Het tijdperk van Aquarius

image_pdf

7 november 2003

Aan het begin van de bijeenkomst willen wij, sprekers van deze groep, u erop wijzen dat wij niet alwetend noch onfeilbaar zijn. Gelieve daarom zelf na te denken over wat gebracht wordt.

Mag ik vragen welk onderwerp u voor vanavond voorzien had?

  • Het onderwerp is: Het tijdperk van Aquarius – aanpassingstips voor de huidige mens.

Ja, het tijdperk van Aquarius, daar zit u op het ogenblik in. En het is een beetje zoals u zou kunnen zeggen: Je zit in een rijdende auto, en dan vraagt u: hoe kan ik mij nu best gedragen wanneer ik met deze wagen rijd? In wezen kunnen we zeggen dat ieder mens voor zichzelf reeds lang zou moeten uitgemaakt hebben wat in het leven voor hem belangrijk is. Maar blijkbaar loopt het zo niet, en blijkbaar zoekt de mens steeds regeltjes, steeds voorschriften, steeds gedragspatronen, om dan achteraf te kunnen zeggen: Ik volg nu toch de regels of de wet, dus behoor ik tot de goede kaste.

Nu, mijn beste vrienden, wanneer we spreken over Aquarius, is dit onmogelijk. Want één van de kenmerken van de nieuwe heerser is nu eenmaal dat hij lak heeft aan alle mogelijke regels en regelgeverij. Dat houdt in dat de huidige mensen, voor de meesten die nog onder het Vissentijdperk geboren zijn, eigenlijk nog heel veel van alle mogelijke regeltjes uit die periode kennen en gewoon zijn te volgen, dat die de komende jaren, de komende tijd zich nogal ‘ontheemd’ gaan voelen. Want plots zal u opmerken dat er een chaos aan reglementering ontstaat en dat het eigenlijk onmogelijk is om nog te leven met al die voorschriften en al die regeltjes. Dat, wanneer u werkelijk alles wilt volgen, dat u gewoon iedere keer het deksel op de neus krijgt.

Dit klinkt misschien gek, maar u zal opmerken in de komende tijd dat dit niet zo gek is. Om u een voorbeeld te geven: U rijdt allemaal graag met de wagen. Wel, kijk eens wat er op het ogenblik in elk geciviliseerd land, waar men zo graag met de wagen rijdt, aan het gebeuren is. Men maakt steeds meer en meer regeltjes, en hoe meer regels men maakt, hoe minder vlot het verkeer gaat, hoe moeilijker het wordt en hoe meer u stilstaat.

En het gaat hier heus niet over degene die hier 10 of 20 km/uur te snel rijden, maar het gaat hier om elke regel. Het gaat hier ook, wanneer men op het idee komt van nieuwe wegen te leggen, om aanpassingen te doen. Eer men tussen het idee en tot de uitwerking van het idee komt, ja, in die periode heeft het probleem bij wijze van spreken zichzelf al opgelost. Hetzij dat de mensen gewoon die weg niet meer nemen, hetzij dat het onmogelijk is geworden. Want eer aan alle voorschriften en alle regeltjes is voldaan, is het probleem al verlegd of uit de wereld.

En dit zal u nog wel de komende tijd op àlle terreinen in uw maatschappij meemaken. U zal dit meemaken op sociaal gebied. Er zullen van alle mogelijke voorschriften zijn. Er zullen alle mogelijke nieuwe wetten, taksen, inningen komen dat geen zinnig mens er nog zal aan uit kunnen. Want ieder groepje in deze maatschappij zal proberen zijn eigen recht, zijn eigen grote gelijk te halen. Daardoor krijgt u dat het waanzinnig wordt. Maar, aan de andere kant – en dat is dan het grote voordeel van dit gebeuren – krijgt u mensen die zullen zeggen: “Ach, ik speel niet meer mee, ik ga mijn eigen weg. Als men die regeltjes wil maken, doe maar op, mij stoort het niet meer.” En langzaam maar zeker zal u 10 mensen hebben, 20 mensen, 1000 mensen, 100.000 mensen, een miljoen mensen. Langzaam maar zeker zal het gedachtebeeld van ‘ik ga mijn eigen weg, ik zoek mijn eigen mogelijkheden’ steeds groeien. Waardoor het voor de beleidsmakers binnen deze nieuwe heerser moeilijker en moeilijker wordt hun eigen macht en hun eigen glorie vast te zetten. Zij verliezen langs alle kanten. Ach, in het begin zal men proberen om met ordehandhavers, met deurwaarders, met rechtbanken om van alles en nog wat gedaan te krijgen. Maar het zal niet lukken. U kunt nu eenmaal niet iedereen in de gevangenis steken, ze zitten nu al overvol. En u kunt nu eenmaal niet iedereens woning aanslaan; er staan nu al veel te veel woningen te koop. U zal zien, uw ganse systeem van regelwettekes zal langzaam maar zeker gewoon zichzelf vernietigen.

En dan zal u zien dat degene die geprobeerd heeft om hierin te overleven, die gezegde heeft: “Ik ga de weg volgens mijn innerlijk aanvoelen, volgens wat voor mij juist is”, dat dat de mensen zullen zijn die dan het voorbeeld zullen geven aan de anderen. Langzaam maar zeker zal er een verschuiving ontstaan. Men zal gaan begrijpen dat het in de komende honderden jaren nodig zal zijn om voor mekaar op te komen, van er voor elkaar te zijn. Men zal langzaam maar zeker gaan beseffen dat men niet moet rekenen op ‘Vadertje Staat’ om later een pensioen te hebben. Dat men niet moet rekenen op al die grote sociale kassen die zich gedurende jaren gelaafd hebben aan de arbeid van anderen, om zichzelf een existentie te geven, maar waaruit zal blijken dat alles wel op papier bestaat, maar dat er in werkelijkheid, wanneer het moet omgezet worden naar de mens, een fictie is. Want zoveel personen hebben mee genoten in die chaos, in het eindpunt van de Vissen, dat er niets meer zal overblijven.

Ach, ik weet, dit klinkt in jullie oren misschien een beetje ongeloofwaardig. Maar maak u geen zorgen. Als u nog wat op aarde blijft rondlopen, dan hebt u nog goed de kans om het begin, en misschien sommigen zelfs het toppunt van deze crisissen mee te maken. En het is juist in deze crisissen dat de ‘Aquariusmens’ zich kan manifesteren. Het is juist dan dat u zal opmerken dat u niet allemaal mensen bent die naast mekaar wonen, elk in zijn eigen ‘hutje’, of in zijn eigen wagentje, u niets van de ander aantrekkende. In het slechtste geval kent u elkaar helemaal niet. In het beste geval hebt u ooit uw buren goedemorgen gezegd. Neem gerust aan: dit gaat voorbij. U zal blij zijn dat u weet wie uw buur is. U zal blij zijn wanneer u samen iets kan doen. Dat is Aquarius. En er zal niet gevraagd worden: “Ja maar, hebt u daar wel de vergunning voor?” Of: “Is dat wel volgens dit regelement of artikel zoveel.” Nee, er zal gewoon gehandeld worden.

En dan zal u opmerken dat degene die nogal een beetje hardhorig zijn en die steeds maar blijven horen wat het oude naar voor heeft gebracht, dat zij alleen komen te staan. Dan zal u opmerken dat zij uiteindelijk tegen een muur staan te roepen, maar geen enkele weerklank meer krijgen. Dat is wat op korte tijd zich in evolutie zal voltrekken. Vandaag is het moeilijk u voor te stellen, zo goed als het voor de meesten onder u 30 jaar geleden niet denkbeeldig was hoe de maatschappij vandaag de dag er zou uitzien. Zo kunnen we zeggen dat de omwenteling in de komende jaren nog sterker zal zijn. Maar dit heeft ook zijn grote voordelen, want degene die zich soepel opstelt, die zal opmerken dat hij plots enorme mogelijkheden krijgt. Mogelijkheden die in de oude structuren helemaal niet van toepassing waren.

U zal opmerken, langzaam maar zeker, dat de oude filosofische gedachten plaats zullen maken voor een nieuw helder denken. Noem het misschien de Renaissance van Aquarius. Het idee bij de mensen dat u op deze aarde enkel en alleen maar leeft voor de materie, om het goed te hebben, zal langzaamaan, stuk na stuk, afbrokkelen. En u zal opmerken dat het gedachtegoed van: “Wij zijn allemaal voor elkaar verantwoordelijk”, steeds meer terrein zal winnen. En ik zeg hier wel degelijk: het gedachtegoed van ‘wij zijn allemaal voor elkaar verantwoordelijk’. Niet het idee van naastenliefde, nee. Want naastenliefde hebben we gekend. Naastenliefde behoorde tot de basis van een ander tijdperk. Het is nooit gelukt omdat de mens daar een heel eigenaardige formulering heeft aan gegeven. Het was niet: “Jij bent mijn naaste, dus ik voel mij verplicht jou te helpen.” Maar het credo was: “Jij bent mijn naaste, dus jij moet míj helpen.” Dit is één van de grootste mislukkingen geweest waarover we kunnen spreken in de menselijke geschiedenis. Maar, dit was mogelijk in een tijdperk waar kosmisch gezien wetten en regels star waren, bijna onveranderlijk, bijna onbuigzaam. Maar die tijd is afgelopen, hoe spijtig vele ouderen onder u het misschien ook vinden, maar het is voorbij. En nu komen we in de tijd dat het besef zal doordringen dat ieder broeder of zuster van de ander is. Dit gaat veel verder dan naastenliefde. Dit wil zeggen dat we, om te beginnen, als mens in dit leven, in dit stoffelijk leven op deze aarde aan elkaar gelijk zijn. Dat wil zeggen dat Aquarius niet meer zal erkennen dat u meer gezag hebt dan uw broeder of uw zuster, omdat u toevallig door geboorterecht u verheven voelt of meer voelt.

De essentie zal worden dat aan de hand van wat u kunt, wat u presteert voor de maatschappij, u binnen die maatschappij een bepaalde zeggenschap zal hebben zolang u die zaken juist kan naar voor brengen. Zolang u aantoont: Kijk, ik ken dit. Op het ogenblik dat er iemand bij u is die de zaken nog beter zal beheersen, zal deze a.h.w. weer de leiding nemen. En zo zal u zien dat i.p.v. waar er nu een concurrentie om de macht is, in Aquarius in de meeste gevallen het zo zal worden dat degene die de capaciteit heeft, de leiding neemt, zolang hij deze capaciteit bezit tot op het ogenblik dat iemand anders meer mogelijkheden heeft, meer capaciteiten en het weer kan overnemen. Ook dit is waarschijnlijk voor de meesten hier aanwezig bijna niet denkbaar. Want we gaan er toch allemaal van uit: wij hebben gestudeerd, wij hebben diploma’s, wij hebben daarop rechten, men moet dat erkennen. In Aquarius zal men uw diploma erkennen, als er een diploma is. Maar niet omdat u zegt: ik heb gestudeerd, ik heb een diploma, maar omdat u aantoont wat u pretendeert te hebben met dat diploma, kan waarmaken. Dat u kan aantonen dat u waard bent wat u zegt te zijn. En wanneer er iemand anders komt die zegt: maar ik kan dat ook, ik weet dat ook, ik doe dat ook zo, zal deze ook de kans hebben dit aan te tonen. En op het ogenblik dat deze persoon duidelijk maakt dat hij de kunde bezit, dan zal hij aanvaard worden.

Natuurlijk, mijn beste vrienden, kan u zich voorstellen wanneer dit langzaam maar zeker in voege treedt, dat er nog heel veel heilige huisjes zullen sneuvelen. Eén van de grote bastions die langzaamaan zichzelf zullen ten gronde werken, is op het ogenblik het universitaire geheel dat de wereld eigenlijk lamlegt in een zeer beperkt wetenschappelijk denken. Men heeft de laatste eeuw gedacht dat de wetenschap het summum was van wat een mens had bereikt. Men gooide al het andere weg wat men volgens hun wetenschappelijke regeltjes niet kon verklaren. Langzaam maar zeker zal u opmerken dat deze wetenschappelijke wereld eerst geïsoleerd zal geraken en na enkele jaren gewoon te klein zal zijn om nog invloed te hebben. De wetenschappelijke wereld en het wetenschappelijk denken zoals het nu bestaat, gaat dezelfde weg op als de grote religies zullen gaan. De grote kerken, de grote religies zullen langzaamaan tussen dit en enkele honderden jaren verschrompeld zijn tot nietszeggende kleine sekten die soms nog wel hier of daar proberen, liefst met terrorisme of met veel geroep en getier, zich nog eens te laten horen, om uiteindelijk gewoon te verdwijnen. Want de Aquariusmens duldt geen vaste regels, geen vaste voorschriften, geen vaste leiders. En ditzelfde gebeurt in de wetenschappelijke wereld.

Al degenen die de huidige wetenschappelijke normen willen handhaven, willen vasthouden, zullen zien dat zeer vele van hun collega’s plots zullen openstaat voor niet-wetenschappelijke gedachtegangen, in de ogen van anderen. Waardoor zaken zoals helderziendheid, heldervoelendheid, intuïtie, helderhorendheid, noem maar op, in de wereld een normale plaats zal krijgen. Dat mensen via inspiratieve weg plots een formule verbeteren, er zullen voor uitkomen dat het zo gebeurd is, en niet gaan proberen zoals het tot heden nog altijd was om het in een wetenschappelijk getint kleedje in te pakken omdat anders hun confraters toch maar met hen zouden lachen.

Ook de medische wereld, beste vrienden, zal enorme veranderingen ondergaan. Ook hier zal het in de eerste tientallen jaren heel moeilijk zijn, want de kaste die op het ogenblik de ganse gezondheidszorg, zeker in het Westen, in handen heeft, is zeker niet bereid deze macht zomaar te laten gaan. Maar ook hier zal u opmerken dat langzaam maar zeker alternatieve therapieën, op alle terreinen, van gewoon de redelijk gekende tot handoplegging, gebedsgenezing toe, terug furore zullen maken. Met enorme resultaten. De grote klinieken van nu, waar zoveel zieken samen zijn, zullen binnen enkele jaren – en er zullen er nog zijn onder u die het zullen meemaken – gewoon verlaten buurten worden. Men zal angst krijgen om daar nog te komen, want die grote complexen zijn besmet. En als u daar binnenkomt, hebt u kans om ziek te worden i.p.v. te genezen. Dit zal één van de grootste ontgoochelingen worden voor de huidige medische wereld. En dan zal u zien dat langzaamaan, gewone mensen dikwijls, ik zou zeggen: mensen die gewoon hun gezond verstand gebruiken, terug gaan zoeken naar de natuurlijke wijze om te genezen. En zo zal u zien dat vele oude geneeswijzen, aangepast aan de tijd, daarmee ben ik het 100 % eens, terug opgang zullen maken, resultaat zullen boeken.

Er zal in het begin natuurlijk veel strijd zijn, want u kan verstaan dat de huidige farmaceutische industrie, die op het ogenblik nog jaarlijks enorme winsten boekt ten koste van alles, dit niet zomaar laat gebeuren. Maar ook hier weer krijgt u plots mensen die niet meer akkoord gaan en die aan de bron wijzigingen aanbrengen. En dat is voor elke industrie, of het nu farmaceutisch is of eender welk ander, wanneer de basis begint te wijzigen, dan krijgt u het effect naar de top toe dat het geheel als een kaartenhuisje in elkaar valt. Mensen denken altijd: ach, wanneer we nu maar eens die minister of de directeur van die fabriek of van dat concern uit zijn zetel wippen, dan zal het allemaal veranderen. Nee, vrienden, er verandert niets. Het is lijk het sprookje van de draak met 7 koppen: u kapt een kop af, er komt een andere kop. U kapt er nog één af, er komen weer 2 andere koppen bij. Maar wanneer u de poten van de draak afkapt, is het gedaan. En zo zal het ook gaan met vele van op het ogenblik gevestigde waarden. Industrieën, bedrijven waarvan iedereen denkt: zij zijn als een burcht, ze zijn niet te verslaan. Maar denk eraan, een keten is maar zo sterk als de zwakste schakel. En het zal niet aan de top zijn, maar het zal aan de basis zijn dat overal deze wijzigingen ontstaan.

En dan vraagt u mij: geef ons eens regels, praktische zaken in die nieuwe tijd. Beste vrienden, ik kan ze u niet geven. Als u het zelf niet aanvoelt, als u het zelf niet ervaart, kan een ander het niet voor u doen. Het enige wat ik jullie als leidraad eventueel kan aanbieden, is: Ga in uzelf, zoek om te beginnen de rust in uzelf. Ontdek de kracht in uzelf. Ontdek wat eigenlijk voor u in dit leven belangrijk is. En wees niet bang van uzelf. Want het kan best zijn dat wanneer u op deze ontdekkingstocht gaat, dat u zaken over uzelf vaststelt die u niet fijn vindt, waar u liever niet mee geconfronteerd wordt. Maar vergeet niet, het behoort tot uw wezen. U kan het niet ontkennen. Want op het ogenblik dat u ook maar het kleinste deel van uw eigen wezen ontkent, bouwt u voor uzelf een schijnwereld op, gaat u zich omringen door foute gedachten, door foute instellingen, met alle gevolgen van dien.

Tracht gewoon in deze tijd te erkennen: wie ben ik? Hoe voel ik? Wat wil ik bereiken? Welke zijn mijn goede kanten, welke zijn mijn minder goede kanten? En als u dat voor uzelf allemaal op een rijtje kan zetten, dan kan u verder. Dan kan u zeggen: dat is de weg die ik wil gaan. En als u zich dan openstelt voor de wereld rondom u, als u zich openstelt voor de kosmos, dan zal u zien, wanneer u eerlijk bent geweest met uzelf, dat de kosmos ook eerlijk met u zal zijn. Dan zal u steeds toevallig opmerken dat wat u nodig hebt, er is. Dat u steeds toevallig de mens tegenkomt die voor u belangrijk is. Dat u steeds toevallig de job hebt die u moet hebben.

Ik leg hier het accent op ‘toevallig’, maar toeval bestaat dan niet. Waarom? Omdat u zich gewoon open hebt gesteld. Omdat u uw eigen beeld, zoals het werkelijk is met zijn positieve en negatieve elementen, hebt durven vrijgeven aan de kosmos. Waarop de kosmos u eerlijk kan antwoorden. Met als gevolg dat u steeds het juiste zal aantrekken, het juiste zal meemaken. Ach, en misschien zal het dan voor uw medemens soms raar zijn, misschien zal u dan dingen doen waarvan een ander zegt: God, dat kan toch niet, of: waar haalt hij het uit? Stoor u er niet aan. Het is uw weg, het is uw mogelijkheid. Als u morgen zegt: ik stop met alle dagen naar de fabriek te gaan en daar bouten aan te draaien, en ik wil vanaf morgen met een trommel door de straten lopen, wel, dan doet u het, als u voelt dat dat uw weg is. En dan zal u zien dat uw leven zich daaraan kan aanpassen, en dat zelfs in dit gekke voorbeeld van de trommelaar die langs de straat loopt, een mogelijk zit en een wijsheid zit om zijn eigen weg, zijn eigen incarnatie waar te maken. Ja, en misschien is het dan wel zo dat u niet alle dagen de zekerheid hebt van een uitgebreid diner. Maar langs de andere kant zal u geestelijk veel meer in evenwicht zijn, zal u zich fysiek veel gezonder voelen en zal er altijd wel zijn wat voor u op het moment nodig is om verder te kunnen gaan.

Ja, mijn beste vrienden, ik denk dat ik enkelen onder u hier even een beetje heb doen wankelen. Er zijn er enkelen onder u die zeggen: dat kan toch niet! Waar blijven die vaste waarden, waar blijven die heilige waarden waar wij altijd voor geleefd hebben? Kijk, wanneer die heilige waarden voor u werkelijk vanuit de grond van uw wezen, vanuit de kern van uw wezen heilig zijn, zullen zij altijd heilig blijven, zal er voor u niets veranderen. Maar wanneer u echt zelfonderzoek doet, zal u dikwijls opmerken dat u die heilige huisjes soms in de grond van uw wezen vervloekt hebt. Dat u veel zaken eigenlijk niet wou, maar deed omdat u het van thuis uit gewoon was, of omdat u dacht: wat zullen de mensen van mij zeggen? Of in sommige gevallen misschien omdat u angst had dat er hier of daar een boete of een straf boven uw hoofd hing. Maar in het diepst van uw hart weet u dat het niet met uw volle goesting was. U stond er eigenlijk niet achter. U had veel liever iets anders gedaan. Maar ja, een mens kan dat niet maken, want wat zullen de anderen zeggen? Of: mijn inkomen vermindert daardoor. Er zijn zoveel redenen aan te halen waarom een mens strijdt voor een heilig huisje, dat eigenlijk het zijne niet is.

Kijk, met de nieuwe tijd die nu in volle ontwikkeling is, heeft het weinig zin om die heilige huisjes te willen in stand houden. Want ze zullen rondom u langzaam maar zeker toch verbrokkelen. En hoe langer u het oude wil vasthouden, hoe angstiger u zal worden, hoe onzekerder. En dat is juist wat u moet vermijden in deze periode. Ik denk dat ik hier geen geheim verklap, wanneer ik naar voor breng dat op deze wereld op het ogenblik voor zeer vele mensen angst een dagelijkse drijfveer is om te vergeten dat er nog mensen naast hem of haar leven. Angst om te verliezen, op alle terreinen. Angst voor wat komen gaat. Angst voor oorlog. Angst voor natuurrampen. Angst om uw werk te verliezen. Angst voor ziekten die niet kunnen bestreden worden. Al deze vormen van angst, en er zijn er vele op het ogenblik die rond deze wereld gaan, zijn de fundamenten van de chaos, de fundamenten van de verandering. Volg deze angsten niet. Laat de angst voor wat ze is. Stel u gewoon open voor het nieuwe, voor de mogelijkheden die op dit ogenblik voor het rapen zijn.

Maar zolang u angst hebt, sluit u zich af van de mogelijkheden. Zolang u bang bent, komt u in die grote gedachtegolf van miljoenen en miljoenen mensen die allemaal dezelfde angst hebben, en die allemaal als schapen meelopen in een kudde, niet wetende waar ze terecht zullen komen, maar uit angst niet durven stilstaan, niet durven rond zich kijken, niet durven zeggen: ik ga de andere richting uit. Dit is één van de grootste factoren in deze tijd die oorzaak zijn van al wat de mens, in deze laatste jaren, als negatief heeft ervaren. Het is die angstgedachte van velen die oorzaak is dat de natuur zich laat voelen. Of denkt u nu werkelijk dat het vuur dat de laatste maanden zeer zuiverend op deze aarde heeft opgetreden, dat dat toevallig door een brandstichter is veroorzaakt? Ach, de man of de vrouw die het vuur aansteekt, is in de totaliteit van het gebeuren maar een klein onderdeel. Het zijn de krachten van de aarde die zelf bepalen wat zij willen. Het zijn de krachten die optreden tegen die negatieve denkbeelden, en die zo ganse gebieden de mogelijkheid geven om zich van nul te herstellen.

Voor de mens is dit afgrijselijk, want hij heeft niet meer geleerd naar de natuur te luisteren. Hij beseft niet meer dat de natuur hem eerst alle mogelijke tekenen geeft, dat hij, als hij naar die tekenen geluisterd had zoals de dieren, zijn eigen vel en misschien nog een deel van zijn inboedel kon redden. Maar ach, ‘dat zijn toch allemaal maar sprookjes’, nietwaar? Nee, de aarde is nog zeer barmhartig, geeft signalen af. Maar die signalen passen niet in onze heilige huisjes.

Wanneer u ziet dat de natuur rondom u kapot gaat, dat dieren wegtrekken, ‘ach, de natuur kan niet tegen onze moderne wereld, het is dat. Wij blijven hier, wij bouwen nog een gebouwtje bij. Wij gaan nog wat investeren.’ En dan ziet u plots dat vuur en wind gaan samenspelen, of dat aarde en water gaan samenspelen, en dat ze ganse gebieden van de kaart vegen. En nu is het nog matig geweest, nu is het nog op beperkte schaal. Maar de aarde vindt dat ze de laatste tijd teveel over zich gekregen heeft, en in de totaliteit van de zuivering zal u zien dat er nog heel veel zal opgeruimd worden.

En ook hier weer, beste vrienden, is het belangrijk dat u beseft: ik ga mijn weg, ik tracht zoveel mogelijk in harmonie te zijn met die moeder aarde. Ik tracht zoveel mogelijk met die kosmos in evenwicht te zijn.  Er zijn groepen van mensen die het proberen, soms met de juiste intentie, soms vertrekkende vanuit een verkeerd principe, maar men probeert. En men slaagt. En langzaam maar zeker kunnen al die groepen samenkomen en voor de aarde betekenis hebben.

Ik weet het, sommigen onder jullie vinden het raar dat u een reveil krijgt, bv. van wat de oude hekserij aangaat. Mensen vinden het gek dat groepjes mensen in de bossen trekken en daar gaan dansen tussen de bomen. Ze vinden het gek dat ze daar namen staan aan te roepen, en andere zaken uitsteken. Maar zij vergeten één ding, dat in al die oude praktijken nog heel veel waarden zitten. Dat in al die oude praktijken dikwijls nog de harmonieën verborgen liggen met de aarde, met de natuur. En soms doen die mensen veel zaken, gewoon uit hun aanvoelen. Ze vertrekken hier of daar vanuit een geschriftje en ze gaan verder. Maar ze durven zich uiten. En het gekke is dat dan juist die mensen gespaard worden. Dat dan juist die mensen hun huis niet in brand zien gaan. Of dat de modderstroom juist aan de zijkant passeert waardoor zij gespaard blijven. Hebt u daar ooit bij stilgestaan, hebt u daar ooit over nagedacht? ‘Ach ja, het waren toch maar gekke mensen; zij zagen de zaken zo anders dan wij. Zij hechtten geen waarde aan dit of aan dat. En zij zegden alleen maar: heb elkaar lief, heb de natuur lief. Denk eraan, die boom is een onafscheidelijk deel van u. Of: die dieren zijn ook levende wezens.’ De meesten onder u kennen alleen maar dieren van bij de beenhouwer. En dan krijgt u zo’n situaties.

Daarom, praktische richtlijnen voor Aquarius, ik zeg het nogmaals, beste vrienden, vertrek vanuit uzelf. En tracht een harmonie rondom u op te bouwen, een harmonie die bestaat uit aanvaarden dat een ander anders kan zijn dan u, maar dat u samen heel veel kan bereiken. Een harmonie die ervan uitgaat dat u de ander bijstaat en helpt en dat u intussen niet zit te berekenen hoe u er zelf winst uit kan maken. En als u die klik kan maken om terug mens onder de mensen te zijn, dan zal u opmerken, dan zal u nog voor de gouden eeuw reeds deel zijn van dat gebeuren. Want tussen dit en een kleine 250 jaar zal alles wat ik hier vanavond verteld heb, volledig voltrokken zijn. Ach, misschien bent u dan wel aan onze zijde om het te bekijken, maar u zal het kunnen waarnemen, het zal zich voltrokken hebben. Misschien bent u al terug op aarde, bent u al terug ergens anders geïncarneerd, of misschien bent u ergens naar een andere planeet getrokken, maakt niet uit. Het bestaan blijft duren, daar is geen einde aan. Of toch niet in zover wij dit kunnen vatten.

Zo, ik denk dat ik zo een algemeen beeld heb gegeven van wat u in de komende tijd het beste voor ogen houdt. Het zijn geen vaste regels. Het is geen regel zoals de 10 geboden van de kerk, of de 5 geboden van de kerk, weet ik veel. Het zijn geen soera’s (n.v.d.r. hoofdstuk in de Koran), neen. Het enige wat ik u gegeven heb vanavond, lieve mensen: denk zelf na. Tracht vanuit uzelf aan te voelen hoe het nu verder moet. Besef dat u mensen bent onder elkaar, dat u elkaars broeder en zuster bent, en dat het belangrijk is dat er harmonie in u en rondom u bestaat. Niet alleen om zelf te overleven, maar ook om te kunnen leven. Want overleven kan vele vormen hebben, maar echt leven is nog iets anders. Dit is een doordenkertje.

Zijn er hier mensen die over het gebrachte vanavond nog een vraag willen stellen. Dan mag u dat nu doen.

  • Ik heb de volgende vraag, meester: kunt u uw leven verlengen of verkorten of staat het moment van overlijden vast?

Ik vind het zeer lief van u dat u mij meester noemt, maar ik ben geen meester. Want ik vrees dat een meester niet zou praten zoals ik hier gepraat heb vanavond.

En wat betreft het leven, ach kijk, vergeet nu eens even dat u een stofmens bent. Maar besef eens dat u een veel groter geheel bent dan alleen maar dat hoopje beenderen, spieren, zenuwen, bloed enz. En dan kan ik tegen u zeggen: het bestaan is, voor zover wij kunnen nagaan, eeuwig. D.w.z. dat op een bepaald ogenblik u zich vanuit de goddelijke Bron hebt verwijderd en nu bent u gewoon weer op weg naar die goddelijke Bron. Niet beseffende soms dat die goddelijke Kracht in uzelf leeft. En wanneer u nu probeert voor uzelf met deze Kracht in contact te komen, probeert die goddelijke Kern in u te voelen, dan zal u ervaren dat u opgenomen wordt in die enorme Kracht, die men omschrijft als het Goddelijke. Dan zal u beseffen dat geboren worden of doodgaan, in wezen bijzaken zijn. Dan zal u beseffen dat wanneer u deze aarde verlaat, het niet meer is dan de mantel die uitdoet wanneer u ergens binnenkomt. Want uw wezen, mijn vriend, is eeuwig. En u bent hier in de stof gewoon omdat u gezocht hebt naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe vormen van bewustwording die voor uw geest belangrijk zijn op de weg naar het Licht die u gaat.

En wanneer u mij vraagt: weet mijn geest wanneer ik ga sterven? Dan kan ik u een antwoord geven dat uw geest, wanneer hij bewust genoeg is, bepaalt op welk moment hij de verpakking aflegt en verdergaat.

  • Uw uiteenzetting, hoe kan ik mij erin plaatsen dan? U zegt van niet te proberen met een bepaalde stroming mee te gaan en geen angst te hebben enz. Ik denk, als u weet dat het moment van overgang vaststaat, dan maakt het eigenlijk allemaal niet uit of u nu in een rampgebied zit of in een overstromingsgebied of in welke overstroming ook.

Maar het maakt niet uit, in die zin dat uw bestaan eeuwig is. Het maakt voor uw geest enkel uit dat hij wil beleven waarvoor hij deze incarnatie gekozen heeft. En hoe bewuster u bent, hoe meer uw geest uw lichaam zal sturen en leiden om de juiste beleving door te maken. En dan zal ik heel cru zijn: wanneer die beleving zou zijn dat u moet omkomen in een brand, dan zal uw geest ervoor zorgen dat u deze beleving kan doormaken. Wanneer u niet bewust bent en uw geest nog maar weinig invloed op het lichaam heeft, dan zal u er misschien aan ontkomen. Kunt u mij volgen?

Dus, maak u geen zorgen of u vandaag leeft of morgen. De kwestie is dat waarvoor u geïncarneerd bent, dat u dat kan doormaken, zo goed mogelijk. En dat kan misschien zijn, in uw geval om het zo te stellen, dat u niet moet omkomen in een brand, maar dat u misschien velen moet redden uit die brand en duidelijk maken: kijk, het kan ook anders. Dat is ook een mogelijkheid. Nu, niet dat ik u ga voorschrijven welke uw weg is, verre van, is ook mijn taak niet. Maar, u moet voor zulke zaken geen angst hebben. Wanneer u, en dat is belangrijk, naar de Kern in u gaat, beseft dat u meer bent dan alleen maar dat stoffelijk lichaam, dat daar een geest aanwezig is en dat u er alle belang bij hebt om de harmonie zo goed mogelijk tussen het lichaam en de geest trachten te verwezenlijken, dan maakt het niet uit wanneer of hoe u sterft. Want dan beseft u ook in de stof dat u maar zal overgaan op het moment dat u uw leerschool gehad hebt. En dat kan voor de ene persoon zijn op 20 jaar en voor de ander op 80 jaar. En uiteindelijk, wanneer u terug aan onze zijde bent, zal u opmerken dat die tijd in de stof zo relatief is, dat het best kan zijn dat u het idee hebt van maar enkele fracties in de stof bestaan te hebben en in wezen toch 80 jaar geworden bent. Ik denk dat dit voldoende is.

  • Onlangs toonde men op tv beelden van de zon. Er waren geweldige uitbarstingen, zonnewinden enz. De aarde wordt op het ogenblik gebombardeerd met energiedeeltjes, afkomstig van de zon. Volgens de wetenschappers zou dit geen invloed hebben op de aarde en haar bewoners. Wat denkt u hiervan?

Ik heb in mijn betoog vanavond al gezegd wat in de toekomst de wetenschap aan waarde zal betekenen voor de aarde. Dus, ik zou er niet te sterk in geloven wat die wetenschappers trachten te beweren dat het geen invloed heeft. U moet het zo bekijken, ik zal het in jullie beeldspraak en kennis naar voor brengen: wanneer u met uw auto door de modder hebt gereden en u wilt die proper krijgen, dan gebruikt u daar een krachtige waterlans op en u spuit hem proper. Alle vuil is er af. Wel, dat is op het ogenblik aan het gebeuren.

Vergeet één ding niet: uw aarde is een bezielde planeet. Maar de zon is ook een bezield lichaam. En u zou zo kunnen stellen dat beiden bezig zijn elkaar een beetje te helpen. En door de enorme golven die nu vanuit de zon de aarde bereiken, wordt er aardig wat veranderd, gezuiverd en gedaan. Atmosferisch zal u zien dat er wijzigingen optreden. Maar wat u ook zal zien, is dat bv. wijzigingen optreden in de volledige natuur. Dit gaat van plantengroei over dieren tot mensen. U zal opmerken dat veel zaken die op het ogenblik latent aanwezig zijn, zullen uitbreken. U zal opmerken dat in de komende tijd, en de dagen die reeds voorbij zijn ook – de eerste golven zijn in volle kracht op de aarde neergekomen – men totaal verkeerde beslissingen neemt, op alle terreinen, met gevolgen die nu nog niet te voorzien zijn. Dit houdt in dat, zoals ik het al zei, de zon de aarde helpt proper vegen, en dat betekent zo goed voor bomen, planten, dieren, mensen, dat er aardig wat zal veranderen. En of uw wetenschappers dit nu graag hebben of niet, ook zij zullen het spijtig genoeg aan den lijve ondervinden.

  • Broeder, als ik u dit hoor zeggen, op het moment wordt er wel heel veel ingegrepen in het levensvatbaar maken van kinderen, het verwekken van kinderen in proefbuis enz. is dat nog wel goed, omdat men hier weer moet gaan optreden?

Er is een tijd geweest dat de mensen dachten dat ze het leven konden beheersen. Dat men meester was over de aarde. En dit heeft geleid tot de totale vernietiging van het rijk. Iedereen kent dit wel, wat men nu als legende van Atlantis vertelt. Het is geen legende, het is werkelijkheid. Dit rijk heeft zichzelf vernietigd vanuit dezelfde hoogmoed en dezelfde machtsdrang die men nu heeft.

Wanneer we nu zien op deze wereld hoeveel, maar hoeveel afwijkingen er zijn bij de geboorten van kinderen, dan is dit één van de factoren die er mee gaan toe bijdragen dat het getal dat ooit hier jaren geleden naar voor is gebracht van de afname van de bevolking naar ongeveer een 600 miljoen, dat dit zal mogelijk worden. Wanneer de mens voor God gaat spelen, hij mag dat altijd proberen, moet hij er ook rekening mee houden dat hij de gevolgen van de duivel in zich draagt. Dat is misschien ook een overdenkertje waard.

  • Er zou morgenavond, dus op 8 november, een heel bijzondere sterrenstand zijn die een zeshoek, of Davidsster, vormt. De betrokken planeten zijn zon, mars, Jupiter, maan, Saturnus en Chiron. Maan en zon staan tegenover elkaar met de aarde tussen deze twee in het centrum van de zeshoek. Heeft deze constellatie een speciale betekenis? Zou het een bepaalde invloed op de aarde en de mens hebben?

De maansverduistering zal een invloed op de mens hebben. De ganse constellatie, zoals u ze opnoemt, is niet 100 % correct, maar heeft weinig te maken met de aarde zelf. De invloeden die de aarde ondergaat, is vooral de invloed van de stand zon-aarde-maan, waardoor ook weer hier atmosferische wijzigingen optreden. Wat de andere planeten aangaat, is de stand interessant te noemen. Het trekken van de Davidsster is met veel, maar zeer veel goede wil mogelijk, maar het is zoals met vele zaken dat de mens zoekt naar tekenen die er eigenlijk niet zijn, maar die hij nodig heeft om zichzelf toch een zekere mate van belangrijkheid aan te meten.

Dus, maak u niet teveel zorgen om deze speciale stand. Houd er wel rekening mee dat wat betreft de maan en de zon, de komende dagen zeer veel invloed zullen hebben op uw welgevoelen. Houd er rekening mee dat u de komende dagen, zelfs zonder aanleiding, heel gemakkelijk heel boos kan worden, verkeerd kunt reageren. Houd er rekening mee, zeker degenen die zich in het verkeer wagen, dat het een periode wordt van enkele dagen waar nogal wat werk voor carrossiers zal uit voortkomen. Dus, dat is zo de doorsnee van wat ik kan zeggen wat betreft de directe invloed van deze maansverduistering.

Wanneer we het op langere termijn bekijken, daar wordt het wel belangrijk, veroorzaken al deze zaken, zo goed de zonne-erupties als nu de maansverduistering, de beïnvloeding door andere planeten, al dan niet in een Davidsster rond de aarde staande, maakt niet veel uit, maar naargelang bepaalde kosmische sferen, kosmische invloeden, dat dit voor de mens in de komende maanden – en dan kunnen we zelfs nog verder spreken: enkele jaren – een ingrijpend gevolg zal hebben op het totale gebeuren op deze aarde. Daar kan u wel rekening mee houden.

Hetzelfde zal gelden, zeker in de komende weken naar ziekten toe. U zal weer een toename zien van alle mogelijke virale infecties enz. De enige raad die ik u kan geven: begin niet met uw lichaam vol medicatie te steken, maar tracht in de eerste plaats te rusten, u te ontspannen en voor de rest te zorgen dat u een zo evenwichtig mogelijke voeding hebt. Dan zal u opmerken dat u zich er nogal goed door trekt. Op het ogenblik dat u echter de strijd zal aangaan met wat zich in ontwikkeling voordoet, zal u meegetrokken worden in de krachten die daar achter zitten en zal het voor u heel moeilijk worden om op korte termijn u terug goed te voelen. Dit is een tip die ik jullie geef, houd er rekening mee, want dit alles behoort in een groter geheel. Rust, ontspanning is het belangrijkste. Vermijd alle stresssituaties, vermijd zeker dat u uzelf niet meer in de hand hebt, en als u dat allemaal klaart, dan komt u deze winter wel op een goede manier door. En dan moet u zich niet teveel meer aantrekken van alle mogelijke zonne- en maanstanden.

Ik veronderstel dat ieder die een vraag wenste stellen, dit gedaan heeft? Goed.

Beste vrienden, dan rest er mij maar één zaak meer, dat is de avond af te sluiten. U weet dat wij dit in deze groep steeds doen met een meditatie. Ook vanavond zou ik hier gevolg willen aan geven. Laat u gewoon even gaan, in die zin dat u vergeet dat u man of vrouw bent, dat u even vergeet dat u dat of dat probleem hebt, dat u gewoon even deel wordt van de kracht die we hier gaan laten ontwikkelen. En het is op het ogenblik zo, we doen dit op meerdere plaatsen, dat deze kracht gekoppeld wordt aan andere krachten die ongeveer op het gelijke moment op deze aarde worden opgeroepen. Doordat we dit doen, kunnen we een keten vormen die voor de aarde een heel belangrijke uiting zal vormen van de nieuwe mogelijkheden die aan het ontstaan zijn. De keten gaat als dusdanig de kracht vormen die het Licht steeds sterker doet schijnen, waardoor de chaotische toestand zich langzaam maar zeker moet terugtrekken. Het is belangrijk in deze meditaties dat u beseft dat er geen strijd geleverd wordt. Het is belangrijk dat u beseft dat de kracht die opgewekt wordt, gewoon vrij gegeven wordt en doordat zij vrij in de kosmos zich kan verplaatsen, is de mogelijkheid dat het duister zich t.o.v. het Licht kan terugtrekken, en dat er zo nieuwe evenwichten op deze planeet kunnen ontstaan.

Meditatie: Het vuur.

We zitten hier allen gezamenlijk rond deze kaarsvlam, het symbool van Licht, maar ook het symbool van vuur. Laat ons even versmelten met dit vuur. Laat ons even opgaan in de beweging en de speling van de vlam. Laat ons deze vlam zelf worden. Op het ogenblik dat we nu vaststellen dat we het vuur zelf zijn, dan kunnen we aanvoelen wat de betekenis is van het vuur. Het vuur brengt leven. Het vuur brengt vernieuwing. Het vuur brengt licht in het duister. Zonder dit vuur dat we nu zijn, zou de aarde kil en ijzig zijn, zou de aarde vochtig zijn. Maar dankzij dit vuur, dankzij dit licht dat verspreidt wordt door dit vuur, wordt de aarde levendig. Dankzij dit vuur wordt de aarde vruchtbaar, is er licht. Dankzij dit vuur is er verdamping. Dankzij dit vuur kan er water zijn. Dankzij dit vuur kan er luchtverplaatsing zijn. Dat alles maakt dat de aarde zich kan hernieuwen dankzij de kracht die dit vuur in zich draagt.

Het is de Vader die ons geleerd heeft om met het vuur om te gaan. Het is de Vader die het vuur gecreëerd heeft, om zo het nieuwe, het vernieuwende tot ontwikkeling te laten komen.

Het is het vuur van de zon dat op de aarde zuiverend optreedt. Het is het vuur van de zon dat ervoor zorgt dat deze planeet nog voor vele duizenden en duizenden en duizenden eeuwen zich steeds kan vernieuwen. En wij zijn op dit ogenblik het vuur. Wij zijn het vuur dat rond de aarde sluit, waardoor deze blauwe planeet in de kosmos stralend licht kan geven. Waardoor deze aarde, dankzij ons vuur de golven van duister uit de kosmos kan laten afwijken zodat alles helder en licht blijft.

Wij zijn het vuur dat de vernieuwing brengt, dat nieuwe ideeën op deze aarde plant. Het vuur dat deze aarde opkuist van al het oude, de vervuiling doet verdwijnen en het nieuwe doet groeien, doet bloeien. Dankzij ons vuur, dankzij de harmonie tussen het vuur dat wij hier zijn, en het vuur dat de zon, de Moeder van alle leven, de Vader van alle leven inhoudt, dit maakt dat wij nu het begin, het fundament vormen van het lichtende dat Aquarius in zich heeft.

En dan zien we hoe de maangodin zich even voor ons terugtrekt, in al haar wijsheid zich even achter de aarde plaatst om zo ons de volle mogelijkheid te geven deze krachten zonder onderbreking te mengen en te stralen en te geven aan de moeder van ons allen. En zo ziet u, door ons even één te voelen met het vuur, door even alle positieve krachten van het vuur in ons te voelen, uit te stralen, te geven aan deze aarde, hoe de kosmos zich voor ons buigt, hoe de kosmos ons helpt om deze planeet zijn volle glorie, zijn volle waarde terug te schenken.

En dankzij dit vuur kan de lucht het stof van de aarde blazen. Dankzij het vuur kan het water met stromen neerdalen en alles zuiveren. Kan het water ervoor zorgen dat de rivieren op aarde terug drinkbaar zijn, dat het terug leven bevat. En dankzij het vuur kunnen we terug voeding aan de aarde geven, kan de aarde zich uitwerpen als het ware en nieuwe voedingsbodems op deze mooie blauwe planeet creëren. En al deze krachten, het vuur, het water, de lucht en de aarde, allen tezamen vormen zij de nieuwe weg. Deze krachten die ieder wezen op deze planeet dankbaar zijn, die samen met hen aan dit grootse project, de vernieuwing van deze planeet, de hernieuwing, de hergeboorte die de nieuwe heerser verzorgt.

Dit alles is hier aanwezig, deze kracht die hier gebundeld is, straalt uit, vormt één grote keten van licht rond deze aarde. Licht ontstaan uit het vlammende vuur. En zo kan deze aarde zich helemaal in het licht baden, zich opnieuw oriënteren voor haar taak die voor haar de komende eeuwen is weggelegd.

Laat ons dan terugkeren tot onszelf, maar ieder van ons draagt nu een vlam van licht in zich. Koester dit licht in u. Het is de meest waardevolle gift die u ooit hebt kunnen krijgen. Koester deze vlam en geef haar grif door aan ieder die behoefte heeft aan licht of warmte, aan harmonie, aan liefde. En als u dit allen, ieder voor zich, realiseert, dag na dag, dan zal u zien, dan hebt u na een samenkomst als deze een sleutel gekregen die u toegang geeft tot alle mogelijkheden die de nieuwe heerser voor u heeft meegebracht.

Zo, beste vrienden, mijn taak voor deze avond is voorbij. Er rest mij enkel nog jullie te danken voor jullie bereidwillig gehoor. Ik wens jullie nog allen een gezegende, vreugdevolle tijd toe. Het ga jullie goed.

image_pdf