Winterzonnewende 2007

image_pdf

Inleiding

Ik zou zeggen: wees welkom op deze toch uitzonderlijke bijeenkomst. En mij is de eer te beurt gevallen de inleiding van deze avond te doen en u ook een beetje wegwijs te maken wat u te wachten staat.

U gaat na mijn inleiding een spreker krijgen die u een beetje vertrouwd zal maken met de bijzondere gebeurtenissen van deze laatste uren omdat dan vervolgens we even het medium zullen vrijgeven, een heel korte pauze houden, om dan de mogelijkheid te bieden een toch heel ver gevorderde geestelijke spreker aan het woord te laten om samen met u niet alleen te mediteren maar ook een kracht op te bouwen en een krachtuitstorting te doen. Ik mag daar wel bij zeggen dat de bedoeling van deze krachtuitstorting is dat jullie zelf, allemaal, eigenlijk in uw eigen lichaamstrilling verhoogd wordt zodat je deel kunt zijn van deze uitzonderlijke kracht, dat daardoor niet alleen in de voorwerpen die hier hebt meegebracht en die dus ingestraald worden, maar dat ook voor uzelf er in de kern van uw wezen een meerwaarde aanwezig zal zijn. Deze meerwaarde zal inhouden dat u de gevoeligheden die u bezit, in de komende tijd sterker zult zien ontwikkelen. U zult opmerken dat er plots sluimerende mogelijkheden, die uw voertuig bezit, naar voor zullen komen en een ander punt, dat zeker van belang is, is dat u, doordat er een trillingswijziging ontstaat, u ook naar de wereld rondom u, in de komende tijd, een sterker signaal zult kunnen uitzenden waardoor u ook veel gemakkelijker toegang hebt tot anderen die zoekende zijn en die u dan met uw kennis en uw mogelijkheden verder kunt helpen.

Het is niet voor niets geweest dat ieder van u de laatste maanden in zijn groep heeft gefunctioneerd. Het is niet voor niets geweest dat mijn broeders u allerlei kennis hebben bijgebracht. We staan op het ogenblik op keerpunten en deze keerpunten houden in dat u deze kennis meer en meer in de dagdagelijkse bezigheden zult kunnen gebruiken, zult kunnen omzetten, en dit ook naar anderen toe die zoekende zijn. U moet niet denken dat grote veranderingen op de wereld aan de top beginnen. Grote veranderingen beginnen altijd aan de basis met heel kleine verschuivingen. En het zijn juist deze zaken die het mogelijk maken het nieuwe, het lichtende op deze aarde te versterken.

Een avond zoals deze zal daar zeer sterk in bijdragen en zal voor ieder een zeer grote meerwaarde inhouden. U mag het ook bekijken dat de kennis die u gedurende de laatste maanden hebt opgedaan en waar sommigen het, en dat weten we zeer goed, het soms lastig mee hadden, ook met de zaken die gevraagd werden tot uitvoering, maar dat ieder van u toch de nodige inspanningen heeft gedaan om voor zichzelf toch al een begin te hebben van wijziging en aanpassing aan de nieuwe kosmische krachten, de nieuwe kosmische sturingen die op deze aarde plaatsvinden.

U hebt in de voorbije maanden meestal entiteiten doorgekregen die behoorden tot bepaalde groepen. U weet dat op het ogenblik alles nogal onder een gezamenlijk noemer van de Witte Broederschap functioneert, samen met de broeders van het Verborgen Priesterrijk, de twee grote tendensen in de kosmos. Maar daar onder bestaan dus nog vele anderen. En voor de meesten die hier zijn doorgekomen de laatste maanden en die jullie toch veel magische inzichten al hebben bijgebracht, voor de meesten waren die niet zo ongekend omdat ze in vorige levens in de stof er al mee in contact waren gekomen en was het eigenlijk maar een heropfrissing. De meeste broeders behoorden tot de druïdenscholen, er waren er ook verschillende bij die tot de school van Pythagoras hebben behoord. Het maakt eigenlijk niet uit maar het geeft wel een inzicht voor jullie van waar de kennis die jullie doorgegeven is, vandaan is gekomen. Deze kennis is totaal anders, en dat hebt u ook opgemerkt, dan de doorsnee kennis die op het ogenblik op deze aarde aanwezig is. En we zullen trachten, nadat dus deze avond voorbij is, voor ieder van u een juiste plaats te bepalen in de komende bijeenkomsten. Omdat ieder van u dan op zijn of haar eigenste wijze verder kan werken en zich verder kan ontwikkelen.

Ik weet, of beter gezegd, aan onze zijde weten wij dat er onder jullie nogal drang is om meer. Dat er nogal zenuwachtigheid is omdat men al verwacht had dat wij zouden zeggen: “je moet dit of nu gaan we zus of zo.” Maar ook dat, beminde broeders en zusters, is een deel van de leerschool; een deel van de leerschool dat inhoudt dat, wie zich in deze tijd met magische procedures, magische gedachtegangen wil bezighouden, ook moet leren te wachten, moet leren geduld te hebben. En dat hebben we opgemerkt, dat dat soms wel een beetje ontbrak. De meesten onder u kun je vergelijken als een jong veulentje dat persé hetzelfde wilt kunnen in lopen en springen als de mama. Maar dat gaat nu eenmaal niet. Het moet zich ontwikkelen, het moet opgroeien, het heeft tijd nodig. En dit is ook zo met hetgeen wat we voor jullie naar voor hebben gebracht. U kunt wel denken dat wij u soms tegen hebben gehouden of dat, wanneer u bepaalde verwachtingen had, dat deze plots niet werden uitgevoerd. Al deze zaken zijn wel degelijk vervat in het leerprogramma dat we jullie deze laatste maanden hebben doen doorlopen. En ook zult u opgemerkt hebben dat u daardoor een sterke vorming van uzelf hebt gekregen, dat u zelfs, zonder dat u daarbij stil hebt gestaan, dikwijls met uzelf bent in confrontatie gekomen. Maar goed. Wie eieren wil bakken, moet de schelp breken, anders gaat het niet. En dit geldt ook voor jullie. Je zult langzaam maar zeker begrijpen hoe deze zaken als een puzzel in mekaar passen. En wanneer je dan uiteindelijk op jullie eigen benen kunt staan, dan zul je een tevreden gevoel hebben dat jullie dit allemaal hebt mogen doormaken. Het is ook omdat u deze vele zaken geleerd hebt dat deze avond er de mogelijkheid is van deze krachtopbouw, dat je de mogelijkheid krijgt van met een entiteit, een broeder vanuit de hogere lichtsferen, contact te hebben, aan te voelen en zijn krachten die hij ook maar krijgt van, wat we zouden kunnen zeggen, de Bron, met u te delen op een wijze die normaal gesproken voor de mens nog niet direct haalbaar is.

Daarom wil ik u ook verzoeken, wanneer onze broeder doorkomt, dat u heel ontspannen bent, heel rustig; tracht geen geluid te maken, dat alleen al voor het medium, want alle extra geluid op dat ogenblik kan schadelijk zijn voor het medium. Het is daarom ook dat we gevraagd hadden deze avond hier samen te komen rond een uur of negen en dat we u hebben laten wachten vooraleer we aan ons werk begonnen zijn. Zo was het voor ons mogelijk onderling hier met jullie een gelijke sfeer op te bouwen. Dit is noodzakelijk om dus vanavond de kracht te kunnen bevestigen.

U moogt het ons niet kwalijk nemen dat we vanavond u niet zullen toestaan van vragen te stellen. U zult vragen kunnen stellen in de volgende bijeenkomsten indien u bepaalde zaken wenst te weten. Deze avond hebben we niet de mogelijkheid om daarop in te gaan omdat alles te veel op elkaar moet afgesteld zijn en heel vlot in elkaar moet kunnen overgaan.

Zo, beminde broeders en zusters, mijn inleiding is gegeven. Ik wens jullie nog een heel lichtende, krachtige en harmonische zitting toe en dat deze midwinter bijeenkomst in ieder van jullie zijn leven een mijlpaal mag wezen van waaruit je drastisch de nieuwe wegen kunt opgaan die in deze tijd voor u openliggen.

Ik geef nu het woord door aan mijn broeder. Nog een lichtende avond.

Aan mij om jullie even te begeleiden in het toch speciale moment dat we deze avond gaan doormaken. Jullie hebben allemaal hier nogal een westers-christelijke achtergrond en daarvan kun je zeggen dat jullie het feest van het licht normaal vieren met kerstmis, met de geboorte van de heer Jezus en dat u dit altijd hebt gezien als zijnde het symbool van licht en bevrijding van de wereld.

Echter wil ik opmerken dat dit symbool nog maar gedurende een 1500 jaar gangbaar is, zelfs geen 2000, en dat de viering van midwinter vele tienduizenden jaren steeds heeft plaats gevonden en zelfs in de laatste 1500 jaar ook nog steeds heeft blijven bestaan, zij dan wel meer onder een verdoken vorm. We hebben dus ook gezien, en u kunt dat toch overal opmerken, dat ongeveer vanaf het einde van vorige eeuw en de jaren van deze eeuw die het al oud is, dat er een opwaardering is, een terug herontdekking van het oorspronkelijke feest van de terugkeer van het licht.

En u zult ook, naargelang u ouder wordt, opmerken dat midwinterviering in de maatschappij terug een belangrijke plaats zal gaan innemen en dat kerstmis, en alles wat er mee te maken heeft meer zal verwateren naar een gewoon geschenkenbijeenkomst dan wel nog een spiritueel waardevol gegeven. Waar ik zeker niet mee wil zeggen dat ik afbreuk wil doen aan de waarde van heer Jezus en zijn filosofie. Niet dat deze de mijne is maar ze is waardevol en, wanneer zij door de mensheid juist zou begrepen geweest zijn en juist zou zijn toegepast, dan zou er nu op deze aarde zo geen crisis zijn. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer, zoals men zegt.

We zullen opmerken dat meerdere van de oude spirituele gebeurtenissen, feesten, langzaam maar zeker in de komende decennia hun plaats zullen herinnemen. Dat zal ook mee bijdragen dat de religies, die nu op het ogenblik nog denken dat zij de macht hebben, langzaam maar zeker zullen vervallen tot kleine sekten die eigenlijk voor de show nog wel bestaan maar geen werkelijke, spirituele impact op deze aarde en zeker niet op de komende generaties nog zullen hebben.

En dan wil ik nu, na deze kleine inleiding, overgaan waarom dit moment zo belangrijk is. Wel kijk, ik moet u niet uitleggen dat de wereld bestaat uit een evenwicht, een evenwicht tussen licht en duister en dat deze balans, wanneer die uit evenwicht is, een enorme impact heeft op alles wat er gebeurt. U zult de laatste maand, de laatste weken, zeker opgemerkt hebben dat op aarde de nervositeit over veel zaken is toegenomen. Dat heel veel zaken gewoon misgaan waar het helemaal niet verwacht wordt, waar totaal andere zaken verwacht worden. U hebt ook gezien dat ziekten zijn toegenomen en zo verder.

Als u nu hier in uw streken de weer-evolutie bekijkt, dan kun u niet zeggen dat deze weer-evolutie voor de periode van het jaar normaal is. Dat u vorst hebt, is niet abnormaal maar normaal zou u een mooie open hemel moeten hebben, waar de kou wel aanwezig is maar waar dat weinige uren dat het licht is in de dag, de zon zich zou laten zien. Zo is het ooit geweest maar door alle mogelijke veranderingen en verschuivingen krijgen we nu dat op vele plaatsen er in de atmosfeer zich, en dit is ook een samenspel tussen de elementalen, giftige dampen vormen. Ik zeg wel giftige dampen, men spreekt hier wel van smog en zo verder, en kleine stofdeeltjes, maar in wezen is er meer aan de hand. In wezen is er een samenspel van luchtelementen die ervoor zorgen dat de atmosfeer eigenlijk voor de mens op dit ogenblik ongeschikt is. En gezien dat de mens in zijn eigengereidheid er zelfs nog niet aan denkt van zijn handelingen wat bij te sturen en te wijzigen, en dan denk ik niet wanneer men hier in een landje als dit zegt van u mag maar 90 per uur rijden, neen wanneer men er werkelijk iets aan wil doen en men wil de volksgezondheid beschermen, dan zijn er veel drastischer maatregelen nodig en niet alleen in dit land, maar over het ganse continent Europa. Dit zou willen zeggen dat men, om het gevaar van deze periode op te lossen, men de fabrieken, het transport en alles zou moeten stilleggen. U begrijpt dat de mens dit niet kan aanvaarden of wil aanvaarden. Er is niemand die zijn eigen comfort wil opofferen voor een beter en gezondere atmosfeer. Ondanks alle mogelijke statements van politiekers en wetenschappers gebeurt dit niet. Het logische gevolg daaruit is dat de toename van velerlei ziekten zal voorkomen. Dat ook uw atmosfeer in de komende tijd nog veel zal verslechten.

En nu kunt u denken, ja maar, nu wijken we af van hetgeen wat te maken heeft met deze zonnewende. Neen, broeders en zusters, we wijken niet af. Het heeft er allemaal mee te maken. We komen nu, binnen ongeveer dit en een klein half uur, op het moment dat de stand tussen de zon en de aarde, voor het gemakkelijk uit te drukken, tot een stilstand komt. Op dat ogenblik dat die stilstand, en die stilstand is ongeveer enkele seconden, is voldoende om weer in de atmosfeer grootste wijzigingen te laten plaatshebben. Wijzigingen die een directe impact hebben op alles wat leeft op deze aarde, maar een impact waarvan we kunnen zeggen die voor het merendeel, wanneer hij niet ondervangen kan worden, schadelijk is. Uw aarde is niet meer de aarde van, laat ons zeggen, een paar honderd jaar terug waar, wanneer dan dit moment plaatsgreep, er een atmosfeer was die nog voldoende zuiver was dat er nog voldoende andere mogelijkheden waren zodat telkens dus het duister kon op dat ogenblik opgeheven worden, om het simpel te zeggen, door het licht dat komende was en ging groeien. Dit is met de huidige situatie van uw aarde en al wat er gebeurt, niet mogelijk. Het gevolg is dan dat de impact van het gebeuren enorm lang en verstrekkende gevolgen heeft. Daarom trachten wij vanuit onze zijde, samen met niet alleen deze groep hier, maar met zeer vele groepen op het ogenblik, verdeeld over gans de aarde. En het zijn heus niet allemaal groepjes zoals dat van jullie, er zitten ook, en daar moeten jullie niet van verbaasd staan, religieuze groepjes tussen, er zitten andere denkgroepen tussen, vanuit elke overtuiging vertrekkende, maar mensen die voldoende open staan om de inspiratie toe te laten om aan te voelen van: er moet iets gebeuren, er moet iets veranderen. We kunnen zeggen dat ongeveer op deze moment, als ik het goed overschouw, we voor West-Europa kunnen spreken van a rato rond de 2000 groepen die op het ogenblik samen zitten en ongeveer dezelfde boodschap krijgen, zoals jullie ze krijgt. U moet rekening houden dat dit groepjes zijn met een minimumbezetting van 3 mensen tot groepjes met een maximale bezetting van een 50-tal personen. De doorsnee bezetting zal liggen tussen de 10 en de 20 personen. Dit heeft voor gevolg, en een positief gevolg, dat alleen voor deze streken hier er dus een netwerk is van geïnspireerde mensen die aanvoelen van wat er gebeurt en wat er gaande is en die dankzij de kracht die vanavond opgewekt gaat worden, zich anders in deze maatschappij kunnen gedragen, zich kunnen plaatsen waardoor we er in slagen van, ondanks het krachtige tegenwerk van het duister, toch een netwerk van licht binnen dit proces te krijgen.

U weet zo goed als wij dat we grote veranderingen, die bezig zijn, niet mogen of kunnen stopzetten. Maar we kunnen wel de scherpe hoeken en kantjes bijwerken zodat er mogelijkheden zijn dat alles op een rustigere en leerrijkere manier voor diegene die naar het licht zoeken, kan gebeuren en plaatsvinden. U zult ook opmerken dat in de komende ongeveer 3 maanden tot einde maart, begin april, voor velen er redelijk wat ziekten over de wereld zal gaan. De kern is de vorige dagen hiervan gelegd. U zult ook opmerken dat binnen een periode van veel overgangen zullen komen. Ook hier is het voor leden van een groep als deze nuttig en belangrijk dat zij daar de juiste houding in kunnen aannemen. Dat diegene die met ziekte en overgang geconfronteerd worden, steun kunnen vinden bij u en zelfs dat zij aangezet worden, niet doordat je dat benadrukt maar gewoon door uw houding en uw hulp, dat zij aangezet worden tot denken over de reden waarom dit allemaal gebeurt en over hun eigen leven misschien en hun opdracht in dit leven.

Alle kennis die je de laatste maanden hebt opgedaan, zal bruikbaar zijn, zul je kunnen omzetten. Maar ook alle kennis die je nog zult krijgen, zal steeds gericht zijn op zelfstandig handelen, zelfstandig helpen, waar het u gevraagd wordt.

En dan om terug te komen op hetgeen wat vanavond gebeurt: we hebben in vorige bijeenkomsten jullie uitgelegd welke de wisselwerkingen zijn tussen de zon en de aarde, tussen de aarde en nog andere planeten. Wij hebben u dat uitgelegd onder de vorm dat de aarde praat met de zon en de zon praat met de aarde, in dien verstande dat dit niet is zoals ik nu met u praat. Maar u hebt gerust begrepen dat er een duidelijke wisselwerking was, een uitwisseling van krachten en gegevens. Deze uitwisseling is de laatste dagen tot een maximum gekomen. Binnen een kleine dertig minuutjes, ongeveer, zal er een voor de ganse aarde, en of u nu in het zuidelijk halfrond woont of in het noordelijk zoals jullie, maakt niet uit, een zeer sterke kosmische wisselwerking zijn tussen de atmosfeer van deze planeet en, ik mag het zo zeggen, en de atmosfeer van licht van de zon. Er zullen reflecties zijn van de Maan, er zullen reflecties zijn van Venus, van Saturnus, van Mercurius. Dit alles maakt dat dit moment een moment is dat de bundeling van kracht van deze planeten heel belangrijk is. En voor diegene die een beetje van astrologie kennen, weten welke invloeden Saturnus, Mercurius en Venus hebben en dan mag u van geluk spreken dat Mars op het ogenblik zich een beetje rustig houdt. Maar we kunnen ervan uitgaan dat doordat we met Saturnus, Mercurius zitten dat vooral transport, handel redelijk zal geviseerd worden. We zitten met Venus waardoor ook deze zaken dus emotioneel in een verkeerde baan zullen komen. We zouden kunnen stellen dat we, naar de toekomst toe, nog meer problemen gaan zien met uw ganse maatschappelijke opbouw en dan wil ik nog niets zeggen van wat dus de bestuurlijke zaken aangaat. U moet begrijpen dat wanneer het in alle planningen fout gaat, bijvoorbeeld wat uw transport aangaat, dat de bronnen niet zo zeer zitten op de aarde zelf maar dat het niet anders kan omdat deze invloeden ervoor zorgen dat het moet wijzigen. Het is nu eenmaal onmogelijk dat een evolutie blijft voorgaan op deze planeet zoals u ze de laatste, laat ons zeggen, dertig jaar gekend hebt. Je moet beseffen dat uw hoogtepunten voorbij zijn en dat, en dat mag je niet uit het oog verliezen, dat uw broeders en zusters in Azië, waarvan men zegt, dit is de toekomst, dit is de economie van de toekomst, helemaal dit niet gaan zijn. Of hebt u er ooit bij stil gestaan wat er zou gebeuren wanneer al deze Aziaten op eenzelfde wijze zouden leven zoals u op dit ogenblik. Dit kan de aarde helemaal niet aan en is voor deze aarde dan de volledige ondergang. En dit is hetgeen wat, als ik het zo mag uitdrukken, besproken wordt tussen de planeten. Zij voelen aan wat mag, wat niet mag, wat kan, wat niet kan.

En de aarde is in dit kleine stelsel de enige planeet waar iets op leeft dat eigenlijk ervoor zorgt dat het ganse stelsel van dit kleine zonnestelsel verstoord wordt en dat iets, dat moet ik niet zeggen wie dat is, dat is de mensheid. En daar moet je toch ook eens over nadenken en bij stilstaan.

Dit is, kort samengevat, hetgeen wat de basis is van hetgeen vanavond bevestigd gaat worden, waar u deel van gaat zijn. U gaat deel zijn van de lichtende kracht. U gaat van daaruit kunnen gaan handelen, kunnen gaan werken, inzichten krijgen hoe het anders kan. Ach, en u zult misschien in de beginfase wel hier en daar een glimlach zien van een of andere technocraat of een of andere geleerde die het allemaal wel anders bekijkt. Stoor u daar niet aan. Ga voor hetgeen wat jij aanvoelt dat evenwichtig is, dat lichtend is, dat harmonisch is. Ondanks alle zaken die men naar u toe zal trachten te sturen om toch maar voor u duidelijk te maken dat zij het grote gelijk hebben en dat uw aanvoelen, dat vooral innerlijk zal zijn, eigenlijk op niets gestoeld is en maar een verkeerde denkpiste in de ogen is van diegene die denken dat de bomen nog verder zullen groeien als de hemel. Ze hebben nog niet door dat deze al lang gestopt zijn en dat het nog maar mosplantjes worden.

Het is voor ieder van jullie een meerwaarde dit te kunnen ervaren en vanuit hetgeen wat je deze avond meemaakt verder te leven in deze maatschappij. Het is een meerwaarde die ervoor kan zorgen dat u niet meegesleept wordt in de angsten en onzekerheden die in de komende tijd troef zullen zijn. Want vandaag, zal je horen, bestaan er pensioenen en de dag erachter zal men u zeggen: “er is geen geld meer.” Vandaag zult u het idee hebben: er is voedsel genoeg, en overmorgen moet u vaststellen dat u geluk hebt dat u nog een boterham van gisteren hebt. En dit gaat stelselmatig in de evolutie zich meer voordoen, ondanks alle grote woorden en toespraken van de uitverkorenen des volks. Ook zij kunnen dit niet keren maar worden meegezogen in het gesprek en het overleg en de maatregelen die de kosmos als het ware aan het nemen is.

Broeders en zusters, sta mij toe dat ik afrond. Ik ga het medium even rust gunnen. Mag ik vragen van het hier rustig te houden, indien het mogelijk is rustig op jullie zitplaats te blijven, geen gesprekken te gaan voeren nu.

Enkele minuten nadat het medium terug gerecupereerd is kunnen we dan het tweede gedeelte aanvangen. En wanneer dit dan voltrokken is, dan kunt u rustig gezamenlijk over het gebrachte praten en is het ook aangeraden dat u gezamenlijk iets eet of drinkt, een kleinigheid, hoeft niet veel te zijn. U vindt dit misschien raar dat wij dit zeggen vanuit de geest maar het is meer een symbool van eenheid, van harmonie, dat een bevestiging is van hetgeen wat gebeurt. U mag niet vergeten: u bent stofmens en als dusdanig is jullie stoflichaam deel van deze aarde. En daarom is een kleine symboliek ten opzichte van die aarde en ten opzichte van dat stoflichaam van belang. Maar in feite hoef ik daar niet veel uitleg aan te geven gezien u reeds toch veel magische denkprocedures achter de rug hebt en dat u wel zult begrijpen wat dit betekent.

Broeders en zusters, ik geef nu het medium vrij. Het kan zijn dat het tweede gedeelte nog even doorkomt, het zal ervan af hangen. U ziet het wel. Maar tracht hier de rust en de harmonie onder jullie te bewaren.

Dan wens ik jullie nog een zeer krachtige energierijke avond toe.

Celebrant

 Welgekomen op dit uur van het Licht. We zijn hier verenigd in de naam van wie, door de tijd heen, het symbool van het Licht, de kracht van het leven, de mogelijkheid tot bewustzijn, de mogelijkheid tot het vinden van onze herkomst: Sol, goddelijke kracht, hier op aarde vertegenwoordigd door Esir, Heer van het Licht.

Sta mij toe dat ik even rechtsta om één te worden met deze krachten. Laat even uw gedachten achterwege en breng even uw gevoel van eenheid, van harmonie maar vooral van de liefde tot de Bron naar voren.

Beminde mensen, laat even uw ziel spreken. Laat even de krachten van het Licht, die u allen in u draagt, open plooien. Vergeet even uw stoffelijk voertuig. En voel u even één met de krachten van het Licht. Voel u één met Sol. Voel u één met Esir. Voel u één met Osiris. Voel u een met Demehetron. En voel u één met de Christos, met de Boedda. Voel u één met alle grote lichtende krachten die deze aarde heeft voortgebracht. Want ook zij zijn op dit ogenblik deel van deze Lichtkracht. Ook zij zijn deel van het gebeuren in de kosmos. Hun liefde voor u is de liefde die het mogelijk maakt dat deze aarde zich kan hernieuwen. Hun liefde voor u maakt het mogelijk dat ieder van u zijn eigenste weg naar bewustzijn kan gaan. Want allen hebben u lief. Oneindig lief. Want zij weten dat alleen door deze kracht, deze liefde, het mogelijk is dat deze veranderingen een juiste wijze en met een juiste kracht kunnen plaats hebben.

Ik roep u aan, God van het Licht, bevestig deze woorden; ik roep u aan, broeders van het Licht, bevestig deze krachten; ik roep u aan, alle krachten van de kosmos, die op dit ogenblik de bevestiging maken, de opening maken van het Licht, het kanaal van Licht, tussen de zon en de aarde. Voel, ervaar hoe deze kracht ons doorstroomt, hoe deze kracht van Licht op dit moment de aarde omcirkelt, één Lichtkracht. Voel, ervaar hoe het duister zich terugtrekt naar de uitersten van dit universum. En voel en ervaar hoe de kracht van het brandende vuur zich vormt waardoor het Licht zich kan verspreiden; waardoor de chemie van het Licht en het vuur het nieuwe op deze aarde kan doen ontluiken.

De poorten zijn geopend, de kracht van Esir bepaald. Sol voert uit. Bel bevestigt. En dit alles onder het toezicht van Adonai, die de kracht is van het universum. Deze kracht wordt vastgelegd, hier in deze kring. Deze kracht vindt zijn bevestiging in alle symbolen die hier aanwezig zijn. Deze kracht wordt afgedrukt in de ziel van jullie wezen zodat deze kring een symbool is voor de toekomst, een symbool van Licht, een symbool van kracht.

Ontvang nu zonder enige weerstand, zonder enig vooroordeel, het Licht dat u geschonken wordt door de Bron die u ooit heeft toegestaan van uw eigen weg, uw eigen bewustwording te zoeken, die u het recht heeft gegeven van mens en geest te zijn; de Bron; de Kracht die u eeuwig lief heeft, die u zelfs zo lief heeft dat ze bereid zichzelf aan u te geven, volledig in u op te gaan vanuit de kosmische, de universele liefde, die geen grens noch beperking kent maar die alleen de bevestiging is van de eenheid die de ganse kosmos is.

Deze krachten zijn hier in ons midden bevestigd en daarvoor danken wij de Kracht die dit ons toelaat. Daarvoor danken wij hun uitvoerders, Esir, de God van het Licht, Sol, het symbool van het goddelijke Licht. Beiden in eenheid. De totale kracht gekoppeld in en dankzij Adonai, God der Goden, Kracht der Krachten, Licht der Lichten. Dit alles dank, dit alles bevestigd.

Dat deze samenkomst een brandmerk geeft van het lichtende vuur in alle zielen. Dat deze kracht een brandmerk geeft aan het lichtende vuur in alle symbolen hier aanwezig. En dat je in jullie zoektocht naar het Licht, naar de harmonie, verenigd zijt, één zijt, zoals het Licht een eenheid is, een kracht is die niet te splitsen noch te scheiden is. Een kracht die steeds opnieuw zich manifesteert zoals steeds het symbool van het vuur, het symbool van het Licht, het symbool van de kracht, het symbool van de vernieuwingen is, zo ook is dit moment, dit moment dat de krachten van Sol ons doorstromen, de bevestiging van ons eigen bewustzijn, de bevestiging, de aanzet van de mogelijkheden die in elk van ons aanwezig zijn en die nu, na deze bevestiging van deze lichtende kracht, van dit kanaal van lichtende energie voor de mensheid de ontplooiing mogelijk maakt van al het nieuwe, van het alle noodzakelijke om deze aarde terug haar lichtende glans te geven.

Ik bevestig dit in de naam van Adonai, Hij die mij gezonden heeft, Hij die mij de opdracht gaf. Ik bevestig dit in naam van Esir, in naam van Sol.

En ik bevestig dit in naam van alle broeders die het Licht en de liefde voor deze aarde hebben bevestigd.

Afsluiting

Beminde mensen, sta mij toe dat ik even overneem om het lichaam van het medium de kans te geven om, om het mooi te zeggen, terug op aarde te komen.

U bent op het ogenblik nog allen verbonden met elkaar. En zoals we nu kunnen waarnemen, is de kans zeer groot dat de verbindingen die gelegd zijn, de mogelijkheden die door de celebrant vanavond in jullie zijn, of beter gezegd die de celebrant in jullie doen ontluiken, zal voor jullie inhouden dat je deze bindingen, deze banden, deze draden als het ware, voor heel lange tijd, misschien zelfs voor de rest van uw leven wanneer je er waarde aan geeft en ermee werkt, zult kunnen in stand houden. Dit wil zeggen dat u waarschijnlijk ook steeds met meer gelijkgerichten zult in contact kunnen komen en dat u steeds met meer gelijkgerichten zult kunnen werken.

Let wel op dat u in deze steeds uw innerlijk aanvoelen volgt. Ga niet af op uiterlijkheden maar volg uw innerlijk aanvoelen, dit is belangrijk in de komende tijd. Want uiterlijkheden kunnen illusies zijn. Maar uw innerlijk aanvoelen, vanuit de kracht gestimuleerd, verbonden met de Bron, zal u steeds de juiste hints kunnen geven waardoor u, wanneer u zich maar even kunt distantiëren van uw stoffelijke geplogenheden en gewoonten, dan kunt u heel ver, heel verrijkend, heel bewustzijnsverruimend de komende tijd van uw leven doorbrengen. En dan zult u ook opmerken dat, dankzij de kennis die u hebt, dankzij uw ingestraalde symbolen, dankzij al deze kleine zaken, u geen last zult hebben van onzekerheid, van onrust en zo verder maar dat u steeds terug kunt, u kunt terugtrekken in uzelf.

En daarom nog een kleine toegift vooraleer ik het medium vrijgeeft. Maak de gewoonte van met een regelmaat te mediteren, met een regelmaat u in het Licht te zetten, met een regelmaat ook steeds weer opnieuw de krachten te bevestigen, ook in uw werktuigen. Ook wanneer u zich een moment, en dit is niet abnormaal voor een stoffelijk voertuig, minder voelt. Ga steeds terug naar uw eigen innerlijk, naar uw eigen ziel, probeer steeds via het meditatieve proces u te binden, uw wegen te openen met de duizenden waar u nu vanavond als stofmens mee verbonden bent. En dan zult u opmerken dat er steeds meer gelijkdenkenden uw pad kruisen. Dat u niet alleen meer vanuit onze zijde de inspiratie ontvangt maar dat u ook een uitwisseling kunt hebben met diegene die dezelfde weg bewandeld, dezelfde lichtinval volgt, die dezelfde liefde vanuit de kern van het wezen naar de aarde toe geeft en dan bent u als mens en als geest gewapend met de juiste werktuigen om de nieuwe tijd, die zich volop aan het ontplooien is, te doorleven en de juiste leerscholen voor uw geest in deze veranderlijke tijden op te doen. En dan u zult u, wanneer u terugkomt aan onze zijde, een zeer tevreden wezen zijn. Want dan zal uw lichaam u vele mogelijkheden hebben geschonken en dan is de incarnatie een zeer waardevol en een leerjaar geweest dat je met zeer goede resultaten kunt afsluiten.

Sta mij toe dat ik nu afscheid van jullie neem en jullie ook, en dit ook van de broeders die hier voor geweest zijn, dank voor jullie medewerking, dank voor jullie inzet. En misschien mag ik wel zeggen, dat deze dank ook van de aarde komt. Want dat de aarde zich er beter bij voelt wanneer zij het besef heeft dat delen van haar, haar goed gezind zijn.

Mijn geliefde broeders en zusters, ik wens jullie nog een lichtende avond en let op, houd het in de komende dagen en weken en maanden maar vooral de komende dagen rustig. Er is niets mis mee wanneer u in de komende dagen een beetje feest. Maar anderzijds, laat vooral het Licht en de harmonie, primeren. En een kleine praktische tip voor allen van jullie: vermijd de komende tijd grote massa’s mensen. U zult in de komende tijd wel begrijpen waarom ik jullie dit advies geef. Ik wens jullie veel succes nog op jullie zoektocht in het Licht.

image_pdf