De Witte Broederschap

image_pdf

20 maart 2012

Deze avond gaat een beetje anders verlopen dan dat u tot op heden gewend waart. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is broeder Ambrosius en ik vertegenwoordig de Witte Broederschap, die u kent onder de noemer van Orde der Verdraagzamen, Gouden Lotus enzoverder.
Gezien de huidige algemene toestand en de mogelijkheden moeten wij op dit moment van leiding veranderen. De geestelijke leiding van het Verborgen Priesterrijk heeft besloten zich terug te trekken uit het Nederlandstalig gebied. Dit wil zeggen dat u vanaf nu cursus gaat krijgen van sprekers van de Gouden Lotus, de Witte Broederschap enzoverder.
Wij zullen ervoor zorgen dat de kwaliteit zeker zo hoogstaand zal blijven, maar op een voor deze omgeving aangepaste methode. Alleen, de aanpak van het gebrachte zal op een mildere wijze gebeuren. Tot hiertoe hebt u sprekers gehad van het Verborgen Priesterrijk. En deze hebben een zeer strikte structuur en een zeer strikte hiërarchie. Voor de rest zullen jullie heel weinig opmerken dat er verandering is.
We gaan in elk geval verder op de ingeslagen weg. Dit wil zeggen: men heeft u tot hiertoe geprepareerd om tot de kennis te komen van met uw eigen geest in overleg te treden, in de tweede werkelijkheid te komen via deze weg, ook geestelijk meer ervaring op te doen, u zit nog steeds aan dus de eerste fase. We zullen proberen u in de volgende bijeenkomsten hier verder duidelijkheden in te brengen. We zullen deze fase voor iedereen verder uitbouwen, zodat we na enkele bijeenkomsten de geplande tweede fase voor u kunnen inleiden en u, als alles goed loopt en meevalt, tegen het einde van dit jaar in de derde fase van ontwikkeling brengen.
Dan hebben jullie iets zeer exceptioneel kunnen bereiken, waarmee u dan in de nieuwe ontwikkelingen, die zich overal in de maatschappij voordoen, een werktuig hebt waarmee u voor zeer velen een hulp en betekenis kunt zijn. En naargelang de evolutie die we op dit ogenblik voorzien, zal dit niet min zijn. Wat vandaag de dag als zijnde in uw omgeving, in uw ganse maatschappij nog als normaal wordt aanvaard, gaat zeer snel veranderen. Wij hebben dit al meer naar voor gebracht, maar we zitten in een evolutie, kosmisch gezien, die op aarde en zeker qua invloed op het denken en het handelen van de mens, grote veranderingen gaat teweegbrengen.
Degene van u die een beetje van astronomie kennen, zullen wel al opgemerkt hebben dat in de laatste maanden uw planetenstelsel soms tot zeer eigenaardige constellaties komt. Nu kunt u zeggen, ja God, zo eigenaardig is dat niet, want dat komt elke keer voor om de 36.000 jaar of rond de veertigduizend jaar. Daar hebt u gelijk in. Het komt met een regelmaat voor. Alleen heeft het voor u geen belang gehad 36.000 jaar geleden dat bepaalde planeten zoals Venus en Jupiter een bepaald samenspel deden, een bepaalde stand in gingen nemen. Het heeft voor u geen enkel nut gehad dat veertigduizend jaar geleden Mars ook nog eens de stand innam die hij nu inneemt. En dat je dan nog wat verder kijkt naar Mercurius, maakt het voor u nog minder uit.
Alleen wat blijkt? Dat de stand in uw zonnestelsel nu wel heel eigenaardige constellaties maakt. En dan mogen we niet vergeten dat deze constellaties een invloed hebben op het wel en wee van de aarde en zijn bewoners. En toevallig, lieve mensen, zijn jullie de bewoners van deze planeet en ondergaan jullie nu de invloeden die door deze planeten rondom u weerkaatst worden.
Wanneer we dan erbij invullen dat de zon zich zeer sterk aan het exciteren is, zijn de zonne-erupties geen toeval. De zonne-erupties zijn reacties op al wat zich in jullie stelsel op het ogenblik aan het voltrekken is. Met andere woorden zowel uw planeet, als uw satelliet de maan, als de zon die u het leven geeft en alle assistenten die daar rond draaien, zijn op het ogenblik invloeden aan het uitwisselen die we duizenden jaren geleden gezien hebben, maar in tussentijd niet meer hebben meegemaakt. Dus je kan er van op aan dat vele zaken plots van waarde gaan veranderen.
Ik zou het volgende daar kunnen aan toevoegen. Zaken waarvan u overtuigd bent dat zij een vaste kennis zijn in uw maatschappij – en of dit nu een medische kennis is, of een economische kennis, of een spirituele kennis – die gaan plots verschuiven. Die gaan ineens zich voordoen als onstabiel. Ineens gaan zaken die heel normaal aanvaard waren, plots blijken niet meer in overeenstemming te zijn met de kennis die er tot heden was. Maar wanneer dit voor de mensen geldt, wanneer dit bijvoorbeeld ook geldt voor uw gezondheid, uw voedsel enzoverder dan kan dit tot zeer eigenaardige zaken leiden. Want wat de ene dag voor de mens geschikt was blijkt plotseling, zonder een aanwijsbaar gegeven, de omgekeerde resultaten te geven. Voor de mens gaat dit soms zeer schrikbarend zijn. Zeker voor degenen die niet doorhebben wat er aan de hand is. Want vele heilige huisjes gaan daarmee als het ware onderuit. Wetenschap zal zichzelf moeten heruit gaan vinden enzoverder.
En daarom, lieve mensen, is het zo boeiend dat we met jullie verder kunnen gaan. Want door hetgeen we jullie kunnen bijbrengen en aanleren, krijgen jullie de mogelijkheid met jullie kennis deze zaken, niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw omgeving meer en meer te sturen. U zult in plaats van verstelt te staan van wat er zich voordoet, eerder denken van: ach ja, dat is ons voorzegt en zo kunnen wij hierop reageren. En wanneer u dan door de vele oefeningen die u tot hiertoe al gekregen hebt, deze zaken aankunt, dan bent u werkelijk degene die de weg kan plaveien naar de nieuwe tijd die zich volledig aan het formeren is.
En het gaat als het ware met de dag sneller. Waar we nog in de jaren 70 konden zeggen: Ach, binnen een mensenleven zul je het wel zien. Nu zijn we een kleine 40 jaar verder en moeten we zeggen: Ja, maar dat mensenleven is eigenlijk voorbij. We zijn aan het punt gekomen dat nu in een versnelde fase zaken zich gaan voltrekken.
En daarom hetgeen uw leraren u gebracht hebben, het gaan naar uw tweede werkelijkheid via uw eigen geest en kunnen openstaan voor wat uw eigen geest aan u kan overdragen, gaat voor jullie een werktuig zijn waar je in de komende jaren zeer veel aan hebt. Ook de andere oefeningen die bijkomend zijn, zijn niet van hun belang ontdaan. Integendeel. Ze hebben u vorige maal, als ik het goed voor het, wanneer je iets moet overnemen van iemand is dat meestal niet zo evident dit te doen. Maar als ik goed geïnformeerd ben, dan hebt u vorige maal bijvoorbeeld leren omgaan met de bol in jullie hand (zie 03-06-2012 blauw licht), om van daaruit een kracht door te geven, om van daaruit te werken.
Degenen die deze oefening reeds een paar maal hebben gedaan, zullen hebben kunnen opmerken dat zij daar soms heel eigenaardige ervaringen hebben door meegemaakt. Want het is niet alleen door deze oefening te doen naar anderen toe dat u anderen daarmee helpt, maar telkens wanneer u zich concentreert op die oefening en uw voorstelling maakt, kijkt u in een spiegel. Een spiegel die de spiegel is van uw eigen ziel. En daar wordt het zeer boeiend. Want door dit te doen, gaat u voor uzelf, ieder individueel, langzaam maar zeker beter je eigen leren kennen. En sommigen onder u zullen waarschijnlijk in de eerste instantie de duivel zien. Omdat zij zich herkennen in wat zij van zichzelf niet kunnen aanvaarden.
De kunst is dan, lieve mensen, van dit gewoon te aanvaarden. Ik ben zo. Dit is aan mij. Dit is inherent aan mij. En op het ogenblik dat u dat beeld van uzelf kan aanvaarden, kunt u verder gaan. Want dan vervalt dat beeld van die duivelse figuur. U aanvaardt het. U mag niet vergeten, gezien jullie volop bezig zijn met de moderne wetenschap, als ik het zo mag uitdrukken wat magie is, moet je ook kunnen aanvaarden dat alles in uzelf tweeërlei is.
We werken met licht. We trachten zoveel mogelijk harmonie op te bouwen. Maar in de kosmos is het nu eenmaal zo dat alles in evenwicht is. En de kosmos vertaalt zich ook in uzelf. Dat wil zeggen dat waar je het grootste licht kunt aanschouwen, je ook het diepste duisterder in u moet dragen om dit te kunnen erkennen. En juist door deze mooie oefening die u gekregen hebt, zelf voor u mogelijk maken, deze erkenning te doorleven zonder dat zij u gaat benadelen. Want op het ogenblik dat u voor uzelf durft erkennen wie en wat u bent in de kern van uw wezen, dan gaat u zienderogen vooruit. Dan kunt u het licht en de harmonie die het licht meebrengt aanvaarden. Op de moment dat u het verwerpt, ja, dan zit u met een probleem. Want door te verwerpen ontkent u een deel van uzelf. En door dat deel van uzelf te ontkennen bouwt u een muur op waar u niet verder kunt. Achter die muur ligt de wereld die voor u noodzakelijk is om verder te gaan in bewustzijn. Maar die muur kunt u maar doorbreken op het ogenblik dat u voor uzelf u erkent zoals u werkelijk zijt.
Ach, en ik weet in de stof is dit dikwijls niet simpel. Aan onze zijde ligt het iets anders. Wanneer wij weigeren ons zelf te zien zoals we zijn, dan kapselen we ons in en zitten we geblokkeerd; kunnen we niet verder en blijven we ter plaatse trappelen tot het ogenblik dat we durven erkennen wie we zijn. Op dat moment bevrijden wij ons van onze ketenen en kunnen we verder onze weg gaan in de geest. Maar de stof daarentegen is eigenaardig. Het is een leerschool. Maar de stof maakt het wel mogelijk te ontkennen wie je zijt en toch verder te gaan, toch in de stof bepaalde zaken uit te voeren, te leren en te doen. Maar je komt er geestelijk niet verder mee. Je kan misschien dan wel een zeer belangrijke directeur-generaal worden. U kunt misschien minister worden. U kunt zelfs president worden of u kunt voorzitter van dit of dat worden, maar geestelijk gaat u zelfs achteruit. Blokkeert u zich volledig en wanneer er dan aan die stoffelijke evolutie een einde komt, ja, dan zit je met grote problemen. Want als je dan bij ons komt, dan wens je dat niet te zien, wens je het duister dat in u aanwezig was niet te erkennen, met als gevolg dat we zien dat vele van die figuren bij overgang heel lang zich inkapselen. En voor, in aardse termen uitgedrukt, zeer lange tijd op eenzelfde plaats geblokkeerd blijven en de ergste als het ware vernietigen zichzelf. Maar goed. Dat is bij jullie zeker niet aan de orde.
Maar de kunst is wel en dat wou ik jullie vanavond meegeven, van jullie zelf te erkennen in deze oefening zoals je bent. En wanneer je dat door kunt gaan, wanneer je daar voor uzelf mee klaar kunt komen, dan kan ik zeggen: Kijk, dan zijn we eigenlijk rond met het eerste deel van onze weg naar gene zijde. Naar de opening om duidelijk met deze sferen te kunnen omgaan, te kunnen werken, zonder dat er voor u eigenlijk nog wolfsklemmen of andere gevaarlijke vallen aanwezig zijn. Het is voor uzelf een vrije keuze.
Ik weet het uw vroegere leraren die zegden tegen u: Doe het zo en zo en daarmee is het klaar. Maar zoals u nu over dit kleine onderwerp kan opmerken, bekijken wij het een beetje breder en willen we jullie trachten bij te brengen, duidelijk te maken waarom deze oefening zijn belang heeft. Wat de achtergrond is. Want wij denken wanneer u dat als mens mee kunt hebben, dat dit een meerwaarde is. Dat je u vrijer voelt. En als u zich vrijer voelt, dan hebt u de mogelijkheid ook om juistere keuzes te maken. Dan bent u niet meer afhankelijk van degene die u onderricht geeft. Maar kan langzaam maar zeker ook bij uzelf de gedachte rijpen en in een zekere vrijheid uw evolutie verder gaan.
Ik denk dat dit een pakketje is waar u in de komende weken gerust nog over kunt nadenken. Het is de tijd dat alles terug tot leven komt. Langzaam maar zeker komen we voor de aarde in de periode van de lente. Lieve mensen, geniet er van. Ik geef iedereen nu de raad, als het enigszins kan, ga in de natuur. Probeer u op dit moment één te voelen met de stuwkracht die de aarde met zich meebrengt. Gebruik uw oefeningen om dit door jullie te laten komen. Wanneer u zich daarmee in harmonie stelt in de komende weken, gaat u opmerken dat uw fysieke lichaam daar aardig wat voordelen gaat uithalen.
Herinner u wat onze vrienden van het Verborgen Priesterrijk u heel in den beginne verteld hebben over de natuur. Gebruik makende van de bomen, de vruchten enzoverder. Gebruik makende van de hazelaar. U hebt veel zaken gekregen. Tracht deze even op te frissen in deze periode. Tracht deze even terug voor uzelf in gang te zetten en ga er mee in de natuur. Probeer, zelfs als je in een stedelijk gebied woont, desnoods in een park te gaan, maar probeer aan te voelen. Ga bijvoorbeeld naar uw eikenboom, naar uw beukenboom. Probeer de kracht, de sturing die nu aanwezig is ook in u op te nemen. Het resultaat daarvan zal zijn dat u fysiek voor uw eigen stoffelijk voertuig aardig wat weerstand opbouwt. Een weerstand tegen allerlei kwaaltjes die op het ogenblik naar deze bevolkingsgroepen afkomen. Maak gebruik van uw kennis om uw eigen voertuig sterker te maken. Het zijn simpele zaken.
Ach, u moet geen dure pillen gaan slikken. Neen. De kracht van de natuur op dit ogenblik is zo sterk dat geen enkele vitaminepil dit kan overtreffen. En je moet er u voor open zetten. Durven tegen een boom te gaan staan. Durven u één te voelen. Desnoods durven met uw handen in de grond te woelen om de aarde aan te voelen. Durven één te worden met wat de aarde is. En dan zal u opmerken dat u in deze lente, in tegenstelling tot vele andere, in plaats van moeilijkheden met uw stoffelijk voertuig te hebben, aardig u wat krachtiger voelt en dat uzelf op dit moment deze krachten kunt doorgeven aan degenen die er willen voor open staan. Dat u voor velen een bron kunt zijn in de evolutie die in de komende maanden gaat plaatsvinden.
Ik geef jullie de raad: Doe het. Maak er gebruik van. Maak gebruik van de zonnestralen. Maak gebruik van de krachten van de planten, de krachten van de aarde. Wees niet bang voor wat de elementalen op dit ogenblik soms naar voor brengen. Voel u eerder in harmonie dan angstig. Oh, er zullen rare zaken gebeuren in de natuur rondom u. Maar bekijk dat niet als zijnde negatief. Bekijk dat als zijnde, dat de astrale krachten die op dit moment gevoed worden door de aarde, samen met de elementalen proberen een soort vernieuwing te brengen, die het mogelijk maakt dat velerlei zaken die verkeerd gelopen zijn de laatste tientallen jaren door toedoen van de mens, te rectificeren,  te herstellen.
Oké, en dat zal soms niet aangenaam lijken, maar besef dat het een noodzaak is om de zaken op te kuisen en terug in evenwicht te brengen. En wanneer u dat aanvoelt, wanneer u dat beseft, dan kunt u meegaan in dat proces en dan gaat dit proces u geen schade toebrengen. Wanneer u daarvoor angstig bent of er u tegen gaat wapenen als dusdanig, dan hebt u een vijand voor u. Een vijand die niet te verslaan is.
Kijk, de zandkorrel op het strand van de oceaan kan de oceaan niet verslagen. Als mens bent u die zandkorrel van die oceaan. Maar wanneer u de oceaan erkent als zijnde de kracht die u als zandkorrel hebt om van alles te realiseren, dan hebt u deze eenheid. En met deze eenheid kunt u aan de slag. En dan kunt u misschien denken, ja, wat is die ene zandkorrel tussen die miljoenen zandkorrels? Heel veel. Want dankzij die ene zandkorrel zal waarschijnlijk het water juist zo lopen dat het kan doen wat het moet doen.
Als u dat beseft dat u als mens een zeer belangrijk proces kunt voeren in deze vernieuwingen en dat u wanneer u in plaats van er u tegen af te zetten, gewoon het aanvaardt. Ik zeg, zelfs nog niet dat u er moet mee meegaan. Neen. Het gewoon aanvaarden is als dusdanig voldoende om met de stroming en de evolutie mee te gaan en zo voor uzelf steeds weer het juiste te kunnen beslissen. De juiste handelingen te kunnen doen.

Zo, lieve mensen, dit is hetgeen wat ik vanavond jullie wou brengen. De kennis die u tot hiertoe gekregen hebt, blijft volledig intact en werkzaam. Het is alleen dat we nu gewoon het een beetje op een andere wijze gaan aanpakken. Misschien een beetje soepeler. Misschien een beetje losser, maar niettemin zeker zo waardevol als wat wat u tot hiertoe hebt gekregen. We zullen een uiterste inspanning doen om te zorgen dat jullie in de toekomst werkelijk een krachtig baken kunnen zijn in de vernieuwing die op deze aarde op het ogenblik in volle expansie is.
Tot slot zullen we de avond afsluiten met een krachtsopbouw, een meditatie waar we een lid van uw groep in het proces dat ze doorgaat zullen ondersteunen, om daar ook de nodige inzichten en evoluties die belangrijk zijn te creëren.

Deel 2.

Zo aan mij het genoegen om in het tweede gedeelte uw vragen te beantwoorden.

Vragen.

  • Wat is het verband tussen het Verborgen Priesterrijk en de Witte Broederschap?

U kunt het zo stellen: er zijn bij ons in de geest verschillende, zeer grote stromingen. Beide stromingen, de Witte broederschap en het Verborgen Priesterrijk, zijn stromingen die zeer lichtend werken, maar zij hebben hun eigenheid.
In die zin dat de Witte Broederschap zijn herkomst vooral vindt uit de wit-magiërs van Atlantis, die langzaam maar zeker in de duizenden jaren die na Atlantis de aarde nog gekend heeft, een ontwikkeling hebben gekend vooral van onderricht, maar in volle vrijheid en overdenking van hetgeen wat gebracht wordt.
Daartegenover heb je het Verborgen Priesterrijk dat even lichtend werkt, maar dat zich in tegenstelling tot de souplesse van de Witte Broederschap, zich zeer sterk heeft ontwikkeld in een hiërarchie met vast omlijnde voorschriften enzoverder.
Nochtans hebben beiden eenzelfde groot kenmerk. Dat wil zeggen dat de leiding steeds genomen wordt door degene die op het moment van noodzaak het meest aangewezen is. Het is misschien voor de mens moeilijk te begrijpen. Maar als ik het duidelijk wil stellen: de Witte Broederschap zou je kunnen vergelijken voor deze contreien als zijnde vrijdenkende broeders. Het Verborgen Priesterrijk zou je kunnen vergelijken als zeer vastgelijnd denkende broeders. Maar beide met dezelfde overtuiging en dezelfde doelstellingen. En ze zijn ook een beetje gebonden, qua lering, aan de volksaard. Daarmee bedoel ik dat het Verborgen Priesterrijk zich vooral gaat toeleggen op het oud-Keltische en dan het Angelsaksische, als we spreken over stoffelijke zaken. Waar de Witte Broederschap het veel meer zal hebben over deze contreien, laat ons zeggen het Romaans denken, in sommige gevallen ook nog een beetje het Germaans denken. Want dat ligt niet zo ver van mekaar. Ondanks dat de mensen denken van wel. Dus er zitten wel degelijk evolutieverschillen.
Wanneer we dan nog verder kijken, als je het dan allemaal wilt weten, dan zien we dat de Witte Broederschap zich ook zeer sterk manifesteert naar Azië en Zuid-Amerika toe. Waardoor je krijgt dat bijvoorbeeld hindoeïsme, boeddhisme, Zen enzoverder, ook hun gronden daarin vinden. Wij zien verder ook gronden bijvoorbeeld in Zuid-Amerikaanse beschavingen zoals Maya’s, Inca’s enzoverder. Dit is allemaal door afstammelingen en volgelingen, denkers van de Witte Broederschap. De andere delen van de wereld zitten meer onder het striktere denken van het Verborgen Priesterrijk.
Nu, u moet niet denken dat dit concurrenten van elkaar zijn. Verre van. Waar zij kunnen gaan zij aan één zeel trekken. En voor de mens zal het soms zeer moeilijk zijn om daar een onderscheid in te maken.
Wat jullie nu aangaat, wat belangrijk is, moeten we even terugschakelen naar het verleden. Uw medium is een medium dat ontwikkeld is in de periode dat hier in het Nederlandstalig gebied, wat men noemde vooral de ODV (nvdr.: Orde der Verdraagzamen) werkzaam was. De ODV die altijd een onderdeel is geweest van de Witte Broederschap. De stoffelijke ODV bestaat niet meer, die is in de jaren 80 volledig opgeheven, zo goed in Nederland als in Vlaanderen. Wat niet wil zeggen dat de geestelijke ODV niet meer zou bestaan. In tegenstelling zij functioneert nog zeer goed. Zij heeft anderen namen aangenomen, maar dat doet niets ter zake. Het blijft dus steeds onder het grotere geheel van de Witte Broederschap. En wij maken aan onze zijde daar niet zoveel verschillen in. De mens is gewoon van vele namen te gebruiken. Wij in de de geest eigenlijk niet meer. In die zin wij voelen ons één en welke naam er dan opgekleefd wordt, ach, dat is bijzaak. Het is vooral die eenheid, die samenwerking die in de geest van belang is. Het licht dat is primordiaal.
Zo, ik denk dat je nu een klein beetje een beeld hebt van wat er aan de andere zijde speelt. Alhoewel, ik ga er direct aan toevoegen, er zijn in de geest nog vele andere strekkingen. Dus denk niet dat u daarmee, met wat ik nu gebracht heb, een volledig overzicht hebt van wat er is. U hebt twee grote groepen beschreven gekregen, maar er zijn nog vele andere kleinere groepen en heel veel groepen zijn ook gebonden aan bepaalde groepsincarnaties enzoverder. Dus maak jullie daar niet teveel zorgen over. Ik kan jullie garanderen dat de waarde en de inhoud van de lessen zeker op hetzelfde hoog niveau zullen blijven zoals je tot hiertoe gekregen hebt. En dat is toch het belangrijkste.

  • Ja broeder, misschien aansluitend. Wat is de reden dat het Verborgen Priesterrijk zich uit het Nederlandstalig gebied heeft teruggetrokken?

De reden is heel simpel. De meesten in het Nederlandstalig gebied zijn niet in staat om de vernieuwing te aanvaarden. Zij zitten nog teveel in het oude tijdperk vastgeroest. Wanneer dit zich t.o.v. wat het Verborgen Priesterrijk wil brengen voordoet, dan veroorzaakt dat in plaats van een positieve evolutie, op velerlei terreinen een negatieve evolutie. Dat wil zeggen dat het voor de mensen niet meer aanvaardbaar is volgens hun ingesteldheid om verder te gaan.
En nu kunt u misschien denken dat dit enkele maar om een bepaalde groep gaat, maar dan vergist u zich. Het gaat om velerlei groepen die het best goed menen. En niet alleen in het Nederlandstalig gebied, maar ik kan er direct bij zeggen dat het ook over het Franstalige gebied gaat, gedeelte van Duitstalig gebied, zelfs van Italiaans gebied. Want vergeet niet, jullie zijn hier wel in het Nederlandstalig gebied met maar twee echte groepen, maar we hebben ook een vertegenwoordiging in het Franstalig gedeelte van Europa, in het Duitstalige, Italiaans taalgedeelte zelf in Spaanstalig, maar dat is iets anders.
Al bij al hebben wij moeten vaststellen dat het stoffelijk voertuig dat ontstaan is, ontsproten is, in volle Vissentijdperk nog – en dan bedoel ik de ganse generaties vóór de jaren 70 – dat deze meestal niet bij machte zijn de evolutie die bezig is te aanvaarden. Deze stoffelijke voertuigen liggen in vele gevallen, ik zeg niet allemaal, maar de meesten, vast in hun oude tijdperk en hebben niet de flexibiliteit om zich om te zetten. Met als gevolg dat er totaal verkeerde interpretaties ontstaan, die dan weer een repercussie hebben op dat stoffelijke voertuig enzoverder.
Zij hebben dit vanuit het Verborgen Priesterrijk voor deze regionen een tijd overschouwd en afgezien. Ze hebben geprobeerd van via allerlei mogelijke invloeden toch daar beweging in te krijgen. Maar voor een meerderheid was dit geen haalbare kaart. En omdat wij werken – en dan bedoel ik niet alleen de Witte Broederschap en het Verborgen Priesterrijk, maar al degenen die lichtend werken – met de bedoeling van de mens zoveel mogelijk in bewustzijn vooruit te krijgen, zou het niet opportuun geweest zijn van hier zulke spanningsvelden te creëren dat deze mens er schade zou van krijgen. En daarom zit de logica daarin dat men dan vanuit onze zijde zegt: Oké, we zijn zover gegaan we konden, we zien dat we niet verder kunnen gaan, dus hier stoppen we en zorgen we ervoor dat voor degenen die vastzitten er geen schade ontstaat en misschien via een andere weg er toch nog mogelijkheden zijn, langzaam maar zeker iets nieuw op te bouwen, waardoor dat oude vastzitten, want dat is het eigenlijk, toch ergens nog loskomt en een mogelijkheid heeft.
Nu samengevat kunnen we zeggen: Men moet daar niet aan tillen, want uiteindelijk een mensenleven is voor de geest heel kort en maar één leerschool. Dus, wanneer het in dit leven niet lukt, ach, een volgende maal zal het misschien wel lukken. Het bestaan is nou eenmaal voor het individu eeuwig, om het zo te zeggen. Dus het maakt eigenlijk, cru gezegd, weinig uit of u in dit leven een stap vooruit gaat of niet. Alleen voor uw eigen geest kan het interessant zijn, wenselijk zijn, van wel degelijk in dit leven barrières te kunnen doorbreken en verder te gaan. Maar goed. U hebt altijd mogelijkheden op herkansing. Dat is het grote voordeel van de kosmos waarin u zich beweegt. In de mensenmaatschappij is dit dikwijls niet zo.
Sorry, voor het een beetje uitgebreid te brengen maar het is misschien toch interessant voor jullie om er over na te denken.

  • Wij hebben verschillende namen gekregen zoals zuster Agnes en broeder Ahmed en Tetragrammaton. Mogen wij deze nog gebruiken?

Natuurlijk, want deze namen zijn universeel en deze blijven gangbaar. Deze namen staan voor entiteiten die boven deze indelingen staan. Wanneer u Tetragrammaton aanspreekt, dan spreekt u in feite, mag ik het zeggen volgens rangorde, een godheid aan. Ik zeg dit, want in de kosmos bestaat het in feite niet, maar voor de menselijk wil ik het duidelijk maken. Spreekt u een zuster Agnes aan of een broeder Ahmed, dan spreekt u van zeer hoogbewuste entiteiten die zich inzetten voor de mensheid en trachten de mens te helpen.
Dus u kan zeker alles blijven gebruiken wat tot hiertoe gebracht is. Let op, niets van wat u geleerd hebt wijzigt.
Wanneer u op een universiteit zit en u krijgt de eerste maanden van het universitaire jaar les van professor A, maar professor A valt weg en professor B neemt over, wil dat dan zeggen dat wat professor A gebracht heeft niet meer geldig is? Neen. De stof blijft gelijk. Professor B zal misschien een andere aanpak hebben als professor A. Akkoord. Maar de stof en de kennis die gegeven wordt blijft in dat jaar gelijk. Zo is het ook voor jullie.

  • Ik heb iemand in mijn omgeving met blauw licht willen helpen. De resultaten waren zeer goed. Maar de laatste 2 dagen was er een terugval. Komt dat misschien omdat ik het duister in mijzelf nog niet erken?

Van op het ogenblik dat u, wanneer u met deze procedures wilt helpen, gaat kijken of het werkt, dan hebt u uw eigen procedures ondermijnd. Ik weet niet of dat u in vorige lessen dit duidelijk is geworden. Maar wanneer u iets doet, dan is het zo. Dan gebeurt het zo. En dan is het niet van: en nu ga ik even om de hoek kijken of het wel werkt. Want op dat moment hebt u alles ondergraven.
Kijk, wanneer u met deze zaken wilt werken dan handelt u, dan bevestigt u uw handeling en daar is het mee afgelopen. U gaat zich niet afvragen: is het nu werkelijk dit of dat? Want op de moment dat u twijfelt aan uw eigenwaarde, dan ontkracht u alles. U mag niet vergeten deze oefeningen zijn oefeningen die op een ander niveau zitten dan de stof.
Wanneer u in de stof iemand een spuitje geeft, dan kun u kijken of dat het spuitje zijn werking doet. Dat gaat niets veranderen. Maar wanneer u geestelijk, om het zo uit te drukken, iemand een spuitje geeft dan kan gaan kijken van: wat doet dat geestelijk spuitje? Dan is doet dat geestelijk spuitje dat u gegeven hebt zijn werking en voor u is dit zo. Er is geen discussie. Er is geen nazicht als het ware, want wanneer u dat in magie doet zoals u bezig bent, dan breekt u eigenlijk al af voordat u hebt opgebouwd.
Ja, magische wetten zijn nu eenmaal anders als stoffelijke wetten. Hoe dat u het draait of keert en daar gaat u in de toekomst meer en meer rekening mee moeten houden. En als u daarmee rekening houdt, zult u ervaren dat het werkt. Wanneer u dit volgens de normale stoffelijke wetmatigheden wil bekijken, zult u zien dat u nergens terecht komt. Dat is ook de reden waarom uw huidige stoffelijke beperkte wetenschap niet in staat is deze zaken te begrijpen. Zo simpel is het.

Zo. Ik hoop dat ik jullie een beetje bij heb kunnen brengen. Dat jullie over deze vragen en het gebrachte nog heel goed nadenken. Want er zit meer in de antwoorden dan je zou denken op het eerste zicht, waar je mee aankunt, waar je mee verder kunt. En het zal voor jullie meer en meer een duidelijker structuur opleveren die werkzaam is in de komende tijd.

Zo. En dan rest er mij nog de avond af te sluiten met een meditatie. Men heeft mij gevraagd deze meditatie vooral aan te passen voor jullie zuster die op het ogenblik een beetje stoffelijke problemen heeft. En we zullen dit graag involgen.

Meditatie: Krachtsopbouw – stoffelijke problemen.

Mag ik jullie vragen, waarde broeders en zusters, ontspan jullie even. Vergeet even jullie problemen. Laat alles even los. En dan zou ik zeggen laat ons een krachtige kring vormen rondom ons heen, zodat we als het ware ons omkaderen met een prachtig magische cirkel. Een magische cirkel die een uitstraling heeft zoals je nog nooit gezien hebt.
En in deze cirkel trekken we nu het beeld van onze geliefde zuster. We brengen centraal in deze cirkel onze zuster ……… We zetten deze in het volle licht. En dit licht, lieve vrienden, dit licht geven we een kleur. Een kleur van harmonie. Een kleur van evenwicht. Een kleur van gezondheid. We verplaatsen haar in prachtig helderblauw licht.
En we maken in onze beeldvorming dat dit licht, deze kracht, voor haar aura een harmonie en een warmte geeft, zodat alles, maar ook alles, zich in evenwicht trekt. Geen verweer. Geen gevecht. Maar een aanvaarding van wat is. Een aanvaarding van de verandering. Want op het ogenblik dat het inzicht er is, dat alles wijzigt, dat alles verandert, is het evenwicht hervonden en kan men verder gaan.
Laat ons dit beeld focussen hier op de kern, op het middelpunt, op het brandpunt van onze magische kring, zodat deze goddelijke krachten hun werking kunnen volvoeren. Zodat de eenheid, de harmonie bevestigd wordt. Zodat als het ware er een zuivering plaatsgrijpt.
Deze krachten zijn bevestigd. In naam van de Vader die ons ertoe gemachtigd heeft met deze krachten om te gaan en deze krachten te gebruiken. Samen zijn wij sterk. Samen zijn wij één. En vanuit deze eenheid werken wij. Vanuit deze kracht komen wij tot de opbouw van het nieuwe, de harmonie, het licht, dat steeds sterker straalt.
Kracht zij met ons. Kracht en licht uiten zich. Kracht, licht en harmonie zijn de drie-eenheid waarin zich alles voltrekt.
En wanneer dit beeld nu is opgebouwd en de kracht is uitgegaan, dan kunnen we rustig terug tot ons zelf komen. Eén zijnde met elkaar bouwen we ook hier, voor deze kring, de kracht op om in de komende dagen en weken samen sterk de vernieuwing te beleven. Samen één zijnde de beleving van de verandering in de kosmos door te maken.
Laat ons samen als broeders en zusters steeds weer, in alles wat we doen, deze eenheid ervaren. Laat ons erkennen als zijnde echte verwanten. Niet als verre vrienden of kennissen, maar laat ons één zijn op een wijze die nooit gezien is, maar een voorbeeld is voor de ganse maatschappij waarin wij ons bewegen. Laat deze groep schitteren. Laat deze groep een kracht uitdragen voor ieder en naar ieder die het licht wil aanvaarden, die de vernieuwing in deze wil accepteren. Die één wil zijn met de nieuwe aarde. Die één wil zijn met Aquarius en de nieuwe gedachte van eenheid en harmonie.
En zo kunnen we, allen tezamen krachtig verdergaan. Zo zijn we toch, langs de ene zijde het individu dat gaat voor zijn persoonlijke ontwikkeling en anderzijds het deel van de groep, het zandkorreltje van het strand van de oceaan, even belangrijk. Dat zijn weg gaat, maar al deze zandkorreltjes vormen één krachtig, evolutief, geheel. Een geheel dat nodig is in de veranderingen die gaande zijn. Niet de veranderingen die komen want ze zijn er. De veranderingen zijn bezig. Daarin gaan wij mee. Daarin evolueren we. Daarin zijn we als groep de kracht, het licht, en de harmonie. Als groep staan we daar. Opgebouwd uit ieder van ons en toch samen één krachtig geheel. En zo ook is onze afwezige zuster daarmee in opgenomen en gaat zij mee in deze prachtige evolutie. Dat deze kracht bevestigd zij.
Dan kunnen we rustig voor ons zelf de magische kring terug openen. Geladen zoals we zijn kunnen we de nieuwe tijd aan. Kunnen we de komende dagen doorbrengen in harmonie, in licht, in evenwicht.
Dit is bevestigd in de naam van Adonaï, de bron van alle harmonie, licht en kracht. Dit is onderschreven door Tetragrammaton, de steun voor allen. Bevestigd door Eloachim, de bron van alle kracht en licht. En deze drie-eenheid staat steeds aan jullie zijde. Deze onmetelijke kracht is steeds jullie bron wanneer jullie ook deze maar even aanspreken. Zij zijn het die, wanneer u zelf het heft in handen neemt, u zullen bijstaan te allen tijde.

Zo, mijn waarde broeders en zusters, mijn taak voor vanavond zit erop. Daarom sluit ik deze avond af met jullie, als het ware, alle licht dat in mij leeft aan te bieden en door te geven, zodat u op deze wijze, met deze kracht, jullie taken als individu en groep kunt volvoeren.

Waarde broeders en zusters, het gaat jullie goed in de naam van het licht. Ik wens jullie nog heel veel sterkte, heel veel vooruitgaan en tot wederhoren.

image_pdf