Boodschap van vernieuwing

image_pdf

 2 juli 2013

Ik zou vanavond graag met jullie eerst een paar nieuwe feiten bespreken.
In de eerste plaats moeten wij u melden dat de Witte Broederschap zich uit dit deel van de wereld heeft teruggetrokken.
Dat betekent dat het werk, vooral het geestelijke werk, is overgenomen door een andere groepering. Voor deze streken hier kunnen we de naam gebruiken die bestaat, namelijk de ‘Orde der Druïden’.
Door de verschuivingen die de Wessac veroorzaakt heeft en door hetgeen er te gebeuren staat, hebt u natuurlijk de vrijheid voor uzelf te beslissen of u wenst verder te gaan met deze Orde der Druïden en de leringen die wij als dusdanig zullen brengen of dat u daar, als het ware, zegt: “nee, dit is niet mijn ding”.
Ik wens van in den beginne er duidelijk aan toe te voegen dat wij op een totaal andere basis de mensheid benaderen dan dat uw vorige leraren dit deden. Wij wensen geen enkel oordeel uit te spreken over welke wijze van benadering nu de beste zou zijn. Wij voegen ons alleen in in de gebeurtenissen die kosmisch plaatsgrijpen en die er de grond van zijn dat De Witte Broederschap zich totaal uit de westerse wereld heeft teruggetrokken en zich op andere delen van dit continent toespitst omdat men daar het inzicht heeft van andere resultaten te kunnen verkrijgen dan degene die zij met hun opzet hier, in de westerse wereld, hebben trachten te realiseren.
Wij gaan ervan uit dat, wanneer wij de mens trachten te helpen er, om te beginnen, een zeer sterke discipline nodig is. Een discipline die ervoor zorgt dat, niet alleen het individu voor zichzelf een zekerheid kan opbouwen maar ook dat de groepen die wij trachten te onderwijzen en te helpen, deze een zeer sterke kracht en een rustpool kunnen zijn in hetgeen dat gebeurt en te gebeuren staat. Het is nu eenmaal zo dat de veranderingen die volop bezig zijn en die in de komende tijd zich zeer sterk zullen manifesteren, ook in dit deel van de wereld tot grote chaos zullen leiden omdat, en dat is eigen aan de westerse wereld, de westerse wereld steeds blijft leven in het verleden.
De westerse wereld handelt vandaag volgens de principes en de theorieën van vroeger. U verstaat dat dit niet kan en dat dit tot chaos leidt. Wanneer u in deze tijd, en zeker naar de toekomst, bij voorbeeld een economisch systeem wilt handhaven dat gebaseerd is op de evolutie van de jaren ’50 van vorige eeuw, dat u een sociaal systeem wilt handhaven dat zijn wortels heeft in diezelfde periode, dan begrijpt u dat dit totaal onhoudbaar is. Zeker met de nieuwe invloeden gaat dit leiden tot heel grote en, volgens ons, zeer positieve veranderingen, voor de aarde en voor de mens.
Het is daarom ook dat wij inzien dat er een noodzaak bestaat dat er overal kleine groepen,  samenkomen en werken aan deze vernieuwing. Maar dit kan alleen maar wanneer de oude gewoontepatronen die bij ieder van u zijn binnengeslopen – omdat zij eigenlijk zo gewoon werden aanzien dat er niemand meer bij stilstond dat dit eigenlijk niet juist was – dat deze oude gewoontepatronen kunnen afgelegd worden en er vanuit een sterke samenwerking kan gewerkt worden aan de vernieuwing.
In de eerste plaats zouden wij ons vooral willen toespitsen op de mogelijkheden die je hebt, als mens, op deze wereld binnen de verandering en vooral in harmonie met de natuur om aldus werkzaam te zijn. Niet vertrekkende vanuit het verstarde denken dat gedurende bijna een eeuw zich hier in het westen heeft verankerd dat: ‘ de mens zo belangrijk is en de natuur ondergeschikt’ maar vanuit de werkelijkheid dat de mens maar een klein, onbelangrijk gegeven is in de totaliteit; dat de mens binnen het stoffelijke in de natuur totaal misbaar is, dit klinkt misschien hard maar de aarde heeft langer zonder mensen bestaan dan dat ze bestaat met mensen, en dat in de eerste plaats het voor de mens belangrijk is dat hij zijn bestaan, als het ware, kan opwaarderen.
Met ‘het bestaan’ bedoelen wij de totaliteit en niet het stoffelijke leven. Voor ons is van belang dat het gehele plaatje in harmonie kan zijn, dat er een evenwichtige, harmonische groei en evolutie kan zijn waarin de mens zijn deel heeft. En wanneer hij beseft dat hij als stof maar een werktuig is van zijn geest om in de totaliteit van zijn bestaan zijn bewustzijn te verhogen, dan kan er vanuit die gedachte en die mogelijkheden veel gedaan worden. Dan hebt ge ook de mogelijkheid om, wat de veranderingen aangaan, deze op de meest juiste wijze te doorleven.
Dit houdt ook in dat veel waarden of zaken waar u veel waarde aan hecht, zullen komen te vervallen. Alle materiële zaken zijn, wat betreft de lering die je krijgt, ondergeschikt. Daar- mee willen we niet zeggen dat u geen bezit mag hebben of geen bezit mag gebruiken, daar gaat het niet om. Het gaat er hem om dat de gedachte van bezit, ‘dit is het mijne’, niet meer past. Dat wanneer er omstandigheden komen, dat bezit ineens verdwijnt, hetzij door ingrepen van de natuur, hetzij door andere zaken, dat je daar gewoon mee kunt omgaan en niet, zoals de meeste, in een paniek terecht komt.
Ik wens daar direct aan toe te voegen dat de leringen voor de groep bestemd zijn en niet voor buitenstaanders. Dat er, wanneer u deelneemt, verwacht wordt dat u aanwezig bent.
Iets dat u niet gewoon bent maar binnen onze structuren nu eenmaal zo is : diegene die de leiding heeft, diegene is die uiteindelijk de knopen doorhakt. Wij hebben geen vaste leiding, als dusdanig. Bij ons is diegene die de leiding heeft, degene die op dat ogenblik voor hetgeen dat moet gebeuren, het meest gekwalificeerd is. Degene die de leiding heeft van de orde, is de dienaar van de orde. Dus in tegenstelling van uw stoffelijke maatschappij, is leiding hebben, dienen; niet: macht hebben. Wij erkennen geen macht. Wij erkennen alleen een leider aan de hand van zijn dienende handelingen en zijn capaciteiten, om het zo uit te drukken.
Wat de andere beslissingen van het Wessac-gebeuren aangaan, zijn voor jullie eigenlijk weinig of niet ter zake. Er komen vele verschuivingen en veranderingen maar sta ons toe u daar niet te veel mee te belasten want anders gaat u teveel naar het plaatje kijken en vergeet u wat er inhoudelijk eigenlijk aan de gang is. En het is vooral inhoudelijk dat heel belangrijk is.
Wat wij naar voor brengen bezien  wijzelf als wat voor ons op dit moment met de kennis die we hebben, juist is, waar is. Wat niet wil zeggen dat er, wanneer er andere feiten zich voor zouden doen, wij onze waarheid, om het zo te zeggen, niet zouden kunnen bijsturen. Maar de lessen en de leringen zijn gebaseerd op onze kennis, op de jaren, stoffelijk uitgedrukt, ervaringen met de natuur, met de aarde, met de mensheid, op die ervaring is onze waarheid gebaseerd. Degenen die met ons wensen mee te gaan, moeten er zich van bewust zijn dat zij deze waarheden mee moeten aanvaarden tot het ogenblik dat zij zelf zouden kunnen aan ons duidelijk maken dat er verandering mogelijk is of dat zij de mogelijkheid hebben om verder te gaan met een andere waarheid.
De oude filosofie van ‘denk zelf na’ blijft behouden maar met die restrictie dat dit u niet ontslaat van uit te voeren wat gevraagd wordt tijdens de leringen die gebracht worden omdat diegene die de lering brengt, dit brengt vanuit de hoek van: dit is volgens ons aller weten op dit huidige ogenblik in de huidige condities het meest juiste.
Wanneer wij u vragen een taak te vervullen, dan gaan we ervan uit dat deze taak vervuld wordt. U moet goed beseffen, wanneer u met ons meegaat en u beantwoordt niet aan hetgeen waarvoor u ‘ja’ gezegd hebt, u uw eigen verantwoordelijkheid hebt en daar komen wij niet tussen.
Zo, dit was de boodschap, de boodschap van vernieuwing, zou ik zeggen, die overal plaatsgrijpt. U moet niet denken dat dit enkel hier alleen in jullie streken is. De invloed van de Wessac voor de aarde is zo intens geweest dit jaar, omdat de veranderingen in de aarde volop in ontwikkeling zijn dat in alle continenten veranderingen en verschuivingen bezig zijn. Geen enkele plaats op de wereld zal ontsnappen aan de vernieuwing. Dus, je moet niet denken: “wij zijn benadeeld of bevoordeeld”. Alles zal volgens de evenwichten in de komende jaren verlopen. En daarom ook is gekeken, gezocht aan onze zijde wat voor elk deel van de mensheid de beste oplossingen inhield. En één van die oplossingen voor het westen is dat er verandering van geestelijke leiding kwam, dat er op een andere wijze zou geestelijk gaan gedacht worden. Dan daar kan ik van zeggen, vanuit mijn ervaring, dat dit waarschijnlijk voor velen meer voorspoed zal geven, zeker in de geestelijke ontwikkeling dan de stagnatie die we gezien hebben de laatste jaren.
U moet ook rekening houden dat onze orde helemaal geen rekening houdt met uw, laat ons zeggen, maatschappelijke geplogenheden. Het gaat ons niet aan of u gehuwd bent, of u een echtgenoot hebt of een echtgenote of eender wat. Dat is de zaak niet. Wat ons aangaat, is eerstens uw weg die u gaat in het totaal van de bewustwording en in het totaal van het bestaan. Alle zo gezegde sociale overeenkomsten en regeltjes, die zijn voor ons niet ter zake wanneer er moet gewerkt worden.
En ik kan daar nog als afronding aan toevoegen: uw zekerheden van vandaag zijn ze niet van morgen. En hetgeen wat vandaag onzeker is, kan morgen uw houvast zijn. Hou daar rekening mee.
Denk niet: “vandaag is alles zo dus we kunnen verder”. U gaat het op alle terreinen zien. Niets, zeker de eerste tijd, en dan spreek ik toch over mensenlevens hoor, niet over weken hé, is er nog zekerheid. Vandaag kunt u denken dat u de hemel op aarde hebt en morgen ziet u dat u eigenlijk in de hel zit. Het spijt mij dat ik het zo moet uitdrukken maar dit is nu eenmaal de verandering die bezig is
Zo, broeders en zusters, ik wens jullie veel inzicht, dat het Licht jullie mag leiden en jullie mag laten komen tot de juiste beslissing, tot de juiste gedachtegang, tot het juiste handelen in deze toch boeiende tijden.

Vragen

  • Kan er gezegd worden dat deze groep in de mystieke richting zal blijven werken of meer in de magische richting?

Ik zou op dit ogenblik noch mystiek, noch magie als accent willen geven. U mag niet vergeten dat u met de leringen die u krijgt, magie als een normaal onderdeel van het dagdagelijkse zijn zult leren beschouwen. U kunt dan mystiek beschouwen als meer het gevoels-ervaren van hetgeen wat magisch mogelijk is. Maar kijk, het grote probleem dat zich overal op het ogenblik voordoet hier in het Westen is dat men zich verankert aan een zeer afgelijnd realistisch denken. En dat is zo afgelijnd dat men gewoon maar, ach, nog niet 1% ziet van het werkelijke zijn. Maar men gaat er van uit dat in een systeem dat men heeft opgebouwd, dat die 1% eigenlijk alles 100% omvat. Met alle miskleunen van dien. Daarom loopt het hier op het ogenblik ook zo fout.
En de broeder in het eerste gedeelte heeft het u duidelijk gemaakt met te zeggen van: “kijk eens hier, het grote probleem hier is dat jullie leven en jullie huidige zijn zich baseren op het verleden en geen oog hebben voor de toekomst”. En dit is zeer correct.
Jullie gaan er van uit dat wat jullie nu denken, is zogezegd een ervaring die je hebt opgedaan in het verleden en dat die ook bepalend gaat zijn voor de toekomst. Dus, niets is minder waar. En daardoor ga je zien dat in het Westen de afbraak nog veel sneller zal gaan dan bijvoorbeeld in Azië.

  • Welke gevolgen, weerslag  heeft het zich terugtrekken uit een geestelijke groep?

Kijk, wanneer u in een groep werkzaam bent, en dat geldt voor alle soorten groepen, voor het een al meer als voor het ander, dan hebt u de mogelijkheid van te delen in alles wat aan mogelijkheden, aan inzichten, aan krachten, aan harmonieën, noem maar op in die groep aanwezig is. En dit gebruikt u eigenlijk ook zonder dat u daar erg in hebt in uw dagdagelijkse leven. Daardoor ontstaan zaken dat u soms zegt van: “hé, dat is een meevaller of het is dit of het is dat”, neen, het is gewoon omdat het in de lijn van dat geheel ligt.
Op het ogenblik dat u daar uitstapt omdat u uzelf een rad voor de ogen hebt gedraaid en dat u aanvoelt van “ik kan dit niet of ik wil dit niet”, dit is ook mogelijk dat u uw eigen zo zelf bedrogen hebt, om zo te zeggen, dan stapt u daar uit en dan bent u als het ware bevrijd, ik zal het zo zeggen, van alles wat in die groep u heeft gebonden. Dat wil zeggen dat u dan plots alleen staat en dat alles terug op u afkomt zoals het bij diegenen die niet tot de groep behoren, op hen afkomt. En dat kan in sommige gevallen zeer onaangenaam zijn. Maar dat weet u op voorhand. Dit wordt niet verborgen. Dit wordt niet gezegd : “oh, trek het u niet aan”. Nee, het wordt duidelijk naar voor gebracht.

  • Broeder, mag het gebrachte in opgenomen en uitgeschreven versie aan de groepsleden bezorgd worden?

De bedoeling is zo, dat u wat u leert voor uzelf gebruikt tot uw eigen ontplooiing totdat u op het punt komt dat u met hetgeen wat u hebt ontvangen, wat u geleerd hebt, verder kunt gaan en eventueel zelf weer opnieuw mensen, die geïnteresseerd zijn, daarmee verder te helpen onder dezelfde condities. Zeker, en u zult dit in de toekomst opmerken en dit zeer goed kunnen begrijpen, want u mag er van op aan dat in de toekomst alle soorten groepen die met spiritualiteit begaan zijn, die begaan zijn met het lot van de aarde of gewoon simpel met de natuur zullen scheef bekeken worden op zijn minst maar in vele gevallen ook aangevallen en zo verder.
U mag niet vergeten: alles wijzigt. En daar zit ook in deze moderne tijd een adder onder het gras met uw moderne communicatiemiddelen. Deze worden heel gemakkelijk misbruikt. Deze worden heel gemakkelijk veranderd. Oké, vroeger gebeurde het soms ook.
Dit is een van de redenen waarom duizenden jaren terug, aan het begin van onze ontwikkeling als druïde, wij zo weinig mogelijk hebben vastgelegd. En wat wij hebben vastgelegd, bewaarden waar niemand er bij kon, behalve degenen die we opleiding gaven.
Kijk naar uw religies. Wat is er gebeurd? Er is een boodschap steeds gebracht en zelfs nog tijdens het brengen van de boodschap werd ze door de schrijvers al veranderd en aangepast zoals het best paste.
Kijk naar uw christendom dat u kent. Dit is heus niet gebaseerd op de leer van Jezus Christus maar wel op de leer van keizers en pausen die de macht wouden hebben. U hebt geen enkel authentiek gegeven van de figuur Jezus, integendeel. De eerste echte geschriften die u zogezegd gebruikt zijn meer als 350 jaar nadat hij gestorven was geschreven door mensen die hem helemaal niet hebben gekend. De weinige geschriften die echt bestonden, zijn vernietigd geworden.
Bekijk de islam. Zie wat Mohammed heeft gezegd en zie wat er geschreven staat. En zie wat men nu proclameert. Beide leraren draaien zich, bij wijze van spreken, om in hun graf, menselijk uitgedrukt, over de leugens die nu verspreid worden over hen en hetgeen wat men nu gebruikt om de mensen te onderdrukken.
En dat is één van de punten waarom dat wij zo kritisch staan tegen deze zaken. Een ander punt, en dat mag u ook niet vergeten, is dat op het ogenblik wereldwijd, op verschillende plaatsen, men aan het proberen is uw ganse systeem zo te ondermijnen dat het wereldwijd in een knoop loopt, met alle gevolgen van dien. Voor het Oosten is dit niet zo erg. Maar voor het Westen wel. Want het Westen heeft gedacht dat zij via deze systemen alles in de hand konden houden. Maar u bent niet ver van het ogenblik dat u zult opmerken dat deze systemen u meer kwaad gaan doen dan dat u er nog voordeel kunt uit halen.
En het is daarom dat wij stellen van: dit kan en mag niet zo gebruikt worden om alle manipulaties te voorkomen.

  • Staat de Orde der Druïden meer voor de natuur en is de mens eerder van ondergeschikt belang t.a.v. de Witte Broederschap waar de mens via leringen geholpen werd om de bewustwording verder te zetten ?

Juist, de benadering verschilt. Kijk, ik begrijp uw probleem.
Wanneer de Witte Broederschap gedurende eeuwen, ook hier in het Westen, geprobeerd heeft de mens via dus de filosofie zo ver te brengen dat hij bewuster ging leven, kunnen wij zeggen dat dit voor bepaalde delen van de wereld zeer goed is aangeslagen, maar hier in het Westen eigenlijk geen voet aan de grond heeft gekregen. We zien eigenlijk maar heel kleine groepjes die daar mee kunnen verder gaan en die daarmee werken.
Het is niet zo dat de Witte Broederschap geen oog heeft voor de natuur en voor wat er gebeurde. Maar zij heeft altijd geprobeerd van via het menselijke voertuig zoveel mogelijk deze harmonieën te laten bestaan, uit te werken en zo verder. Er is eigenlijk geen groot verschil hoor, want zowel de Witte Broederschap tracht via het menselijke voertuig de geest zijn bewustwording over te brengen, wij trachten dit ook. Maar waar de Witte Broederschap, als het ware, steeds een beschermende paraplu over de mens heeft gehouden om te trachten dit ras de kansen te geven, hebben wij van in ons prille bestaan ervan uitgegaan dat dat menselijke voertuig eigenlijk maar een tijdelijk werktuig is om voor de geest ervaring op te doen. En wanneer dat voertuig niet beantwoordt aan hetgeen wat de geest eigenlijk gezocht heeft, dan maakt het niet uit of dat het blijft bestaan of niet.
De Witte Broederschap zag het anders. Die zag: “ja maar, de geest kan misschien met die eigenschappen die er in zijn toch nog iets daaruit halen. Wij zeggen: als het niet het geschikte voertuig is, ach, laat het maar. Maar de essentie dat het menselijke voertuig er is om voor de geest de ervaring op te doen zodat wij in de totaliteit van ons bestaan verder kunnen, is gelijk. Het is alleen de benadering die verschilt. Dat wil zeggen, en dat hebben we al trachten duidelijk te stellen in het eerste gedeelte, wanneer u als mens lering krijgt en u volgt die en uw geest ligt op diezelfde lijn, is er geen enkel probleem. Dan zal het zo vlot gaan als dat het vroeger is gegaan. Maar wanneer dat voertuig daar van afwijkt, in die zin dat het bijvoorbeeld meer waarde gaat hechten aan de materie, dat het meer waarde gaat hechten aan bezit, noem maar op, dan kan het serieus fout lopen. Wij gaan ons daar niet aan storen. Wij zeggen: “doe maar op, het is ons probleem niet, het is het probleem van dat voertuig”. En als de geest daarmee akkoord is dat hij die problemen wil doormaken, mag hij. Maar wij laten ons daar niet door tegenhouden. Wij gaan voor hetgeen waarvoor wij staan. En dat is het grote verschil.
En ja, als dat inhoudt, en nu ga ik heel cru zijn, dat er plots een heel groot gedeelte van de mensheid naar onze zijde komt, is dat zo een ramp? Neen, u gaat gewoon verder. U krijgt nieuwe mogelijkheden.
Ik weet, het is voor u in het Westen, die zo aan uw materie en uw uiterlijkheden houdt misschien hard. Langs de andere kant is het misschien een zegen voor u dit te beseffen wanneer u gaat opmerken dat alles door uw vingers glipt. Het is maar hoe u het bekijkt.
Maar in wezen of u nu spreekt over de Witte Broederschap die veel groter is en veel omvattender als wij als kleine orde, gaan wij voor hetzelfde. Dat is, dat de geest verder kan in zijn weg van bewustwording in de totaliteit van het bestaan. En voor ons is de mens maar een heel tijdelijk kort hulpmiddel voor de geest.

Meditatie : de natuur

Op het ogenblik is de natuur rondom u redelijk onrustig. U hebt allen reeds maanden verlangd dat de zon van de partij zou zijn. U verlangt al de ganse tijd naar een ander weer dan dat u nu op het ogenblik krijgt. Want u vindt dat u daar eigenlijk recht op hebt. U hebt recht op uw seizoenen. U hebt recht op een lente met zon, met warmte. U hebt recht op een zomer waarvan u kan genieten. Maar hebt u er ooit bij stil gestaan dat u zelf de rechten van de natuur langs alle kanten hebt geschonden? Hebt u er bij stilgestaan dat door uw wijze van leven u veroorzaakt hebt dat u deze weersomstandigheden die u nu hebt, zelf hebt gecreëerd? Dat het door uw wijze van handelen de bron is dat u deze toestanden rondom u kent.
En wees blij dat het zo is. Want wanneer u niet deze, en de meesten vinden dat toch lastige, wind continu had gehad, wanneer u niet de vochtigheid had gehad, wanneer u niet de bewolking had gehad, dan waart u nu bezig met te vechten tegen alle mogelijke stoffelijke infecties. Dan waart u nu bezig met u te beklagen dat er van alle vuil in de lucht was dat u eigenlijk ongemakkelijk maakte, ziek maakte. Want u staat er niet bij stil. U hebt uw eigen leefomgeving hier zo vergiftigd , zo in onevenwicht gebracht dat u zelf niet opmerkt dat de mens rondom u in vele gevallen naar onze kant overgaat. Ach ja, het is erg, die is overleden en die is dood gegaan en die heeft dat en die heeft zus en zo. Maar het is door uw wijze van leven, lieve mensen, dat u dit allemaal hebt gecreëerd. En het is op het ogenblik de natuur die probeert nog ergens een evenwicht te handhaven. En dan is het hier nog heel rustig. Want op andere plaatsen is het erger. De natuur probeert te zuiveren. Een wervelwind gaat over. De natuur probeert te herschikken. De wouden branden af. De natuur probeert te zuiveren tot op het bot. Het water spoelt alles weg. En tenslotte, wanneer het helemaal niet meer werkt, dan zal de aarde zich even schudden en dan zijn we weer van een aantal problemen verlost.
Zolang je als mens niet inziet dat je moet veranderen, dat je de zaken anders moet gaan aanpakken, zal je geconfronteerd worden met de natuur die het u tracht duidelijk te maken.
En nu mag je nog blij zijn dat de natuur het hier op een redelijk milde wijze heeft volvoerd. Maar het blijft niet zo, want de mens heeft er geen oog voor. De mens klaagt dat hij niet krijgt wat hij wenst. Daardoor gaat hij steeds verder met de vernietiging van zijn eigen leefmilieu. Hij heeft grotere wegen nodig. Bomen worden vernietigd voor wegen. Velden worden vernietigd voor beton. Hij heeft meer steden nodig want wij hebben allemaal een groot huis nodig. Ook hier moet de natuur weer verder terugtrekken. Maar de grenzen zijn bereikt. En het is heus niet zoals de mens denkt dat de natuur zal reageren, want de mens heeft geen inzicht hoe de natuur op iets reageert. En dan is de mens slecht gezind dat alles niet loopt zoals hij wenst dat het moet lopen. Want als het verlofperiode is, moet de zon schijnen. Als het winter is, moet er sneeuw liggen voor te skiën. Maar wanneer hij dan pakken krijgt, dan klaagt hij ook. En wanneer dan achteraf het water de zaak schoon spoelt en alles meepakt wat er niet thuis hoort in zijn vloed, dan is men nog slechter gezind. Men is angstig omdat de polen afsmelten. Men schrijft doemscenario’s die niet voltrokken worden omdat men niet kan inschatten wat er waarlijk aan de hand is. Maar ook hier, zoals overal, zal de natuur zijn werk doen, zal de natuur de evenwichten herstellen. En wanneer je dan in evenwicht kan zijn met deze natuur, en dan zeg ik nog niet in harmonie zijn, want de huidige mens is zo ver verwijderd van de natuur dat een harmonie voor hem bijna niet meer voorstelbaar is. Maar gewoon trachten een evenwicht, dan kun je dit nog overleven. Maar al diegenen die denken dat de natuur voor hen maar een handicap is, voor hen eigenlijk een rem is in hun ongebreidelde begeerte, wel zij zullen ondervinden dat deze natuur met hen helemaal geen rekening zal houden. Dat deze natuur gewoon zal doen wat hij duizenden jaren, miljoenen jaren, steeds heeft gedaan. Het terug herstellen van de evenwichten en zorgen dat de aarde als planeet verder kan blijven bestaan. Dat de aarde als drager van vele mogelijke incarnaties haar taak verder kan volvoeren.
En wanneer dat je dit, lieve mensen, beseft, tracht dan een beetje, wanneer je buiten komt en je ziet een boom of een stukje groen, te begrijpen wat er gebeurt. Tracht de natuur niet uw wetten op te leggen. Dit gaat toch niet. Want hoe meer u tegen de natuur ingaat, hoe sterker u eigenlijk de natuur maakt en hoe minder resultaat u gaat krijgen. Aanvaard de natuur en aanvaard dat je deel bent van die natuur. En de natuur zal u alles schenken wat u nodig hebt om in dit leven menswaardig te kunnen bestaan.
Zo. Dit was een kleine overdenking, een kleine meditatie waar u misschien, als u nog even tijd hebt over kunt nadenken. Langs de andere kant is het ook een kleine beschrijving van hoe wij het vanuit onze orde door de tijd heen steeds hebben bezien.
Lieve mensen, ik wens jullie veel inzicht en dat je samen met het Licht de juiste beslissingen voor de rest van jullie leven mag nemen. Dat de natuur jullie vriend mag wezen.

image_pdf