Wessac 2007

image_pdf

31 mei 2007

Inleiding

Het is vanavond voor mij een eer om in dit eerste gedeelte voor te bereiden op het Wessacgebeuren. We gaan ongeveer een klein uur nodig hebben om de juiste spanningsverhouding op te bouwen en het mogelijk te maken dat in het tweede gedeelte van de avond er een rechtstreeks contact gelegd kan worden met de celebranten van de Wessac, die op het ogenblik aan het plaatsvinden is.

Zoals u allen weet, zijn wij op dit ogenblik in een periode van grote veranderingen en grote schommelingen. Degenen die een jaar geleden deze zelfde bijeenkomst hebben kunnen aanhoren of volgen hebben toen opgemerkt dat de tendens vooral ging naar de natuur toe en de wijzigingen die vooral de natuur zou ondergaan. Wanneer we voor het komende jaar de eerste indicaties opmerken, dan moeten we vaststellen dat het vooral een jaar zal worden waar enorm sterk ingegrepen zal worden op de emoties van niet alleen de mens, maar op de emotie van al wat leeft op deze planeet.

De kleur die dit jaar (voor degene die in kleur geïnteresseerd zijn) de hoofdrol speelt is vooral rood. In twee variaties krijgen we daar een speling in, we krijgen het vuil-bruine rood en we zien langs de andere kant een zeer helder rood. Dit houdt in dat zeer veel zaken onbeheerst gaan worden, dit is een beetje eigen aan de vernieuwing, maar dit houdt ook in dat voor de mens het belangrijk is te beseffen dat je voor alles wat er in de komende jaar gaat gebeuren/plaatsgrijpen, je best een beetje afstand bewaard. Dat u zich niet laat meeslepen in allerhande kreten, beloftes, enz.. Dat u ook, en dit is misschien soms wel eens moeilijk, bij grote rampen u distantieert van de emotiegolven die daarbij vrijkomen. Dat u zich distantieert van mee te gaan in alle mogelijke hulpacties ver van uw bed. Wanneer u hulp moet bieden, dan zal dit in de komende tijd naast u zijn. Niet op duizend kilometer van u, of aan de andere kant van de wereld. Je zult er in de komende periode rekening mee moeten houden dat u waarschijnlijk voor al deze zaken zeer sterk gemanipuleerd gaat worden. Men zal op uw gevoelens inspelen en men zal u vooral het idee geven dat u er niet bij hoort wanneer u niet doet zoals de massa.

Maar daar zit juist het grote punt. Meegaan met de massa wil zeggen, in het komende jaar zeker en waarschijnlijk nog vele jaren nadien, maar zeker het komende jaar wil dit zeggen: “meegaan in het chaotische”, “meegaan in het duister”. Het is de verandering die bezig is. In deze verandering wordt ingespeeld op al wat we zouden kunnen zeggen voor een stoflichaam behoort tot de lage gevoelens, de lage emoties, de driften, enz.. Wanneer men hierop kan inspelen, kan men hetgeen wat op het ogenblik boven u hoofden gepland wordt door machtszieke regeringsleiders, machtszieke industriële, dit gemakkelijk tot uiting of tot uitvoer laten komen. U zult tussen dit en enkele maanden soms verbaasd staan kijken van hetgeen men u heeft willen aanpraten, hetgeen wat de ware bedoelingen zijn en hetgeen wat het eindresultaat is. Het jaar voorbij is was ook nog gekenmerkt door golven van redelijk helder en soms wit licht. In die periode is geprobeerd naar de mens toe, die ervoor openstond, zaken duidelijk te laten worden. Maar u zult opgemerkt hebben dat op het ogenblik dat u bepaalde zaken ging doorzien, dat u wanneer u dit naar buiten wou brengen of wanneer u daar met de meeste van uw medemensen over sprak, u als resultaat kreeg dat dit allemaal toch maar verzinsels zijn, dat dit allemaal geen steek houdt, dat dit allemaal dus ontspruit uit ziekelijke gedachten, enz.. Want wat de leiding van een land of van een kerk zegt, is waar en de rest is allemaal maar eigenlijk fantasie. Dit is zo de grote tendens die toch dit jaar aanwezig is geweest.

Wanneer ik u dan opmerkzaam maak dat zelfs in gewone geschriften, we zien zelfs in bepaalde gewone populaire romans, dat auteurs toch gebruik maken van een verhaal om, wel een beetje gecamoufleerd, toch de waarheid van wat er op deze aarde gaande is naar voor te brengen. We zien dit soms plots in bepaalde media programma’s die afwijken van het normale. De reacties daarop zijn dan dadelijk dat dit louter fantasie is.

Maar u zult opmerken dat veel van die gedachtepistes die naar voor zijn gekomen het laatste jaar, in het komende jaar eigenlijk duidelijk zullen worden dat dit geen fantasie was. Dat dit niet zomaar een illusie was, maar dat vele zaken werkelijk aanwezig zijn en gefundeerd zijn. Zo kunnen we stellen dat op dit moment op de aarde een 26-tal groeperingen bezig zijn om te trachten de ganse planeet onder zich op te splitsen en alles naar zich toe te halen. Heus het zijn niet alleen wat men soms zegt: dat volk of die industrie. Het gaat meestal om bepaalde families die overal nogal een vinger in de pap hebben. Spijtig genoeg in deze tijd, voor die groepen, is het zo dat door de kosmische tendensen zij hun ideeën niet zomaar kunnen realiseren. Zij gaan daarin veel mislukking kennen en veel tegenslag. Maar zij zullen toch steeds proberen hun voorop gestelde doelen te realiseren. Een van die doelen, en die tot de grote geheimen van de huidige maatschappij behoort, is de ontwikkeling van nieuwe ziekten.

U hebt misschien het idee dat in uw maatschappij de laboratoria enkel en alleen maar werken aan geneesmiddelen. Op dit ogenblik kunnen we zeggen dat in het grootste geheim toch niet alleen in de Verenigde Staten van Amerika maar ook in Rusland en in bepaalde Arabische Staten, men op dit ogenblik bezig is om nieuwe ziekten te experimenteren. Ziekten die dan een gevolg zouden hebben dat men een macht krijgt over de rest van de wereld, denkt men. Gelukkig zullen deze zaken niet lopen zoals voorzien. En om het rijtje volledig te maken moet ik daar ook een land als Australië aan toevoegen, waar op dit ogenblik toch belangrijke experimenten bezig zijn.

Je zou kunnen zeggen dat je in een maatschappij leeft waar u angst wordt aangejaagd voor alle mogelijke moderne vormen van terrorisme. Dat u op het ogenblik in een soort permanente oorlog leeft. Dit is echter zeer overdreven, het gevaar schuilt hem meer bij degenen die trachten u dit op de mouw te spelden. Het is wel degelijk zo (en dat is altijd al geweest) dat er op de aarde onder de mensheid redelijk fanatieke mensen waren, en met de moderne middelen kun je soms wel al eens iets veroorzaken waarvan iedereen schrikt. Maar daar schuilt voor de mens niet het grootste gevaar. Het grootste gevaar schuilt op dit ogenblik vooral in de laboratoria, die gebruikt worden door mensen die op het ogenblik trachten een wereldeconomie te vestigen waarin zij, en zij alleen, het zogezegd voor het zeggen hebben.

Dit alles past volledig, maar ook volledig in de grote veranderingen die bezig zijn. We hebben u dit al eerder gezegd en we moeten dit blijven benadrukken, de wijzigingen die op dit ogenblik op de wereld plaats hebben, zijn noodzakelijk. We staan op dit ogenblik, we zouden het zo kunnen zeggen, op een zelfde punt waar we in de periode van laat ons zeggen de 11de en de 12de eeuw waren. Die periode was voor de wereld ook van belang en zijn er grote wijzigingen opgetreden. Men had op dat ogenblik natuurlijk niet de technische mogelijkheden die men nu heeft, maar vergeet niet dat men in die periode ook beschikte over de kunde van de magie. In uw moderne maatschappij is dit misschien wel een beetje weggehoond, omdat men nog denkt dat de wetenschap alles kan. Maar ik kan u toch garanderen dat in die periode de magie een hele grote rol heeft gespeeld, tot het vestigen van machtsposities zoals we die dan gekend hebben van de Franse koningen, zoals we die gekend hebben van de pausen, enz., dit is ook ten koste van miljoenen mensenlevens gegaan. Het is voor die mensen (in die tijd) even onvoorstelbaar geweest, als hetgeen wat men op dit ogenblik nu aan het proberen is, voor u onvoorstelbaar is.

Maar ook toen kwam er na die duistere periode een heropleving. Een heropleving waarvan u eigenlijk in deze tijd geschiedkundig maar heel weinig van weet. U omschrijft dat als Middeleeuwen en zo verder, u denkt dat toen alles nogal in modder en vuiligheid ging, maar dit zijn ook weer verkeerde beelden die u hebt. Maar wat belangrijk was in die tijd en in die ganse periode daarna, was dat het stoffelijk voertuig (de mens) voor ons aan de geestelijke zijde een interessante mogelijkheid tot lering inhield. Het was een periode dat incarnatie voor de geest zeer rendabel en zeer leerzaam en zeer verrijkend was.

Dan hebben we zoals u weet de periode van de vorige eeuw gekend, waar eigenlijk voor de geest, door de evolutie, de incarnatie niet meer zo interessant was. We hebben een heel groot gedeelte van eerste incarnaties gekregen, waardoor dat we een enorme bevolkingstoename hebben zien ontstaan. Dit heeft natuurlijk voor degene die, nog komende vanuit de gedachten van het Vissentijdperk, macht wilde hebben, vele nieuwe mogelijkheden geopend. Wanneer u nu kijkt hoe uw wereld er aan toe is, dan ziet u toch of kunt u toch veronderstellen, waar het is gaan mislopen, dan kom ik terug aan het begin van mijn betoog: de begeerte, de hebzucht, de emotie. Dat is op dit ogenblik voor het grootste deel van de mensheid de drijfveer.

Daar gaat nu (ook vanavond) een zeer sterke invloed op uitgewerkt worden. Het is ook om de spanningen die daaruit voortkomen en de gevolgen die daaruit gaan voortkomen, op te kunnen vangen, dat we al een ganse tijd bezig zijn (niet alleen hier, maar op tientallen andere plaatsen hier in West Europa en vele honderden plaatsen over heel de wereld) om met kleine groepjes mensen te werken en ze te instrueren opdat zij deze gevoelens – deze prikkels – die over de aarde zullen gaan, zouden kunnen controleren en kunnen sturen, op een juiste en positieve wijze waardoor dat we ondanks de grote massa die niet te beheersen zal zijn wanneer er zaken gebeuren, dat ondanks dat overal rustpunten aanwezig zullen zijn. Dat er overal mensen zullen zijn die binnen de chaos een bron van rust en evenwicht voor hun medemens kunnen betekenen en zo kunnen we, doordat we op vele plaatsen deze kleine punten hebben, zorgen dat de ganse verandering, de ganse evolutie, op een juist spoor zit. Dat dankzij de kunde die we kunnen overdragen aan deze mensen, het nieuwe, de Aquariusedachte, zich ten volle kan gaan ontwikkelen. Dat waar nu veel kennis misbruikt wordt, de kennis op een juiste wijze gehanteerd gaat worden.

En ja mijn beminde mensen, je kunt er van overtuigd zijn dat je in de komende tientallen jaren steeds sterker zult opmerken dat vele mensen met witte magie zullen werken. Onder Aquarius zal men meer uitgaan van een benaming zoals: “Harmonische Magie” omdat men heel goed beseft dat alles in evenwicht moet zijn en dat het niet mogelijk is om te ontkennen dat alles in de schepping eigenlijk een groot geheel is.

Zo zullen we dan zien dat na een avond als deze, degenen hier onder u die de moeite hebben genomen zich voor te bereiden op deze avond, met een grote meerwaarde aan inzicht, maar ook aan kracht en energie, huiswaarts kunnen keren en dat zij op hun eigen wijze dit dan weer verder kunnen uitdragen en waarmaken in hun eigen omgeving, hun eigen wereld. Want uiteindelijk is ieder mens een wereld op zich en je kunt de wereld niet trachten te veranderen door de ander te veranderen, maar je verandert de wereld wel door uzelf te wijzigen. Wanneer we dit op een nacht als deze, de duizenden die op dit ogenblik over deze ganse aarde ongeveer hetzelfde requisitoir horen, kunnen bereiken, dan kunnen we vanuit onze zijde zeggen: “we hebben toch een resultaat kunnen boeken”, “we hebben er voor kunnen zorgen dat niet de ganse aarde ontmanteld moet worden, maar dat we overal, ondanks het duister wat er op dit ogenblik heerst, lichtpunten hebben kunnen inplanten”.

Dan kunnen we zeggen dat we weer een stap verder zijn in de grote omwenteling en dat juist een avond als deze, daarvan de aanzet is en voor degenen die zich daarop hebben voorbereid, de beloning is van deze kleine inspanning, het kleine offer dat zij hiervoor hebben gebracht.

Dan is voor mij ….., ik krijg hier een signaal dat ik moet gaan afronden.

Beminde mensen, als ik zo dadelijk het medium vrijgeef dan stellen wij voor dat u even een korte onderbreking houdt. Mag ik u verzoeken om het in deze ruimte heel rustig te houden, om geen gesprekken te voeren, maar u gewoon te bezinnen over hetgeen dat gebracht wordt en hetgeen hier opgebouwd wordt.

Wanneer we de onderbreking doen, zal gewoonweg door ons hier in deze ruimte verder worden opgebouwd zodat kort daarop, in het tweede gedeelte, je een spreker gaat doorkrijgen die u nog een beetje gaat informeren over het eigenlijke gebeuren. Dan voorzien we dat ongeveer 15 tot 20 minuten, naar gelang dat we de opbouw en de verbindingen kunnen leggen, het ogenblik zal aanbreken dat je rechtstreeks verbonden bent met de celebrant (of toch met één van de celebranten) die op dit ogenblik aan het altaar bezig zijn met de opbouw van de krachten, zij die bezig zijn met de sturing van deze kosmische energieën, zij die bezig zijn met trachten het ganse plan als het ware te ontplooien, te schrijven, of hoe ik het moet uitdrukken, van de komende maanden en zelfs kunnen we zeggen: “van de komende jaren”.

Wanneer de celebrant aanwezig is en de broeder die na mij komt zal het u waarschijnlijk ook nog opmerken, mogen wij u vragen om niet zo zeer aandacht te hebben voor hetgeen hij zegt, voor de woorden die gesproken worden, maar tracht gewoon de boodschap die hij u brengt aan te voelen, de kracht die hij u geeft. Je mag niet vergeten dat de celebranten van deze bijeenkomst, en degene die waarschijnlijk hier de kracht zal doorgeven, zover al van een stoffelijk lichaam verwijderd zijn, dat het voor hen een enorme inspanning is en ook zeer moeilijk om een medium te laten zeggen of uitdrukken wat zij eigenlijk bedoelen.

Uw spreker nu, beminde mensen, is nog niet zo ver, ik ben wel al heel lange tijd aan gene zijde, maar door mijn werk en door het veel inspireren van mediums kan ik veel gemakkelijker een duidelijkere taal naar u richten. Echter de celebrant is al zo ver opgegaan, of geëvolueerd in het licht, dat dit voor hem soms zeer moeilijk is. Daarom kunnen wij u enkel de raad geven om op het ogenblik dat deze entiteit doorkomt, en het kan vanavond misschien zijn dat het entiteiten zijn die het samen doen, dat u vooral tracht in uw kern van uw wezen, uw ziel als het ware, u ermee één te voelen. De kracht in u te laten stromen en dan kan je er zeker van zijn dat u daar het meeste en het krachtigste resultaat uit zult halen.

Wanneer de krachtsopbouw besloten wordt en de celebranten zich terugtrekken, dan zal waarschijnlijk (om het voor het medium haalbaar te maken) nogmaals iemand van onze groep doorkomen om de trillingsverhoudingen terug naar een normaal niveau, een aanvaardbaard niveau te brengen.

Ook dit is voor jullie, hier aanwezig, van belang dat u ook daar in meegaat en dat u uw gedachten daarin ook volgt.

Wanneer dan het gebeuren is afgerond, verlaat dan heel rustig, het liefst in stilte, deze plaats. U mag vanaf u hier dit zaaltje verlaat, terug weer normaal praten. Maar wanneer u in deze plaats (waar we de opbouw doen) teveel afleiding zou gaan creëren, dan zou het wel een keer voor uzelf minder aangenaam kunnen worden, omdat je er rekening mee moet houden dat de spanning die wij hier nu aan het opbouwen zijn toch ongeveer nog enkele uren zal nazinderen. Daarom is het beste dat u, wanneer alles afgesloten is, rustig dit zaaltje verlaat en eventueel in de buitenlucht met elkaar verder converseert. Dit kan geen kwaad.

U moet begrijpen dat er vanavond iets anders gebeurd dan datgene wat we doorsnee gewoon zijn. Omdat we juist geconfronteerd worden met deze rode kleur (om terug bij die kleur te komen).

Deze rode kleur, in tegenstelling tot de andere Wessac-bijeenkomsten (die u waarschijnlijk al meegemaakt hebt), waar het vooral over de kleur wit ging, soms groen, soms paars, soms goudgeel, dan is de spanning niet zo erg.

De kracht is wel sterk en soms is die kracht zelfs nog veel groter. Maar nu ontmoeten we een krachtveld dat voor de mens zeer nauw ligt, omdat het bij ieder van de aanwezigen rechtstreeks aanzet op uw buikzenuwcentrum (of voor degene die wat meer onderlegd zijn in het paranormale, zouden we kunnen zeggen: “de zonnevlechtchakra en de stuitchakra”. Doordat deze kracht daar rechtstreeks op aanzet, wordt in uw stoffelijk lichaam redelijk veel zaken geprikkeld, gestimuleerd. Onder andere kunt u ervan op aan dat vooral hormonenbalansen het wel even moeilijk kunnen hebben. Dit is niet schadelijk. Dit is niet negatief wanneer dit op een juiste manier gehanteerd wordt. Daarom deze kleine toelichting en de voorzorg die u het beste neemt.

Zo, hiermee is mijn taak als inleider volvoert.

Ik ga nu even voor een korte tijd het medium vrijgeven, een kleine tiental minuten zal voldoende zijn en dan kunnen wij rustig verder gaan met de opbouw. Laat ons nu ons houden aan hetgeen wat ik u gebracht heb en dan wens ik u nog zeer veel harmonie, zeer veel kracht en licht toe op deze avond.

Voorzetting van de krachtsopbouw

Tracht u even voor te stellen dat we een kijkje gaan nemen op de plaats van het Wessac-gebeuren. Vele van u hebben daar toch een bepaald beeld over, een bepaald idee. De meesten weten dat de plaats zich bevindt in de Andes op dit ogenblik, in een afgeschermd dal.

U moet het zich zo voorstellen dat op dit moment, in dit dal, zeer vele stoffelijke mensen aanwezig zijn. Het zijn heus niet alleen de bewoners van de streek, het zijn een aantal die daar permanent verblijven en die er voor zorgen dat het ganse dal zijn rust behoudt en dat er geen indringers kunnen binnen komen. Maar op het ogenblik zijn er ook zeer vele anderen aanwezig die daar naartoe zijn gegaan via allerlei kanalen.

Buiten het aantal stoffelijke mensen kunnen we zeggen dat er heel veel (ik plak er geen getal op, dit is niet nodig) entiteiten aanwezig zijn. We kunnen op dit ogenblik ook stellen dat alle strekkingen die in de geest aanwezig zijn en die met licht wensen te werken, die dus positief een evolutie wensen te laten gebeuren, er aanwezig zijn. Dit is ooit anders geweest. Het is een lange tijd zo geweest dat enkel alleen een paar grote Ordes dit gebeuren voltrokken. Maar op dit ogenblik kunnen we zeggen dat we werkelijk een overkoepeling hebben van al degenen die de kant van het licht in deze schepping hebben gekozen. Dit wil heus niet zeggen, dat de andere zijde minderwaardig zou zijn, het is alleen anders.

Langzaam maar zeker zullen we allen tot het besef moeten komen dat de kosmos een groot evenwicht is. Dat de ganse schepping uit evenwichten bestaat. Alleen, en dit is toch ook noodzakelijk dat we dit goed begrijpen, alleen zijn wij (en dan bedoel ik zo goed de entiteiten als de mensen in de stof) nog niet in staat – of zover gevorderd – om deze eenheid, deze kracht van de schepping te begrijpen, laat staan volledig te doorgronden. Zolang we dit niet kunnen, zijn we, of we dat nu graag horen of niet, verplicht om voor onze eigen ontwikkeling, voor onze eigen bewustzijnsverruiming, een kant te kiezen. Gezien dat door de lange ervaring die toch de meeste van de aanwezigen hier in hun bestaan hebben, weten we en ervaren we, dat de kant van het licht voor ons de juiste richting is. Daarom zijn we vanavond hier te samen, samen met de duizenden en duizenden broeders en zusters die allen trachten dit licht zijn werk te laten doen. Wanneer u dan even met mij verder kijkt, dan zult u opmerken dat de vallei waarin dit alles gebeurt een beetje maanvormig is. Dat centraal daarvan een altaar staat. Een altaar dan niet door mensenhanden als dusdanig is gemaakt, maar wat de natuur zelf heeft gecreëerd. Dat altaar is het brandpunt. Wanneer ik nu ga beschrijven wat ik zie, dan kunt u proberen deze beelden in uzelf op te wekken en er deel aan te zijn.

Op dit ogenblik staan er om dit altaar 6 celebranten, zij zorgen ervoor dat de kosmische kracht gebundeld wordt en zij geven, vanuit hun mogelijkheid, richting aan deze kracht.

U mag niet vergeten dat deze 6 celebranten eigenlijk de 6 hoofdgroepen vertegenwoordigen, die deze avond hier aanwezig zijn. Vervolgens zie je aan de andere zijde van het altaar, en deze man of deze entiteit, als ik het zo mag uitdrukken, is gericht naar alle deelnemers. Deze 7de celebrant is degene die de bevestiging van de kracht zal doen, die door de anderen als het ware gevormd en gekneed is. Ik tracht het een beetje in mensentaal uit te drukken opdat het voor jullie begrijpelijk is. Hier worden door de celebranten de verbindingen gelegd tussen de kosmische krachten, de grote energievelden en de mogelijkheden hier op aarde.

Het zal u misschien verbazen, maar de meeste onder u weten wel dat de aarde een denkende planeet is en dat ook uw zonnestelsel en uw zon, denkende planeten zijn. Al deze golven, om het zo uit te drukken, deze krachten van energie worden nu samen gebundeld en gestuurd.

Het is niet enkel dat de celebrant en zijn helpers deze krachten, deze energieën rond de aarde laten gaan, vastleggen in een patroon op deze planeet, maar deze krachten gaan ook de kosmos in, geladen met de ideeën, met hetgeen wat er te gebeuren staat, dat door deze 7 is samengebracht.

U zou kunnen zeggen dat er een wisselwerking is tussen veel grotere kosmische energieën, of ik moet misschien beter zeggen: “denkende energieën”, “bezielde energieën” en de aarde. Deze wisselwerkingen zullen er voor zorgen dat hetgeen vanuit de geest, vanuit diegene die zover in het licht zijn geëvolueerd, dat zij toch een overzicht kunnen krijgen van het ganse gebeuren in de kosmos, dat zij er voor zorgen dat deze planeet waar u op woont, waar u op leeft, de juiste weg kan inslaan. Dat op deze planeet de juiste evenwichten, de juiste harmonieën ontstaan.

En, broeders en zuster, dit heeft niets te maken met hetgeen wat u zou kunnen denken: “goed voelen” of “welzijn”. Dit heeft alles te maken met wat noodzakelijk is om de weg in het licht te kunnen gaan.

Zoals u weet, waar licht en duister zijn zal er altijd één voor de ander moeten wijken. In dit geval, in deze situatie, kunnen we stellen dat het duister de keuze heeft, of het aanvaardt het licht en wordt in het licht opgenomen. Of het ontkent het licht en het trekt zich terug in zijn eigen duister. Een tussenweg is er niet!

Dit is de kern van het gebeuren van vanavond dat door, voor de mensheid, toch groot ingewijden voltrokken wordt en waarin degenen die er deel aan hebben in zichzelf, in hun ziel, een deeltje ervan kunnen ervaren zodat zij deelzijnde van dit licht in de toekomst er ook mee om kunnen gaan.

Wanneer we dan verder kijken, dan kunnen we zeggen dat er in de ganse vallei, ondanks de krachtige lichtexplosie, je zou het kunnen bekijken als een fontein van licht, er onder alle aanwezigen een enorme rust heerst. Dat alle aanwezigen nu gefocust zijn op het gebeuren en luisteren naar hetgeen wat uitgesproken wordt ter bevestiging van deze lichtexplosie, om het zo te zeggen.

Sta mij toe dat ik langzaam maar zeker het medium ga doorgeven.

Het zal mij waarschijnlijk niet mogelijk zijn om nog afscheid te nemen. Vanaf het ogenblik dat de celebrant overneemt, zal ik mij terugtrekken. Mag ik vragen, op dat ogenblik de grootste stilte te bewaren. Niet zo zeer voor ons, maar wel voor het medium, omdat deze overgang voor een stoffelijk lichaam, wie het ook is, steeds zeer zwaar is.

Het zal nog een klein ogenblikje duren voordat we zover zijn.

Wanneer de celebrant overneemt, zoals mijn broeder u vorige maal heeft gezegd of in het eerste gedeelte (zoals u hier zegt), tracht u dan open te stellen, tracht te voelen wat hij u brengt. Dat is alles wat ik erover kan zeggen.

Tracht het zo rustig en zo stil mogelijk te houden en open als het ware uw ziel. Besef dat ieder van u hier aanwezig, een goddelijke kern is. Dat u deel bent van dat grote geheel en dat je nu de kans krijgt om als het ware geraakt te worden, zoals men soms in een religie zegt: “Geraakt worden door de hand van de Vader”.

De Celebrant

Dat het licht uw reisgezel moge zijn.

We zijn hier samen verenigd in naam van de scheppende kracht.

In naam van degene die op deze planeet oneindig veel namen heeft gekregen en waarvan ik zeg: “hij is het woord”. En eens het woord was gesproken, was het licht geboren. En het woord werd mens. De kracht ontwikkelde zich, schitterde en zorgde dat de evolutie mogelijk was.

En het woord kreeg vele namen. Het woord kreeg vele uitdrukkingen. En de mens dacht dat hij wist wat het woord was. En toen ontstond de dualiteit, de tweestrijd. Want er kwam een uitleg voor het woord, en ieder vond zijn woord het enige juiste. Niet beseffende dat elke uitdrukking van het woord, het woord zelf verkrachtte.

Zo ontstond de weg, de mogelijkheid, om te gaan en te zoeken. Hetgeen wat uitgedrukt werd als bewustwording, maar in wezen in de stof dikwijls enkel een bevestiging van zichzelve was.

En toen ontstond de kracht, de kracht van het woord, de schittering. Welke naam ook, welk woord ook, de krachten in de kosmos, de krachten van niet stof en wel stof, ontplooide zich en maakte dat de voortgang, de evolutie mogelijk was.

De kracht is bevestigd geworden op velerlei wijzen.

Van Esir, over Osiris, over Baäl, over Daimon, via Adonai, via Tetagramaton, via Elohim, Jezu Christos, Siddartha of Mohammed, een naam werd gegeven en voor die naam werd gestreden, voor die naam werd bloed vergoten. Niet beseffende dat die naam juist een betekenis was: “de kracht”, “de harmonie”, “het licht”, “de bewustwording”.

Maar vele hebben deze namen gebruikt om de hel te creëren, om het duister te bouwen, omdat zij zich zagen als heersers van het duister.

Denkende dat zij vanuit het duister “het licht” konden overwinnen, niet beseffende dat “het woord al eens gesproken was”, “dat het woord alleen maar evenwicht was”. Niet begrijpende of begrepen hebbende, waarvoor het Osiris heeft gebracht. Vergetende wat een Christos geschonken heeft. Vernietigd wat de waarheid was die een Boeddha of een Mohammed schonk. Vernietigend de woorden die gesproken zijn door de wereldmeesters, verpakt in duister om niet te moeten komen tot erkenning van het woord.

En nu zijn wij hier samen, de krachten zijn neergedaald. Het woord is in volle ontplooiing en schittering, en het omvat niet alleen uw aarde, het omvat de ganse kosmos. Het woord kan niet uitgesproken worden. Geen mens, geen geest, is groot genoeg om het te begrijpen, om het te bevatten. Ik kan alleen één zijn met en aanvoelen met, dat is hetgeen wat kan gebeuren en wat gebeurd. Voel, doorgrond, ervaar, wees één met de kracht. Wees het woord, wees het licht, en draag die harmonie uit!

Kracht!

Licht!

Kracht!

Licht!

Kracht!

Licht!

In deze éénheid, deze keten gesmeed tussen allen die het woord erkennen. Deze kracht en eenheid maakt dat u de werktuigen, de mogelijkheden hebt om de vernieuwing die plaatsgrijpt, niet alleen voor u, maar voor allen die u lief zijn, te laten voltrekken.

En vergeet niet, u bent allen elkaars verwanten, u bent allen van dezelfde kracht.

Uw ziel is het woord en is gelijk, het is de kracht die u hier gegeven is. Laat deze kracht u deel zijn. Vergeet in deze kracht de verschillen, zie enkel in deze krachten de éénheid, het woord. Die kracht, werk er mee, draag ze uit, dan bent u één met de kracht van de Wessac. Dan bent u één met de kracht van de Vaderen. Dan bent u één met het licht dat uw pad is.

Afsluiting van de avond

Zo vrienden, u bent deel geweest aan de uitstorting van het licht. De verbinding, zou ik kunnen zeggen, was zeer goed en bijna, om het zo uit te drukken, compleet met de Wessac-plaats.

Of dat de woorden duidelijk waren is misschien niet al te zeker. U moet er rekening mee houden dat de celebrant die de kracht hier heeft uitgestort en die toch rechtstreeks sprak vanuit de Andes, ten eerste uw taal niet kent om te beginnen en ten tweede ook niet de gewoonte heeft om regelmatig een lichaam te sturen. U kunt zich dan wel voorstellen hoeveel tussentrappen er geweest zijn om dit om te zetten. Maar we hebben toch ons best gedaan om toch te trachten de zaken in een begrijpelijke taal te gieten en de juiste accenten naar voor te brengen en dus de juiste uitstoot en de juiste binding te leggen.

Wanneer ik het hier nu zo een beetje kan overzien, dan moet ik zeggen dat toch het merendeel onder u, het goed heeft opgenomen. Dat zal als implicatie inhouden dat u in de komende dagen (dit zal toch nog verschillende etmalen zijn) een beetje ups en downs zult kennen in uw emotie, in uw gemoedsgesteldheid, omdat de kracht die u hebt genomen, ook voor uw lichaam niet zo gemakkelijk te plaatsen en te verwerken is. Dus wanneer u in de komende tijd eventjes een beetje u minder voelt, dan gaat u maar rustig zitten en u tracht zich terug voor te stellen dat u verbonden bent met het licht en dan stelt u maar het liefst voor goudgeel licht, zacht licht, dat u verbonden bent met de kracht van de Wessac (geen rood licht voorstelling maken!), dan gaat u zien dan is die aanzet weer terug en gaat u zich zeer snel weer een stuk beter voelen.

Het is nu eenmaal een zeer moeilijke avond geweest, gezien (en dat hebben we vanavond toch al een paar maal gezegd) de ganse kracht gestipuleerd is in rood en dat die zich spijtig genoeg aanzet op al wat de begeerte en de emotie van de mens aangaat. Daarom zoals ik zeg, zul je waarschijnlijk ook een beetje deze fluctuaties bij uzelf kunnen waarnemen. Maar besef dan dat u daarin niet moet meegaan. Besef dan wat er gebeurd en tracht gewoon voor uzelf deze evenwichten in stand te houden.

Veel meer kan ik hier niet aan toevoegen. Ik kan alleen nog zeggen: voor deze avond af te sluiten, goede vrienden, hou het rustig. Verlaat, wanneer het medium vrijgegeven is en deze ruimte heeft verlaten, ook deze ruimte.

U kunt de zaken die u hier op de tafel hebt gelegd en die geladen zijn, maar niet alleen dat wat hier op de tafel ligt, neem gerust aan dat alles wat dat u op het ogenblik bij u hebt, wat maar edelmetaal is, of wat edelgesteente is, of half edelgesteente, het maakt niet uit, het is allemaal deel aan deze trilling.

Het is die trilling die dus voor al deze zaken in zijn atomaire toestand wijzigingen brengt. Dus de meeste voorwerpen hier die kunt u gebruiken als krachtsvoorwerpen, en wanneer u, laat ons zeggen binnen enkele weken, dit terug ter hand neemt en u mediteert daarmee en u stelt u voor dat het terug laad, dan zult u zien dat u daar een handig werktuig mee hebt.

Een ring kan bijvoorbeeld een krachtsobject zijn, een armband kan dan een krachtsobject zijn, dat je kunt gebruiken om anderen te helpen. U kunt er ook uzelf mee helpen.

Dus dit zijn de kleine toegiften eigenlijk die op een avond als deze gedaan worden. Verder zult u opmerken dat (en dat geldt voor ieder van de aanwezigen) uw gedachtewereld en uw aanvoelen gewijzigd zullen zijn. U zult in de komende weken en maanden opmerken dat u zaken anders gaat zien en dat u zeer veel zaken gaat doorzien.

Ik zou zeggen, goede vrienden, maak daar gebruik van. Het zal voor u een positief punt zijn dat u hierdoor gemakkelijker ook een juiste harmonie met degenen die het goed met u menen kunt opbouwen en dat u zich kunt distantiëren (ik zeg wel distantiëren) van diegenen die dus het eigenlijk niet zo goed met u menen. Vermijd, goede vrienden, alle strijd in de komende maanden of het komende jaar. Strijd tegen iets brengt in deze periode niets op, integendeel het gaat met uw energie, met uw kracht lopen. U kunt veel beter, wanneer u aangevallen wordt, uw rug toekeren en weggaan, dan u verdedigen. Ik weet voor sommige mensen klinkt dit misschien een beetje als een lafheid, maar dat is niet zo. Men zoekt op dit ogenblik, door de rode invloed, strijd.

Ten andere u zult het wel opmerken op wereldvlak dat de strijd weer goed zijn gang zal gaan. Maar ook gewoon onderling onder de mensen, in de kleine middens zoekt men dit ook. Het is niet de bedoeling dat u daaraan deel neemt, begin niet bijvoorbeeld een discussie om uw gelijk te halen. Laat de ander maar in zijn gelijk, draai u om en ga uw weg en denk het jouwe ervan.

Volg hetgeen wat in u leeft, wat volgens jouw aanvoelen op dat ogenblik juist is. Voor de rest negeer de zaken, ga er niet op in. Dan zul je zien, dan zul je een jaar kunnen doorgaan zonder al te veel problemen.

Ach, ik zeg niet dat er geen enkel probleem zal zijn, dat bestaat nooit ten andere, maar je zult nogal de juiste attitude hebben en je zult de juiste mogelijkheden hebben. Wanneer u dan gewoon u openzet, wanneer u dan gewoon toelaat dat het licht u inspireert om het zo uit te drukken, dan zult u opmerken dat u ondanks alles wat er in de wereld gebeurd, dat u toch steeds op het juiste moment de juiste mensen, de juiste entiteiten, de juiste gedachten, op uw pad zult vinden. En zo zal uw leven in de stof zeer waardevol zijn. Dan, wanneer u uiteindelijk aan onze zijde terug komt, kom je met een grote meerwaarde. Dat is altijd aangenaam, niet alleen voor uzelf, maar ook voor ons.

Goede vrienden, ik wens jullie nog zeer veel licht op jullie pad, en vooral wens ik jullie (en dat is toch voor de mensen het meest belangrijke wanneer we over licht praten) dat het goudgele licht uw metgezel mag zijn. Dat is de zachtste wijze om het verste te komen.

image_pdf