Parallelle werelden

image_pdf

20 juli 2007

U hebt in de vorige bijeenkomst nogal wat informatie gekregen over hoe dat u kan werken met gedachtekracht (De evolutie van werken met gedachtekracht  – 06 07 2007). Maar deze zaken worden ook nogal sterk beïnvloed; niet alleen vanuit onze zijde, dus door de geest, maar ook door de parallelle werelden die bestaan.

De meesten onder u zullen misschien daar al ooit iets over gelezen of gehoord hebben, maar er is eigenlijk over deze materie heel weinig exact gekend. Ik wil er direct aan toe voegen dat parallelle werelden, werelden zijn die naar materieel opzicht wel degelijk bestaan. Het is misschien niet op dezelfde wijze dan dat u, in uw driedimensionaal stelsel functioneren. Deze werelden beantwoorden aan andere wetten dan uw wereld; maar dit sluit niet uit dat de parallelwerelden wel degelijk ook invloed hebben op uw wereld en omgekeerd.

Wanneer we van uitgaan dat de gedachte van de mens op een bepaald ogenblik een astrale wereld kan veroorzaken, dan is het niet moeilijk te begrijpen, dat ook vanuit de gedachtesferen van de geest, bepaalde werelden zich kunnen ontwikkelen. Al deze werelden vloeien in wezen door elkaar en op sommige punten gaan deze werelden raakvlakken hebben. Misschien kan ik hier met een voorbeeld deze definitie voor jullie het duidelijkst maken.

Wanneer u een schrijver hebt, en die schrijver die gaat op in zijn werk, dan kunnen we reeds spreken dat daar een parallelle wereld ontstaat. Wanneer ik terug denk aan een schrijver die u kent, Jules Verne, en daar zal ieder van u wel één of ander over gehoord of gelezen hebben, dan kunt u er van op aan dat deze man, terwijl hij zijn werken creëerde, wel degelijk in een parallelle wereld vertoefde, waardoor hij zaken kon neerschrijven, die eigenlijk op dat ogenblik behoorden tot de fantasie, tot de illusie, maar die, wanneer u dit gaat vergelijken met de huidige toestand, alleen maar als visionair konden worden omschreven. Dit is niet alleen beperkt tot schrijvers. Ook andere kunstenaars, zelfs wetenschappers en ook magiërs hebben dikwijls, doordat zij zo intens in hun wereld opgingen, zonder het zelf te beseffen, contacten gelegd met parallelle werelden, waardoor zij informatie en kunde naar hun wereld haalden.

Dan vraagt u zich  misschien af:  wanneer u een verhaal van Jules Verne neemt, bestaan dan die figuren echt? Bestaat dan die wereld echt? Wanneer u dit bekijkt naar de driedimensionale stoffelijke norm waarin u leeft, dan gaan we zeggen: nee. Maar wanneer u dit buiten dit stelsel bekijkt, dan moeten we zeggen: ja, wel degelijk.

Deze werelden bestaan en hetgeen wat daar beschreven wordt, wordt binnen deze werelden voltrokken. Er is een wisselwerking tussen deze wereld die voor u eigenlijk een fantasiewereld is en de echt stoffelijke wereld. Wanneer ik dan wat dichter bij jullie kom en we nemen de wereld van de stripfiguren, in deze streken nogal gekend onder Suske en Wiske, dat toch de laatste 50 jaar een grote bekendheid heeft gehad, met de geestelijke vader daarvan, dan kunt u zeggen: wel degelijk, deze figuren leven een eigen leven, in een andere sfeer, en bepalen daarmee hoe in uw wereld de zaken verder gaan. Ik tracht het nu eerst vanuit kunstenaarsoogpunt te bekijken. Maar wanneer we verder gaan, wanneer we dit gaan bezien vanuit het oogpunt van een wetenschapper, dan is het ook zo dat zeer vele wetenschappelijke ontwikkelingen, veel wetenschappelijke kennis die plots uit het niets opduikt, zich dan gaat bewijzen, eigenlijk ook zijn oorsprong vindt in een parallelle wereld.

Deze werelden kunnen vanuit vele bronnen ontstaan. Ik heb al één bron aangehaald, dat is de menselijke gedachte. Maar buiten dat, zijn er nog veel meer mogelijke bronnen, maar soms voor de stofmens heel moeilijk te aanvaarden of te plaatsen, omdat u niet bij machte bent van in andere dimensies te denken dan degene die uw stoflichaam toelaat.

Wanneer u weet dat er een volledige antiwereld bestaat. Een antiwereld, dat wil niet zeggen een negatieve wereld, maar de wereld die juist het omgekeerde is van de wereld die u kent. Een wereld waarin alles in juist omgekeerde zin gebeurt, dat is voor de mens moeilijk aanvaardbaar, zeker wanneer hij zichzelf in deze wereld zou terugvinden, is dit bijna niet verwerkbaar. Nochtans kunnen we zeggen dat zelfs in de huidige wetenschap er reeds grote experimenten zijn gebeurd om te trachten deze antiwereld te betreden.

Wanneer u een gekend experiment wilt horen, dan zullen we kunnen spreken van één van de Philadephia-experimenten, die in de jaren 1940 hebben plaatsgevonden bij het Amerikaanse leger. Anderen zijn onder groter geheim gebeurd, ook bij het Rode Leger. Deze experimenten zijn gedeeltelijk gelukt, gedeeltelijk mislukt. Omdat men zich te moeilijk kon vrijmaken van de stoffelijke denkwijze van de mens.

Anderzijds kunnen we zeggen dat op sommige momenten, waar bepaalde werelden samenvloeien er wel mensen zijn die, zonder dat zij het zelf willen, tot een overstap geleid worden. Die dan in een parallelle wereld terecht komen.

Misschien is dit alles voor u op dit moment een beetje verwarrend. Mensen hebben allemaal nogal de idee van te denken dat alles wat u ziet, hoort, voelt, dat dit reëel is, dat dit behoort tot een onomkeerbare werkelijkheid. Dit is uw wereld, dit is uw bestaan. Nochtans, wanneer u naar onze zijde komt en u vertoeft in een sfeer zoals Laag-Zomerland, of zelfs Zomerland, dan gaat u daar ook uw eigen wereld beleven. U gaat daar vertoeven in een wereld die volledig beantwoordt aan uw gedachtepatroon, die voor u even reëel, even echt is dan de wereld waarin u zich vandaag beweegt. En deze wereld blijft voor u bestaan tot het ogenblik dat u doorkrijgt dat deze wereld enkel en alleen maar bestaat in uw eigen denkpatroon. Uw geestelijk denkpatroon, want u hebt geen stoffelijke hersenen meer op dat ogenblik.

Maar wanneer u daar even bij stilstaat, betekent dat, dat op dezelfde moment dat voor u deze wereld bestaat, dat er een oneindig aantal parallelwerelden bestaan, van andere entiteiten, die ongeveer in dezelfde situatie verkeren als u. Hier wordt het zeer boeiend.

Want deze werelden kunnen dan weer gaan versmelten. Kunnen dan weer een nieuw en groter geheel gaan vormen. Vanuit deze ontwikkeling, deze samenwerking, soms in gedachten en harmonieën die zo kunnen ontstaan, kan er dan weer naar eender welke stoffelijke wereld, dit is heus niet beperkt tot de stoffelijke wereld van de aarde die jullie kennen, maar ik zeg: eender welke stoffelijke wereld, gevolgen hebben, beïnvloedingen hebben.

Daar krijgen we weer een nieuw punt waar u misschien nog niet zoveel bij stil hebt gestaan, maar de aarde is niet de enige stoffelijke planeet waar deze invloeden een rol kunnen spelen. In de ganse kosmos, en ik ga u besparen de grootheid daarvan, is toch niet vatbaar voor menselijke hersenen, zelfs niet berekenbaar, omdat er teveel zaken zijn die u niet kunt kennen, in deze grootheid bestaan enorm veel andere stoffelijke, levende mogelijkheden, die ook door deze parallelwerelden kunnen gestuurd en beïnvloed worden. En op deze wijze verkrijgt u dan dat invloeden van ver uit de kosmos voor u zo omschreven, ook invloeden kunnen zijn die op deze aarde een impact hebben.

  • Ik begrijp die antiwereld niet.

De antiwereld is gewoon dezelfde wereld, die u kent, maar in omgekeerde zin. Waar alles juist het omgekeerde is van hetgeen wat u kent. Maar voor degenen die in de antiwereld leven is uw wereld een antiwereld. Dus maakt u daar niet te veel zorgen over,  ik heb dit vermeld, omdat dit bestaat, omdat dit ook beïnvloedt op deze aarde. Maar het is effectief zoals u zegt: moeilijk om als levend in deze wereld, deze wereld noemen we de positieve wereld, om het u gemakkelijk te maken, de antiwereld noemen we dan de negatieve wereld. Maar voor degenen die daar in verblijven is die negatieve wereld positief, blijkt uw wereld negatief.

Ik kan me best indenken dat wanneer u daar gaat over denken, dat dit voor u moeilijk wordt. Maar ik zal het trachten recht te trekken, in die zin, dat u moet begrijpen dat in de ganse kosmos, de ganse Schepping, altijd alles evenwichten kent. Er kan niets onevenwichtigs bestaan. Dit zou dus tegen het kosmische geheel ingaan en dit is onmogelijk. Dit wil zeggen dat wat er ook bij u gebeurt, in de antiwereld het omgekeerde gebeurt. Zo blijft de gehele Schepping in evenwicht. Maar neem van mij aan dat dit een heel moeilijk te volgen gegeven is, dat dit zelfs wanneer u aan onze zijde bent, soms heel moeilijk ook te aanvaarden is. Nochtans, de kosmos zit zo in elkaar, wat ik u tracht te brengen, is een eerste beeld van hoe al de werelden tezamen rondom u één geheel vormen, hoe u als stofmensen door al deze zaken beïnvloed en gestuurd wordt. Hoe al deze zaken ook deel uitmaken van de Vernieuwing. Hoe al deze zaken, hoe dat u het ook bekijkt, eigenlijk aan elkaar verbonden zijn.

Vroeger hebben we al gesproken dat eigenlijk alles één geheel is, men heeft dat naar voor gebracht als een web rond de aarde. Maar u kunt al hetgeen wat in de kosmos plaats vindt eigenlijk beschouwen als één groot geheel; als één groot web, waar alles onderling aan elkaar, niet alleen gebonden is, maar ook in elkaar opgaat. Uiteindelijk is alles één punt. Maar nu zijn we een beetje wiskunde aan het doen. Maar willen we over parallelle werelden spreken, dan is  het vooral voor de stofmens van belang te beseffen dat hij door vele andere bronnen beïnvloed wordt dan dat hij op het eerste gezicht waarneemt of kent.

U kunt soms er van uitgaan en denken dat het menselijke ras toch snugger is, het doet vele uitvindingen. Het heeft toch al op die duizenden jaren dat het bestaat op deze planeet toch al aardig wat gepresteerd. En dan spreek ik alleen over het huidige mensenras, ik spreek niet over alle rassen die voor dit mensenras aanwezig zijn geweest. U hebt daar in zekere zin gelijk in. Maar u vergeet één zaak. De meeste vernieuwingen, of dit nu op spiritueel gebied is, of dit is op materieel gebied, eender welke invulling die u mag geven, komen van buiten uw eigen denkpatroon, uw eigen wereld.  Deze vinden meestal een bron in de parallelle werelden, die,  eigenlijk gewoon door uw eigen wereld, uw eigen materiële wereld zich heen bewegen.

Het beeld van entiteiten die rondom u zijn, is voor ieder wel aanvaardbaar. Ieder weet dat hij een geest heeft en weet dat u kunt beïnvloed worden door de geesten rondom u. Maar dat buiten deze entiteiten er ganse werelden rondom u bestaan, waarin u gewoon doorleeft zonder dat u beseft dat u er doorgaat, en in omgekeerde zin is dit ook dikwijls waar, daar zullen de meesten van u nog weinig bij stil hebben gestaan. Enkel misschien degenen die sterk helderziend zijn zullen soms deze zaken opmerken. Kunstenaars die echt gevoelig zijn kunnen dikwijls dit uiten in hun kunst; zetten beelden die zij zien om in een schilderij of in een beeldhouwwerk, of in hun geschriften. Maar de doorsnee stofmens merkt er weinig van. Behalve wanneer er hem iets heel erg tegen zit, of heel erg mee zit kan het zijn dat er een fenomeen heeft plaats gevonden dat u niet direct kunt plaatsen. Maar gezien het eindresultaat laat u meestal hetgeen wat u opgemerkt hebt voor wat het is, en denkt u: ach, het is misschien mijn fantasie die hier een beetje met mij heeft gespeeld. Nochtans, wanneer u als mens er werkelijk u zou voor gaan openstellen, er werkelijk wat meer aandacht voor zou hebben, zou u daar veel voordeel als stofmens kunnen uit halen.

En dit niet alleen op geestelijk gebied; dat u nieuwe ideeën zou kunnen opdoen, dat u op geestelijk gebied zaken zou kunnen aanvoelen die voor uw eigen geest toch belangrijk zijn. Maar het kan ook op gewoon stoffelijk terrein zijn dat, door u daar voor open te stellen, dat u plots zaken ervaart of doorgrondt, die u anders waarschijnlijk zou laten voorbij gaan. U kan het naar gezondheid bekijken. Wanneer u uzelf er voor open stelt, dat er andere werelden rondom u zijn, die ook kennis in zich dragen, en u hebt een diagnose te stellen, dan kunt u wel ineens aanvoelen van: de fout zit hem daar. Sommige mensen zullen dit proberen met alternatieve middelen, zoals een pendel, of een wichelroede, maar eigenlijk, in vele gevallen, is dit dikwijls maar een link naar hulp die vanuit een parallelle wereld kan komen.

Ook wanneer dat we even kijken naar het verleden van de mensheid. Is er u niets in uw geschiedenis opgevallen? Wanneer u kijkt naar hetgeen wat u kent, het begin van uw menselijk leven op deze planeet. Althans wat u binnen deze geschiedenis die u kent er van weet. Dan krijgt u verhalen te horen van: de mens kwam uit de zee, en uiteindelijk uw broeders, de apen, is er wat mutatie geweest, heeft het menselijk ras zich afgesplitst van de aap. Alhoewel, zie ik soms het verschil niet goed. Maar hebt u er al eens bij stil gestaan hoe dit mogelijk is geweest?

Men zal u natuurlijk van alle mogelijke theorieën naar voor schuiven; maar in vele gevallen is het dikwijls toch niet te verklaren. U kunt natuurlijk zeggen:  er zijn sprongmutaties geweest, hoe is het mogelijk dat het ineens zo is gebeurd? Wanneer u dan verder gaat kijken, wanneer u beseft dat ook bij het ontstaan van dit ras, dat nu op de wereld leeft, heel veel invloed is geweest van parallelwerelden; dat er samensmeltingen zijn geweest, overbruggingen zijn geweest tussen verschillende werelden, dan eerst wordt het plaatje duidelijk. Dan kunt u begrijpen hoe het  mogelijk is dat vanuit het water een dier komt dat plots zonder water kan leven, zijn kieuwen door oren vervangt. Dat zijn vinnen tot armen en benen worden omgevormd.  Dat u dan nog een zeer summier stel hersenen krijgt, dat uiteindelijk mogelijk maakt tot zelfstandig denken, om zo zichzelf weer den duivel aan te doen.

U hebt daar allemaal niet teveel bij stil gestaan, u hebt dat wel ooit in de scholen gehoord en geleerd, maar u hebt er nooit bij stil gestaan dat, om dit uiteindelijke ras te creëren, vele invloeden van andere werelden hebben meegespeeld. U mag niet vergeten dat de aarde op dat moment een totaal andere planeet was, met een totaal ander verleden dan dat u kent, dat voor de geest de aarde op dat ogenblik een interessante leerschool was. U zou bijna kunnen omschrijven op dat ogenblik dat voor de andere werelden, parallelwerelden, de aarde de alchemistische keuken was om experimenten uit te voeren, om te komen tot het huidige menselijke voertuig, dat dan bruikbaar was om veel stoffelijke ervaring te kunnen opdoen.  Gezien het voor de geest niet uitmaakt of u spreekt over duizend jaar of een miljoen jaar, want dat tijd een dimensie is waar wij niet in beperkt zijn, is deze alchemistische pot heel boeiend en interessant geweest. En hebben wij daar heel veel ervaring kunnen in op doen. Natuurlijk langs de andere kant kan u ook zeggen dat het resultaat uiteindelijk misschien niet zo denderend is. Waar de geest zocht naar een voertuig dat hij redelijk kon sturen, is het resultaat een voertuig waarin hij nog weinig aan te zeggen heeft. Een voertuig dat in vele gevallen nogal koppig en eigenzinnig is, met als gevolg dat u toch de laatste duizend jaar een mensheid hebt gekregen die haar eigen gangen is gegaan, ondanks sommige ingrepen, en die nu op het punt staat van de terugweg.

Omdat, Aquarius met al zijn invloeden vertrekt vanuit andere standpunten, kan een mensheid zoals ze nu bestaat en zoals ze nu met zichzelf omgaat niet onveranderd  blijven. Ze is niet het ideale voertuig die een entiteit zich kan voorstellen, aldus komen we vanuit de andere werelden tot de slotsom dat er wel het een en ander moet aan bij gestuurd en bij geschaafd worden. Niet alleen voor de planeet aarde zelf, maar zeker voor de mogelijkheden van deze wereld. En dan gaat u weer zien dat deze parallelwerelden op sommige momenten een overwicht gaan hebben. Dat er plots weer zaken gaan ingrijpen die menselijk niet direct plaatsbaar of verklaarbaar zijn, maar die er wel zullen toe leiden dat tussen dit en nog een kleine 200, 250 jaar het ras op deze aarde er weer totaal anders zal uitzien en deze aarde weer totaal anders zal functioneren.

Dat is uw probleem op dit ogenblik niet, want tegen die tijd zit u al lang bij ons te kijken hoe het verder evolueert. Maar tussentijds kunnen we zeggen dat u mogelijkheden hebt, wanneer u tot het besef komt dat u niet alleen leeft hier op aarde in de stof.  Dat er een geest is die ook nog een woordje mee praat, waarbij er veel andere werelden ook betrokken zijn, dan kunt u daaruit voor uzelf zeer veel lering halen. Wat dan weer uitmaakt dat uiteindelijk de korte tijdspanne die u hier op deze planeet rondloopt, voor uw eigen geest zeer waardevol is geweest.

  • Ik ga er vanuit: alles is in gedachten. Eerste werkelijkheid, tweede werkelijkheid, derde werkelijkheid. Maakt niet uit. Zou het moment dat u dat kunt laten samenvloeien de werkelijkheid veranderen? Krijgt u dan een reële werkelijkheid?

Als stofmens denkt u dat u zekerheden hebt. Als stofmens denkt u dat degene die naast u zit, degene is die jij veronderstelt dat hij of zij is. Maar is dat werkelijk zo? De grote vraag is: kent iemand iemand anders? Tot op zekere hoogte waarin u een spiegeling kunt zien, kunt u elkaar herkennen. Maar ieder heeft zijn eigen geheime wereld. Ieder heeft in zijn of haar bestaan zaken die de anderen niet weten, niet kennen. Dit moet niet negatief zijn.  Ik wil niet zeggen dat hier iemand slecht is. Daar gaat het niet over. Maar u hebt andere werelden. Ieder van u heeft een andere achtergrond, elke vorming die u hebt doorgemaakt vertrekt vanuit andere indrukken. Alleen nog maar wanneer dat u zich te rusten begeeft, wanneer dat u slaapt, uw geest kan uittreden, uw geest kan andere werelden betreden, kan daar leringen opdoen. Denk niet, dat dit maar af en toe gebeurt. De normale menselijke geest, met de normale drang naar ontwikkeling en kennis, doet dit zeer frequent. Dan zou u kunnen zeggen, dat is een parallelwereld, want terwijl ik slaap beleef ik vele andere zaken. En deze andere zaken die u in uw slaap beleeft, kunnen die oneindig lang en groot zijn. Toch zal, wanneer de stofmens ontwaakt dit voor hem niet kenbaar zijn, of misschien een vage herinnering aan een vaag droombeeld. In wezen hebt u een enorm werk verzet in een andere wereld.

Anderzijds kan het zijn dat u slaapt en dat u droomt. Dat u een droom doormaakt die u ervaart als zijnde reëel. Ook dit weer is een andere belevenis, is een andere wereld. Soms zult u het herinneren, soms vaag. Maar ook hier weer zijn er beelden gecreëerd, zijn overdrachten gebeurd, waar u niet de achtergrond van kent of bij stilstaat. Maar die zelfs er toe kunnen leiden dat het lichaam tot bepaalde reacties overgaat. Dit kan in positieve gezondheidszin zijn, maar dit kan ook in negatieve gezondheidszin zijn. Ook dit zijn werelden, die u in de stof te weinig kent. En zeker die u niet kent van de ander, hoe dicht dat u ook bij elkaar mag zijn. Zo kunt u heel veel zaken aanhalen. De ene mens zal denken in een bepaalde richting, zal zich daar goed bij voelen, terwijl de andere mens, die in die richting denkt zich daar ziek gaat bij voelen. Maar uiterlijk, wanneer u beide personen bij elkaar ziet, gaat u dit niet opmerken. Wil ik maar zeggen dat ook uw stoffelijke wereld in vele gevallen niet de wereld is die u opmerkt of waarvan u denkt dat hij is. Ook u wordt hier beïnvloed door vele zaken waarvan u noch de oorsprong, noch de doelstelling kent. Maar die wel degelijk er voor zorgen dat uw gedrag zich op een bepaalde wijze ontwikkelt.

Kort samengevat, komt het hier op neer: u leeft in de stof, korte tijd, want zelfs wanneer u honderd jaar wordt, is dit kort. In die korte tijd doet u heel veel indrukken op, leert u heel veel, en wanneer u dan terug naar onze wereld komt, dan bent u weer een stapje verder. Maar, ook onze wereld is veel meer inhoudend, veel grootser dan wij zelf als geest ons kunnen voorstellen. Ook voor ons bestaan enorm veel parallelle werelden. Dank zij onze niet-stoffelijke beperktheid kunnen wij meer zaken overzien. Kunnen wij meer zaken waarnemen en aanvoelen. Doch ook wij zijn, ondanks dat we niet-stoffelijk zijn, in al deze zaken tot op zekere hoogt beperkt. En moeten wij vaststellen, dat er buiten dit weer vele andere sferen, of werelden, parallel aan de onze bestaan, die ook weer een invloed kunnen hebben naar onze wereld.

Kijk, er is jaren geleden een auteur geweest die dit redelijk mooi omschreven heeft. Sommigen onder u zullen de boeken daarvan gelezen hebben; en ik denk hier aan het boek: ‘Waren de Goden Kosmonauten?’ van een zekere auteur von Däniken. Wat die man neergeschreven heeft, en ook in verschillende andere van zijn werken, is inspiratie die hij fictief ook vanuit parallelwerelden naar zich toe gehaald heeft. De idee die in die boeken zit is als dusdanig niet zo slecht bekeken. Ik zeg niet dat dit wetenschappelijk onderbouwd juist is. Want daarvoor is er veel te veel aangepast, en heeft de auteur veel te veel zaken willen laten kloppen. Daardoor is er nogal wat bij gefantaseerd en bij geschaafd, zoals dat nogal dikwijls in een boek gebeurt. Dit kunnen we bekijken als de vrijheid van de auteur. Maar wanneer we naar de essentie gaan die er achter steekt, dan heeft deze auteur wel opgemerkt dat de wereld beïnvloed is door anderen, of andere werelden. Dat vanuit de beperktheid van het stoffelijk menselijk denken er wel degelijk alle mogelijke opbouw naar goden is geweest. Dat wanneer bepaalde natuurverschijnselen plaats hebben, die soms gepaard gaan met contact met parallelle werelden.

En wanneer ik het een beetje duidelijker tracht te maken, dan kunnen we zeggen dat op het ogenblik dat de aarde zware onweders doormaakt, is het heel goed mogelijk dat op dat moment door de magnetische ontladingen er een duidelijk beeld ontstaat van wat de parallelle wereld op dat moment is, en aanwezig is. Dat van daaruit nieuwe gedachte-impulsen of nieuwe invloeden kunnen opbouwen, wijzigingen kunnen ontstaan. Ook zo’n zaken hebben bijgedragen tot de idee van zulke boekwerken. En wanneer u dan verder nadenkt, dan zult u tot de slotsom moeten komen, dat ondanks alles, ondanks alle fantasie die de auteurs zeker gehad hebben, dat het uiteindelijke beeld dat zij aan u willen geven u enkel en alleen maar tot nadenken kan stemmen en u kan brengen, tot een andere visie van het wereldbeeld dat u hebt, tot een andere visie, en die moet dan nog niet dezelfde visie zijn als de auteur heeft, maar een andere visie op hetgeen wat men u wilt doen geloven, of wat u tot op heden voor waar hebt aangenomen. En zo krijgt u de mogelijkheid dat dankzij deze invloeden, deze parallelle werelden u weer een stapje verder geraakt in uw bewustwording. En dat is toch het voornaamste punt dat we in een menselijk bestaan voort kunnen brengen.

  • U zegt dat u als geest eigenlijk meer overzicht heeft en eigenlijk toch wat die wereld betreft meer inzicht heeft, mits u ook ergens beperkt bent. Moet ik er dan vanuit gaan dat hoe verder u gaat, als geest of op zich in het Licht, hoe groter dat die moeilijkheden daarin worden, hoe ruimer, hoe meer overzicht en inzicht u daarin krijgt.

Hoe verder u gaat, hoe meer mogelijkheden dat u hebt. Kijk, ik zou het zo vergelijken. Wanneer u naar een mier kijkt, u ziet die mier vlijtig werken, dan kunt u toch als mens begrijpen dat de wereld van die mier zeer beperkt is, als u dat vergelijkt met een stofmens. Wanneer een mier naar een mens kijkt, dan ziet die mier een verschrikkelijke draak. Een draak die hij niet kan overwinnen, omdat hij daar tegenover te nietig is. Hij kan het ook niet vatten, en hij kan het ook niet plaatsen.

Wanneer de stofmens zich gaat vergelijken met de grootsheid van de natuur, dan valt u ook in het niet. Want dan ziet u dat u als mens heel beperkt bent. Dat u hoegenaamd geen overwicht hebt wanneer er een onweer losbarst, wanneer er een aardbeving is, wanneer er een vulkaaneruptie is. Dan kunt u alleen maar hopen dat het aan u passeert en u er niet bij betrekt. U moet alles in zijn juiste dimensie plaatsen. Wanneer u later terug het stoflichaam hebt losgelaten, u bent aan onze zijde, u ziet de totaliteit, of u hebt de totaliteit van uw wezen terug, dan kan dit zijn dat u al ver gevorderd een zeer groot overzicht van veel zaken hebt. Maar ook als geest, uiteindelijk bent u een energie dan, bent u beperkt tot de kennis en de ervaring die u in uw bestaan hebt opgedaan. En dat is ook de evolutie voor de entiteit dat u steeds verder gaat. Wanneer u van de stof komt, gaat u trachten weer in de geest ervaringen op te doen. U gaat effectief trachten overzichten te krijgen van hoe de Schepping in elkaar steekt, u gaat trachten in het Licht verder door te dringen. Dan moet ik stoppen. Want ik ben nog niet zo ver dat ik u kan vertellen, wanneer u volledig in het Licht opgaat, wat de volgende fase is. Ik behoor niet tot deze grote ingewijden die opgegaan zijn in het Licht, die één geworden zijn met het Licht. Daarvoor heb ik zelf, als entiteit waarschijnlijk nog een lange weg. Maar wanneer ik mijn plaats in de Schepping bekijk, ten opzichte van de gewone stofmens, dan heb ik al veel meer privileges. Kan ik veel meer zaken overzien, kan ik inschatten wat er met u gaat gebeuren in de komende tijd, aan de hand van de uitstralingen die ik waarneem. Kan ik, wanneer ik naar de aarde kijk, ongeveer inschatten wat er aan het gebeuren is.

Wanneer ik kijk naar mijn eigen sfeer, dan bouw ik op wat ik denk. Zo kan u zeggen, heb ik meer mogelijkheden. Wanneer ik, in mijn sfeer een bepaalde zaak wil kennen of doorleven, is de gedachte daaraan voldoende om dit in mijn bezit te hebben, om dit te kennen, dit te doorleven. Wanneer ik iets zoek, dan is het daar. Ik heb de mogelijkheid van met eender welke vriend, in de geest, de entiteit die met mij in harmonie is, gedachten uit te wisselen, lering op te doen. Dit hebt u als stofmens niet. Daar bent u beperkt. U kan niet vandaag zeggen: ik wil vandaag aan de andere kant van de wereld even lering opdoen, een uur later terug hier zijn, vijf minuten later in Azië zitten. U kunt dat wel denken, maar u kunt dat in de stof niet realiseren. Dat voordeel hebt u wel als u aan onze zijde bent. Ik kan van hieruit onmiddellijk aan de andere kant van de oceaan een voordracht geven. En ik kan zelfs op hetzelfde moment in Azië zitten luisteren naar één of andere, leermeester. Maar goed, dat staat u ook te wachten wanneer u terug bij ons bent, uiteindelijk hebt u al ooit deze ervaringen gehad. U bent niet voor het eerst op de aarde. Het is alleen maar weer voor u een tijdelijke leerschool.

Deel 2.

Zoals afgesproken in het eerste gedeelte mag u nu uw vragen stellen over al het gebrachte.

  • Broeder, in het eerste gedeelte werd gezegd dat een geest een voordracht in Azië kan volgen en hier lering kan geven. Moet ik dat zien als zijnde dat u zich splitst, of dat het is zoals bij ons dat wij eigenlijk nog op verschillende niveaus leven?

Kijk, wanneer u slaapt, kan uw geest bv. ergens bij ons in de geest lering opdoen. Geen enkel probleem. En voor een geest is het ook geen probleem van een bepaald idee te hebben, zoals u zegt bv. laat ons een voordracht geven in Amerika, en tegelijkertijd een lering ontvangen in India. Dit kan perfect. Daardoor zijn we niet gesplitst, hoeft hoegenaamd niet, bij ons zijn er geen schizofrene geesten. Dus, het kan perfect dat door het ene werk te doen, je ook met het andere bezig bent. En hoe verder je in de sferen evolueert, hoe meer zaken ineens mogelijk zijn. Omdat wij niet leven in een beperkte dimensionale wereld, zoals de stof. Zo simpel is het.

  • Broeder, wordt er ook lering gegeven door Meesters die al in het Licht zitten?

Er wordt zeker geen vaste lering gegeven door Meesters die al in het Licht zitten. Alleen zou een ‘Meester’, en let nu wel op, zich nooit manifesteren of voordoen als ‘Meester’. Dit is toch belangrijk dat u dit als mens beseft. Ik zal het in een voorbeeld stellen.

Wanneer Jezus op een bepaald ogenblik lering geeft, zal hij zich nooit als ‘Jezus’ bekend maken. Wanneer een andere hoog ingewijde van welke orde of grootorde ook, op deze aarde lering geeft, zal hij nooit zijn naam bekend maken. En waarom is dit? Om te voorkomen dat de stofmens daar rechten gaat uit puren. En wij weten dat op aarde in vele groepen van alles naar voor wordt gebracht, dat er dikwijls wordt gezegd van: ‘het is meester die of die’. Neemt van mij aan dat dit nooit met de waarheid overeen komt. Een echte meester maakt zich nooit bekend.

Het is toch belangrijk dit te weten. Want op aarde zijn heel veel illusies gangbaar, wordt heel veel gemanipuleerd, en heel veel misbruik gemaakt van deze zaken. Kijk, wat voor de geest naar de mens toe van essentieel belang is, is het punt dat het gebrachte voor de mens bruikbaar is. En niet wie het gebracht heeft.

Kijk eens hier, u hebt in de vorige eeuw een Wereldmeester en een Wereldleraar op aarde gehad. Beiden hebben hier rondgelopen, zoals indertijd Jezus hier heeft rondgelopen. Beiden hebben een leer gebracht. Nooit, noch de Wereldmeester, noch de Wereldleraar heeft zich kenbaar gemaakt en gezegd: ‘ik ben die of die’. Zij hebben gewoon gesproken, ze hebben gewoon de waarden op aarde achter gelaten, en daarmee is het gestopt. Ook juist om te voorkomen dat hun leer zou misbruikt worden.

Wanneer u kijkt naar Jezus Christus, Jezus heeft gewoon zijn leer gebracht. Jezus heeft nooit of nooit gezegd: ‘Ik ben de zoon van God’. Klinkt misschien raar, in alles wat u daarover moeten leren hebt, maar hij heeft dit nooit gesteld. Hij heeft zich altijd als gelijke voor gedaan aan zijn broeders en zusters. Hij heeft een leer gebracht, die leer is, spijtig genoeg, helemaal vermassacreerd door zijn opvolgers. En hetgeen wat u nu kent, is niet de leer van Jezus, maar is een paulinisme. En vooral een leer die achteraf door Constantijn, de keizer, op poten is gezet, om zo een rijk en macht te handhaven, en dan door de pausen verder is uitgefilterd. Maar gans dat geheel heeft niets te maken met wat een figuur, een hoog ingewijde figuur als Jezus heeft gebracht. U hebt nog vele andere hoog ingewijden op deze aarde gehad. Allen hebben hun boodschap nagelaten; maar nooit hebben zij gezegd van: ‘Wij zijn hoog ingewijd’. Op het ogenblik dat iemand u tracht te overtuigen dat hij of zij hoog ingewijd is, of dat hij of zij vertegenwoordiger is van die of die, vraagt u dan maar af wat er achter steekt, en ga rustig uw eigen gang verder.

Een Meester, een ingewijde heeft hoegenaamd niet de behoefte om wie dan ook te verplichten naar hem te luisteren of hem te volgen. Een Meester geeft, en daar stopt het.

Want dit kan in de toekomst voor allen van jullie belangrijk worden. Omdat we weer in een periode staan, vooral door het rode licht, dat veel nieuwe profeten zullen opstaan die zullen zeggen dat zij de vertegenwoordigers zijn van de hoogste krachten en zo verder. Houdt daar rekening mee dat dit manipulatie is om volgelingen te krijgen en vooral om het oude, en dan bedoel ik vooral de materiële welvaart, voor zichzelf in stand te kunnen houden. Dit klinkt misschien cru en zwaar, maar je kunt er toch van op aan dat dit 100%, voor zover dit in de stof mogelijk is, correct is wat ik hier voor u neerzet.

Meditatie: Parallelle werelden.

U hebt in het eerste deel, een nogal moeilijk eerste deel, als u het mij vraagt, redelijk wat te horen gekregen over parallelle werelden. Wanneer we nu gaan mediteren, dan zou je kunnen stellen dat wij ook een parallelle wereld gaan betreden.

We gaan even vergeten wie of wat we zijn, waar we zijn, en we gaan ons even laten samenvloeien met elkaar.

Laat ons één geheel vormen, laat ons één Kracht zijn. Eén Kracht die gebundeld een uitstraling geeft aan deze aarde. Een uitstraling die alles wat er mee in contact komt in een ander licht plaatst.

Laat ons het Licht geven aan ieder die dit Licht verlangt. Laat ons er geen kleur op zetten; laat ons gewoon het voelen. Laat ons gewoon één zijn met het Licht, één Kracht vormen.

Ieder van deze groep die samen één Licht vormt, kent wel iemand die zoekende is. Kent wel iemand die vragende is. Neem gewoon het beeld in u op, en breng dit beeld hier in de kern van het Licht. Zodat dit ook in de Kracht en de Harmonie van dit Licht wordt opgenomen. En zie dan hoe dit Licht alles anders inkleurt. Zie dan hoe duister en schaduw wijkt, hoe alles zich mooi aflijnt, zich duidelijk vormt. Hoe alles één Harmonie is, evenwicht is. Zie hoe alle onevenwichten verdwijnen. Zie hoe het mooie, het schone zich manifesteert. Zie hoe alles wat niet bruikbaar is, losgelaten wordt. Hoe alles wat storend is zich oplost; hoe alles in dit Licht zichzelf vindt. Hoe in dit Licht een nieuwe wereld ontstaat. Een nieuwe wereld niet enkel in denken, in voelen,  ook een nieuwe wereld in weten, in ervaren.

Zie hoe in deze wereld de goden er voor zorgen dat de nieuwe ideeën bevrucht worden. Zie hoe in deze nieuwe wereld de goden het Licht stimuleren, omdat alles zich in dit Licht verder kan ontwikkelen. Hoe alles bewuster wordt van zijn eigen werkelijkheid. Zie hoe je zelf opgenomen bent, nu, in dit Licht. Voel hoe je deel bent van de wereld van de geest. Ervaar dat je vrij bent van de ketenen van de stof. Ervaar hoe je zo anderen kunt in u opnemen, hoe je anderen kunt helpen. Hoe je Liefde en Kracht aan de medemens kunt geven in volledige harmonie en uit deze wereld, de wereld die parallel loopt aan uw stoffelijke wereld, en dankzij deze wereld in de stof toch deze veranderingen kunt waar maken.

Voel hoe ‘tijd’ hier geen belang speelt. Voel hoe je over ‘tijd’ en ‘ruimte’ heen het Licht kunt bevestigen, en het nieuwe kunt waar maken. Voel hoe de eenheid die je nu bezit de eenheid is die er steeds zal zijn wanneer je, het Licht erkennende, uw weg er in gaat.

U bent één met het Licht, en door de eenheid met het Licht bent u één met de ander. Is er geen verschil tussen u en de ander, is er alleen eenheid, is er alleen Harmonie. Voel hoe je nieuwe mogelijkheden in u ervaart, voel hoe je de kracht van het Licht kunt gebruiken om in uw eigenste wereld kleine zaken te wijzigen, maar op zo’n wijze dat dit de aanzet is van zeer vele wijzigingen.

Het is zoals de eerste sneeuwvlok die zich op de bergwand vrijmaakt. Op zich is het niet veel, maar wanneer je uiteindelijk ziet welke Kracht deze ene vrijkomende sneeuwvlok realiseert, dan besef je dat dat ene kleine lichtpuntje dat je bent en geeft, wanneer dit hier gebundeld met al de anderen samen, in beweging komt, uiteindelijk de Kracht is die de Vernieuwing op deze aarde doet plaatsgrijpen. Uiteindelijk de Kracht is die wonderen laat gebeuren. Uiteindelijk de Kracht is die er voor zorgt dat je steeds verder kunt doordringen in het Licht, uw weg naar de Vader, uw weg naar bewustzijn. Dat je terug kunt komen naar de Bron. En zo een overzicht hebt van de totaliteit die je hebt doorlopen in deze sferen.

Dit alles binnen dit Licht, binnen de Kracht van dit Licht, dit alles omdat u even zelf het Licht bent geweest. Omdat u even zelf de goden bent geweest. Omdat u even zelf de taak van de goden op deze aarde hebt volbracht.

En wanneer je zo het Licht hebt laten uitgaan naar het doel dat u heilig is, besef dan dat je op een avond als deze, na een bijeenkomst als deze, de wereld hebt veranderd. Onomkeerbaar hebt veranderd. En dat je dit telkens weer kunt voltrekken wanneer je voor uzelf even in deze wereld van Licht, in deze voor u stoffelijk parallelle wereld u beweegt, om zo de Vernieuwing van Aquarius in deze tijd, deze plaats, te laten voltrekken.

Goede vrienden, hiermee is mijn taak voor vanavond afgerond. Laat het gebrachte rustig in u bezinken, overdenk het zelf. En tracht, wanneer het maar enigszins kan, u steeds weer opnieuw één te voelen met het Licht. Dan zal u opmerken dat ondanks de woeligheid van de tijd, u voor uzelf en uw dierbaren een rustpunt kunt zijn. Dat u voor uzelf en uw dierbaren een ankerpunt kunt zijn en zo voor velen de meerwaarde van het stoffelijk bestaan.

image_pdf