, schieten hier tekort. Het is vooral wat u gaat ervaren, wat u gaat voelen dat belangrijk is.
Want men gaat proberen vanavond de kiem te leggen van de aquariusgedachte. O, de meeste onder u hebben al aardig wat gelezen over wat de kosmische heerser Aquarius inhoudt. Maar, tussen wat u gelezen hebt en de realiteit ligt nog een kosmos verschil, om het zo uit te drukken. U zult na vanavond vooral moeten kunnen vertrekken vanuit uw innerlijk kracht. Niet uw stoffelijke kennis, niet het beredeneren over alles wat er gezegd is en plaatsgrijpt en trachten uit te leggen op een menselijke wijze, zal resultaat halen. Het resultaat dat u gaat halen zal enkel te vinden zijn via uw innerlijk aanvoelen en dit innerlijk aanvoelen volgen, zal u de mogelijkheid geven om in de komende tijden juist te handelen. Dit innerlijk aanvoelen zal ervoor zorgen dat u de vernieuwing op een zeer positieve wijze kan doormaken, kan ervaren.
Ook een ander facet speelt in de komende tijd een zeer belangrijke rol, een rol die tot op heden door de mensheid niet is erkend. Namelijk dat u deel bent van de aarde en dat op aarde alles zijn gelijke waarden heeft. Een mens, en dat zal de toekomst duidelijker en duidelijker maken, is niet waardevoller dan bijvoorbeeld een boom, is niet waardevoller dan een vogel in de lucht, is niet waardevoller dan een rots op een berg. Dit klinkt misschien zwaar en de meesten zullen in verzet gaan omdat zij zeggen: “wij zijn denkende wezens en die boom is geen denkend wezen, die rots nog veel minder, die vogel ook niet”. Maar u vergist zich. U vergist zich in die mate dat alles behoort tot de Bron, dat alles vanuit het Goddelijke is ontstaan, om dit woord te gebruiken, en dat het Goddelijke dit alles, als het ware, heeft tot stand gebracht. En dan kunt u trachten als mens u meer te voelen, u beter te voelen, maar dan maakt u de grote fout die tot heden overal is gemaakt en die er nu voor zorgt dat de wisseling van de heersers zo chaotisch verloopt. En degene die niet kan erkennen dat het Goddelijke of de Bron of hoe u het ook wenst te omschrijven, overal in aanwezig is, deze zal niet mee kunnen met de vernieuwing. Degene, hoe hard het ook klinkt, die het kwaad op de wereld verwerpt, zal zichzelf verwerpen. Want ook al wat er gebeurt, wat u ziet als zijnde kwaad of duister, is ontstaan vanuit die ene kracht en die ene kracht is verantwoordelijk voor het volledige bestaan. Dit wil niet zeggen dat u akkoord moet zijn met wat voor u kwaad is, met wat voor u chaos is of met wat voor u duister is. U moet het alleen maar aanvaarden, er u niet tegen verzetten en vanuit het licht dat u in u draagt, kunt u dan verder evenwichtig uw eigen bewustzijn, uw eigen bewustzijnsontwikkeling laten verlopen.
Ach, dit is moeilijk aanvaardbaar. En toch is dit de filosofie van Aquarius. En toch is dit de kosmische tendens die op dit ogenblik de aarde is aan het omkapselen, om het zo te zeggen. Er bestaat geen goed en geen kwaad in de kosmos. De krachten die vanavond vrijkomen, kennen dit verschil niet. Zij kennen geen goed of kwaad. Zij kennen alleen maar de kracht van de Bron. Ik zou het zeggen in menselijke woorden: de harmonie tussen alles wat bestaat, het evenwicht tussen alles wat bestaat. Maar de taal is arm en daarom kom ik terug op wat ik daarjuist gezegd heb: het is het innerlijk aanvoelen dat van belang is. Het innerlijk aanvoelen, zoals u het waarneemt, zoals u het aanvoelt als zijnde juist, waar u moet voor gaan. De tijd van de regels, bijvoorbeeld hier in het Westen ‘de 10 geboden ’ of zo, is voorbij. Het is niet omdat iemand regels stelt dat deze regels kosmisch juist zijn of moeten gevolgd worden. Dit kon in de vorige tijd aanvaardbaar zijn, ook omdat de mensheid nog niet zo ver was om alles, als het ware, te kunnen verwerken. Maar, nu zijn we op een punt gekomen òf je aanvaardt de kosmische werkelijkheid, en dan kun je verder in ontwikkeling, òf je aanvaardt ze niet en dan teken je voor uzelf, niet door een ander maar voor uzelf, uw eigen ondergang. Een eigen ondergang die, en dat moet ik zeggen tot mijn spijt en tot spijt van velen aan onze zijde, voor velen werkelijkheid zal worden omdat men niet af wil stappen van zijn eigen fundamentele gedachten.
Zolang men erbij blijft dat uw gedachten of uw regels de enige zijn die in de kosmos geldig zijn, ga je mee in de ondergang, in het verdwijnen van het oude. Op het ogenblik dat je open durft staan voor wat in u leeft, wat u innerlijk aanvoelt als zijnde juist, kunt u verder en gaat u ook opmerken dat u meer en meer omringd wordt door gelijkgezinden. De tijd van de nieuwe wereldleer die gebracht is in de laatste decennia, is gekomen. De leraars die de nieuwe wereldleer gebracht hebben, bevinden zich nu ook aan het altaar van de Wessac. Ze hebben reeds tientallen jaren geleden de aarde verlaten. En de leer is neergelegd. Maar de leer is geen leer van regeltjes. Wanneer je ze bestudeert, dan zie je dat het een leer is van aanvoelen. Langzaam maar zeker zullen al deze gedachten, deze nieuwe ideeën hun opmars maken over de aarde en dit gaat gepaard gaan met krachten die zich zullen manifesteren vanuit de aarde waarvan u soms verbijsterd zult staan en waarvan u het niet had mogelijk gehouden dat zij bestonden. Dit alles is de vernieuwing, een zeer positieve vernieuwing omdat na de krachtuitstorting van vanavond ook vele nieuwe incarnaties kunnen plaatsgrijpen die ervoor zullen zorgen dat in de komende eeuwen de nieuwe gedachten een basis kunnen vinden op deze planeet. Dan zult u opmerken dat, langzaam maar zeker, wetenschap zal overgaan in een wetenschappelijke esoterie, dat het spiritueel denken de bovenhand zal nemen en zal ondersteund worden door wat wetenschappelijk gekend is. En zo krijg je een totale vernieuwing op deze planeet. En dan zullen we kunnen zeggen dat alle werkingen die de hoogingewijden, onze geestelijke broeders, hebben volbracht, werkelijk zeer zinvol zijn geweest. En dat de aarde in de toekomst een planeet is waar je niet incarneert om snel even een paar stoffelijke zaken door te maken zoals geweld, oorlog enzovoort òf begeerte, maar dat het een planeet wordt waar je kunt incarneren, om uw eigen bewustzijn en uw eigen eenheid met de Bron verder te laten ontwikkelen, zodat u de weg kunt gaan dat u volledig kunt opgenomen worden in het licht.
Mijn zeer gewaardeerde broeders en zusters, ik ga nu mij terugtrekken. De celebrant van de avond is aangekondigd. Mag ik u vragen van de uiterste stilte te bewaren en gewoonweg u te laten meedrijven met wat de celebrant brengt. Dan, zult u opmerken, gaat u het meeste uit wat hij doet, uit wat hij brengt, de verbinding die hij legt met u en de krachtontplooiing van de kosmos, dan gaat u daar het meeste kunnen uit halen en gaat u met een enorme meerwaarde deze avond huiswaarts kunnen keren en gaat u voor uzelf veel beter kunnen handelen in deze veranderlijke tijden en op de meest juiste, lichtende wijze verder kunnen leven. Ik vraag uiterste stilte, uiterste rust.

Celebrant

Het Licht is in ons aanwezig. Wij zijn deel van het Licht. De krachten van het Licht zijn deel van de Bron. En wij zijn deel van de Bron.
Op dit ogenblik komen verschillende krachten tezamen op het altaar van het Licht. Krachten die niet enkel de aarde betreffen, krachten die uw ganse zonnestelsel omvamen.
Op het ogenblik is er een inslag van helder rood licht. Helder rood licht manifesteert zich, gevolgd door een inslag van paars, paars licht. Dan krijgen we een nederdaling van een groene golf. We krijgen een omkapseling van goudgeel. En tenslotte zien we hoe het heldere witte licht alles in zich opneemt. Hoe alle krachten, hoe ze zich ook gemanifesteerd hebben, in dit heldere licht opgaan, één worden, één zijn met de kracht die hen gezonden heeft.
Wij zijn ook deel van deze kracht. Wij zijn deel van die Bron, dus deel van die kracht die zich nu manifesteert. Wij zijn er één mee. Kunnen we aan deze kracht een naam geven? Menselijk gezien misschien. We kunnen zeggen: “het is de kracht van Adonaï”, de naam die we zo dikwijls aan God geven. Maar ach, dan schieten we tekort. We kunnen zeggen: “Het is de kracht van Jehova”, maar ook daar schieten we tekort. “Het is de kracht van Eloachim”, ook dit is onvolledig. Want wij zijn niet bij machte, als kleine mens en kleine geest, om de grootsheid van dit kosmisch gebeuren te overschouwen. Laat ons dan niet proberen er een naam aan te geven, maar laat ons gewoon proberen te ervaren.
Mens, stel u open, stel u gewoon open voor deze kracht. Deze kracht is aanwezig. Deze krachten omvatten nu de ganse aarde. Deze krachten, komende vanuit de ganse kosmos, trachten hier de vernieuwing te brengen. Deze krachten geven u de mogelijkheid om van uw stoffelijk voertuig een meerwaarde te maken zodat u hier op deze aarde in de overgang van belangrijke tijden, de juiste ervaringen, de juiste leerscholen kunt opdoen en terzelfder tijd uitdragen wat in u leeft.
Want deze krachten, gebundeld in het heldere witte licht, zorgen ervoor dat bij ieder van u hier aanwezig, zijn of haar verborgen eigenschappen, verborgen krachten, niet ontplooide mogelijkheden zich ontwikkelen, zich openbaren. Dat uw kennis zich verder ontwikkelt. Dat hetgeen wat u van uzelf al weet als zijnde krachtige punten, verder tot ontplooiing komen. Wanneer u maar beseft dat u één bent met de krachten van het Licht. Dat u één bent met deze kosmische ontplooiing, deze kosmische verschuiving die het mogelijk maakt dat de vernieuwing, waar zolang is aan gewerkt, op deze planeet zich kan voltrekken.
De krachten van het Licht die hier aanwezig zijn en die ik via dit medium tracht door te geven aan jullie, worden bevestigd. Ach, ik ga hier geen gebeden zeggen, dit is niet nodig. Het besef en het innerlijk aanvoelen is hier belangrijk. Tracht u open te stellen. Tracht dat de kern van uw wezen opneemt, aanvaardt hetgeen wat hier nu plaatsgrijpt. Zodat u zo dadelijk met een meerwaarde verder kan leven. Zodat u voor uw medemens een lichtende bron bent. Dat u, als het ware, een lichtbron bent waar men zich kan op richten wanneer men het niet meer weet, wanneer men in de chaos die er is, de weg is kwijt geraakt. Want de kosmos heeft voorzien dat wat er ook gebeurt, er steeds een opvang is. Dat er steeds mogelijkheid is om u te bevrijden van de chaos, om u te bevrijden van het duister, om deel te zijn van het Licht en om in het Licht verder te gaan.
Deze krachten zijn bevestigd door degenen die mij hebben opgedragen dit aan u door te geven.
Deze krachten zijn bevestigd door de hoogste bronnen van licht in de kosmos die nu deel zijn met u. Deze krachten dragen u en maken dat u de nieuwe tijd aankan.
De bevestiging is gebeurd. Het is aan jullie om er mee om te gaan. Het is aan jullie om vanuit de zekerheid verder te gaan, te handelen als uitdragers van het Licht. En dan bent u als uitdrager van het Licht, als het ware, gevrijwaard van de chaos die rondom u is. Want u kunt met de kracht van het Licht de chaos zich laten terugtrekken en het nieuwe, het lichtende laten opbloeien.
Dit alles zij bevestigd in de naam van de Vader.
Dit alles zij bevestigd in de naam van de Bron, de kracht van de Bron of hoe u het ook als mens aanvoelt of omschrijft.
Maar elk woord dat we er aan geven: Vader, Bron, God, Geest schiet tekort. Wij kunnen en wij zijn nog niet in staat om dit te omvatten. Maar, wij zijn wel in staat om deze krachten in ons te laten werken en vanuit deze kracht verder en verder te gaan zoals de grote voorgangers ons getoond hebben.
Denk aan een Jezus die je Christos noemt. Denk aan een Boeddha. Denk zelfs aan een Mohammed. Denk aan een Osiris. Denk aan een Esnaï. Gelijk welke die u kent van de grote filosofen die hebben getracht in de ontwikkeling van de mensheid het Licht te doen schijnen, zij allen zijn aanwezig en zij allen bevestigen de woorden die hier gesproken zijn. En zij allen staan aan uw zijde wanneer u met de kracht van het Licht werkt. Want de kracht van het Licht is onoverwinnelijk. De kracht van het Licht houdt de vernieuwing in. De kracht van het Licht is de toekomst. De kracht van het Licht is Aquarius in zijn mooiste vorm.
Dit alles zij bevestigd. Ik wens jullie in naam van degene die mij opgedragen heeft u deel te maken aan het Licht dat het Licht uw weg nooit mag verlaten. En dat het Licht steeds uw deel mag zijn. En dat het Licht u de mogelijkheid geeft juist in te zien welke in de stof de juiste handeling is in de vernieuwing die nu plaatsgrijpt. Het Licht zij bevestigd.

Afsluiter

Zo, mijn beminde broeders en zusters, ik moet nog even terugkomen om voor het medium de spanning te laten afvloeien en ook voor jullie zelf in deze zaal het terug een beetje naar zijn normale trilling te brengen.
U zult in de komende dagen en weken opmerken dat hetgeen u hier gehoord hebt, wel degelijk zich zal voltrekken. Ik kan jullie maar, als ik dat mag, een kleine raad geven: tracht zo weinig mogelijk u te laten meeslepen in al hetgeen er rondom u gebeurt. Want voor de stofmens zijn gedachten krachtvelden. En de krachtvelden van de verandering zijn enorm. Tracht vrij te staan van wat er gebeurt en ga, zoals men u heeft de raad gegeven, naar uw eigen aanvoelen. Volg uw eigen lichtende weg. En ik denk dat dit naar de toekomst het beste is. Tracht een beetje, zeker hier voor het Westen, afscheid te nemen van uw begeertemaatschappij. Uw begeertemaatschappij, daar bedoel ik mee van steeds meer bezit, steeds meer gadgets, steeds meer van wat men u aanpraat dat u zou moeten bezitten, dat u zou moeten hebben. Tracht naar de toekomst toe u daarvan wat te distantiëren. Tracht meer aan uw innerlijk te werken. Maak u niet druk om wat er stoffelijk gebeurt.
Er zijn er nog teveel onder u die het belangrijk vinden dat het uiterlijk er goed voorkomt, die nog veel te veel tijd in de materie steken omdat ze vinden dat de materie zo en zo er moet uitzien en moet voorkomen, want dat hoort zo. Ik kan daar maar één zaak op zeggen: laat het los, stoor u niet aan de materie, maar leef volgens uw innerlijk, werk volgens uw innerlijk. Dit klinkt misschien gek maar u zult opmerken dat al degenen, en wanneer u goed rondom u kijkt, zult u dat heel goed kunnen opmerken, die materie belangrijk vinden, in de problemen komen. En daar bedoel ik niet alleen mee een materieel voorwerp. Daar bedoel ik ook mee uw eigen gezondheid. Velen zullen door zich in deze maatschappij te laten meeslepen in alles wat zij te horen en te zien krijgen, hun eigen gezondheid zeer sterk ondermijnen, met alle gevolgen van dien. Laat dit gewoon allemaal achterwege.
Ik zou na vanavond – maar och, en wie ben ik, ik ben maar een kleine geest – u toch het advies willen geven van: leef een beetje, zoals men in deze streken zegt, ‘als God in Frankrijk’. Maar dan gaat u zich echt beter kunnen voelen. Minder u druk maken over alles en nog wat. Want u gaat opmerken dat, dat alles en nog wat waar u zich druk over maakt, hetzij uw bankrekening, hetzij uw auto, hetzij uw woning, hetzij weet ik veel wat allemaal, dat dit steeds weer tussen uw vingers wegglipt. En dat u, hoe meer u zich daar druk over maakt, hoe meer problemen u krijgt en hoe minder genot u er van hebt.
Dus, is het dan niet geraadzaam van het roer om te gooien? Het roer om te gooien en te zeggen: kijk, hetgeen wat ik innerlijk aanvoel wat voor mij, voor mij, belangrijk en lichtend is, waar ik betekenis voor mezelf kan hebben en waaruit ik voor anderen hulp kan geven en zo verder, is het dan niet interessanter om daarmee te beginnen, om zo te gaan leven? Dan bent u in harmonie met de vernieuwing. En dan gaat u niet telkens weer zwarte gedachten hebben.
Ik zou zeggen, mijn beminde broeders en zusters, tracht steeds weer het goede te zien in uw leven, wat er ook gebeurt, tracht steeds te zeggen: maar dat en dat was goed en dat is goed. En geen accenten te leggen op hetgeen wat in uw ogen niet goed is.
Wanneer iemand die bijvoorbeeld ziek is, zich kan voorstellen dat er delen van het lichaam toch goed functioneren, gaat hij zijn ziekte veel sneller overwinnen dan iemand die klaagt over zijn ziek zijn. U moet daar eens goed bij nadenken.Iemand die steeds weer denkt van: ach, ik had dit moeten doen, ik had dat moeten doen, en dat werk ligt nog op mij te wachten en die klant moet ik nog doen of dat moet ik nog uitvoeren, voelt zich niet goed in zijn vel, zal geen resultaten halen of slechte resultaten. En degene die zegt: ach, vandaag schijnt de zon, laat mij van het zonnetje genieten en laat mij denken aan alle goede zaken die ik al heb meegemaakt, die zal in de toekomst veel meer resultaten behalen, veel meer werk kunnen verzetten dan degene die zichzelf maar afjakkert en zegt: ik moet dit nog, ik moet dat nog, oh, wat heb ik toch een slechte dag en hoe hard moet ik werken.
Het zijn voorbeelden die ik simpel houd, mijn beminde broeders en zusters, maar die ieder van u wel zal herkennen. Ieder van u op zijn eigenste wijze kan ik de hint geven van: probeer uw leven een beetje aan de zonnige kant te zien. Probeer steeds weer het positieve te bekijken, wat er ook gebeurt. Zelfs wanneer er iemand overgaat. Bekijk dit niet als een drama, maar zeg: ach, hij is bevrijd van dat lastige voertuig en kan nu eindelijk in volle vrijheid verder ontwikkelen.
Ach, dit klinkt misschien raar, maar dit is de waarheid. En zo is het met vele zaken. Ach, ik ben oud, ik ben stram, ik kan niet meer voort. Neen, u hebt het geluk gehad van heel veel ervaringen te kunnen opdoen, heel veel te kunnen leren en nu kunt u rusten en hebt u de ervaring. Gebruik die ervaring, geniet er van, maar klaag niet.
En zo zijn er vele zaken die ik zou kunnen zeggen. Voel u één met de kosmos. Voel u vooral één met de aarde. Voel u in harmonie met alles wat de aarde u schenkt en wees gelukkig.
Dan gaat u, ondanks alles wat er rondom u gebeurt een zeer mooie, lichtende, bewustzijnsrijke tijd tegemoet, wat uw leeftijd ook weze en zal uw incarnatie een incarnatie zijn die zeer waardevol is en die u misschien zover brengt dat u, wanneer u aan onze zijde terug bent, gemakkelijk verder kan gaan.
Mijn geliefde broeders en zusters, ik ga het medium nu vrijgeven. Ik wens jullie alle licht, alle kracht, alle inzicht toe die maar mogelijk is, zodat jullie allen, hier aanwezig, na vanavond verder kunnen op de meest lichtende, positieve wijze die maar mogelijk is. En dat u, niet alleen voor uzelf het licht mag uitdragen, maar dat u ook licht mag betekenen voor uw medemens.
Mijn lieve broeders en zusters, ik wens jullie een goede huisgang, doe het rustig aan, neem uw tijd, want u bent allen ietsjes geactiveerd en de invloed van de kosmische kracht is volop aanwezig en wordt nog eens versterkt door het schitterende licht van de volle maan die we nu hebben. Het gaat jullie goed.