Zomerzonnewende 2012

image_pdf

21/06/2012

Inleider

Zo, wij zijn hier allen te samen om de Zomerzonnewende onder de aandacht te brengen en daar toch een positief gebeuren van te maken. Deze avond gaat enigszins anders verlopen dan dat jullie in groepswerking gewoon zijn. Ik ben de eerste spreker en ik heb de opdracht gekregen u, enkele zaken bij te brengen aangaande de groepswerking. Vervolgens zult u nog een spreker krijgen, die iets meer zal zeggen over de werkelijke waarde van een avond als deze, om ten slotte de celebrant te krijgen die op deze toch belangrijke bijeenkomst zaken zal bekrachtigen en elk van jullie een beetje meer mee te geven dan met hetgeen je hier aangekomen bent. Dus het is een redelijk zwaar programma en je moet er rekening mee houden, gezien we geen onderbreking houden, dat we langzaam maar zeker de verdichting van de atmosfeer creëren, de trillingsverhoudingen die aanwezig zijn verhogen, zodat ieder van u op het einde de juiste energieën en de juiste krachten  kan ervaren.

Wanneer wij hier samen zijn, dan zijn we samen als een groep. En dit is in een tijd als deze, waarin zeer vele veranderingen optreden – en zeer snelle veranderingen – een zeer belangrijk gegeven. De individuele mens op dit ogenblik zal het zeer moeilijk hebben om de doodeenvoudige reden dat zekerheden, die tot op heden nogal eens gedacht werden aanwezig te zijn, in een sneltreinvaart eigenlijk onderuit gaan. De aarde, en dat is toch de essentie op het ogenblik van een zonnewendebijeenkomst, de aarde is zich aan het voorbereiden voor de nieuwe mogelijkheden die Aquarius voor deze aarde inhoudt.
De mens op zich heeft tot heden steeds bepaalde ideeën gehad hoe het op aarde zou moeten zijn, hoe alles zou moeten verlopen. En wanneer we dan rondom ons heen kijken en we zien wat de mens ervan gemaakt heeft, dan kunnen we alleen maar zeggen: “ja, dit is pure chaos”. De mens, en zeker de mens die in deze gebieden leeft, zoals jullie leven, waar zogezegd het goed is om te leven – dan is het nog maar de vraag wat je als goed omschrijft – die mens heeft ervoor gezorgd dat er heel sterke, grote onevenwichten op deze planeet zijn ontstaan.
En wanneer u nu even goed rondom u kijkt en nadenkt, dan moet u toch al opgemerkt hebben dat heel veel zaken in de natuur niet meer lopen zoals u dacht dat u wist dat ze zouden moeten verlopen. U hebt een idee opgebouwd de laatste 200 jaar en, zogezegd, dat wetenschappelijk gaan ondersteunen van hoe deze aarde en de natuur in elkaar zit en zou moeten functioneren. En u bent erin geslaagd van zulke, sta mij toe, fictiebeelden op te bouwen, dat op dit ogenblik een heel groot aantal van jullie leven in een wereld waar zij bijvoorbeeld niet van weten waar het voedsel vandaan komt. Velen in de beschaafde, of zogezegd beschaafde wereld, denken reeds dat het voedsel enkel vanuit de supermarkt komt. Zij hebben geen enkele verbinding meer met de bronnen. Met als gevolg dat alles, maar ook alles, verkeerd aan het lopen is, toch voor die mens, voor die individuen die in deze maatschappij leven enkel en alleen voor, wat je zou kunnen omschrijven, het materiële.
Op het ogenblik zijn er zo een groot aantal van deze personen in Zuid-Amerika aanwezig en zij gaan een keer bespreken hoe zij de aarde gaan redden. Want o wee, de ozonlaag en o wee, de milieuvervuiling enzoverder. Wanneer je dan ziet wat zij naar voor brengen, dan kun je denken: “ja, het was beter geweest dat zij nooit samen waren gekomen. Want hetgeen zij nu creëren, is nog een grotere chaos, nog een grotere afbraak. Maar goed, zij lopen hun begeerten achterna die zij daar in dat Amerikaanse continent kunnen vervullen. Maar dat is hun verantwoordelijkheid, niet de onze.
En dan kom ik tot wat er vandaag aan de orde is. We zitten op het ogenblik met zeer velen samen die allen de gedachtegang volgen van: “het kan zo niet verder gaan. De aarde heeft hulp nodig.” En wij zijn bereid deze hulp aan de aarde te geven, volgens de spelregels die in de natuur op aarde en verder in uw ganse kosmos aanwezig zijn. Niet volgens de spelregels die de mens denkt te kunnen opleggen aan de aarde. Spelregels die de mens denkt te kunnen opleggen, die ervoor gaan zorgen dat op zeer korte tijd er aardig wat zal gebeuren.
Want de aarde op dit ogenblik, beminde mensen, heeft nood aan mensen die haar aanvoelen, heeft nood aan positieve ingesteldheid, positieve gedachten. Niet aan gedachten: “hoe gaan we de ozonlaag bestrijden? Hoe gaan we het milieu terug krijgen?” Neen, de aarde heeft behoefte aan gedachten van: “hoe kan ik op de meest juiste manier als denkend wezen in deze kosmos mijn taak volbrengen?” En als je dan ziet wat er op het ogenblik gaande is, dan kun je zeggen dat, onder andere, de zon op dit moment zeer grote inspanningen doet om via energie de aardaura te ondersteunen en zo ook, langzaam maar zeker, nieuwe velden op te bouwen die een vernieuwing kunnen inhouden voor de ganse aarde.
Natuurlijk, een vernieuwing op deze aarde is in vele gevallen voor de huidige mens niet zo aangenaam. Want dat betekent dat de natuur aardig wat terug gaat opeisen. U leeft op het ogenblik voor een groot deel in enorme stedelijke gebieden. U beseft nog niet dat sinds enkele tijd de afbouw daarvan begonnen is. En dat de afbouw van deze stedelijke gebieden steeds sneller en sneller zal gaan naargelang uw tijd evolueert. Want die stedelijke gebieden zijn voor de aarde als een luis in zijn pels. Zij hebben vele onevenwichten gecreëerd, hebben eigenlijk gezorgd dat, als we dit voor deze streken bekijken, de meest vruchtbare gebieden omgezet zijn geworden in, wat je zou kunnen noemen, woestijnen. En de aarde is heel gewillig, zeer gewillig. Want u zult opmerken dat tussen dit en enkele tientallen jaren deze gebieden echt zich omzetten tot woestijngebieden, totaal onvruchtbaar, totaal onleefbaar. Dit is een gevolg uit hetgeen wat de mens op het ogenblik creëert.
Dan zal je zien dat het eigenlijk niet meer zo boeiend is om toch om achter al hetgeen dat men u wijsgemaakt heeft qua luxe enzoverder te lopen. En het is juist voor al deze zaken die langzaam aan aan het opborrelen zijn, dat avonden als deze, samenkomsten als deze zo belangrijk zijn. Omdat we hier zitten met mensen die eerst toch al een zekere lering achter de rug hebben, die al een andere kijk hebben op hetgeen wat ‘werkelijkheid’ is, om nog niet te zeggen wat ongeveer de waarheid is rond het gebeuren, maar ook omdat we als groep er kunnen in slagen om de aarde bepaalde evenwichten, bepaalde harmonieën te laten aanvoelen, zodat het mogelijk is om toch nog altijd te zorgen dat er een leven dat aanvaardbaar is, mogelijk blijft.
En dit is niet zo vanzelfsprekend. U kunt wel denken dat uw systemen onverwoestbaar zijn, dat uw steden eeuwig zullen blijven bestaan. In de jaren ’40 was er ook iemand die dacht dat hij het 1000-jarige rijk had gesticht. Het heeft ook maar enkele jaren bestaan.
En nu kun je, met hetgeen dat rondom u aanwezig is, denken van: “ja, Europa en alles wat er aan vasthangt, dat is toch de zekerheid voor de toekomst.” Dan hebt u wel de grootste illusie vast die u kan dromen. Alles zal op zeer korte tijd, op enkele jaren tijd, verschuiven en veranderen. En juist daar, in deze verschuiving, in deze verandering, is het belangrijk dat er groepen zijn die samenhangen, groepen zijn die, steeds opnieuw, in harmonie kunnen zijn met hun planeet. Die steeds opnieuw kunnen aanvoelen wat de beste werkwijze is. En wanneer we het vanuit onze zijde bezien, dan zien we dat de jaren die we les geven, reeds vruchten afwerpen. Niet alleen voor deze kleine groep, maar voor de vele andere groepen, die ook op dit ogenblik werkzaam zijn. En dat we, dankzij de groepsgeest die daarin aanwezig is, de vernieuwing op een meest harmonische wijze kunnen laten doorbreken. En dat is ook het belang van een samenkomst als deze.
U moet niet denken dat wij op het ogenblik alleen voor jullie spreken. Wanneer we het zo wereldwijd beschouwen, dan wordt deze Zonnewende op hetzelfde ogenblik als u hier nu aanwezig bent, toch voor enkele duizenden groepen gehouden. Enkele duizenden groepen op het ogenblik horen dezelfde mededelingen dan dat u hoort. En dat zijn, als het ware, allemaal zaadjes die, langzaam maar zeker, in ontwikkeling kunnen komen. Die, langzaam maar zeker, een tegenwicht kunnen gaan vormen tegen alles wat op het ogenblik in wezen de aarde belaagt. Want u staat er misschien niet bij stil, maar vele zaken die op het ogenblik gaande zijn, gaan eigenlijk regelrecht tegen alle harmonieën, alle evenwichtswetten in.
Wanneer u ziet wat de mens gecreëerd heeft aan voedselketen, dan moet u zich eens afvragen of dit werkelijk kan. Het misbruik dat gemaakt wordt, het leed dat veroorzaakt wordt om bepaalde begeertepatronen van de mens te vervullen. Men heeft er nooit bij stil gestaan. Maar, langzaam maar zeker, komt daar nu de rekening voor. Langzaam maar zeker ga je opmerken dat steeds meer zaken in de voedselketen van de mens onhoudbaar zullen blijken. Dat ook steeds meer zaken voor de mens, in plaats van positief, negatief gaan worden. Men staat er niet bij stil, want men vindt van zichzelf dat men toch zo goed heeft gewerkt. Men heeft zaken gecreëerd die onwaarschijnlijk waren. Maar dat is niet, eerstens waarom een mens hier op aarde is geïncarneerd; en tweedes waarom de aarde zelf als planeet in deze kosmos zich verplaatst. Want wat u te snel vergeet, is dat de aarde, evenzeer als uzelf, een denkend levend wezen is en dat u, ten opzichte van dat wezen, eigenlijk maar een kleine mier bent die erop rondloopt.
Wanneer dat besef beter zou doorgedrongen zijn, dan zou de mens aardig anders met zijn planeet hebben omgegaan. Maar er zitten nu eenmaal in dat menselijk wezen bepaalde – sta me toe zonder u te willen beledigen, maar toch te zeggen – afwijkingen, die steeds weer veroorzaken dat de mens misbruik gaat maken van hetgeen hij eigenlijk krijgt, met alle gevolgen van dien. En wanneer u nu rondom u kijkt, dan ziet u een wereld waarin ontzettend veel lijden is. Oh ja, u denkt misschien: “er is geen oorlog aan de hand”. Neen, maar er zijn zoveel ontzettende conflicten aan de hand, die zoveel zaken creëren, dat je kan zeggen dat de situatie op dit ogenblik op de aarde erger is dan wanneer u een algemene oorlogssituatie zou hebben. Want nu krijgt u dat, heel lokaal, overal enorme ellende wordt gecreëerd zonder dat er eigenlijk iets aan gedaan wordt.
“Ach, het is toch zo ver van mijn bed, het interesseert mij niet.” Dat is het verkeerde wat de mens denkt. Daarom ook weer, terugkomend op het feit, is het op een avond als deze belangrijk te realiseren dat er nog zeer velen zijn die anders willen, anders denken, anders de wereld benaderen. En ja, het is zo, ze hebben weinig impact. Want meestal zijn zij niet diegenen die hun leven gewijd hebben aan steeds meer bezit. Zij zijn niet diegenen die anderen uit de weg ruimen om het zelf beter te krijgen. Maar zij zijn juist de idealisten die hopen dat ze met hun gedachtebeelden zaken kunnen veranderen, zaken kunnen vernieuwen.
En we staan zo ver, we staan op het kruispunt dat effectief, wanneer al deze groepen, wereldwijd, verder werken, langzaam maar zeker, zij de basis zullen zijn voor de vernieuwing, zij de basis zullen zijn die voor de aarde de nieuwe mogelijkheden geeft. Maar daar zit wel in dat men zeer goed beseft dat de groep voorgaat op het individu. Dat het individu, deel zijnde van een groep, steeds de harmonie binnen de groep als het belangrijkste aanvaardt en er voor gaat. En dat is juist het addertje dat nogal eens dikwijls onder het gras zit. Maar we zien, gelukkig, dat steeds meer mensen dit beseffen en dit aankunnen. Dat steeds meer mensen terug naar de waarden gaan die, niet alleen voor het mens-zijn, maar voor de aarde die u draagt, die u voedt, die uw incarnatie mogelijk maakt, dat zij dit respecteren, dat zij er voor gaan. En we zien wereldwijd, langzaam maar zeker, dikwijls de oude filosofieën, die vroeger aan de orde waren, langzaam maar zeker, terug de kop opsteken. Langzaam maar zeker gaat men terug beseffen dat de mens niet boven de natuur staat, maar dat de mens, zoals men vroeger erkende, deel is van die natuur, onafscheidelijk. En dat wanneer de mens een leven wenst waarin hij zijn bewustwording kan doorvoeren, kan opvoeren, het belangrijk is dat hij deze eenheid kan erkennen, kan ervaren. Want doet hij dit niet, dan geraakt hij in, wat we zouden kunnen zeggen, het omgekeerde, het negatieve, het disharmonische, het duister. En ja, het is zo dat we kunnen vaststellen dat de laatste 200 jaar, in vele gevallen, het voor de mens duistere meer aantrekkelijk is geweest.
En nu zien we, doordat de nieuwe kosmische tendensen ook in dit deel van de kosmos zich manifesteren, dat dit langzaam maar zeker gaat omschakelen. Maar die omschakeling houdt in dat heel veel van wat nu nog aanwezig is, wat het oude wil vasthouden, zal moeten verdwijnen. Dit houdt in dat er voor al diegenen die zich in die disharmonie, in dat begeerte-element, in dat steeds ik-zijnde, als voornaamste hebben goed gevoeld, dat zij nu, dag na dag, steeds sneller en sneller, daarin de afrekening zullen krijgen. Met als gevolg dat heel vele zaken, die op dit moment nog heel normaal zijn, op zeer korte tijd totaal uit den boze zullen zijn. U staat voor grote veranderingen, en ik zou zeggen: zeer positieve veranderingen. Positieve veranderingen die, wanneer je in een groep kunt samen zijn en elkaar samen kunt ondersteunen en voor elkaar kunt gaan, alle mogelijkheden inhouden die de nieuwe tijd u te bieden heeft, veel meer dan u op het ogenblik voor uzelf kunt veronderstellen. Want vergeet niet: wanneer u in een groep functioneert, dat u deel bent van de krachten van die groep. Dat dit zelfs, stoffelijk, naar evenwichten toe u ontzettend veel geeft. Gezondheid wordt er dikwijls door bepaald, maar ook mogelijkheden, nieuwe ideeën enzoverder.
Wanneer we gewoon rondom ons kijken, dan kunnen we zien dat een dag als deze, door de tijd heen, steeds aan bod is gekomen. Geen enkele religie is erin geslaagd de gedachtegoederen rond de Zonnewende, de harmonie met de aarde en met de kosmos, te vernietigen. Men heeft geprobeerd van dit anders te gaan inkleden, men heeft alles geprobeerd en toch steeds, soms in het geheim, soms in het verdokene, zijn er mensen geweest die aanvoelden van: het is anders en het moet anders.
En nu krijgen we, langzaam maar zeker, dat al deze oude religies die de kern van de zaak, waarvoor de aarde de planeet is, hebben willen vernietigen om hun eigen macht te vestigen, dat deze, langzaam maar zeker, verschrompelen tot kleine groeperingen die alleen nog voor zichzelf de loftrompet zwaaien, maar in wezen voor een groot deel van de mensheid echt geen impact meer hebben. Langzaam maar zeker zien we hoe de nieuwe gedachtegang, hoe de harmonie met de planeet zich ontwikkelt, hoe dit alles overal naar boven komt.
Maar in tussentijd zitten we in deze overgangsperiode. En deze overgangsperiode maakt dat het voor de mens soms niet simpel is. Maar wanneer we samen aan één zeel trekken, wanneer we ons gaan één kunnen voelen met de krachten van de natuur, wanneer we durven gaan voor hetgeen wat in ons leeft, dan is deze vernieuwing voor ieder van ons een weldaad en kunnen we daarmee voor de aarde, telkens weer opnieuw, een zeer waardevolle persoon en groep zijn.
Zo, beminde vrienden, dit was een beetje de inleiding. Een inleiding die misschien voor velen herkenbaar is, waarvan ze denken: “ja, dit weten we wel, maar waar we, spijtig genoeg, nog te weinig van hebben toegepast”. Ik hoop dat u op een avond als deze er verder over wilt nadenken en dit ter harte nemen. Dat uw leven steeds meer in harmonie komt met de aarde en dat u zich steeds minder mee laat drijven met de illusies die de maatschappij, waarin u hier leeft, u steeds weer opnieuw voorschotelt. Want dan zult u meemaken dat, steeds weer opnieuw, elke illusie heel snel opgedoekt wordt en zich in een desillusie omzet. Want de veranderingen hier, in dit deel van de wereld, zijn nog maar pas begonnen en vele zaken zullen op korte tijd in hun ware aard naar boven komen. En dan gaat dit voor de meesten niet aangenaam zijn.

Ik ga jullie nu rustig doorgeven aan de tweede spreker, die u zal voorbereiden voor hetgeen ook de celebrant deze avond – en dat is toch het belangrijkste moment van de avond – zal brengen. Ik dank u voor jullie aandacht en ik hoop dat ik bij ieder van u een klein vlammetje in gang heb gezet ter ondersteuning van uw eigen planeet. Nog een zeer lichtende, verrijkende avond.

Tweede spreker

Na de inleiding is het mijn taak jullie verder te begeleiden naar het brandpunt van de avond. Het is onze bedoeling van ieder van u deze avond huiswaarts te laten keren met een meerwaarde. Ik weet, in vroegere tijden was het de gewoonte dat op een avond als deze voorwerpen werden ingestraald, vanavond gaan we dit echter op een andere wijze aanpakken.
Ieder van u heeft op dit moment wel iets waar dat hij waarde aan hecht. Dit kan een mooi mineraal zijn. Dit kan een half-edelgesteente of metaal zijn. Dit kan ook dus een edelmetaal zijn. De bedoeling vanavond gaat zijn dat u iets dat u graag hebt, in uw handen neemt en dan zal u straks opmerken dat via de krachtsopbouw dit voorwerp, wat het ook moge zijn, een lading krijgt. Een lading die ook afgestemd is op uw eigen trillingsverhouding.
Ach, het is misschien een klein beetje ingewikkeld, maar u moet het zo stellen: ieder mens heeft zijn eigen celtrilling. Ik tracht het met zo simpele woorden mogelijk uit te leggen. Want in wezen moeten we alles kunnen herleiden tot de eenvoud. En in deze eenvoud kan ik stellen: ieder van u heeft een typische trilling. Zoals we zouden kunnen zeggen van: ieder mens heeft een verschillende vingerafdruk. Maar dit gaat verder. U hebt een eigen resonantie en het gaat nu juist daarom gaan dat we vanavond, voor ieder van u, deze resonantie een beetje veranderen, een beetje wijzigen, waardoor uw lichaam stoffelijk een groter en beter evenwicht krijgt. Waar bij sommigen, die hier aanwezig zijn, bepaalde kleine afwijkingen zullen ongedaan gemaakt worden, zelfs voor anderen bepaalde, sta mij toe te zeggen, storingen kunnen voorkomen en opgeheven worden. Dit is hetgeen wat we vanavond bij de opbouw van de Kracht voor jullie gaan realiseren, gaan uitvoeren.
Het voorwerp dat u graag hebt, waarvan gaat gevraagd worden dat u het tussen uw handen houdt, zal daarmede door ingestraald worden. De belangrijkheid zit hem in het feit dat dit voorwerp voor u van dan af een soort contactpunt is om deze Krachten voor uzelf steeds opnieuw te vernieuwen, steeds opnieuw, als het ware, voor u te creëren zodat u daar steeds mee verder kunt.
Dat wil zeggen dat, door u daarop te concentreren, u een mogelijkheid krijgt van niet alleen individueel een punt te hebben van energie, maar daardoor ook steeds opnieuw de verbinding legt met het ganse groepsgebeuren. Een verbinding die groter en krachtiger wordt naargelang de integratie van alle groepen die op dit ogenblik werkzaam zijn.
U weet, wij hebben de laatste maanden een beetje aan de boom aan het schudden geweest. Wij hebben getracht van de groepen, die wij hier begeleiden, een nieuwere vorm te geven, een nieuwere aankleding te geven, omdat we weten dat in het veranderingspatroon dat gaande is, en dat enorm snel gaat, het niet steeds evident is om iets wat al een ganse tijd bestaat, dit steeds in zijn zelfde vorm te laten doorgaan. Ook omdat wij, tot misschien frustratie van sommigen, er voor trachten te zorgen dat niet alleen u zich lid van de groep voelt, maar dat u ook zich als het ware volledig deel, volledig geïntegreerd werkend in een groep voelt of betrokken voelt. Dit is voor sommigen niet steeds evident omdat, gezien de geschiedenis die velen achter zich hebben en ook soms nogal eens de beperking in denken, zij dit moeilijk kunnen plaatsen. Maar daar niet om getreurd, zou ik zeggen.
Op dit ogenblik zijn we bezig, en dat weet iedereen, met de pionnen op de juiste plaats te brengen zodat we de juiste groepen samen krijgen. Zodat we de juiste gedachtepatronen in dezelfde richting kunnen zetten. Want we zijn beter af met verschillende kleine groepen die heel goed op elkaar zijn afgestemd en heel goed kunnen functioneren en werken in deze tijd, dan dat we er zouden voor gaan voor heel grote groepen.
Vanuit onze zijde zien we in de stof liefst groepen die zo tussen de 7 à 12 man maximaal zijn. Dat is ideaal. Daar kan men het best een bundeling krijgen van gelijkgerichte ideeën. Daar kan men het sterkst de harmonieën opbouwen. En wanneer we dan zien dat we zo op verschillende plaatsen verschillende groepen kunnen krijgen, dan kunnen we steeds opnieuw werkelijk ankerpunten voor de vernieuwing realiseren. En echt, het is niet zo dat elke groep exact hetzelfde moet denken, exact hetzelfde moet doen. Daar maakt de mens nogal eens een fout. Groepen kunnen heel gerust verschillende ideeën hebben. Verschillende ideeën uitwerken en toch overkoepelend samenvloeien en één harmonie vormen. Dit is voor de mens soms moeilijk begrijpbaar omdat u als individu uitgaat van standaarden: “dit is juist, dit is niet juist, dit is goed, dit is niet goed, dit is licht, dit is duister”. Daarom heeft mijn voorganger ook al gezegd: “het is belangrijk in een groep, niet het individu”, en dat klopt want in een groep kan je zaken overbruggen en kan je opmerken dat een andere groep wel degelijk goed werk levert maar als groep, bijvoorbeeld, een andere kijk heeft op hetgeen wat u juist en onjuist noemt.
Want begrijp goed, mijn  lieve broeders en zusters, in de kosmos bestaat niet wat u als mens ervaart: juist en onjuist of licht of duister. Dit is misschien een zeer zware uitspraak op een avond van de Zonnewende, maar toch is dit zo. In de kosmos bestaat alleen het evenwicht. In de kosmos is alles één, gelijk. Het is, wanneer ik voor degenen die het vanuit een gelovige hoek willen beschouwen: “God is, God is alles”. Wat moeilijk aanvaardbaar is voor de mens, want de mens heeft een figuur gecreëerd die straffende is, die zegt van: “dit is goed en dit is slecht”. Maar zo zit de kosmos niet in elkaar. De kosmos kent noch goed noch slecht, hij kent alleen het “zijn”, om het zo uit te drukken. En ik weet dit valt alles aan wat de mens aan religieus denken inhoudt. Maar naargelang nu de evolutie plaatsgrijpt, zul je ook steeds meer opmerken dat, zelfs in de stof, een terminologie van “dit is juist en dit is fout” niet meer houdbaar is. U zult dit opmerken op alle terreinen. Om te beginnen in uw gerechtelijke wereld. U zult zaken te horen krijgen en waarnemen waarvan u zegt: “dit kan toch niet”. Vervolgens ook in uw politieke wereld, uw economische wereld enzoverder.
Maar wanneer u nu even de geschiedenis bekijkt, wanneer u even overloopt hoe alles in waarde van “juist of niet juist, goed of kwaad” bijna, bij wijze van spreken, per halve eeuw wijzigt, dan moet je nu toch begrijpen dat zaken op dit moment, met de grote kosmische stromingsveranderingen, niet meer houdbaar zijn. Dat uw idee van: “dit is goed en dit is kwaad of dit is Licht of dit is duister” ook niet meer houdbaar zijn.
Ach, en ik weet: wij kiezen voor Licht. En dat is heel belangrijk. Want dat Licht, dat leidt ons en dat stuurt ons. Maar wij mogen daar niet uit besluiten dat hetgeen wat wij niet als lichtend zien, dus te mijden of duister zou zijn. We kunnen er alleen uit besluiten dat hetgeen wat wij niet als lichtend kunnen aanvaarden, een andere weg is, een andere mogelijkheid in een totaalpakket van wat de kosmos is. Want wanneer we, en dat mogen we toch niet onderschatten, als mens in strijd zouden gaan tegen wat we ervaren als niet juist, als duister, als kwaad, dan creëren wij voor ons zelf en in ons zelf de mogelijkheid dat dit wat we zogezegd niet wensen, zich versterkt en zich aan ons hecht en eigenlijk ons volledig kan opnemen. Kijk maar rondom u: hoe sterker u tegen iets strijdt, hoe sterker het wordt en hoe meer u er door gemanipuleerd wordt.
Dus, laat ons gaan voor hetgeen waarin wij geloven. Laat ons gaan voor hetgeen wat voor ons waarde heeft, wat voor ons, ik zou bijna zeggen met een oude uitdrukking: heilig is. En al de rest, geef dat zijn bestaansrecht, maar stoor er u niet aan. En zo kan je, wanneer je in groepen werkt, veel meer bereiken. Zo kan je elkaar ondersteunen en kan je gezamenlijk een zeer mooie evolutie gaan en toch gekoppeld zijn aan anderen waarvan u anders niet de mogelijkheid had van er een harmonie mee te hebben. Want een groep overkoepelt en groepen kunnen samen veel meer overkoepelen, dan het individu als individu voor zichzelf kan aanvaarden.
En we gaan, langzaam maar zeker, de tijd in waar het er zal om gaan van samen op te trekken, niet omdat je persoonlijk er beter van wordt, maar omdat het geheel, waarin je werkt, kan evolueren. Waarin je kan delen in de Krachten, in de mogelijkheden, in de Harmonie. En ja, dan kan je zeggen van: “Door deel te zijn van de groep”, dat je daar voor uzelf een meerwaarde uithaalt.
Maar ach, wanneer we het vergelijken met een strand, dan heb je vele zandkorrels. Wat is dan de meerwaarde voor één zandkorrel? Dat is te verwaarlozen. Maar alle zandkorrels tezamen hebben een zeer grote waarde ten opzichte van het evenwicht van het water met de aarde. En wanneer je uzelf dan ziet als deze zandkorrel, is deze zandkorrel op zich onbelangrijk. Neem hem van dat strand weg en veel gaat er niet wijzigen. Maar al deze zandkorrels tezamen, die zijn essentieel voor het harmonisch verloop, voor het harmonisch gebeuren van wat de speling is tussen het water en de aarde. En dit is ook kosmisch gezien zo. Als mens bent u voor de aarde niets, noch minder als de luis in de pels van de hond. U bent niets. Maar toch, langs de andere kant, bent u ontzettend belangrijk. Bent u totaal onmisbaar. Want op het ogenblik dat u er niet zou zijn, zou er niets meer zijn. Daar is over na te denken. Het is heel moeilijk te begrijpen misschien, maar toch is het zo. Maar wanneer dan al deze kleine mensen ten opzichte van die grote planeet samen gaan werken en deze planeet ondersteunen, dan krijg je een fenomenale kracht. Dan krijg je fenomenale mogelijkheden. En dan ga je ook zien dat in de vernieuwing, waar we volop in zitten, je werkelijk de goede zaken, de mooie zaken kunt ervaren. Dat je als mens de Kracht in u voelt om te gaan waarin je gelooft omdat je samen dit doet, samen aan deze Kracht bouwt.
Daarom ook gaan we naar de toekomst toe ervoor zorgen dat de groepen zich beperkt houden van personenaantal, maar dat zij zeer sterk door ons geïnspireerd worden, geleid worden. We zullen trachten van elke groep een soort geestelijke tegenhanger te geven die zo juist mogelijk, zo krachtig mogelijk aangepast aan de leden van de groep, zal inspireren en trachten te helpen in de sturing en ontwikkeling van de groep. Daarom hebben we ook gesteld van: wanneer je aanvoelt dat er mensen naar u toe komen met vragen en interesse, dat van daaruit steeds weer opnieuw zich nieuwe en kleinere groepjes kunnen ontwikkelen.
En ik weet, de ideeën zijn aanwezig van: “is dit wel mogelijk, gaat er geen wildgroei ontstaan van gedachten en ideeën?” Wees daar niet bang voor. De basissen zijn gelegd. En zoals men zegt in uw taal: “elke vogel zingt zoals hij gebekt is”. Ook dat is iets wat de mens moet leren aanvaarden. De ene zal wat hij vanuit het Licht aanvoelt, op deze wijze naar voor brengen; de andere zal het op die wijze naar voor brengen. Maar wanneer dit vertrekt vanuit, ik zou zeggen in een religieuze term, de ziel van de mens of de goddelijke kern en wanneer de mens daar achter kan staan met zijn gehele wezen, dan heeft hij de mogelijkheid om werkelijk iets door te geven en anderen aan te zetten om ook weer met deze lichtende werelden verder te gaan.
En zo zal je zien, zal in de komende jaren op een heel snelle wijze ten opzichte van, langs de ene kant de afbraak van het oude, het nieuwe zich kunnen ontwikkelen.
U mag ook niet vergeten dat op dit ogenblik reeds aardig wat geïncarneerden aan het opgroeien zijn die voor deze aarde zeer belangrijke boodschappen gaan brengen. Het vraagt allemaal een beetje in tijd, het duurt een beetje, maar u moet het kosmisch bezien en daar bestaat deze stoffelijke tijd niet. En dan zal u opmerken dat, zelfs op enkele tientallen jaren, er een totaal nieuwe wereld is ontstaan. Een wereld die nu is geboren. Die wereld die nu door jullie eigenlijk in gang is gezet. U beseft het misschien niet zozeer omdat de meesten onder u nog veel te veel met het oude bezig zijn. Vooral de ouderen onder u zitten vast in wat men onder het Vissentijdperk in zich heeft opgenomen, dat gedachtegoed. Is niks mis mee.  Men weet wel: het verandert, maar men zit in dat oude. En het is zoals het spreekwoord zegt: “een oude boom verplant men niet”. Dit is ook niet erg, want die oude boom heeft veel wijsheid en kan naar de jongere boom veel steun geven. Maar het is de jongere boom die zich zal openbaren en ontplooien in de nieuwe richting, in de nieuwe mogelijkheden die Aquarius in zich houdt. En waar, en dat is toch niet te verwaarlozen, zeer veel oude waarden die door de oude heersers onder de tafel zijn geveegd, terug tot ontplooiing zullen komen.
De kennis van de natuur die jullie verre voorvaderen hadden, en dan denk ik vooral aan de Kelten en daar voor nog, zal terug op de voorgrond komen. De oude waarden van, sta mij toe te zeggen, de indiaanse volkeren zullen terug waardevol worden. Want deze ideeën waren in harmonie met de natuur. Zelfs de oude waarden van bijvoorbeeld Afrika. Afrika, het continent dat decimeert, zal terug opstaan, zal terug hernieuwd zijn oude waarden naar voor brengen, maar eerst moet dan wel het oude verdwenen zijn. En zo zullen we over de ganse planeet zien dat mensen terug hetgeen wat door de laatste 2000 jaar vernietigd is geworden, of men heeft willen vernietigen, terug naar boven zal gebracht worden om zo een zeer waardevolle harmonie tussen mens, natuur en planeet te creëren.
Dus wanneer we dit alles beschouwen, mijn lieve broeders en zusters, dan kunnen we alleen maar verheugd zijn. Dan kunnen we alleen maar denken van: het wordt een tijd van veel nieuwe, prachtige mogelijkheden. We zullen ons moeten aanpassen maar hetgeen wat we er voor in de plaats krijgen, is zeer waardevol. En ik hoop dat dit voor u de boodschap is die u op de zonnewendeavond mee naar huis neemt. De gedachte dat de vernieuwing heel waardevol is. Dat je voor deze vernieuwing kan gaan en dat je de illusie van de huidige maatschappij gewoon, zonder dat je er een traan om laat, achter u kan laten. En als je met deze gedachtegang huiswaarts kan keren, dan is deze avond voor jullie werkelijk een avond van verlichting geweest.
Men zegt mij hier dat de celebrant voor vanavond aangekomen is. Het is iemand die behoort tot de hoogste regionen van de Witte Broederschap. Iemand waar het medium redelijk sterk met in harmonie is, waardoor dit ook voor de ganse groep een gemakkelijkere wisselwerking geeft.
Mag ik vragen: bij de wisseling zo stil mogelijk te zijn, zo weinig mogelijk storing te geven. Als er nog mensen zijn die even willen kuchen, doe het dan nu. Als er even mensen zijn die nog de luchtwegen willen vrij maken, doe het dan nu.
Verder zou ik zeggen, zoals ik in het begin van mijn bijdrage heb naar voor gebracht: hetgeen dat je graag hebt dat ingestraald wordt en als aandenken van deze avond, als krachtsymbool voor deze avond voor u van waarde is, neemt dit in uw handen en houdt het tussen uw handpalmen. U zult wel opmerken waarom ik dit zeg.
Verder wil ik er nog aan toevoegen dat je het best, nadat de celebrant zijn taak volbracht heeft, je het nog even heel rustig houdt. Alstublieft, maak van deze ruimte na het gebeuren geen Perzische markt. Blijf rustig even zitten, laat even de Krachten in u doordringen, laat het even bezinken. Vervolgens kunt u rustig de zaal verlaten en dan kan u, ook op een rustige manier, verder met elkaar praten. En dan zal u zien, dan gaat u het meeste effect hebben van hetgeen hier vanavond plaatsgrijpt.
Dan let er mij nu niets meer als nog het medium door te geven en jullie nog in jullie stoffelijk leven, jullie stoffelijk bestaan, veel Licht en Harmonie toe te wensen.
Ik dank jullie voor jullie aandacht. Tot wederhoren.

Celebrant – De krachten van het Licht

Het Licht mag uw leidsman zijn. We zijn hier samen om de Krachten van het Licht te bevestigen.
Dat al hetgeen wat deze Harmonie niet wenst, wijke. Dat al hetgeen wat zich niet kan vereenzelvigen, wat zich niet kan één voelen met ons, zich terugtrekt.
Laat ons één zijn in de Krachten van de Vader. Laat ons één zijn in de Krachten van Bel, Helios, Zon of hoe u het ook noemen wil. Want we zijn hier samen vandaag om de Krachten van de Zon, om de wisselwerking van de Zon en de Aarde te gedenken en ons er met te verenigen, één te voelen.
De mens, deel van deze Aarde. De mens, deel van de natuur, opgenomen in de uitstraling  van de Aarde. Beïnvloed door de Krachten van de Zon. De Zon die u het mogelijk maakt van te leven. De Zon die een wisselwerking met de Aarde, de aura van de Aarde terug zijn schittering gaat geven.
De Krachten van het Licht, komende vanuit Bel, zullen u begeleiden. De Krachten van de kosmos, van het kosmische Licht zullen u inzicht geven. Al deze Energieën, deze Krachten, die zich op dit ogenblik opbouwen, zijn met u. Al deze Krachten vertrekken vanuit de Bron, maar u bent deel van de Bron. U bent onafscheidelijk deel van de Bron. Wees één met alles. Wees één met de Bron. Want de Aarde bestaat omdat u bestaat. De Kosmos bestaat omdat u bestaat. Alle Kracht is in u aanwezig. Alle Licht is in u aanwezig. De ganse blauwdruk van het bestaan is in u aanwezig.
Voel u één met deze Krachten. Wees één met Salator, de heerser van de planeten. Wees één met Tetragrammaton, de god der Krachten. Wees één met Elochim, de god der goden. En tot slot voel de Kracht van Adonai, de heerser van het universum. Al deze Krachten zijn hier in ons aanwezig. Al deze Krachten doorvloeien ons en worden bevestigd door de Kosmos, door de Bron.
Kracht, Kracht, Kracht. Licht zij met u. Licht zij in u. Licht zij rondom u. Licht maakt de eenheid. En vanuit dit Licht ziet je de Harmonie. Eén zijt je allen, harmonisch met elkaar. Eén zijt je op uw wegen. Eén is de Harmonie in bewustwording. Eén is de trap der bewustzijn die allen gaan. Eén is het pad van het Licht der bewustwording. Dit alles is in u. Deze Kracht is in u. Dit alles is in u.
Kracht, Eenheid, Harmonie. In de stilte ontwikkelt zich de Kracht. De Kracht van de Bron. In de rust ontplooit het Licht vanuit de Bron. Dit alles zij uw deel. Dit alles zij uw Kracht.
En besef dat het Licht u omkadert. Dat, als het ware, ieder van u geladen is. Geladen met het Licht. Samen vorm je een koepel van Licht, van vernieuwing. Een vernieuwing die voor de Aarde de verandering inhoudt, die voor de Aarde de hergeboorte inhoudt van de nieuwe mogelijkheden. De Kracht die één is met de aura van uw planeet. De Kracht die één is met de uitstraling van het Licht van de Zon. Dit alles in evenwicht. Dit alles in harmonie. Onafscheidelijk deel van u. Deze Kracht is jullie gegeven. Deze Kracht is jullie werktuig voor de komende tijd. Deze Kracht is jullie inspiratiebron. Deze Kracht is de bevestiging van jullie weg.
Dit alles zij bevestigd in de naam van Adonai. Dit alles is onderschreven in de naam van Tetragrammaton. Dit alles is verankerd in jullie wezen in de naam van Eloachim. Zodat van nu af aan de Krachten van de Aarde, de Krachten van de Zon, de Krachten van uw planetenstelsel uw deel moge zijn.
Gebruik deze Krachten op de meest harmonische wijze en zo zal je, als het ware, lichtende tekens zijn op deze Aarde voor uw medemens. Vervul jullie taak in volle liefde voor deze planeet en de weg van bewustwording zal u leiden naar het punt waar u voor geïncarneerd bent.
Dat het Licht u nooit verlate.

image_pdf