Zomerzonnewende 2011

image_pdf

21 juni 2011

Ik zou zeggen: welkom allemaal op deze nogal speciale bijeenkomst. Ik ga u even kort uitleggen hoe de avond er gaat uitzien. Ik ben maar de inleider. Ik ga hier trachten, samen met jullie, de gepaste sfeer op te bouwen.

Ik wens hier dadelijk aan toe te voegen dat u niet als groep deze avond alleen bent en dat wij, vanuit onze zijde, proberen een link te leggen op het ogenblik met zeer vele Europese groepen. Dit wil zeggen dat ongeveer in het tweede gedeelte de krachtsopbouw en de krachtsnederzetting bijna het ganse Europese gebied hier zal bestrijken. Tezelfdertijd zijn in andere delen van de wereld ook groepen bezig maar het ligt wel op een ander niveau. Wij hebben dit zo, vanuit de geest, trachten op te splitsen om een zo groot mogelijk effect te krijgen op de komende tijd.

U beseft allemaal dat we in een enorme overgangsperiode zitten. Ik denk dat dit voor ieder van de aanwezigen een heel duidelijk gegeven is. Er is op het ogenblik, ook op geestelijk gebied, een strijd bezig tussen diegenen die de kant van het duister verkiezen, wat op het ogenblik een grote meerderheid van de mensheid inhoudt, en diegenen die via het Licht de aarde willen behoeden voor teveel veranderingen en ook de mogelijkheid willen behouden om waardevolle incarnaties en bewustwordingswegen op deze planeet open te houden.

Het ligt allemaal niet zo simpel, kosmisch gezien, omdat evenwichten er altijd zijn. We kunnen deze periode, die nu bezig is, vergelijken, wanneer we het een beetje in de tijd bekijken, met de ondergang van Atlantis of bijvoorbeeld ook met de ondergang van, dichter bij jullie, het Romeinse Rijk enzoverder. We zitten dus op een enorme verschuiving.

En waarom hebben we vanavond ons vooral geconcentreerd op de Europese kant van de medaille? Dat is omdat hier op dit moment er een enorme ontwikkeling plaatsgrijpt waarvan we kunnen zeggen dat zij Europa in wezen volledig naar de afgrond leidt. We zitten op het ogenblik een beetje met, als ik het „oud testamentisch‟ mag zeggen, Babelse toestanden. Dat wil zeggen: er is hier een maatschappij gecreëerd die zich meer bezig houdt met regeltjes, wetjes en deze regeltjes en wetjes voor zichzelf in stand te houden en zo trachten een greep op de gebeurtenissen te hebben, dan dat de mens nog waarlijk mens kan zijn en kan leven volgens de noden van het mens-zijn.

Dit leidt natuurlijk tot de situaties die u op het ogenblik maar al te goed opmerkt rondom u. Op een avond als deze gaan we ervan uit dat we, dankzij de bundeling van de Lichtende Krachten, die toch overal in Europa zijn volle ontplooiing kennen, wij deze weg, die we niet gunstig vinden voor de mensheid, kunnen terug plooien.

Het is aan groepen zoals jullie, die ook anders denken dan gewoon materialistisch, dat er mogelijkheden kunnen ontstaan. U kan denken: ja, een kleine groep als deze, wat kunnen een twintigtal mensen, een dertigtal personen in totaal ten opzichte van zoveel miljoenen die in die materie verstrengeld zijn geraakt?

Daarop kunnen we antwoorden dat, wanneer ieder van deze groep nog maar erin slaagt zich anders in te stellen ten opzichte van de maatschappij, dit als het ware een openplooiing is van vele mogelijkheden. Eén mens in de stof bereikt gemakkelijk tientallen, soms honderden mensen, zelfs zonder dat je er een direct besef van hebt dat je ze hebt beïnvloed. Wanneer we nu op een avond als deze krachten bundelen van zeer vele groepen, ik ga hier niet direct getallen op plakken, maar ik kan u zeggen dat op het ogenblik toch enkele duizenden mediums bezig zijn, niet allemaal dieptrance, dat is iets anders maar zeer velen inspiratief in groepen en groepjes, over gans Europa. Dat al die aandacht, geestelijk, naar hetzelfde punt wordt gericht, dan hebben we al dadelijk een bereik van vele miljoenen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen ineens het Licht aanschouwen en tot inkeer komen, maar we kunnen wel zeggen dat we heel veel zaadjes hebben kunnen planten. Daarbij kunnen we ook stellen dat, vanuit de groepen zelf, door de bundeling die gecreëerd wordt, er een enorm Lichtende Kracht wordt opgebouwd die, of de anderen het graag hebben of niet, langzaam maar zeker in alle regionen van de maatschappij zal doordringen. Vooral, en dat is toch één van de belangrijkste factoren of facetten van dit gebeuren, vooral zal het bij de jongere generatie zijn dat de ommekeer zich het sterkst gaat voltrekken. Omdat zij op dit moment, zoals de ganse situatie in uw werelddeel is, de minste toekomstperspectieven hebben en, niet onbelangrijk, het minste, in hun gedachten, kunnen verliezen. Dit maakt uit dat je op een bevolking van enkele honderden miljoenen er verschillende tientallen gaat krijgen die zich getriggerd voelen om de zaken anders te gaan aanpakken. Maar dit betekent ook dat vastgeroeste waarden, ideeën, zeer snel gaan verschuiven; dat waarden waar de ouderen zich aan vastklampen met het idee dat het hun recht is, ook zeer snel niet meer kunnen uitgevoerd of voltrokken worden; dat vaste standaarden die gehanteerd worden, moeten losgelaten worden en dat ideeën van eenheid en grootsheid, die door de politiek nogal eens graag naar voor worden gebracht, berusten op een illusie en drijfzand.

Daarbij komt dat ook de natuur zijn woordje gaat meepraten. En dit gaat veel verder dan Europa. U hebt de laatste maanden kunnen ervaren dat de aarde al op vele terreinen heel erg actief is. U zult ook opmerken dat vanavond diegene die de meditatie en de krachtsopbouw doet, zich zal richten tot de aarde zelf en tot de krachten van de aarde. Dit is op een avond als deze ontzettend noodzakelijk. Er zal een wisselwerking ontstaan tussen de krachten van de aarde, de krachten van de zon, de maan alsook van planeten zoals Jupiter, Saturnus, Uranus enzoverder. Niet dat u dit zelf als dusdanig allemaal moet kennen, maar wat er wel aan de orde is, is dat u ook in harmonie zult kunnen zijn en deze krachten mee doorleven.

Door de binding met de vele anderen kom je in een totaal nieuw perspectief te zitten. Dit houdt in dat u na deze zonnewende meer mogelijkheden zult hebben tot magisch werken; meer poorten van de kosmos zijn geopend voor diegenen die ervoor open staan. Daarom wil ik er u ook op attent maken dat u er best aan doet uw eigen gedachten redelijk in een plooi te houden. In de komende tijd zul je steeds meer opmerken, als leden van deze groep, dat uw gedachten krachten inhouden. U zult steeds meer opmerken dat wat je denkt, zich heel gemakkelijk kan voltrekken, zelfs wanneer dit volgens de algemene gebruiken en gegevens niet tot de mogelijkheden zou behoren. Dit alles hangt samen met de krachten die opgewekt gaan worden en waar je deze avond deel van kunt zijn.

Een ander facet, wat ik nog wil benadrukken, is dat voor de eerste keer in een zeer lange tijdspanne het Wessac-gebeuren rechtstreeks invloed heeft op deze bijeenkomst, op deze avond. En ik verklaar mij nader: u hebt allemaal gehoord vanuit onze zijde dat tijdens de Wessac de Lichtkracht zich als het ware als een soort fontein of een soort vuurwerk heeft verspreid rond de ganse wereld.

Nu moet u het zo zien dat deze partikels, en als we het houden op het beeld van de fontein, een lichtfontein, dat elke lichtdruppel ergens zich op dit moment heeft vast geankerd op deze aarde. Dat wil zeggen dat dit rond de ganse planeet op het ogenblik een werkzaamheid heeft. Ook dit is voor vanavond niet onbelangrijk. Het is niet alleen voor onze groepen dat dit Licht een steun en een wegwijzer is, maar dit is het ook voor duizenden en duizenden andere groepen die op dit moment ook hier in trachten mee te gaan. En het is een enorme variant. Dat is juist het krachtige. U moet niet denken dat het enkel groepen zijn zoals jullie die al een bepaalde magische scholing hebben. Er zitten alle soorten groepen tussen die met spiritualiteit bezig zijn.

En dit kan ook vanuit een sterk religieuze vorm zijn of vanuit een volledig vrije gedachtewereld. De binding is de idee van het Licht. Het Licht overkoepelt hier alles. Het is vanuit deze Kracht, vanuit deze Bron dat na vanavond en na de bevestiging van deze Kracht de verschuivingen overal zullen gaan plaatsgrijpen.

Ik kan jullie niet vertellen wat er allemaal voor de deur staat, dat heeft geen zin want dan zou u meer aandacht hebben voor hetgeen wat gebeurt dan voor hetgeen wat voor u van nut en van belang is. Hetgeen wat ik hier nog wel wil aan toevoegen, is dat, voor jullie persoonlijk, er in de komende zes maanden aardig wat vernieuwingen en ik zou zelfs zeggen, geestelijk gezien, aardig wat meer mogelijkheden en verbeteringen in jullie leven zullen plaatsgrijpen. Hou er rekening mee dat zeer vele zaken die u op dit moment buiten de groep als normaal beschouwt, plots aardige sprongen zullen vertonen. Dat zaken, die u tot hiertoe als uw gewoonterecht aanzag plots wijzigen. Zaken die u bekeek als zijnde misschien een verplichting, ook plots een andere richting uitgaan. Reken ook niet teveel op uw maatschappij zelf, niet op het functioneren en dit bekeken vanuit alle hoeken. Eens een lawine begint te schuiven, het moet maar een heel klein sneeuwvlokje zijn dat naar beneden komt, weet u zo goed als wij dat dit niet te stoppen is, dat dit steeds in een snellere en snellere vaart voortgaat. De kunst hiervan is daar niet tegenin te gaan, daar niet gaan staan en zeggen: ik zal het wel opvangen. De kunst is aan de zijkant te staan en de lawine als dusdanig te laten voorbijgaan. Als de lawine voorbij is, dan hebt u de mogelijkheden en de kans om te kijken wat je kunt doen, waar je kunt ingrijpen, waar je terug kunt opbouwen. En je zal opmerken dat je in de toekomst waarschijnlijk, ieder van jullie, werk genoeg gaat krijgen, wat dat betreft en dat de kennis, die je tot op heden al hebt opgedaan, heel bruikbaar gaat zijn. De tijd die u al doorgebracht hebt met de leringen van onze zijde in u op te nemen, de oefeningen die je hebt proberen uit te voeren, zullen in de komende zes maanden zeker voor ieder van u op bepaalde momenten een goede leidraad zijn en een krachtige ondersteuning.

U ziet, beste broeders en zusters, we zitten volop in de verandering. Het is niet alleen rond Europa dat de wereld in oproer is. U denkt dat misschien omdat u door de berichtgeving nogal eenzijdig wordt voorgelicht. Het is ook in uw eigenste oude land dat de zaken in beroering zijn. Waarom? Omdat wat op het ogenblik aanwezig is, niet kan blijven bestaan. De illusie waarin jullie leven, heeft zichzelf overleefd. Zo simpel zijn de zaken. En door de krachten die op het ogenblik vrijkomen en die al grote delen van de aarde in beweging hebben gezet, hebben ook hun invloed, hier, op dit oude continent. Als u geloofde of overtuigd waart dat u er wel van onder zou kunnen, dat hetgeen wat in de wereld gebeurt, ach, Europa wel links zou laten liggen, dan moet ik jullie teleurstellen. Maar ik verwacht niet dat hier iemand bij is die dat werkelijk geloofd heeft.

U hebt de mogelijkheden nu. U hebt ook de werktuigen nu om in de vernieuwing aan de slag te gaan. En het maakt niet uit of u nu 20 jaar bent of u bent er 70. Dit maakt geen verschil. Alleen zal het voor diegene die ouder is misschien een beetje stroever gaan. Een mens is nu eenmaal een gewoontedier. Een mens die 40 jaar lang of 60 jaar lang of 70 jaar lang hetzelfde idee gehad heeft, hetzelfde patroon gehad heeft, heeft het niet gemakkelijk om dit te wijzigen. Dat weten wij uit de geest ook. De jongeren daarentegen hebben wel deze souplesse nog. En het is ook daar dat wij dus de grootste inzet doen. Maar dat wil niet zeggen dat diegene die ouder is, niet waardevol is. En hij is misschien stroever, maar heeft ook een grotere levenservaring. En deze levenservaring is dan weer voor de jongere leden van de groep in vele gevallen heel waardevol. En zo zie je maar hoe een groep als deze, en de vele andere, wanneer ze elkaar kunnen begrijpen, elkaar willen aanvaarden zoals ze zijn, een heel waardevolle aanvulling voor elkaar kunnen zijn.

Het is ook uit groepen zoals deze dat in de loop van de volgende eeuw de totale nieuwe maatschappij zijn opbouw en zijn structuur zal kennen. En daar willen we, vanuit de geest, ook naartoe. We willen terug kunnen komen dat we een maatschappij krijgen waarin geen overheersing meer is van de ene op de andere. O, het is misschien nog een ver droombeeld van de geest, maar zoals het de laatste 40.000 jaar op deze aarde is geweest, steeds weer opnieuw een verval gekend van eerst gelijkheid, dan naar macht en dan overheersing, daar trachten we dankzij ook de nieuwe kosmische invloeden, die u Aquarius noemt, een eind aan te krijgen zodat we in de komende honderden jaren een andere gestructureerde maatschappij krijgen. Een maatschappij waar de mens er is voor elkaar, elkaar ondersteunt en voor elkaar, een draagkracht is. Niet meer de ene boven de ander, niet meer zoals, neem mij niet kwalijk dat ik het uitdruk zoals jullie ook doen, de baas en de slaaf. O, u denkt dat u hier slaven hebt hier in Europa, dat is juist. Maar u hebt niet goed nagekeken. Dan zou u wel opmerken dat wat ik zeg wel heel correct is.

Oké, we kunnen ervan uitgaan dat dit op dit moment nog niet voltrekbaar is omdat we eerstens nog een te groot aantal mensen op deze planeet hebben rondlopen. Maar gezien dat de mens zo handig is om zichzelf zeer snel te vernietigen, zal dit probleem door de mens, neem mij mijn cruheid van woorden niet kwalijk, zeer snel opgelost worden. Ook hierin moet u zich neutraal opstellen.

Wanneer er rampen plaatshebben, ga niet mee in de dramatiek die er rond wordt gesponnen. Bekijk het vanop afstand. Niet in de gedachtewereld meegaan van: dit is toch erg.

U mag niet vergeten dat al wat er gebeurt en dat er al gebeurd is, al is dit nog maar klein bier zoals in Japan, dat dit door de mens zelf is gecreëerd. Dat diegenen die daar mee slachtoffer zijn, dit voor zichzelf hebben opgebouwd.

Nu zeggen wij, vanuit de geest: oké, geestelijk gezien helpen wij waar we kunnen, maar we zullen zeker niet voorkomen, dat recht hebben we ten andere niet. Anderzijds moeten we wel voorkomen dat er door verkeerde informatie verkeerde ingrepen gebeuren. En verkeerde ingrepen zijn meestal gebaseerd op verkeerd opgewekte emoties. Met alle uitvloeisels van dien.

Ik weet, wij zijn vanuit onze zijde, wat dit betreft, ten opzichte van de aarde redelijk cassant. Maar het is volgens ons de enige mogelijke weg om de vernieuwing, die niet tegen te houden is, voor diegenen die met Licht wensen om te gaan en te werken, die positief deze omwenteling willen doormaken, is het de enige mogelijke manier van aanpakken.

De tijd van: „wij filosoferen erover‟ of „wij denken erover‟ en „wij gaan er ook eens lekker over keuvelen‟, is nu eenmaal definitief voorbij. Dit geldt niet alleen voor groepen als deze, dit geldt wereldwijd voor al diegenen die op dit moment met Licht wensen te werken. De boodschappen zijn op aarde gegeven, maar ze zijn niet gehoord. Men heeft jarenlang geprobeerd de mens op een zachte wijze te doen inzien van: u zit op het verkeerde spoor met uw materie, met de wijze waarop u uw maatschappij structureert. En telkens weer opnieuw hebben we gezien dat er maar enkelen waren die luisterden, die erover dachten en er iets mee deden. De rest verviel steeds in de oude materiële gebruiken.

Nu kan het niet meer. Het is voorbij. U kan proberen u vast te ankeren aan een zinkend schip, maar dan gaat u toch mee naar de bodem van de oceaan.

U hebt nu de mogelijkheden om met de krachten van het Licht, deze vernieuwing mee te doorleven. U hebt nu de mogelijkheden om aan de bron te liggen van de vernieuwing die op deze aarde in versneld tempo zal plaatsgrijpen. Hierdoor hebt u ook de kans om, wanneer u aan onze zijde komt, ineens terug een ganse stap verder te staan in uw geestelijke weg, of op uw geestelijke weg. In deze tijd is het voor jullie ook noodzakelijk te beseffen dat uw stoffelijk leven maar een kort intermezzo is in uw bestaan. Ik weet dat dit voor de mens op aarde, zeker in deze contreien, moeilijk aanvaardbaar is. De dood is onbespreekbaar. Overgang kan niet. Men doet alles om een voertuig zo lang en zo snel mogelijk in stand te houden. Dat is één van de grote fouten van deze contreien. Uw geest heeft er geen enkel belang bij een voertuig te bevoertuigen dat bijvoorbeeld geblokkeerd zit onder alle mogelijke scheikunde. Wanneer uw geest zijn taak, waarvoor hij gekozen heeft, volbracht heeft, is het zijn recht van verder te gaan en hoeft hij hoegenaamd niet op aarde te blijven rondhangen omdat de anderen dat zo graag hebben. Of omdat er nog zoveel aan kan verdiend zijn.

Nu, voor de meeste onder u is dit geen probleem. U staat geestelijk ver genoeg. Maar een groot deel van de maatschappij zijn primitieve incarnaties die dit niet aankunnen, waardoor je een maatschappij krijgt die op dit ogenblik voor een groot percentage volledig inactief is, met alle nadelige druk en gevolgen op het andere deel van de maatschappij. Denk daar ook maar eens over na. Ik weet, het is misschien zwaar en het klinkt zwaar, maar het is de harde realiteit. Uw bestaan is veel meer dan deze korte doorgang in de stof. Gebruik deze doorgang zo goed mogelijk. Leer er zoveel mogelijk in. Maar bekijk deze doorgang in de stof niet als zijnde het voornaamste in uw bestaan. Er zijn veel belangrijkere momenten in uw bestaan dan een incarnatie. Want weet van uzelf dat u reeds meerdere malen dit spel gespeeld hebt, dat u reeds meerdere malen in de stof geweest bent en de stof hebt achtergelaten. Dus op zich is dit voor u, wanneer u uw totale persoonlijkheid bekijkt, ook geen enkel probleem. Dus, distantieer u dan ook van de mentaliteit die op dit ogenblik, zeker in deze streken, overheerst, dat u ondanks alles in leven zou moeten blijven.

Zo, ik denk dat ik op het ogenblik een beetje de verdichting van de sfeer heb kunnen realiseren. Ik ga nu het medium vrijgeven voor de pauze. Zoals ik gevraagd heb, mijn beste broeders en zusters, blijf over het spirituele rustig praten. Wijk er niet van af. En dan kan in het tweede gedeelte de broeder, die dan komt, de voorbereiding doen om ten slotte door te geven aan de celebrant van de avond die jullie de meditatie voor deze zonnewende zal voorbrengen en ook die de bevestiging van de Krachten zal maken, ook voor deze groep, in combinatie met de velen die op het ogenblik met dezelfde positieve lichtende gedachtekracht aan het werk zijn.

U mag ervan uitgaan dat we deze bevestiging ongeveer zullen uitvoeren rond 22 uur, moment dat ook hier de kering van het licht het grootst is, toch voor deze streken.

Vrienden, broeders, zusters, ik dank jullie voor uw aandacht. Ik hoop dat u erover nadenkt en dat u dit ook in de dagdagelijkse praktijk tracht om te zetten. En dan gaat u aan een avond als deze een zeer waardevolle avond overhouden en gaat u met een zeer goed gevoel huiswaarts kunnen keren. Ik wens jullie nog heel veel Licht deze avond.

Tweede spreker.

Het is mij een waar genoegen samen met u vanavond deze momenten van Licht, van inzicht te mogen meemaken.

Wat vanavond plaatsgrijpt is redelijk uniek in het gebeuren van de aarde. De krachten van het Licht, die zich op vele plaatsen terzelfder tijd manifesteren en zo een soort membraan vormen dat heel grote gebieden omvat en omspant; de mogelijkheid geeft om inzicht te krijgen in hoe de werking van dit Licht ten opzichte van de aarde, maar ook ten opzichte van de kosmos zich voltrekt; de mogelijkheid te krijgen om voor u zelf zeer veel inzicht en lering te ontvangen; voor u zelf nieuwe perspectieven te openen; voor u zelf oude falen achter te laten. Dit is, als ik het met mijn woorden mag zeggen, een gezegend ogenblik. Een samenspel in de kosmos rondom u, niet alleen van de zon voor de aarde een belangrijk ogenblik, wat de mens noemt de kering van het licht, maar wat eigenlijk nog belangrijker is, is de wisselwerking tussen de planeten, de conversatie die de aarde op dit ogenblik heeft. De zon die al een hele tijd zeer actief is. Die voor zichzelf ook, in de totaliteit van de kosmos, vele herschikkingen uitvoert. De zon die uw bron van licht is, van leven is, past zichzelf aan. Ik zou zelfs durven zeggen vanuit de bevoertuiging van de zon, dat zij met bepaalde functies niet meer akkoord ging. Dat zij daardoor een vorm van opkuis, een vorm van grote kuis voor zichzelf heeft gehouden. En dat gebeuren vertaalt zich nu ook naar de aarde. Want doordat de kern van uw stelsel zich herschikt, opruimt, oude voorbijgestreefde elementen elimineert, als het ware uitstoot de kosmos in, dat ze verdwijnen, is het ook voor uw planeet noodzakelijk van zich daarin aan te passen. Want uw ganse zonnestelsel is in wisselwerking, in een soort evenwichtige, zeer harmonische wisselwerking met elkaar. Wat er op de zon plaatsvindt, moeten de anderen ook volgen. En dat wil zeggen dat ook nu voor de aarde een moment van opkuis is gekomen. Dat ook voor uw satelliet, de maan, die u zo veel liefde schenkt, die u zo veel blijdschap en emotie geeft, ook wijziging op til is en zo ook voor de andere planeten van uw stelsel. Maar dit houdt ook in dat het voor jullie mogelijk is van het oude op te kuisen, achter u te laten en oog te hebben voor het nieuwe, voor de vernieuwing en u daarin goed te voelen. Want besef toch dat het nieuwe u meer mogelijkheden geeft. Dat de vernieuwing die in de kosmos zich voltrekt u meer ademruimte geeft, u een betere visie op alles brengt, u een beter stoffelijk bestaan mogelijk maakt. En dat is het mooie van een avond als deze. De vernieuwing.

Het is zoals je een lange periode van droogte hebt gehad en dat er dan plots een onweer losbarst waardoor uw lucht terug adembaar wordt, door de ionisatie van het onweer. Dat het water neerstroomt en dat alles terug opfleurt, dat het groen uit de bodem komt, dat de bloemen zich openen omdat ze drinken hebben gekregen.

Dat is nu de situatie. De droogteperiode is voorbij. We krijgen de regen van het Licht dat ons vernieuwing brengt, dat ons inzicht geeft, dat voor ons nieuwe mogelijkheden creëert. En zeker op een dag als vandaag, dat door de constellatie van de planeten ten opzichte van elkaar en de gedachtewisselwerking die van hen uitgaat, is niet onbelangrijk. Oh, ik weet wel, het is geen gedachtevoering zoals jullie mensen die kennen. Maar wanneer de zon zich herschikt, dan praat ze met haar planeten, dan zegt ze als het ware: kijk, dat is de nieuwe weg die we gaan, daar gaan we heen. En dan zie je hoe een Saturnus zijn ringen poetst. Dan zie je hoe dat Uranus zijn pels schudt. En zo zou ik elke planeet kunnen omschrijven die de vernieuwing doormaakt. Maar, het brengt ook mee dat veel atmosferische geplogenheden op dit moment een andere invloed gaan hebben op alles wat bestaat op deze planeet.

Oh ja, u bent er van overtuigd dat u de enige levende wezens in uw zonnestelsel bent. Oh, u mag deze overtuiging houden, het is voor vanavond niet belangrijk. Maar vergeet niet dat ook u, als levende wezens, door deze invloed bevangen wordt. Vergeet ook niet dat vele van uw fysische verschijnsels beïnvloed worden door deze opkuis in uw stelsel. Vergeet ook niet dat vanavond, binnen enkele minuten, wanneer de stilstand ontstaat tussen de planeten – oké, deze stilstand, beminde vrienden, is maar een fractie, maar ze is er, er is een wisselwerking – deze beïnvloedt zeer veel zaken en maakt mogelijk dat het nieuwe kan ontluiken, kan ontkiemen. En daar heb je oog voor nodig. Dat is hetgeen wat ik u vanavond wil meegeven. Heb oog voor de verandering. Heb oog voor de positieve impact die deze verandering heeft. Werk er mee. Ga er mee om. En dan zal je zien dat heel veel krachten die daarmee in harmonie zijn, voor u ook aanwezig zijn en het mogelijk maken te genieten van deze vernieuwing. Te genieten van hetgeen wat komt in de komende maanden en een doorzicht te krijgen dankzij het Licht waarvan je deel bent, dat het essentiële onderdeel is van deze gebeurtenis om de evolutie mee te maken en mee te doorleven.

Mijn beminde vrienden, wij leven in een, naar mijn beperkte mening, fenomenale tijd, een tijd met zeer veel mogelijkheden. Wanneer je in u zelf de Bron kan herkennen, wanneer je het aandurft van te zijn wie je werkelijk bent, te gaan voor wat je werkelijk voelt, één te zijn met het Licht, dan kan er jullie toch niets fout gaan. Dan kan je toch alleen maar leven uit deze kracht van het Licht. Dan ben je toch één, niet alleen met uw planeet, maar met alles wat rondom u is. Dan bent u zelfs één met die grote levensgever wat de zon is, wat ooit voor uw voorvaderen de god was van het leven op deze planeet. U bent geprivilegieerd van te leven in deze tijd. U maakt zaken mee die vele broeders en zusters maar al te graag hadden meegemaakt, maar er niet in geslaagd zijn. U hebt de kans, benut ze, maak er gebruik van. En u zult zien, eens dat u met deze lichtkrachten omgaat, en u met deze lichtkrachten laat sturen, dat u dichter en dichter bij elkaar komt, dat u meer één krachtige eenheid gaat vormen. Dat u niet alleen maar bij naam een groepje bent die zich bezig houdt met magie, met esoterie, met spirituele ontwikkeling, maar dat u langzaam maar zeker een eenheid gaat vormen, een krachtige eenheid. En dat deze eenheid zich ook verder zal uiten naar anderen toe. En zo zullen velen onder u de mogelijkheid krijgen om, voor zichzelf dan, weer nieuwe eenheden te vormen, nieuwe lichteenheden op te bouwen. Want eens dat het Licht in u ontwaakt is, eens dat de kracht van het Licht in u werkt, dan bent u het baken voor vele anderen en krijgt u de mogelijkheid om ook weer betekenis, hulp en harmonie voor de andere te wezen. En is dit niet het schoonste geschenk dat je als mens in de stof kan krijgen? Dat is dat je het Licht kunt delen met uw medemens. Dat u in harmonie kunt zijn met uw medemens. Er is geen kapitaal, er is geen bezit dat zulk een waarde heeft. De eenheid, de harmonie, het aanvoelen van: wij gaan dezelfde weg, wij zijn er voor mekaar, wij zijn een eenheid, dat is waardevoller dan de duurste diamant die op aarde bestaat. Dit is waardevoller dan al hetgeen wat u kunt denken in de materie. Want dat is iets, beminde vrienden, dat u ook verder meeneemt in uw bestaan. Die eenheid, die harmonie, die laat je niet los, die blijft over stoffelijke werelden en geestelijke werelden heen is dat een band. En dankzij zulke beleving heb je de mogelijkheid ook om stap na stap weer door te dringen in deze oneindige kosmos. Om stap na stap dichter bij uw Schepper te komen. Om stap na stap te beseffen wat de waarde, de inhoud, van uw bestaan is.

Kijk, als u met deze gedachten deze avond kan besluiten, dan behoort u tot de rijkste mensen der aarde, dan behoort u tot de rijkste geesten in het Licht. Het besef van één te zijn met uw medemens, het besef van het Licht te kunnen delen, van samen te werken in deze kracht, iets mooier bestaat er toch niet? En dat was hetgeen wat ik u graag wou geven deze avond, wat ik u graag wou meedelen.

Ik moet u binnen enkele ogenblikken verlaten omdat de celebrant van de avond, langzaam maar zeker, gaat overnemen.

U gaat hier als groep een bevestiging krijgen. Vergeet even dat u twee verschillende groepen bent. In wezen is dat niet zo. In wezen bent u één. De broeder die doorkomt, is iemand die op aarde een functie heeft vervuld om de mens tot ideeën te brengen. Och, je zou misschien, maar ik weet niet of hij dit graag hoort, kunnen zeggen dat hij één van de zeer ingewijde priesters, druïden van de oude tijd is geweest. Iemand die overal waar hij kwam, trachtte de mens inzicht te geven, overal trachtte ergens een beetje licht en positiviteit na te laten. Op dit ogenblik kunnen we zeggen dat het iemand is die, toch in de geestelijke wereld, in de hoge sferen zich begeeft. Nochtans, wanneer ik hem aanhoor en tracht te beluisteren, is het eenvoud en ik denk dat je dit ook deze avond zult merken. Het is vooral de uitstraling die hij meebrengt, die je kan ondergaan, die de waarde is van het gebeuren. Hij zal misschien enkele namen of zo gebruiken die u niet kent. Stoor u daar niet aan. Ik zou zeggen, tracht als mens, want dat ben je toch nog steeds, u te laten meedrijven in hetgeen er gebracht wordt. Ga het niet beredeneren, maar tracht het gewoon door u heen te laten gaan, zodat je dit in u kan opnemen. En dan denk ik dat je werkelijk een onvergetelijk moment in uw leven kan meemaken. Een moment van één zijn met de Lichtende Kracht, maar niet alleen met onze celebrant, maar met de ganse sfeer die hij opbouwt, die ver buiten uw aardse bereik reikt.

En nu wens ik jullie nog heel veel Licht.

Celebrant.

Mijn geliefde broeders en zusters hier aanwezig in het Licht, wees één met elkaar. Laat ons ons verbinden met de Krachten van het Licht, één zijn met de Bron, één zijn met de Schepper, met de Vader. Laat ons omcirkelen met het Licht en dan zeggen we: “heren van het duister, u hoort hier niet. Beliël ga heen, dit is hier niet uw domein. Dit is het domein van het Licht. Dit is het domein van degene wier naam wij omgekeerd uitspreken, Ehue, is de kracht die dit beheerst. Dit is het domein en de Kracht in de naam van Adonai, de Meester van het Licht. Dit is het domein en de Kracht, beschermd door het zwaard van vuur, gedragen door Michaël.
En dat Krachten van het Licht hier aanwezig, wees één, één met de krachten van de aarde, één  met de krachten van de lucht, één met de krachten van het water, één met de krachten van het vuur. Dat deze eenheid bevestigd zij voor alle deelnemers. Besef dat deze krachten, die u elementalen noemt, deel zijn van uw lichtende leefwereld. Dat deze krachten met u in harmonie zijnde, het Licht op deze wereld kunnen doen stralen, deze wereld kunnen zuiveren, deze wereld kunnen vernieuwen.
En dan zeg ik: “krachten van het Licht, zorg ervoor dat degenen die enkel om materie bezorgd zijn, inzicht krijgen of zich terugtrekken. Krachten van het Licht, ik vraag u dat degenen die enkel op macht uit zijn, dit achter zich laten of zich terugtrekken. Krachten van het Licht, ik vraag u: dat alles wat op dit ogenblik op zichzelf is gericht, inzicht krijgt of verdwijnt, zodat we hier op dit moment een eenheid krijgen, een wisselwerking tussen alle aardse elementen die het Licht omarmen en de kosmische bronnen die ons het Licht schenken.”

In mijn tijd, mijn geliefden, zou ik ieder van u nu de handen hebben opgelegd. Aanvaard dit gebaar als bevestiging van de eenheid tussen ons allen. Want één zijn wij, één met de kracht van het Licht. En het moment is nu aangebroken, mijn geliefden. Richt u tot de Bron van alle leven. Richt u tot de kracht van het Licht, hier gesymboliseerd door de zon die op dit ogenblik even de poorten des Lichts voor u opent omdat u gezegend worde met het inzicht van de vernieuwing. Dat u gezegend worde met de krachten van de nieuwe tijd. Laat deze kracht in u doordringen. Laat deze kracht tot in de diepste vezels van uw wezen gaan, zodat u nu als strijder van het Licht, als voorganger van het Licht, getekend bent. Dat u vanaf nu het merkteken van het Licht in uw ziel draagt. Dat elke vezel van uw stoffelijk en niet stoffelijk deel is van deze oneindige Lichtkracht.

Dit kan ik bevestigen in de naam van Ehue. Dit kan ik bevestigen, moet ik bevestigen in de naam van Adonai, Heer van het Licht op deze aarde. En sta mij toe dat dit ook bevestigd wordt in naam van alle grote filosofen die deze aarde steeds weer opnieuw het Licht hebben gegeven, steeds weer opnieuw het Licht hebben opgewekt, steeds weer hebben gezorgd dat deze aarde verder kon. Dit is het moment van de vernieuwing. Dit is het moment van de onmogelijke terugkeer. Dit is het moment waar we zo lang op gewacht hebben, de bevestiging van het Licht. De bevestiging van de krachten die nu in ons aanwezig zijn. Zodat wij als pioniers in deze tijd over het land heen kunnen trekken en als pioniers onze boodschap steeds weer opnieuw uitdragen, niet predikend maar door ons gedrag, door onze houding, door onze attitude. Het Licht laten schijnen, één zijn met allen die dit zelfde inzicht dragen en doorgeven. Deze kracht zij bevestigd in aller naam. Deze kracht zij bevestigd in het verbond van de geest die op dit ogenblik één is met de volledige mensheid die dit Licht wil aanschouwen. Eén is met de aarde, de zon en alle planeten die de vernieuwing in zich dragen. Dit is kracht, ze zij bevestigd.

Het Licht is de Bron van de stilte. En in de stilte ontluikt het nieuwe leven. Het nieuwe leven dat de weg markeert van de toekomst van deze planeet. Eén zijn wij nu met al onze broeders en zusters die op dit gezamenlijkste ogenblik deze kracht ondergaan. Eén zijn wij in de vernieuwing. Eén zijn wij in de Kracht. Bevrijd van het oude, gedompeld in het nieuwe. Dit is de Kracht, dit is het Licht dat ons op onze weg vergezelt. Dit is de taak die voor ons ligt, pioniers van de vernieuwing, betrouwend op deze Kracht, één zijn met deze Kracht. Al het andere loslaten. En daardoor kunnen we onze geestelijke taak in deze stoffelijke wereld op een lichtende juiste wijze volvoeren en zijn we nooit alleen, maar zijn wij samen één grote kracht in de stof en de geest. Steeds weer opnieuw, en opnieuw en opnieuw verder gaand op deze weg waar geen omkeer mogelijk is. Dit zij bevestigd. Dit is de Kracht van deze avond. Dit is de wisselwerking van de hoogste geestelijke leiding met u als stofmens. De hoogste geestelijke leiding die zich volledig opoffert om jullie het Licht te schenken, om jullie de mogelijkheid te geven op de juiste wijze de lichtende weg, het lichtende pad te gaan.

Sta mij nu toe na deze bevestiging, en deze bevestiging mag je zien, mijn geliefden, als zijnde een bekrachtiging die volgens, misschien in uw ogen een oud ritueel dat toch niet oud is maar zeer hedendaags, is vastgelegd. Want de symboliek van de wisselwerking en het doorgeven via de handen is universeel en tijdloos. En ook u kan dit, wanneer je de kracht ertoe voelt, uitvoeren en zo voor uw medemens niet alleen het Licht doorgeven maar ook hen stoffelijk sterken zodat zij meer inzicht in het gebeuren kunnen krijgen.

Ook nu is bij iedereen de kracht gelegd om uw typische mogelijkheden, die u in uw stoffelijk voertuig draagt, verder te ontwikkelen. Dank zij de poort die geopend is. Dank zij de kracht van de zon, die het Licht symboliseert, is voor ieder van u op zijn eigenste wijze de mogelijkheden in gang gezet, zodat u misschien in de komende tijd, de komende uren en dagen spontaan zaken doet die u eerst niet tot de jouwe beschouwde. En als u voelt: dit welt in mij op, dit moet ik doen, volg dan deze kracht, want zij is nu in u geactiveerd. Het Licht is uw beschermheer en het Licht leidt u op uw pad.

Sta mij toe nu in alle rust de kring te openen zodat u allen uw weg kan gaan, verenigd in dezelfde kracht, verenigd in het Licht.

image_pdf