Parallelle werelden

20-07-2007

U hebt in de vorige bijeenkomst nogal wat informatie gekregen over hoe dat u kan werken met gedachtekracht. (1)   Maar deze zaken worden ook nogal sterk beïnvloed; niet alleen vanuit onze zijde, dus door de geest, maar ook door de parallelle werelden die bestaan.

De meeste onder u zullen misschien daar al ooit iets over gelezen of gehoord hebben, maar er is eigenlijk over deze materie heel weinig exact gekend. Ik wil er direct aan toe voegen dat parallelle werelden, werelden zijn die naar materieel opzicht wel degelijk bestaan. Het is misschien niet op dezelfde wijze dan dat u, in uw driedimensionaal  stelsel functioneren. Deze werelden beantwoorden aan andere wetten dan uw wereld; maar dit sluit niet uit dat de parallelwerelden wel degelijk ook invloed hebben op uw wereld en omgekeerd.

Wanneer we van uitgaan dat de gedachte van de mens op een bepaald ogenblik een astrale wereld kan veroorzaken, dan is het niet moeilijk te begrijpen, dat ook vanuit de gedachtesferen  van de geest, bepaalde werelden zich kunnen ontwikkelen. Al deze werelden vloeien in wezen door elkaar, en op sommige punten gaan deze werelden raakvlakken hebben. Misschien kan ik hier met een voorbeeld deze definitie voor jullie het duidelijkst maken.

Wanneer u een schrijver hebt, en die schrijver die gaat op in zijn werk, dan kunnen we reeds spreken dat daar een parallelle wereld ontstaat. Wanneer ik terug denk aan een schrijver die u kent, Jules Verne en daar zal ieder van u wel één of ander over gehoord of gelezen hebben, dan kunt u van op aan dat deze man, terwijl hij zijn werken creëerde, wel degelijk in een parallelle wereld vertoefde, waardoor hij zaken kon neerschrijven, die eigenlijk op dat ogenblik behoorden tot de fantasie, tot de illusie; maar die, wanneer u dit gaat vergelijken met de huidige toestand, alleen maar als visionair konden worden omschreven. Dit is niet alleen beperkt tot schrijvers. Ook andere kunstenaars, zelfs wetenschappers, en ook magiërs hebben dikwijls doordat zij zo intens in hun wereld opgingen, zonder het zelf te beseffen, contacten gelegd met parallelle werelden, waardoor zij informatie, kunde naar hun wereld haalden.

Dan vraagt u zich  misschien af:  wanneer u een verhaal van Jules Verne neemt, bestaan dan die figuren echt? Bestaat dan die wereld echt? Wanneer u dit bekijkt naar de driedimensionale stoffelijke norm waarin u leeft, dan gaan we zeggen: nee.

Maar wanneer u dit buiten dit stelsel bekijkt, dan moeten we zeggen: ja, wel degelijk.

Deze werelden bestaan en hetgeen wat daar beschreven wordt, wordt binnen deze werelden voltrokken. Er is een wisselwerking tussen deze wereld die voor u eigenlijk een fantasiewereld is  en de echt stoffelijke wereld. Wanneer ik dan wat dichter bij jullie kom, en we nemen de wereld van de stripfiguren, in deze streken nogal gekend onder Suske en Wiske, dat toch de laatste 50 jaar een grote bekendheid heeft gehad, met de geestelijke vader daarvan, dan kunt u zeggen: wel degelijk, deze figuren leven een eigen leven, in een andere sfeer, en bepalen daarmee hoe in uw wereld de zaken verder gaan. Ik tracht het nu eerst vanuit kunstenaarsoogpunt te bekijken, maar wanneer we verder gaan; wanneer we dit gaan bezien vanuit het oogpunt van een wetenschapper, dan is het ook zo dat zeer vele wetenschappelijke ontwikkelingen, veel wetenschappelijke kennis die plots uit het Niets opduikt, zich dan gaat bewijzen, eigenlijk ook zijn oorsprong vindt in een parallelle wereld.

Deze werelden kunnen vanuit vele bronnen ontstaan. Ik heb al één bron aangehaald, dat is de menselijke gedachte. Maar buiten dat, zijn er nog veel meer mogelijke bronnen, maar soms voor de stofmens heel moeilijk te aanvaarden of te plaatsen, omdat u niet bij machte bent van in andere dimensies te denken dan degene die uw stoflichaam toelaat.

Wanneer u weet dat er een volledige antiwereld bestaat.

Een antiwereld, dat wil niet zeggen een negatieve wereld, maar de wereld die juist het omgekeerde is van de wereld die u kent. Een wereld waarin alles in juist omgekeerde zin gebeurt is voor de mens moeilijk aanvaardbaar, zeker wanneer hij zichzelf in deze wereld zou terug vinden, is dit bijna niet verwerkbaar. Nochtans kunnen we zeggen dat zelfs in de huidige wetenschap er reeds grote experimenten zijn gebeurd om te trachten deze antiwereld te betreden. Wanneer u een gekend experiment wilt horen, dan zullen we kunnen spreken van één van de Philadephia-experimenten, die in de jaren 1940 hebben plaatsgevonden bij het Amerikaanse leger. Anderen zijn onder groter geheim gebeurd, ook bij het Rode Leger. Deze experimenten zijn gedeeltelijk gelukt, gedeeltelijk mislukt. Omdat men zich te moeilijk kon vrijmaken van de stoffelijke denkwijze van de mens.

Anderzijds kunnen we zeggen dat op sommige momenten, waar bepaalde werelden samen vloeien er wel mensen zijn die, zonder dat zij het zelf willen, tot een overstap geleid worden. Die dan in een parallelle wereld terecht komen.

Misschien is dit alles voor u op dit moment een beetje verwarrend. Mensen hebben allemaal nogal de idee van te denken dat alles wat u ziet, hoort, voelt, dat dit reëel is, dat dit behoort tot een onomkeerbare werkelijkheid. Dit is uw wereld, dit is uw bestaan. Nochtans, wanneer u, naar onze zijde komt, en u vertoeft in een sfeer zoals Laag-Zomerland, of zelfs Zomerland, dan gaat u daar ook uw eigen wereld beleven. U gaat daar vertoeven in een wereld, die volledig beantwoordt aan uw gedachtepatroon, die voor u even reëel, even echt is dan de wereld waarin u zich vandaag beweegt. En deze wereld blijft voor u bestaan tot het ogenblik dat u door krijgt dat deze wereld enkel en alleen maar bestaat in uw eigen denkpatroon. Uw geestelijk denkpatroon, want u hebt geen stoffelijke hersenen meer op dat ogenblik.

Maar wanneer u daar even bij stilstaat, betekent dat, dat op dezelfde moment dat voor u deze wereld bestaat, dat er een oneindig aantal parallelwerelden bestaan, van andere entiteiten, die ongeveer in dezelfde situatie verkeren als u. Hier wordt het zeer boeiend.

Want deze werelden kunnen dan weer gaan versmelten. Kunnen dan weer een nieuw en groter geheel gaan vormen. Vanuit deze ontwikkeling, deze samenwerking, soms in gedachten en harmonieën die zo kunnen ontstaan, kan er dan weer naar eender welke stoffelijke wereld; dit is heus niet beperkt tot de stoffelijke wereld van de aarde die jullie kennen, maar ik zeg: eender welke stoffelijke wereld, gevolgen hebben, beïnvloedingen hebben.

Daar krijgen we weer een nieuw punt waar u misschien nog niet zoveel bij stil hebt gestaan; maar de aarde is niet de enige stoffelijke planeet waar deze invloeden een rol kunnen spelen. In de ganse kosmos, en ik ga u besparen de grootheid daarvan, is toch niet vatbaar voor menselijke hersenen, zelfs niet berekenbaar, omdat er teveel zaken zijn die u niet kunt kennen, in deze grootheid bestaan enorm veel andere stoffelijke, levende mogelijkheden, die ook door deze parallelwerelden kunnen gestuurd en beïnvloed worden. En op deze wijze verkrijgt u dan dat invloeden van ver uit de kosmos voor u zo omschreven, ook invloeden kunnen zijn die op deze aarde dus een impact hebben.

*Ik begrijp die antiwereld niet.

 De antiwereld is gewoon dezelfde wereld, die u kent, maar in omgekeerde zin. Waar alles juist het omgekeerde is van hetgeen wat u kent. Maar voor degenen die in de antiwereld leven is uw wereld een antiwereld. Dus maakt u daar niet te veel zorgen over,  ik heb dit vermeld, omdat dit bestaat, omdat dit ook beïnvloedt op deze aarde. Maar het is effectief zoals u zegt: moeilijk om als levend in deze wereld, deze wereld noemen we de positieve wereld, om het u gemakkelijk te maken, de antiwereld noemen we dan de negatieve wereld. Maar voor degene die daar in verblijven is die negatieve wereld positief, blijkt uw wereld negatief.  Ik kan me best indenken dat wanneer u daar gaat over denken, dat dit voor u moeilijk wordt. Maar ik zal het trachten recht te trekken in die zin, dat u moet begrijpen dat in de ganse kosmos, de ganse Schepping, altijd alles evenwichten kent. Er kan niets onevenwichtigs bestaan. Dit zou dus tegen het kosmische geheel ingaan en dit is onmogelijk. Dit wil dus zeggen dat wat er ook bij u gebeurt, in de antiwereld het omgekeerde gebeurt. Zo blijft de gehele Schepping in evenwicht. Maar neem van mij aan dat dit een heel moeilijk te volgen gegeven is, dat dit zelfs wanneer u aan onze zijde bent, soms heel moeilijk ook te aanvaarden is. Nochtans, de kosmos zit zo in elkaar, wat ik u tracht te brengen, is een eerste beeld van hoe al de werelden tezamen rondom u één geheel vormen, hoe u als stofmensen door al deze zaken beïnvloed wordt en gestuurd wordt. Hoe al deze zaken ook deel uitmaken van de Vernieuwing. Hoe al deze zaken, hoe dat u het ook bekijkt, eigenlijk aan elkaar verbonden zijn. Vroeger hebben we al gesproken dat eigenlijk alles een geheel is, men heeft dat naar voor gebracht als een web rond de aarde. Maar u kunt al hetgeen wat in de kosmos plaats vindt eigenlijk beschouwen als één groot geheel; als één groot web, waar alles onderling aan elkaar, niet alleen gebonden is, maar ook in elkaar opgaat. Uiteindelijk is alles één punt. Maar nu zijn we een beetje wiskunde aan het doen. Maar willen we over parallelle werelden spreken, dan is  het vooral voor de stofmens van belang te beseffen dat hij door vele andere bronnen beïnvloed wordt dan dat hij op het eerste gezicht waarneemt, of kent.

U kunt soms er van uitgaan, en denken, dat menselijke ras toch snugger is, het doet vele uitvindingen. Het heeft toch al op die duizenden jaren dat het bestaat op deze planeet toch al aardig wat gepresteerd. En dan spreek ik alleen over het huidige mensenras, ik spreek niet over alle rassen die voor dit mensenras aanwezig zijn geweest. U hebt daar in zekere zin gelijk in. Maar u vergeet één zaak. De meeste vernieuwingen, of dit nu op spiritueel gebied is, of dit is op materieel gebied, eender welke invulling die u mag geven, komen van buiten uw eigen denkpatroon, uw eigen wereld.  Deze vinden meestal een bron in de parallelle werelden, die,  eigenlijk gewoon door uw eigen wereld, uw eigen materiële wereld zich heen bewegen.

Het beeld van entiteiten die rondom u zijn is voor ieder wel aanvaardbaar. Ieder weet dat hij een geest heeft en weet dat u kunt beïnvloed worden door de geesten rondom u. Maar dat buiten deze entiteiten er ganse werelden rondom u bestaan, waarin u gewoon door leeft zonder dat u beseft dat u er door gaat, en in omgekeerde zin is dit ook dikwijls waar, daar zullen de meesten van u nog weinig bij stil hebben gestaan. Enkel misschien degenen die sterk helderziend zijn zullen soms deze zaken opmerken. Kunstenaars die echt gevoelig zijn kunnen dikwijls dit uiten in hun kunst; zetten beelden die zij zien om in een schilderij of in een beeldhouwwerk, of in hun geschriften. Maar de doorsnee stofmens merkt er weinig van op. Behalve wanneer er hem iets heel erg tegen zit, of heel erg mee zit kan het zijn dat er een fenomeen heeft plaats gevonden dat u niet direct kunt plaatsen. Maar gezien het eindresultaat laat u meestal hetgeen wat u opgemerkt hebt voor wat het is, en denkt u: ach, het is misschien mijn fantasie die dat hier een beetje met mij heeft gespeeld. Nochtans, wanneer u als mens er werkelijk zou voor gaan  openstellen, er werkelijk wat meer aandacht voor zou hebben, zou u daar veel voordeel, als stofmens kunnen uit halen.

En dit niet alleen op geestelijk gebied; dat u nieuwe ideeën zou kunnen opdoen, dat u op geestelijk gebied zaken zou kunnen aanvoelen die voor uw eigen geest toch belangrijk zijn. Maar het kan ook op gewoon stoffelijk terrein zijn dat, door u daar voor open te stellen, dat u plots zaken ervaart, of doorgrondt, die u anders waarschijnlijk zou laten voorbij gaan. U kan het naar gezondheid bekijken. Wanneer u uzelf open voor stelt, dat er andere werelden rondom u zijn, die ook kennis in zich dragen, en u hebt een diagnose te stellen, dan kunt u wel ineens aanvoelen van: de fout zit hem daar. Sommige mensen zullen dit proberen met alternatieve middelen, zoals een pendel, of een wichelroede, maar eigenlijk, in vele gevallen, is dit dikwijls maar een link naar hulp die vanuit een parallelle wereld kan komen.

Ook wanneer dat we even kijken naar het verleden van de mensheid. Is er u niets in uw geschiedenis opgevallen? Wanneer u kijkt naar hetgeen wat u kent, het begin van uw menselijk leven op deze planeet. Althans wat u binnen deze geschiedenis die u kent er van weet. Dan krijgt u verhalen te horen van de mens kwam uit de zee, en uiteindelijk uw broeders, de apen, is er wat mutatie geweest, heeft het menselijk ras zich afgesplitst van de aap. Alhoewel, zie ik soms het verschil niet goed. Maar hebt u er al eens bij stil gestaan hoe dit mogelijk is geweest?  Men zal u natuurlijk van alle mogelijke theorieën naar voor schuiven; maar in vele gevallen is het dikwijls toch niet te verklaren. U kunt natuurlijk zeggen,  er zijn sprongmutaties geweest, hoe is het mogelijk dat het ineens zo is gebeurd? Wanneer u dan verder gaat kijken, wanneer u beseft dat ook bij het ontstaan van dit ras, dat nu op de wereld leeft, heel veel invloed is geweest van parallelwerelden; dat er samensmeltingen zijn geweest, overbruggingen zijn geweest tussen verschillende werelden, dan eerst wordt het plaatje duidelijk. Dan kunt u begrijpen hoe dat het  mogelijk is dat van uit het water een dier komt dat plots zonder water kan leven, zijn kieuwen door oren vervangt. Dat zijn vinnen tot armen en benen worden omgevormd.  Dat u dan nog een zeer summier stel hersenen krijgt, dat uiteindelijk mogelijk maakt tot zelfstandig denken, om zo zichzelf weer den duivel aan te doen.

U hebt daar allemaal niet teveel bij stil gestaan, u hebt dat wel ooit in de scholen gehoord en geleerd, maar u hebt er nooit bij stil gestaan dat, om dit uiteindelijke ras te creëren vele invloeden van andere werelden hebben meegespeeld. U mag niet vergeten dat de aarde op dat moment een totaal andere planeet was, met een totaal ander verleden dan dat u kent, dat voor de geest de aarde op dat ogenblik een interessante leerschool was. U zou bijna kunnen omschrijven op dat ogenblik dat voor de andere werelden, parallelwerelden, de aarde de alchemistische keuken was om experimenten uit te voeren, om te komen tot het huidige menselijke voertuig dat dan bruikbaar was om veel stoffelijke ervaring te kunnen opdoen.  Gezien, het voor de geest niet uitmaakt of u spreekt over duizend jaar of een miljoen jaar, want dat tijd een dimensie is waar wij niet in beperkt zijn, is deze alchemistische pot heel boeiend en interessant geweest. En hebben wij daar heel veel ervaring kunnen in op doen. Natuurlijk langs de andere kant kan u ook zeggen dat het resultaat uiteindelijk misschien niet zo denderend is. Waar de geest zocht naar een voertuig dat hij redelijk kon sturen is het resultaat een voertuig waarin hij nog weinig te aan zeggen heeft. Een voertuig dat in vele gevallen nogal koppig en eigenzinnig is, met als gevolg dat u toch de laatste duizend jaar een mensheid hebt gekregen die haar eigen gangen is gegaan, ondanks sommige ingrepen, en die nu op het punt staat van de terugweg.

Omdat, Aquarius met al zijn invloeden vertrekt vanuit andere standpunten, kan een mensheid zoals ze nu bestaat en zoals ze nu met zichzelf omgaat niet onveranderd  blijven.  Ze is niet het ideale voertuig die een entiteit zich kan voorstellen, aldus komen we vanuit de andere werelden tot de slotsom dat er wel het één en ander moet aan bij gestuurd en bij geschaafd worden. Niet alleen voor de planeet aarde zelf, maar zeker voor de mogelijkheden van deze wereld. En dan gaat u weer zien dat deze parallelwerelden op sommige momenten een overwicht gaan hebben. Dat er plots weer zaken gaan ingrijpen die menselijk niet direct plaatsbaar of verklaarbaar zijn, maar die er wel zullen toe leiden dat tussen dit en nog een kleine 200, 250 jaar het ras op deze aarde weer totaal anders er zal uitzien en deze aarde weer totaal anders zal functioneren.

Dat is uw probleem op dit ogenblik niet, want tegen die tijd zit u al lang bij ons te kijken hoe het verder evolueert. Maar tussentijds kunnen we zeggen dat u mogelijkheden hebt. Wanneer u tot het besef komt dat u niet alleen leeft hier op aarde in de stof.  Dat er een geest is die ook nog een woordje mee praat, waarbij er veel andere werelden ook betrokken zijn, dan kunt u daaruit voor uzelf, zeer veel lering halen.  Wat dan weer uitmaakt dat uiteindelijk de korte tijdspanne die u hier op deze planeet rondloopt, voor uw eigen geest zeer waardevol is geweest.

*Ik ga er van uit alles is in gedachten.  Eerste werkelijkheid, tweede werkelijkheid, derde werkelijkheid. Maakt niet uit. Zou het moment dat u dat kunt laten samenvloeien de werkelijkheid veranderen? Krijgt u  dan een reële werkelijkheid?

 Als stofmens denkt u dat u zekerheden hebt. Als stofmens denkt u dat degene die naast u zit, degene is die jij veronderstelt dat hij of zij is. Maar is dat werkelijk zo? De grote vraag is: kent iemand iemand anders? Tot op zekere hoogte waarin u een spiegeling kunt zien kunt u elkaar herkennen. Maar ieder heeft zijn eigen geheime wereld. Ieder heeft in zijn of haar bestaan zaken die de anderen niet weten, niet kennen. Dit moet niet negatief zijn.  Ik wil niet zeggen dat hier iemand slecht is. Daar gaat het niet over. Maar u hebt andere werelden. Ieder van u heeft een andere achtergrond, elke vorming die u hebt doorgemaakt vertrekt vanuit andere indrukken. Alleen nog maar wanneer dat u zich te rusten begeeft, wanneer dat u slaapt, uw geest kan uittreden, uw geest kan andere werelden betreden, kan daar leringen opdoen. Denk niet, dat dit maar af en toe gebeurt. De normale menselijke geest, met de normale drang naar ontwikkeling en kennis, doet dit zeer frequent. Dan zou u kunnen zeggen, dat is een parallelwereld, want terwijl ik slaap beleef ik vele andere zaken. En deze andere zaken die u in uw slaap beleeft kunnen die oneindig lang en groot zijn. Toch zal, wanneer de stofmens ontwaakt dit voor hem niet kenbaar zijn, of misschien een vage herinnering aan een vaag droombeeld. In wezen hebt u een enorm werk verzet in een andere wereld.

Anderzijds kan het zijn dat u slaapt en dat u droomt. Dat u een droom doormaakt die u ervaart als zijnde reëel. Ook dit weer is een andere belevenis, is een andere wereld. Soms zult u het herinneren, soms vaag. Maar ook hier weer zijn er beelden gecreëerd, zijn overdrachten gebeurd, waar u niet de achtergrond van kent of bij stilstaat. Maar die zelfs er toe kunnen leiden dat het lichaam tot bepaalde reacties overgaat. Dit kan in positieve gezondheidszin zijn, maar dit kan ook in negatieve gezondheidszin zijn. Ook dit zijn werelden, die u in de stof te weinig kent. En zeker die u niet kent van de ander, hoe dicht dat u ook bij elkaar mag zijn. Zo kunt u heel veel zaken aanhalen. De ene mens zal denken in een bepaalde richting, zal zich daar goed bij voelen, terwijl de andere mens, die in die richting denkt zich daar ziek gaat bij voelen. Maar uiterlijk, wanneer u beide personen bij elkaar ziet, gaat u dit niet opmerken. Wil ik maar zeggen dat ook uw stoffelijke wereld in vele gevallen niet de wereld is die u opmerkt of waarvan u denkt dat hij is. Ook u wordt hier beïnvloed door vele zaken waarvan u noch de oorsprong, noch de doelstelling kent. Maar die wel degelijk er voor zorgen dat uw gedrag zich op een bepaalde wijze ontwikkelt.

Kort samengevat, komt het hier op neer: u leeft in de stof, korte tijd, want zelfs wanneer u honderd jaar wordt, is dit kort. In die korte tijd doet u heel veel indrukken op, leert u heel veel, en wanneer u dan terug naar onze wereld komt, dan bent u weer een stapje verder. Maar, ook onze wereld is veel meer inhoudend, veel grootser dan wij zelf als geest ons kunnen voorstellen. Ook voor ons bestaan enorm veel parallelle werelden. Dank zij onze niet-stoffelijke beperktheid kunnen wij meer zaken overzien. Kunnen wij meer zaken waarnemen en aanvoelen. Doch ook wij zijn, ondanks dat we niet-stoffelijk zijn, in al deze zaken tot op zekere hoogt beperkt. En moeten wij vaststellen, dat er buiten dit weer vele andere sferen, of werelden, parallel aan de onze bestaan, die ook weer een invloed kunnen hebben naar onze wereld.

Kijk, er is jaren geleden een auteur geweest, die dit redelijk mooi omschreven heeft. Sommigen onder u zullen de boeken daarvan gelezen hebben; en ik denk hier aan het boek: ‘Waren de Goden Kosmonauten?’ van een zekere auteur von Däniken. Wat die man neergeschreven heeft, en ook in verschillende andere van zijn werken, is inspiratie die hij fictief ook vanuit parallelwerelden naar zich toe gehaald heeft. De idee die in die boeken zit is als dusdanig niet zo slecht bekeken. Ik zeg niet dat dit wetenschappelijk onderbouwd juist is. Want daarvoor is er veel te veel aangepast, en heeft de auteur veel te veel zaken willen laten kloppen. Daardoor is er nogal wat bij gefantaseerd en bij geschaafd, zoals dat nogal dikwijls in een boek gebeurt. Dit kunnen we bekijken als de vrijheid van de auteur. Maar wanneer we naar de essentie gaan die er achter steekt, dan heeft deze auteur wel opgemerkt dat de wereld beïnvloed is door anderen, of andere werelden. Dat vanuit de beperktheid van het stoffelijk menselijk denken er wel degelijk alle mogelijke opbouw naar goden is geweest. Dat wanneer bepaalde natuurverschijnselen plaats hebben, die soms gepaard gaan met contact met parallelle werelden. En wanneer ik het een beetje duidelijker tracht te maken, dan kunnen we zeggen dat op het ogenblik dat de aarde zware onweders doormaakt, is het heel goed mogelijk dat op dat moment door de magnetische ontladingen er een duidelijk beeld ontstaat van wat de parallelle wereld op dat moment is, en aanwezig is. Dat van daar uit nieuwe gedachte-impulsen of nieuwe invloeden kunnen opbouwen, wijzigingen kunnen ontstaan. Ook zo’n zaken hebben bijgedragen tot de idee van zulke boekwerken. En wanneer u dan verder nadenkt, dan zult u tot de slotsom moeten komen, dat ondanks alles, ondanks alle fantasie die de auteurs zeker gehad hebben, dat het uiteindelijke beeld dat zij aan u willen geven u enkel en alleen maar tot  nadenken kan stemmen en u kan brengen, tot een andere visie van het wereldbeeld dat u hebt, tot een andere visie, en die moet dan nog niet dezelfde visie zijn als de auteur heeft, maar een andere visie op hetgeen wat men u wilt doen geloven, of wat u tot op heden voor waar hebt aangenomen. En zo krijgt u de mogelijkheid dat dank zij deze invloeden, deze parallelle werelden u weer een stapje verder geraakt in uw bewustwording. En dat is toch het voornaamste punt dat we in een menselijk bestaan voort kunnen brengen.

 *U zegt dat u als geest eigenlijk meer overzicht heeft en eigenlijk toch wat die wereld betreft meer inzicht heeft, mits u ook ergens beperkt bent, moet ik er dan van uit gaan dat hoe verder u gaat, als geest of op zich in het Licht, hoe groter dat die moeilijkheden daar in worden, hoe ruimer, hoe meer overzicht en inzicht u daar in krijgt.

 Hoe verder u gaat, hoe meer mogelijkheden dat u hebt. Kijk, ik zou het zo vergelijken. Wanneer u naar een mier kijkt, u ziet die mier vlijtig werken, dan kunt u toch als mens begrijpen dat de wereld van die mier zeer beperkt is als u dat vergelijkt met een stofmens. Wanneer een mier naar een mens kijkt dan ziet die mier een verschrikkelijke draak. Een draak die hij niet kan overwinnen, omdat hij daar tegenover te nietig is. Hij kan het ook niet vatten, en hij kan het ook niet plaatsen. Wanneer de stofmens zich gaat vergelijken met de grootsheid van de natuur, dan valt u ook in het niet. Want dan ziet u dat u als mens heel beperkt bent. Dat u hoegenaamd geen overwicht hebt wanneer er een onweer los barst, wanneer er een aardbeving is, wanneer er een vulkaaneruptie is. Dan kunt u alleen maar hopen dat het aan u passeert en u er niet bij betrekt. U moet alles in zijn juiste dimensie plaatsen. Wanneer u later terug het stoflichaam hebt losgelaten, u bent aan onze zijde, u ziet de totaliteit, of u hebt de totaliteit van uw wezen terug, dan kan dit zijn dat u al ver gevorderd een zeer groot overzicht van veel zaken hebt. Maar ook als geest, uiteindelijk bent u een energie dan, bent u beperkt tot de kennis die u, en de ervaring die u in uw bestaan hebt opgedaan. En dat is ook de evolutie voor de entiteit dat u steeds verder gaat. Wanneer u van de stof komt, ga u trachten weer in de geest ervaringen op te doen. U gaat effectief trachten overzichten te krijgen van hoe de Schepping in elkaar steekt, u gaat trachten in het Licht verder door te dringen. Dan moet ik stoppen. Want ik ben nog niet zo ver dat ik u kan vertellen wanneer u volledig in het Licht opgaat, wat de volgende fase is. Ik behoor niet tot deze grote ingewijden die opgegaan zijn in het Licht, die één geworden zijn met het Licht. Daarvoor heb ik zelf, als entiteit waarschijnlijk nog een grote weg te gaan, of een lange weg. Maar wanneer ik mijn plaats in de Schepping bekijk, ten opzichte van de gewone stofmens, dan moet ik zeggen, heb ik al veel meer privileges. Kan ik veel meer zaken overzien, kan ik inschatten wat er met u gaat gebeuren in de komende tijd, aan de hand van de uitstralingen die ik waarneem. Kan ik wanneer ik naar de aarde kijk, ongeveer inschatten wat er aan het gebeuren is. Wanneer ik kijk naar mij eigen sfeer, dan bouw ik op wat ik denk. Zo kan u zeggen heb ik meer mogelijkheden. Wanneer ik, in mijn sfeer een bepaalde zaak wil kennen of doorleven, is de gedachte daar aan voldoende om dit in mijn bezit te hebben, om dit te kennen, dit te doorleven. Wanneer ik iets zoek, dan is het daar. Ik heb de mogelijkheid van met eender welke vriend, in de geest, de entiteit die met mij in harmonie is, gedachten uit te wisselen, lering op te doen. Dit hebt u als stofmens niet. Daar bent u beperkt. U kan niet vandaag zeggen: ik wil vandaag aan de andere kant van de wereld even lering op doen, een uur later terug hier zijn, vijf minuten later in Azië zitten. U kunt dat wel denken, maar u kunt dat in de stof niet realiseren. Dat voordeel hebt u wel als u aan onze zijde bent. Ik kan van hier uit onmiddellijk aan de andere kant van de oceaan een voordracht geven. En ik kan zelfs op hetzelfde moment in Azië zitten luisteren naar één of andere, leermeester. Maar goed, dat staat u ook te wachten wanneer u terug bij ons bent, uiteindelijk hebt u al ooit deze ervaringen gehad. U bent niet voor het eerst op de aarde. Het is alleen maar weer voor u een tijdelijke leerschool.

 (1)De evolutie van werken met gedachtekracht  – 06 07 2007