Indigo- of nieuwetijdskinderen

image_pdf

19 april 2002

Aan het begin van de bijeenkomst willen wij u erop wijzen dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend of onfeilbaar zijn en dat wij het op prijs stellen dat u zelf nadenkt over het gebrachte. Welk onderwerp hebt u voorzien voor deze avond?
Broeder, vanavond hadden wij graag het onderwerp ‘indigo- of nieuwetijdskinderen besproken gezien.
Wanneer we gaan spreken over nieuwetijdskinderen of indigokinderen, spreken we over iets wat van alle eeuwen en van alle tijden is. Ik weet dat men op het ogenblik in uw wereld ervan uitgaat dat er een bepaald soort kinderen zal geboren worden of zijn, of dat kinderen die nu geboren worden meer speciale eigenschappen zouden bezitten dan kinderen die 100, 200 of 1000 jaar geleden geboren werden. Tot mijn spijt moet ik jullie zeggen dat dat een illusie is die de mens zelf creëert. Maar wat is er wel aan de hand? Niet dat er speciale kinderen geboren worden, maar, dat de mens die nu geboren wordt, die nu incarneert, iemand is die onder een bepaalde kosmische invloed geboren wordt. Zoals we konden zeggen dat iemand die 2000 jaar geleden geboren werd, ook onder een nieuwe invloed geboren werd en dan voor die tijd kon beschouwd worden als nieuwetijdskind. U moet namelijk de aarde zien voor de geest als een mogelijkheid tot leren. Dat wil zeggen dat de geest, wanneer hij in de stof komt, dat het juist is om zaken te doorleven. En ik zeg wel degelijk ‘doorleven’, aan te voelen, mee te maken die hij in het geestelijke niet kan doorleven of meemaken.
Wanneer wij in de geest op een bepaald punt vast komen te zitten omdat wij in de beperktheid die we nog hebben, niet verder in het Licht kunnen geraken, dan gaan we zoeken naar een andere evolutie. En dan is de aarde voor veel geesten een mogelijkheid tot incarnatie. Nu hebt u een tijdperk gehad dat kenmerken had als vasthoudendheid, dogmatisme, materie, structuren, vaste structuren, onveranderlijke structuren enz. nu komen we op deze aarde onder een invloed te staan van beweging. Deze invloed zal met de jaren sterker en sterker worden. Dat wil zeggen dat de mensen die nu op aarde leven, de oudere generatie, misschien wel zal denken dat het gedaan is met deze wereld. ‘Wat er nu allemaal gebeurt en hoe de jeugd zich gedraagt en wat zij denken, dat kan niet meer. Dat betekent de ondergang, dat betekent het einde.’ En ergens hebben zij gelijk. Het is het einde, het is het verdwijnen van het oude. Maar voor de aarde zelf betekent dit geen ondergang. Het is als het ware een hernieuwing. En dan ben ik met de uitspraak ‘nieuwetijdskinderen of indigokinderen ’ akkoord. De mensen die nu incarneren en die de komende tientallen, honderden jaren zullen incarneren, zijn geesten die juist de eigenschappen zoeken te beleven die de nieuwe tijd in zich draagt. Dat wil zeggen: beweging. Dat wil ook zeggen: technische ontwikkeling. Dat wil ook zeggen: broederlijkheid, gemeenschap. Langzaam maar zeker zult u opmerken dat we naar een maatschappij gaan waarvan, zoals het nu is, mijn huis, mijn wagen, mijn vrouw, mijn familie, mijn kinderen, mijn land, mijn vlag zal veranderen in ‘ons’. Dat het voor de mens niet meer belangrijk zal zijn dat hij zíjn huis heeft, maar dat het belangrijk is dat degene met wie hij samenleeft, onder één dak, één harmonie kan leven en dat ze voor elkaar betekenis kunnen hebben.
Dit klinkt misschien in jullie oren nog zeer onwaarschijnlijk, en dat is logisch. U leeft nu nog eenmaal in een maatschappij die vastgeroest zit in de oude structuren. Maar mag ik opmerken dat deze maatschappij die op het ogenblik een regelgeving aan het maken is die langs alle kanten staat te daveren, dat die maatschappij, die zich nog tracht vast te houden aan het oude, zoveel nieuwe wetten regels, structuren opbouwt, dat het een het andere vernietigt. De mens die op het ogenblik wil leven volgens alle nieuwe voorschriften die gemaakt worden, die kan niet meer ademen, die kan niet meer bewegen, die kan niet meer leven. En het is juist dat dat ervoor zal zorgen dat de jonge generatie, dit niet aanvaardend, zal zeggen dat ze dat gaan afbreken, dat ze daartegen gaan vechten, zoals het in het verleden was. Nee, zij zullen zeggen: “Willen jullie die wetten, willen jullie die regels, pas ze zelf toe. Maar voor ons zijn er andere regels, andere wetten.” En zij storen zich daar niet aan, zij gaan gewoon verder.
En dan moet u goed beseffen dat op het moment dat een mens niet meer bekommerd is om zíjn auto, zíjn huis, zíjn geld, zíjn bankrekening, dat dat voor de staat, dat dat voor de machthebbers een catastrofe wordt. want iemand die zegt dat hij wil leven en in het leven doen wat ik goed kan, waar ik goed in ben, waar ik ook anderen behulpzaam mee kan zijn, kan niet meer gevat of vastgelegd worden in normpjes en regeltjes, die de machthebbers nodig hebben om hun eigen macht bevestigd te zien. En dit zal niet alleen op politiek gebied zo zijn, dit zal ook op spiritueel, religieus gebied zijn. Wanneer een paus zegt: “U zult niet dit of dat”, dan zegt nu de jeugd: “Die oude man, hij kan het misschien goed menen, maar wij zien het zo, we voelen het zo aan.” En dan mag men nog zo’n structuur hebben, het helpt niet. De jonge mens, de nieuwe mens gaat zijn eigen gang. Deze zal zeggen: “Ik voel God in mezelf; ik hoef hoegenaamd niet van iemand anders te vernemen wat God van mij wil. Ik wil hoegenaamd niet van een priester of een bisschop te horen dat ik zo of zo moet leven.” Want in de nieuwe tijd, en vooral uw nieuwetijdskinderen voelen in zich aan wat er juist is, welke harmonie er moet zijn. en hoe meer van deze incarnaties de aarde zullen bevolken, hoe meer u zult zien hoe al dat oude, die enorme structuren, waarvan jullie nu allemaal denken dat dat niet kàn veranderen, dat dat zeer snel, op enkele tientallen jaren tijd, zal verdwijnen. O, er zijn er hier aanwezig die het volledig zullen meemaken, die nog jong genoeg zijn om te zeggen binnen enkele jaren: “Dat hadden we niet voor mogelijk gehouden.” Maar toch zal het zo worden. De grote machten, ze zullen blijven bestaan, de schijn zal opgehouden worden, maar niemand zal er zich nog aan storen. En wat is een generaal met een leger, waarvan de soldaten zeggen: “Ja maar, op mijn broeder schieten omdat jij het zegt, dat doe ik niet.” Dan mag die nog zoveel dreigen, dan mag die nog zoveel roepen en nog zoveel straffen, wanneer de mentaliteit verandert, lukt het niet. En dan staat die generaal daar zonder zijn leger. En dan ziet hij, wat hij wou veroveren, niet meer te veroveren is.
En zo zult u opmerken dat langzaam maar zeker uw nieuwetijdskinderen op alle terreinen de wereld zullen brengen waar de wereld naartoe moet. Of beter gezegd: dat de kosmische invloed, die deze wereld nu bereikt, zich kan uiten. En dan zien we wel degelijk dat we de komende 2000 jaar, eigenlijk iets langer: een 2200 à 2300 jaar, een totaal andere maatschappij zullen kennen. Dat de verhoudingen anders zullen zijn. we zullen ook zien dat niet alleen politiek en religieus veel verandert. We zullen zien dat de natuur  meespeelt. En al die zaken zullen ervoor zorgen dat effectief de invloed die Aquarius heeft in de kosmos en die nu deze aarde bestrijkt, dat die tot uiting kan komen.
Zijn er mensen, die hier vragen over hebben?

  • Men spreekt altijd over het veranderen van DNA. Er zou van alles veranderen in het DNA van de mens. Hebt u dat ook bij de nieuwetijdskinderen? Zijn ze nieuwetijdskinderen omdat hun DNA verandert? Of heeft het met iets anders te maken?

Wanneer u de mens zou nemen die 2000 jaar geleden leefde, en u zou datzelfde lichaam, dat voertuig nu op deze aarde plaatsen, die mens zou onmiddellijk sterven. Hij zou de lucht niet kunnen inademen, die aanwezig is. Hij zou het voedsel niet kunnen verteren dat hem gegeven wordt. hij zou niet kunnen leven in deze omgeving, in deze atmosfeer. Nochtans, voor jullie is het idee dat de mens van 2000 jaar terug dezelfde mens is als de mens van nu. Langzaam maar zeker zien we dat door alles wat op deze aarde gebeurd is de laatste 100 jaar, erfelijke eigenschappen zich zullen wijzigen. En, effectief, moet ik u daar gelijk in geven: langzaam maar zeker zult u in de komende tijd meer en meer mutaties zien gebeuren. Ze gebeuren nu al, maar men is er zeer terughoudend mee en men tracht de zaken, die op het ogenblik uit de hand lopen, zo verborgen mogelijk te houden. Het zal zo zijn dat tussen dit en enkele generaties de kenmerken van het menselijke ras serieus zullen gewijzigd zijn. Maar, daar hoeft u zich geen zorgen om te maken, want wanneer u, bij wijze van spreken, binnen enkele honderden jaren terug wilt incarneren, dan zult u perfect kunnen werken met het lichaam dat dan aanwezig is. Het is fout om te denken dat door de wijzigingen er bv. supermensen zouden ontstaan, die boven al het andere uit zouden steken. Dat gebeurt niet. U moet het zo zien: u hebt voor de geest qua bewustzijnsontwikkeling mogelijkheden. De mens op aarde is één van die mogelijkheden. U kunt dat bekijken als een lagere school. Wanneer u de lagere school doorlopen hebt, gaat u verder en kunt u misschien naar het middelbaar gaan. Maar de aarde is de lagere school en is niet het middelbaar en zeker niet de universiteit. De kenmerken voor de incarnatie op aarde en de mogelijke ontwikkelingen daarin, die blijven gelijk. Want u zou een heel grote mogelijkheid tot incarnatie voor geesten, die zoekende zijn, uitsluiten, moest u van het menselijk lichaam superlichamen maken die, wat u nu als mens in de stof moet doormaken en leren en kúnt leren, moest u dat allemaal gaan wijzigen. Dus het idee dat in Aquarius de mensen allemaal super zullen zijn, zet dat maar gauw opzij. De mens blijft de mens. Alleen, de ingesteldheid en de mogelijkheden die dat met zich meebrengen, wijzigen. En misschien zullen we zien dat het lichaam met wat minder zuurstof voort kan. En misschien zult u veranderingen zien dat de handen meer naar technische mogelijkheden zullen gericht worden dan naar handenarbeid. En misschien zult u zien dat bv. de beenspieren en de voeten ook wijzigen. Maar dat zijn uiterlijke kenmerken.
Wanneer ik u zou zeggen dat op andere planeten, waar ook stoffelijk leven is en waar ook incarnatiemogelijkheden zijn, onder welke vorm daar leven is, dan zou u schrikken. Dan zou u zeggen: “Nee, dat kan toch niet.” Toch is het zo. In de kosmos bestaat zeer veel. En daarom moet u beschouwen, uw aarde blijft de planeet voor – in dit voorbeeld, en dit is zeker niet negatief bedoeld – de lagere school. En wanneer u gans dat systeem van lagere school doorlopen hebt – en dat kan vele incarnaties hier in de menselijke vorm inhouden – dan kunt u als geest weer verder. Het kan ook dat u het maar enkele keren nodig hebt en dat u zegt dat deze vorm van leren u niet meer interesseert en dat u naar een andere lagere school gaat. Zoals u hier te lande ook verschillende lagere schoolsystemen hebt. Het zijn keuzes die uw geest maakt. Maar het lichaam zelf zal altijd het basisvoertuig blijven.

  • Zijn er bepaalde tips of raadgevingen, voornamelijk naar ouders toe, we zitten nu in een overgangsfase, wij stammen nog uit de ‘Vissen’, men zit waarschijnlijk met kinderen die een volledig nieuwe ingesteldheid hebben meegekregen. Ik denk dat daar af en toe toch conflicten kunnen van komen.

Als u vraagt naar regeltjes, dan bent u eigenlijk bezig met het oude. Wat de opvoeding van kinderen aangaat, kunt u zeggen dat u tot het kind zijn puberteit bereikt, dat u zorgt dat het op u kan rekenen, dat het fouten kan maken en dat u die fouten corrigeert. Dat u eventueel duidelijk maakt dat er bepaalde straffen aan verbonden zijn, wanneer hij niet luisteren wil. Een kind, onder welk systeem ook, heeft tot zijn puberteit een leiding nodig. Dat wil niet zeggen dat u het kind moet indoctrineren. U moet het kind in die leiding een vrijheid geven. Wat bedoel ik daarmee? Wanneer bv. een kind tegen u zegt: “Mama, ik krijg “s nachts altijd een vriendje op bezoek en ik praat daarmee en het is gezellig …” Zeg dan niet, zoals vroeger dikwijls: “Ach jongen, of meisje, dat is fantasie, zet dat uit uw hoofd, dat bestaat niet.” Maar luister naar wat het kind te zeggen heeft. Aan de hand van wat het kind naar voorbrengt, zult u opmerken dat er waarschijnlijk effectief gevoeligheden zijn, die maken dat het kind contact heeft met gene zijde of dat het kind gewoon telepathisch is aangelegd. Vele kinderen hebben deze gave spontaan, maar deze wordt tijdens het opgroeien gewoonlijk door de ouders onderdrukt. En wanneer het kind van de mama of de papa continu hoort: “Alstublieft, laat die fantasie nu eens achterwege, word eens een grote jongen, of een flink meisje, dan gaat dat kind zich daarvoor afsluiten.
Het kan ook gebeuren dat kinderen gewoon zaken aanvoelen, dat ze het u komen zeggen. Hou er gewoon rekening mee zonder er teveel aandacht aan te besteden. U moet het kind er niet voor ophemelen, maar laat de zaken gewoon hun gang gaan. Dan zal het kind deze eigenschappen als normaal beschouwen en zich verder gewoon ontwikkelen.
Dan komt u in de periode van de puberteit, waarin het kind denkt dat hij de wereld kan veranderen. Laat het kind gerust op dat moment maar even een paar keer tegen de muur botsen. Maar zorg ervoor dat u steeds op de achtergrond bent om het te helpen rechtstaan en eventueel kleine correcties mee te geven, zonder dat het kind moet ervaren dat het fouten gemaakt heeft, waar u boos om bent. U kunt veel beter zeggen: “Kijk, mijn kind, daar heb je een fout gemaakt, maar misschien kun je volgende keer het zo of zo eens aanpakken”, dan heb je misschien meer kans dat het slaagt.
In de puberteit zult u waarschijnlijk als antwoord krijgen dat u er niks van weet en er niks van kent en dat u een oude man of een oude vrouw bent. Maar, door het zo aan te pakken, zal het kind uw raad proberen op te volgen, wanneer u er niet meer bent, met als gevolg dat het wél resultaat heeft. en zo zal die moeilijke periode het gemakkelijkste voorbijgaan. Laat het kind zelf zijn keuzes bepalen van wat het in zijn verdere leven wenst te doen.
Dwing alstublieft een kind niet om bv. dat of dat te studeren. Zie waar het kind goed in is en geef het zijn mogelijkheden. En wanneer het die mogelijkheden aan zijn laars lapt, wees dan consequent en laat hem de gevolgen voelen. Dat kan geen kwaad. Maar, wanneer hij of zij dan beseft dat het zo niet gaat, geef het kind dan ook weer de mogelijkheid om zich te herpakken. En u zult zien dat veel kinderen die nu aan het opgroeien zijn en die binnen een tiental jaren rijp zijn om in de volwassenenmaatschappij te functioneren, zullen mensen worden die liever zaken kiezen, die zij met hart en ziel kunnen doen, waar zij zich kunnen voor inzetten, dan, wat we bij de voorbije generaties nogal gezien hebben, mensen die kijken welke studie ze kunnen volgen, welke broodwinning kan ik krijgen waarmee ik het meest verdien en het minste moet voor doen. Die generatie zal langzaam maar zeker verdwijnen.
Wanneer een kind bv. zegt dat het arts wil worden, dan zal het zijn omdat het kind de neiging voelt om de anderen helpen genezing te brengen. En wanneer een ander kind zegt dat het bv. leraar wil worden, dan is het omdat het iets wil kunnen overdragen. En een ander zal misschien zeggen dat het iets met zijn handen wil creëren. Geef het dan de mogelijkheid. Zeg niet dat het minderwaardig is. Nee, zeg: “Maak er wat van! Zie wat je kunt.” En dan zult u mensen krijgen, van straatveger tot universiteitsprofessor, die leven voor hun vak en die een overdracht kunnen betekenen naar de komende generaties. Dan krijgt u leerkrachten, die niet meer voor een klas staan omdat ze toch hun job moesten doen of omdat ze nu eenmaal geld moeten verdienen, maar dan krijgt u terug leerkrachten, die graag lesgeven en overdragen.
Dan krijgt u ook de verandering in mentaliteit dat de leerling zich niet meer gedwongen voelt om tot zijn 18 jaar op de schoolbanken te zitten, maar tracht om zaken te leren. U zult ook zien in de komende jaren dat het systeem van leerjongen of leermeisje steeds sterker inburgert. Niet het oude systeem, maar op een nieuwe basis. En dat dit ook zich zal inburgeren naar, wat u nu nog onvoorstelbaar kunt noemen, beroepen zoals geneeskunde, zoals alle ingenieurstakken enz.

  • Wat voorziet u i.v.m. de schoolsystemen in 2020? Zullen deze op dezelfde basis werken als de schoolsystemen nu? Want die nieuwetijdskinderen, die duiken in de klassen stilletjes aan op, hoe moet je daar als schoolsysteem tegenover staan?

Het systeem, zoals het zich zal ontwikkelen, zal meer zo zijn dat men meer samen in groep zal werken. De vaste omlijnde programma’s, zoals die nu in gebruik zijn, zullen plaats moeten ruimen voor meer flexibele zaken. Het ganse systeem zal inhouden dat vooral gekeken wordt naar wat leeft in het kind, welke is de sterke kant van het kind? En op die basis zal geselecteerd worden, als u dat een selectie zou kunnen noemen. Zo zal men ook in het onderwijs te werk gaan. Het beeld van klassen, zoals het nu is, en jaren na mekaar driloefeningen, zal langzaam maar zeker plaatsmaken voor een systeem waar het kind zichzelf, binnen de groep, kan ontwikkelen en waar een verantwoordelijkheid wordt gelegd naar ieder lid van de groep. En waar de leerkracht wel een soort supervisie heeft, maar niet meer degene is die totaal bepalend is voor wat gebeurt. De leerkracht zal, mede naargelang het geheel van de groep, zijn programma daaraan kunnen aanpassen.
U moet zich voorstellen dat de systemen zoals ze nu zijn, gewoon niet meer houdbaar zijn in de nieuwe tijd. Omdat zij gebaseerd zijn op het feit degene, die vooraan staat het voor het zeggen heeft en de anderen maar moeten aanvaarden. Het zal gewoon een eenheid worden. Het is misschien voor hen die nu in het onderwijs staan, moeilijk om het zich voor te stellen, ook omdat we gezien het systeem veel kinderen hebben, die zich helemaal niet goed voelen in dat systeem en daartegen revolteren, waardoor u in veel delen van het onderwijs op het ogenblik meer spanning hebt dan dat er nog overdracht van leerstof mogelijk is. Door gans het systeem te wijzigen, door van kleins af aan trachten in te schatten waar het kind goed in is, wat het kind kan, waar het zich kan in ontplooien, krijgt u een totaal andere evolutie. En langzaam aan zult u ook zien dat de oude systemen, zoals ze nu nog gangbaar zijn, zich daar moeten aan aanpassen. En dat zal gaan van het lager onderwijs, waar gezien de jeugdigheid van het kind een zekere leiding aanwezig zal zijn, over een middelbare scholing, die al veel meer zal gaan over een soort leercontractachtig systeem en uiteindelijk de hogere opleidingen die bijna, in tegenstelling tot nu, individueel zullen plaatsvinden.
Ik moet er u dadelijk ook bij zeggen dat, wanneer we dit bekijken a rato binnen een 100 à 200 jaar, dat wat de menselijke aanwezigheid hier op aarde betreft, aardig zal verminderd zijn. dat ook daardoor het schoolsysteem een beter haalbare kaart zal zijn. Met de huidige bevolking is het natuurlijk moeilijk in te denken dat zo’n systeem zich ontwikkelt. Maar gezien we weten dat op korte tijd de aarde een groot deel van haar bevolking zal laten verdwijnen, kunnen we ervan op aan dat de nieuwe generaties langzaam aan dit systeem zullen kunnen inburgeren.

Als er geen vragen meer zijn, zal ik trachten dit onderwerp af te ronden. Eigenlijk is het zo dat we deze avond, aan de hand van het door u gevraagde onderwerp, of we het wilden of niet, hebben moeten spreken over de kosmische tendensen, die op het ogenblik de aarde beroeren en die alle structuren aan het wijzigen zijn. Uw nieuwetijdskinderen zijn nu eenmaal reeds een product van Aquarius. Daar kunnen we niet buiten. En dan is het van belang om te beseffen dat in de kern van deze nieuwe mens andere fundamentele waarden leven dan in hen die nog gebonden zijn aan het oude Vissentijdperk. En één van die fundamentele waarden is dat men gewoon er is voor de ander. Dat de aarde kan gebruikt worden als leerschool, maar dat de aarde niet uw bezit is. Dat de aarde daar ook is voor de ander. En dat uw leven als mens op deze planeet niet inhoudt dat u daardoor anderen – en dan bedoel ik niet alleen mensen, maar dan bedoel ik ook dieren, planten, enz. tot zelfs de mineralen toe – tekort kunt doen. De nieuwe mens zal langzaam maar zeker handelen vanuit de waarde dat deze zaken ook voor zijn medemens, maar ook voor de generaties die na hem komen, moeten bewaard blijven en belangrijk zijn. En op het ogenblik dat u voldoende volwassenen krijgt die zo denken, dan zal het in een enorme stroomversnelling gaan. Dan zult u, wat op het ogenblik industrieën zijn, die maar één doel hebben van productie en winst maken, zien veranderen in: “Wat kunnen we doen zonder dat we de aarde leeg roven, zonder dat we de aarde onbewoonbaar maken, en toch de mensen het nodige comfort geven, de mogelijkheid geven om menswaardig in eenheid, in harmonie met zijn omgeving en met de natuur te leven.
Dan zullen ganse imperiums gewoon verdwijnen en zullen andere zaken, die aan de basis misschien kleinschalig waren, zich weer gaan ontwikkelen, maar met een totaal andere ingesteldheid, met totaal andere spelregels.
En zo zal de aarde langzaam maar zeker terug een planeet worden die, niet zoals nu, langzamerhand verstikt, maar terug de mogelijkheid krijgt om haar rol, de mogelijkheid tot incarnatie, de mogelijkheid tot lering, terug te vervullen. Dat dit voor velen onder u nog zware schokken zal meebrengen, is evident. Maar mag ik jullie er ook op wijzen dat al degenen die nog geboren zijn in het oude tijdperk, deze keuze ook ergens gemaakt hebben. Bewust of onbewust, voor u geboren werd wist u in welke periode u ging terechtkomen. Dus ondanks alles wat misschien voor u als mens minder aangenaam is om mee te maken, voor uw geest ergens een keuze is geweest om zo een overgang mee te maken en daar de nodige lessen uit te trekken, om dan weer verder te kunnen evolueren.
En wanneer u de zaken zo bekijkt en wanneer u niet teveel treurt om wat ooit geweest is, maar gewoon leeft in de dag van vandaag, gewoon vandaag het beste tracht te doen volgens uw kunnen en u niet teveel zorgen maakt om de dag die komt, dan zal alles wat er gebeurt, goed of slecht, dramatisch of niet dramatisch, u niet kunnen raken. Dan zult u zich gelukkig kunnen voelen, dan zult u zich verder evenwichtig kunnen gedragen en zal uw leven de moeite waard geweest zijn om in deze overgangsfase tussen twee tijdperken geleefd te hebben.
Ik weet dat op het ogenblik uw aarde vol is van geweld, en het geweld neemt nog dag na dag toe. Maar het is zoals een lawine: wanneer iemand van u in zichzelf gewoon een beetje licht vindt dat beetje licht uitdraagt naar de ander, dan krijgt u een kettingreactie. En op de duur zullen zeer velen, door die ene die begonnen is, gesteund zijn en zo, wanneer zij in moeilijkheden zijn, deze moeilijkheden beter aankunnen, beter kunnen verwerken. En zo zullen zich langzaam aan op deze aarde de nodige wijzigingen voltrekken en zullen de meesten onder jullie de komende jaren effectief kunnen zien hoe nieuwetijdskinderen zich ontwikkelen. Maar die nieuwetijdskinderen zullen in uw ogen, zeker de eerstkomende generaties, nog niet zoveel verschillen van uw generatie. U moet niet denken dat er morgen ineens kinderen zullen geboren worden op grote schaal, die super – supersnel zijn, intelligent, om het even wat, want dat ook is weer een verkeerde benadering. De kinderen waarvan men nu zegt dat ze super geleerd zijn of meer kunnen dan de anderen, zijn kinderen die, wat het schoolsysteem aangaat, zaken beter kunnen assimileren. Maar het wil niet zeggen, omdat zij dat beter en sneller kunnen, dat zij wat de mogelijkheden inhouden, beter af zijn dan zij die wat meer tijd nodig hebben. Het is een verkeerd materieel denken dat de huidige superbegaafde kinderen degenen zullen zijn, die de nieuwetijdskinderen zullen vertegenwoordigen. Dat idee is niet correct. Het zijn niet de superbegaafden die in dit systeem passen, maar het zijn gewoon de begaafde kinderen en de gewone kinderen die passen in het nieuwe van Aquarius. En of dit langzaam of snel ontwikkelt, maakt niet uit. Zij zijn degenen die de wereld zullen wijzigen. Zij zijn degenen die misschien een klein beetje meer licht op deze wereld zullen brengen.

Meditatie : De kracht in onszelf.

Mag ik vragen om u gewoon rustig ontspannen te zetten en de kracht die deze meditatie met zich zal brengen, de sfeer, het aanvoelen gewoon over u te laten komen. Laat u gewoon meedrijven in het gebeuren en dan zal zelfs in ieder van de aanwezigen hier reeds een klein beetje het licht van de nieuwe tijd aanwezig is.
Vader, in Uw naam zijn wij hier verenigd. Vader, aan u danken wij dat wij in deze tijd alles mogen ondergaan, alles mogen leren, alles mogen ervaren en met onze beperkte mogelijkheden het in ons kunnen waarmaken: het nieuwe, het lichtende, het komende. 2000 jaar geleden hebt U uw zoon op aarde gezonden met de boodschap dat alle mensen broeders en zusters voor elkaar moesten zijn, met de boodschap dat we elkander lief moesten hebben. Deze boodschap gaat na 2000 jaar zijn uitwerking, zijn vervulling langzaam maar zeker tegemoet. 2000 jaar heeft de mensheid erover gedaan om te ervaren om te zoeken naar de ware betekenis van: ‘Heb uw naaste lief.’ Maar nu we op de vooravond staan van deze krachtige kosmische impuls, die de mens ertoe kan brengen om zijn eigen gerichtheid, zijn eigenzinnige werkelijkheid te wijzigen, Vader, geef ons als laatste vertegenwoordigers van de oude wereld, de kracht om mee te gaan in deze nieuwe golf. Geef ons de kracht om te erkennen dat wij, hier aanwezig, hier tezamen, broeders en zusters voor elkaar zijn, die nu samen de kracht, die U geeft, delen. Laat deze kracht, die nu in ieder van jullie langzaam maar zeker u aan het beroeren is, zich samenbundelen tot één groot energie geheel, tot één groot, krachtig lichtend veld zodat we deze kracht kunnen doorgeven aan ieder die zoekende is, aan ieder die behoefte heeft om licht, om vrede, om rust, om harmonie te vinden. Laat de kracht gewoon vrij, gewoon los. Laat de kracht gewoon gaan. En zo zult u zien dat niet alleen in u hier aanwezig iets wijzigt, maar ook dat je ineens de wereld rondom u, dankzij deze kracht een beetje anders zult bezien.
Besef dat u deze kracht steeds voor uzelf kunt waarmaken. Besef dat u, gewoon door u één te voelen met de Vader, gewoon door te zeggen: “Ik heb de kracht en ik geef de kracht”, dat u de wereld rondom u een beetje mooier, een beetje leefbaarder kan maken. En wanneer ieder van ons dit doet in volle overtuiging, dan zullen we heel snel rondom ons een kring hebben van lichtende krachten, die zich steeds verder kunnen uitbreiden, die steeds meer mensen kunnen bereiken. En zo wordt u langzaam aan meer en meer deel met dat groot kosmische licht. Zo kunt u langzaam maar zeker opgaan in de Vader, de Vader die u eens geschapen heeft, de Vader waarvan u zich eens hebt afgekeerd en waarnaar u nu op de terugweg bent. Langzaam maar zeker, stukje na stukje, deeltje na deeltje bouwt u terug uw volledige persoonlijkheid, uw volledige geest op in de liefde van de Vader, die steeds bij u is geweest.
En zo, beste vrienden, draagt ieder van jullie zijn steentje bij om de wereld een beetje meer leefbaar te maken, om de mens die rond u is, een klein beetje meer liefde te schenken. En zo kunnen we hier voor ons en voor onze medemens de chaos een klein beetje afbouwen. En zo hebben we een klein beetje meer betekenis voor al wat leeft. En zo zult u zien dat u met die kracht, wanneer u ze nodig hebt, voor uw medemens wonderen kunt verrichten. Maar het grootste wonder is dat u zelf aanvoelt dat u deel bent in dat geheel en dat u vanuit dat geheel de mogelijkheid hebt om vrij te handelen, om er te zijn voor uw medemens.
Lieve vrienden, ik wens jullie nog allemaal een zeer goede avond. Denk nog eens rustig na over wat hier vanavond gebracht is. U hoeft het heus allemaal niet te slikken als zoete koek. Maar wanneer u erover nadenkt, dan zal u zien dat van veel wat ik hier gezegd heb, vele zaken reeds, al is het nog maar in een beginstadium, zich rondom u aan het ontwikkelen zijn. Dan zult u ook in de komende weken, maanden en jaren misschien eens terugdenken, wanneer u bepaalde ontwikkelingen ziet, aan wat hier vanavond gebracht is. Het ga u goed.

image_pdf