Kosmische wetmatigheden

16 januari 2004

Aan het begin van de bijeenkomst wil ik u erop wijzen dat wij, sprekers van deze groep niet alwetend noch onfeilbaar zijn en dat wij het op prijs stellen dat u over het gebrachte uw eigen mening vormt.
Mag ik vragen welk onderwerp u voor vanavond voorzien heeft?

  • Het onderwerp voor vanavond is: De grote kosmische wetmatigheden.

Alle wetmatigheden in de kosmos zijn eigenlijk niet, zoals de mens denkt, een soort voorschriften. In de kosmos heerst een volledige harmonie. In de kosmos is ook, bij wijze van spreken, alles gelijk. Dit is voor de stofmens, die leeft in een wereld van voorschriften, regeltjes, gewoonten, zeer moeilijk te begrijpen. Maar tracht even de grote lijnen te volgen.
Een eerste wetmatigheid in de kosmos is dat alles, maar ook alles, in evenwicht is. Dit wil zeggen dat wat op plaats A gebeurt en op plaats A ogenschijnlijk een verandering veroorzaakt, dit zelfde maar in tegenstelling op plaats B gebeurt. Zo blijft alles in evenwicht. Neem mij niet kwalijk dat ik het tracht uit te drukken op een wijze die voor jullie begrijpbaar is en, dit is voor jullie belangrijk, niet 100% kan correct zijn in uw wereld, gezien u het probleem hebt dat u als mens gebonden bent aan uw dimensionele wereld en u zich moeilijk werelden kunt voorstellen die aan totaal andere wetmatigheden beantwoorden. Maar ik doe mijn best om het voor jullie zo aanvaardbaar mogelijk naar voor te brengen. Wanneer we dit vertalen naar het maatschappelijk gebeuren, dan zou ik zeggen: Wanneer iemand op dit ogenblik een ander tekort doet, op welke wijze ook, zal om het evenwicht in de kosmos te handhaven, op een andere plaats dit hersteld worden.
Dan komen we eigenlijk vanuit dit voorbeeld naar een tweede gegeven, dat we zeker als wetmatigheid kunnen zien, dat is dat oorzaak steeds een gevolg heeft. Een gevolg heeft steeds een oorzaak. Ook hier weer is het voor de mensen eigenaardig dat zij vele zaken kunnen doen en dat zij ogenschijnlijk daar geen gevolg uit meemaken. Nochtans is niets minder waar. Welke handeling u ook stelt, steeds is er voor u een gevolg op de oorzaak. Alleen kan het zijn dat het gevolg voor u in tijd zeer lang weg blijft. Dit wil zeggen: 100, 200, misschien zelfs 1000 jaar. “Onbegrijpelijk”, zegt u. Onbegrijpelijk, alleen wanneer u dit bekijkt naar uw stoffelijk leven toe. Begrijpelijk wanneer u gaat bekijken dat uw bestaan eeuwig is. Mits u daarbij moet incalculeren dat het bestaan een moment is en dat – en hier wordt het weer heel moeilijk en vergeef mij, maar u hebt een moeilijk onderwerp gevraagd, dat het voor jullie zo uitpakt, ik tracht het zo simpel mogelijk te geven – alles wat in de kosmos aanwezig is, gebeurt, bestaat, gebeurt eigenlijk op één zelfde ogenblik. Daardoor is uw dimensie tijd, die u hier op deze aarde gebruikt, totaal verdwenen wanneer u de stof verlaat. Zo kan het zijn dat u vandaag een bank berooft, waardoor u mensen in moeilijkheden brengt, en dat de correctie daarop veel later oorzaak is dat u verplicht bent terug een incarnatie in stoffelijke vorm, of dergelijke zaken, door te maken. Juist om dat evenwicht terug te kunnen herstellen.
Misschien een sprekender voorbeeld voor jullie is dat wanneer een mens iemand doodt, dat hij verantwoordelijk is en blijft tot wat die persoon tekort is gekomen in dit bestaan omdat hij opzettelijk is gedood, tot dat moment blijft de moordenaar verantwoordelijk om dit tekort op te lossen voor de ander. Dit kan zich uitspreiden over meerdere levens.
Wanneer ik te moeilijk ben, lieve mensen, roep dan even ‘stop’ en stel gerust een vraag. Ik begrijp dat deze materie zwaar is.
Wanneer we verder kijken, hebben we een andere wetmatigheid die we overal tegenkomen, namelijk: De microkosmos is gelijk aan de macrokosmos. Dit is ook zo. En de macrokosmos is identiek aan de microkosmos. Wanneer u dit in de stof bekijkt, dan geef ik u de raad: Probeer gewoon op te nemen hoe u het heelal ziet. Wanneer u dan een menselijke cel vele malen, miljoenen malen vergroot, dan komt die menselijke cel qua opbouw, qua structuur overeen met wat u in het heelal kunt waarnemen. En zo kunt u alles wat bestaat met elkaar vergelijken. Want alles is aan elkaar gelijk.
En dan kunnen we misschien met het volgende afsluiten: de oneindigheid eindigt waar de eindigheid de oneindigheid laat beginnen. Oneindigheid en eindigheid zijn ook in dit gebeuren weer twee aanvullende factoren die niet zonder elkaar kunnen. Het menselijk leven is eindig, doch het bestaan is oneindig. En door de vele menselijke levens krijgt u een oneindigheid.
Zo kunnen we ook zeggen, en dat is dan als afsluiter bedoeld, en dan komen we al meer naar een omschrijving die reeds een 175.000 jaar op deze aarde in gebruik is: Zo boven zo beneden, zo beneden zo boven. Deze eeuwenoude wijsheid duidt ook weer aan dat in de kosmos alles in evenwicht is, alles gelijk is. Gans de kosmos is in feite simpel samen te vatten in één principe, dat we kunnen omschrijven als: de Goddelijke Harmonie. Hoe men het ook draait of keert, hoe we het ook bekijken, hoe we het ook uit elkaar halen, we komen altijd tot hetzelfde besluit: Dat alles in harmonie en in evenwicht is. Dat niets in die kosmos verdwijnt, maar dat er ook niets bij komt. Ook moeilijk te aanvaarden, maar toch behoort dit tot de wetmatigheden. En als u zich nu de vraag stelt: “Maar die kosmos, hoe oneindig is die dan wel?” Dan moet ik daarop zeggen dat zelfs de hoogste ingewijden die wij kunnen benaderen, die zo ver in het Licht zijn, ons deze vraag niet kunnen beantwoorden. Op het niveau dat uw dienaar staat, kan ik u zeggen dat wij kunnen vaststellen dat er ongeveer 63, in uw wiskunde uitgedrukt, kosmossen bestaan die kunnen waargenomen worden, waarvan er veel een soort anti-wereld zijn. Maar dit uitbreiden en trachten uit te leggen, zou waarschijnlijk op een avond als deze te zwaar worden. Ik denk dat wanneer u even nadenkt over de grote wetmatigheden die ik hier naar voor heb gebracht, dat u al een hele tijd werk zult hebben om dit maar een beetje voor u te kunnen waarmaken, begrijpen en misschien trachten er een klein beetje aan te beantwoorden.
Zo, ik denk dat ik u gegeven heb wat voor een avond als deze verwerkbaar is. Ach, ik kan gerust nog uren verdergaan over hoe al die evenwichten zich manifesteren. Maar, mijn beste vrienden hier, wat hebt u er aan? De kosmos kent in wezen voor de mens geen geheimen. Alleen kent hij zaken die een mens niet kan vatten, omdat u nu eenmaal beperkt bent in dit stoffelijk voertuig, beperkt bent op deze planeet. En tussen haakjes, vind dat niet zo erg, want u hebt er zelf voor gekozen om deze leerschool door te gaan. Dus is het misschien wel interessanter om een beetje oog te hebben voor uw stoffelijke wereld en misschien een beetje oog te hebben voor de goddelijke invloeden – ik zeg niet graag ‘wetten’, want dan is het zo precies of er is een heerser boven u die jullie aan touwtjes laat bewegen zoals hij wil. Nee, het is juist andersom. Het is dankzij deze goddelijke invloeden dat u als mens over een vrijheid beschikt, dat u als mens keuzes kunt maken. En zo kunt u in uw leven dankzij deze invloeden dwaasheden doen, die vrijheid hebt u. Zo goed als u juist het omgekeerde kan trachten te bereiken.
Waarom stel ik dit zo? Wel, beste vrienden, of u nu dwaasheden doet in uw ogen, als mens, of u doet oneindig goed in uw ogen, als mens, naar het Goddelijke toe gezien is het niet zeker dat die normen correct zijn. De dwaasheid in uw ogen kan voor uzelf de meest intense leerschool inhouden en is dus zeer goed. En het meest heilige kan een remming zijn, een afstompen zijn, een belemmering van uw spirituele ontwikkeling. Het is maar zoals u het benadert. En dit is de vrijheid die u hebt. Een vrijheid die u de mogelijkheid geeft om in dit leven zeer veel te leren, een bewustwordingsweg te gaan die zeer waardevol is of een vrijheid die maakt dat u enkel en alleen maar denkt aan u zelf, aan verrijking van u zelf op stoffelijk niveau en in vele gevallen ervoor zorgt dat u een leven leidt waar de geest op het eind ervan moet zeggen dat hij niet de kans heeft gehad om hier veel uit te leren. Ook hier is nog steeds de vrijheid. En wanneer u dan aan onze zijde komt, dan hebt u ook weer de vrijheid om uzelf te erkennen zoals u bent en proberen verder te gaan op de weg naar het Licht, of u in te kapselen in uw eigen duister en gedurende langere tijd min of meer onbeweeglijk te blijven. Ook dit is een vrijheid die het Goddelijke u schenkt.
Maar u bent mens en u leeft op deze planeet. Tracht dan vanuit de kern van uw wezen aan te voelen wat voor u het juiste is. Laat u niet vertellen door anderen wat voor u het juiste is. Tracht het te voelen, te doorleven. En zo kunt u van uw leven een waardevolle parel maken aan de kroon van uw bestaan.
Zo, mijn beste vrienden, zijn er op dit moment vragen over dit toch moeilijke onderwerp?

  • Broeder, wanneer u spreekt over moordenaars en dat deze verantwoordelijk zijn voor wat niet afgewerkt is bij degene die hij vermoordt heeft, wat gebeurt er dan met massamoordenaars?

Dat kan heel simpel zijn. De massamoordenaar kan, wanneer hij beseft wat hij fout gedaan heeft, dit herstellen. Ook hier weer denkt u teveel in uw menselijke kennis en legt u een lijstje aan met wat al die slachtoffers nog zouden moeten beleefd hebben. En dan rekent u om en dan zegt u: Ja maar, zo een massa, dat kan toch niet één mens of geest herstellen! Maar u vergeet waar we juist over gesproken hebben: Alles is in evenwicht. En deze massamoordenaar, ofwel erkent hij de fout die hij gemaakt heeft en zal hij deze met alle mogelijkheden die hij heeft wanneer hij in het geestelijke terug is gekeerd, daaraan werken. En gezien voor de geest geen tijd bestaat, of deze mens of geest, maar laat het ons houden in de geest, dan naar menselijk idee er 1000 jaar aan werkt, voor hem zal dat maar een fractie zijn van wat hij in zijn totale bestaan beleeft en kan hij dit herstellen.
Wanneer hij echter weigert voor zichzelf zijn fouten te erkennen, zal zulke persoon zich volledig in zichzelf insluit en voor zeer lange tijd eigenlijk door een hel gaan die hij zelf creëert. Omdat hij de waarheid rondom zijn daden en zijn eigen ingesteldheid niet durft te beschouwen. Maar het maakt niet uit of die persoon 1 of 10 mensen heeft vermoord, want stel dat hij er maar 1 heeft vermoord en hij wil daar ook niet in erkennen wat er mis is gegaan, zal hij juist dezelfde houding aannemen, juist dezelfde vlucht uitvoeren dan degene die er 10 heeft vermoord en dit niet wil erkennen.
Ik denk dat we hier over dit moordenaarsgebeuren voldoende gezegd hebben, denkt u ook niet?

  • Bestaat er ook een wet van vergeving?

Er bestaat geen wet van vergeving. U kunt niet vergeven. Er bestaat alleen een wet in de kosmos van oorzaak en gevolg. U kunt enkel van uw eigen daden – en dan wik ik mijn woorden om het juist uit te drukken – het begrip krijgen dat ze niet juist zijn, waardoor u voor uzelf en alleen voor uzelf, een correctie kunt aanbrengen. Maar vergeven, houdt in dat u een oordeel zou uitgesproken hebben over de ander en dan zou zeggen: Ik vergeef u. Maar in de totaliteit kunt u geen oordeel uitspreken omdat u geen mogelijkheid hebt om via vaste referentiewaarden, om het in menselijke termen uit te drukken, iemand tot een oordeel te laten komen of te geven. Mag ik u opmerken – we leven hier, als ik het goed voorheb, toch in een gedeeltelijk christelijk milieu – dat in uw bijbel staat: Oordeel niet opdat u niet veroordeeld zou worden. En er wordt o.a. nog een voorbeeld aan toegevoegd: Zie niet de splinter in het oog van uw naaste wanneer er bij uzelf een balk in aanwezig is.
De grote fout die de mens maakt, is het idee koesteren dat men het recht heeft ook maar enig oordeel uit te spreken over de ander. Begrijpelijk voor de mens in een cultuur en een maatschappij waarin hij leeft. Maar wanneer we spreken op een avond als deze over de wetmatigheden in deze kosmos, waar dan toch direct een vertaling naar het Goddelijke kan gemaakt worden, moet ik u zeggen dat noch door de mens, noch door de geest – en of het nu de hoogste lichtende geest of de meest duistere demon is – enig oordeel over een ander kan uitgesproken worden. De enige die een oordeel kan uitspreken, dan bent u zelf over uzelf. Daarom ook is het zo dat wanneer de mens overgaat, het niet is zoals in nogal veel religies staat geschreven dat u zult beoordeeld worden over uw daden. Niemand die aan onze zijde komt wordt beoordeeld over zijn daden. Het enige oordeel dat geveld wordt, is het oordeel dat u zelf over u uitspreekt. Het is het besef van wat u gedaan hebt en of u dit kunt aanvaarden en u gaat verder uw pad in het Licht. Of u weigert te erkennen voor uzelf hoe u bent en u sluit u af en u keert u tot het duister. Dat is de weg die de mens gaat op het ogenblik dat hij aan onze zijde komt. En er is geen God, noch een Sint Pieter, noch een Lucifer die daar klaar staan om een oordeel over u te vellen. Dit kent de kosmos niet.
Ik hoop dat ik met deze kleine toelichting voldoende duidelijk ben geweest.

  • Als u als geest wenst een tijd ingekapseld te blijven, komt men dan in zo’n anti-wereld terecht? Of is dat nog iets anders?

Nee, hier haalt u verschillende zaken door elkaar. Wanneer we spreken over een anti-wereld, is het een wereld die – tracht het u gewoon voor te stellen – die juist het omgekeerde is van uw wereld. Wanneer een geest zich inkapselt omdat hij zichzelf niet wenst te erkennen, sluit hij zich af, omringt hij zich door duister en maakt eigenlijk zijn eigen wereld, zijn eigen ellende eigenlijk terug continu door. Tot het ogenblik dat hij dit durft vrij te geven, durft een andere entiteit ermee in contact te brengen en zo een erkenning van zijn falen voor zich te bewerkstelligen. Maar dit heeft niets te maken met een anti-wereld

  • Kan dit inkapselen ook gebeuren als mens? Kan de geest zich als mens inkapselen?

Wat kan gebeuren tijdens een incarnatie, is dat bv de geest vaststelt dat hij een verkeerde keuze heeft gemaakt en dat de geest zich volledig afsluit van het denkpatroon of het bewustzijn van dat lichaam. Dan blijft het lichaam nog wel in leven, maar is er geen of bijna geen beïnvloeding meer van de geestelijke bevoertuiging. Dit zien we nogal veel gebeuren in sommige gevallen waardoor dan stoffelijke levens eigenlijk voor bijna 99% verloren zijn. Soms zien we dat wanneer het einde nadert, er wel terug een opening gemaakt wordt, alleen omdat de mens die zo afgesloten geleefd heeft, de angst die in zich ontstaat omdat meestal de gedachte de bovenhand haalt dat dood dood is, vanuit die angst ontstaat meestal de mogelijkheid om terug contact te krijgen. Dan kan nog de ervaring van de stoffelijke angst voor de dood tijdens de laatste uren van het leven, en soms zelfs de laatste minuten, voor de geestelijke bevoertuiging een interessante maar korte leerschool zijn.
Wanneer de geest echter ook maar een beetje reeds bewust is en het lichaam zou zo verkeerd gekozen zijn, dan zal de geest het lichaam loslaten en zal een plotse dood zich voordoen. Dit kan reeds gebeuren bij heel jonge kinderen, zelfs bij borelingen, wanneer de geest beseft dat hij een verkeerde keuze heeft gemaakt. Voor de mens is dit natuurlijk een heel erge schok omdat hij iemand ziet verdwijnen die pas in zijn leven is gekomen. Voor de geest echter, hoe jonger het stoffelijk lichaam dat hij loslaat, hoe minder gevolgen hij daarvan heeft.

  • Wel, ik denk daarbij dan ook aan wiegendood. Is dat vaak een oorzaak dat de geest …

Wiegendood is voor het merendeel veroorzaakt door een geest die tot de conclusie komt dat hij een verkeerde keuze heeft gemaakt en nog de kans ziet het lichaam los te laten. Niet in alle gevallen van wiegendood is het zo, maar in het merendeel van de gevallen wel. Maar de keuze kan er even goed zijn op een latere leeftijd, omdat voor de geest de tijd niet bestaat. Dus, voor hetzelfde geld kan u meemaken, dat u een kind hebt van 10 of 20 jaar dat plots een herseninfarct doet, of zich verongelukt. In sommige gevallen kunt u ervan op aan dat de geest de mogelijkheid aangrijpt, wanneer er een toestand is waarmee hij kan bevrijd worden van het lichaam, hij deze toestand aangrijpt en zo het lichaam voor hem uitschakelt. Dit klinkt voor de mens heel erg, zeer wreed, maar in wezen is het dat niet. Want het stoffelijk lichaam is maar voor de geest een voertuig dat hij gebruikt om zijn eigen bewustwording, zijn eigen voortgang in het bestaan te maken.
Zo goed dat, wanneer u als dame een winterjas koopt, misschien zoals het nu solden is, in de solden. U denkt dat u een koopje gedaan hebt, kost u tweemaal niks, u komt ermee thuis, u doet hem aan en u stelt vast dat u u miskocht hebt. Dat hij spant, te klein is, of eender wat. Wat doet u? U zult waarschijnlijk dat koopje aan spullenhulp meegeven. Vindt u dat dan erg? Misschien vindt u het erg voor het geld dat u eraan gegeven hebt, maar uiteindelijk hebt u niet de last de kledingstuk te moeten dragen dat u niet past. En is het kledingstuk dat voor u niet handig is, dat u wegdoet, een betere daad dan bv. wanneer het heel koud gaat worden, met een jas te moeten lopen die niet sluit, die niet past, waardoor u misschien een longontsteking opdoet.
Ik hoop dat ik met deze voorbeelden het een beetje duidelijk kan maken en dat u niet de indruk krijgt dat wat betreft al die zaken die gebeuren en in de ogen van de mens toch redelijk zwaar overkomen, dat dit zomaar een sadistische neiging zou zijn van gene zijde. Dit is het helemaal niet. U moet, wanneer u praat over het Goddelijke, over de kosmos, het in zijn juiste context bekijken. En ik hoop dat ik u dit deze avond toch een klein beetje heb kunnen duidelijk maken.

  • Broeder, kan u eventueel eens een voorbeeld geven van het andere geval, waar de geest dus niet onmiddellijk beslist om het lichaam los te laten, maar waar een soort inkapseling plaatsvindt; dus waar het lichaam nog een hele tijd blijft voortleven, maar dan eigenlijk vrij afgezonderd en helemaal niet in goede verstandhouding met de geest.

Maar mijn beste vriend, kijk rondom u. U ziet dagelijks mensen over straat lopen. Denk toch niet dat iedereen die u tegenkomt in uw leven, dat dit een zeer bewuste incarnatie is. Kijk gewoon rondom u. U zult mensen vinden die fanatiek zich ergens aan binden. Let op wat zij zeggen, op wat zij doen, en u zult dadelijk opmerken dat er iets fout zit. Het is niet zo moeilijk deze te ontdekken. Maar, hebt u er iets aan? Nee. Want zulke mensen kunt u niet helpen. Zij staan er niet voor open. Zij gaan alleen hun weg, waarvan zij vinden dat deze correct is. Zij zullen meestal alles verwerpen wat maar enigszins te maken heeft met een niet-stoffelijk denken. Want dit jaagt hen angst aan. Zij zullen proberen zich vast te ankeren in de stof. Ze kunnen misschien eenzijdige perfecte wetenschappers worden. Ze kunnen misschien ook eenzijdige perfecte gangsters worden, of misschien toppolitici. Alleen door het feit dat zij zich aan iets ankeren dat zij niet durven loslaten en dat zij niet durven verder denken dan wat hun wereld is. Want op het ogenblik dat zij maar enige hint moeten overdenken, stort hun ganse theorie van IK, in hoofdletters, in elkaar.
Ik denk dat ieder van de aanwezigen hier toch genoeg mensen kent die zulk een leven leiden. Nu ga ik het nog wat ingewikkelder maken: Het kan zijn dat een hoog bewuste geest juist zoiets kiest om door te maken. Maar dat is nu om jullie even te plagen.
Zijn er nog vragen?

  • Ja broeder, ik heb nog een vraag rond het evenwicht. Heb ik het goed verstaan dat, als men zou zeggen dat een paar mensen bezig zijn met het Licht, dat die dan automatisch het tegendeel ook creëren?

Ja.

  • Is het dan wel goed om met het Licht bezig te zijn?

Kijk, licht en duister, menselijk uitgedrukt, zijn altijd in evenwicht. Alleen, in de totaliteit van de kosmos is het voor u niet voorstelbaar hoe dit juist in elkaar zit. Wat voor u nu licht betekent, kan voor sommigen duisternis zijn. En wat voor u duister betekent, kan voor de andere licht zijn. Uiteindelijk, vergeet niet dat we spreken over het Goddelijke. De kosmos is een creatie, een goddelijke creatie. Een goddelijke creatie kan alleen maar een uiting zijn op het ogenblik dat er een erkenning mogelijk is. En er is maar een erkenning mogelijk van licht wanneer er het duister is. Zonder duister kan u geen licht hebben, zonder licht kunt u geen duister hebben.
Op een avond als deze, en wij, sprekers, die jullie trachten verder te helpen op jullie weg in het licht, wij houden ons aan deze vorm. Omdat wij, vanuit de kennis die we opgedaan hebben en de mogelijkheden die daarin zijn, dit voor ons de meest juiste evolutie vinden. Daarmee willen we niet zeggen dat we de andere wegen verwerpen. Alleen zeggen we: “We zijn niet in harmonie, volgens ons voelen en weten, met deze andere wegen.” Nochtans, kosmisch gezien is het evenwicht daar, en zal ook via die weg dat goddelijke, dat creërende terug bereikt worden.
Ik hoop dat dit niet te verwarrend is en u neemt het voor wat het waard is, maar waar licht is, vind ik het persoonlijk toch altijd nog aangenamer dan waar het duister is. Want waar licht is, kan ik aanschouwen, kan ik leren, kan ik verder gaan. En waar het duister is, zit ik blok.

Maar u hebt vanavond gevraagd naar deze grote wetmatigheden. Beste vrienden, wij kunnen vanuit onze zijde er wel iets over vertellen, maar wij weten ook dat het voor de mens bijna onbegonnen werk is deze wetmatigheden volledig te vatten. Ik zou als voorbeeld kunnen zeggen: U kunt een mier ook niet leren hoe u met een auto moet rijden. Daarmee wil ik niet zeggen dat jullie mieren zijn, maar ik wil het in de juiste grootorde zetten. Dat kleine wondere schepsel dat een mier is, dat in zijn leven denkt het summum in de schepping te zijn – want ze zijn zo handig, ze kunnen zoveel, want dat kleine diertje in verhouding tot de mens kan enorme prestaties leveren – nochtans is het onmogelijk dat kleine diertje bij te brengen hoe u met een auto moet rijden.
Zo is het onmogelijk voor jullie de échte kosmische wetmatigheden als stofmens te begrijpen. Maar wat niet onmogelijk is, en dat is belangrijk, en dat hebt u als mens voor op die intelligente mier, is dat u via uw innerlijk, via het erkennen van het goddelijke in u, via het aanvoelen van: ik ben deel van dat oneindig grote geheel, u langzaam maar zeker daarin een mystieke beleving kunt hebben die u veel meer bijbrengt en die u veel zaken veel duidelijker zal laten aanvoelen dan wat ik, als uw dienaar hier, u duidelijk kan maken.
En daarom, beste vrienden, probeer gewoon in alle rust de kosmos in u te voelen. Probeer het steeds opnieuw, tot op het ogenblik dat u de ervaring zult meemaken dat er een flits als het ware overgaat, dat u plots voelt: ja, ik ben deel, ik ben één deel in dat geheel en zo dat geheel. En dat aanvoelen, dat ervaren dat zal u veel meer bijbrengen, veel meer duidelijk maken dan vele avonden te luisteren over de wetmatigheden in de kosmos of misschien bibliotheken leeg te lezen over deze zaken

Als er geen dringende vragen meer zijn, zou ik de avond willen besluiten. Zoals dit van mij verwacht wordt, doen we dit met een gezamenlijke meditatie. We kunnen misschien op een avond als deze even proberen om een kleine glimp in de meditatie op te vangen van de kosmos waarvan we deel zijn. Een kosmos, lieve mensen, die jullie oneindig veel schenkt. Een kosmos waar ik alles kan aan vragen, die wanneer u maar een beetje in uzelf gelooft, ook voor u alles kan waarmaken.

Meditatie: De kosmos

U bent mens, maar u bent ook geest. Laat even dat stoffelijk lichaam rusten. Ontspan u even. Geef even aan uw lichaam het bevel: Kom tot rust. Laat uw hartritme rustig worden. Vergeet even alle kleine zorgen die u hebt. Adem een paar maal rustig en diep. Laat alles gewoon wegvloeien wat u ook maar stoort.
En voel dan, wanneer uw lichaam in rust is, hoe uw geest zich vrij maakt. Voel hoe dat rustende lichaam de mogelijkheid krijgt om via zijn geest even contact te nemen met de sferen rondom hem. Kijk rondom u met uw geestelijke ogen en zie het licht. Het licht dat straalt. En stel u even dat we staan voor de eerste trede van een mooie lichtende trap. Een trap die steeds verder in het licht omhoog stijgt en laat ons de weg gaan zoals men vroeger in de oudheid deed, de trappen van bewustwording opstijgen.
Laat uw geest trap na trap steeds hoger klimmen. En wat ziet u dan, wat neemt u dan waar? Dat het groepje waar u nu inzit, verkleint tot één geheel, tot één stip, één kleine stip. En we gaan verder, verder en verder. En dan merkt u op dat ons groepje hier deel wordt met de vele andere groepjes die met dat zelfde licht werken. Het wordt één prachtige kristal. En we gaan verder, steeds meer het licht tegemoet. De trap van bewustwording is oneindig. Op een bepaald ogenblik zien we dan hoe de planeten, hoe de zonnestelsels allemaal één lichtend geheel zijn, hoe dit straalt, hoe dit is als een geslepen diamant die schittert met een ongekende karaatswaarde van licht.
Dan gaan we verder en verder. En steeds meer zien we hoe die kosmos, die oneindige kosmos één geheel is, hoe alles daarin aanwezig is, om uiteindelijk, wanneer we komen zo ver we kunnen, ons te realiseren dat we ons eigen stoffelijk lichaam bekijken. Die eenheid, die entiteit die hier in deze kleine kamer zit, is exact gelijk aan dat prachtige grote dat we doorleefd hebben, doorschouwd hebben, gevoeld hebben.
En voel nu aan dat u onafscheidelijk deel van deze kosmos, hoe in u de Schepper, de Vader u de mogelijkheid heeft geven dit te doorleven, dit te aanschouwen, deze kracht in u op te nemen. Deze kracht die u nu krijgt, die u zelf hebt ontvangen omdat u ze zelf bepaald hebt. Deze kracht die nu, gekoppeld aan uw ziel, ervoor zal zorgen dat u in de komende tijd, wanneer u het nodig hebt, maar even terug te denken hebt aan dit moment. En de eenheid die u dan terug ervaart, het licht dat dan in u openbloeit zal voor u voldoende zijn om welk probleem ook dat op uw stoffelijke weg voorkomt, voor uzelf op een lichtende wijze op te lossen. Want beseffende dat alles één is, maakt het voor u mogelijk met deze kracht een lichtbaken te zijn voor alles en voor ieder die rondom u leeft.
Koester deze kracht, maar wees niet bang ze te gebruiken. Koester deze kracht, vrijelijk delende met ieder die bij u is. Want gedenk, deze kracht is u geschonken om te gebruiken, zoals u van uw Vader alles gekregen hebt om te gebruiken, om te doorleven. Want niets in deze kosmos is zinloos. Alles is zinvol. En wanneer u vertrekt vanuit deze kracht, vanuit de vaderlijke kracht die dit heeft doen ontstaan, in harmonie met het vrouwelijke gegeven, dat ook weer een eenheid is, wel, dan zal u voor deze aarde in de komende tijd een waardevolle factor wezen.

Zo, beste vrienden, ik dank jullie voor jullie medewerking. Ik dank jullie voor jullie zeer aandachtig gehoor bij deze toch zeer moeilijke materie. Een laatste raad, die u misschien ook kunt zien als een kosmische wijsheid: Tracht in uw leven alles te herleiden tot het eenvoudigste. De eenvoudigste oplossingen zijn de juiste. Hoe ingewikkelder, hoe verder u van het Licht en de Bron af bent. Sta mij toe in naam van alle broeders hier aanwezig jullie voor de toekomst nog veel sterkte toe te wensen en wij hopen, nu u even deze kracht hebt waargenomen, dit in de komende tijd als een bruikbaar instrument steeds bij u zult dragen.