Mogelijkheden van eigen gedachten.

image_pdf

11 maart 2000

Voordat ik begin van iets te brengen: Wij sprekers van Gene Zijde zijn niet onfeilbaar en niet alwetend, daarom hebben we graag dat uzelf nadenkt over hetgeen wordt gebracht.

Ik zou graag vanavond jullie even kort onderhouden over de mogelijkheden van jullie eigen gedachten. Zoals je weet zijn er heel veel mensen die bepaalde gedachtebeelden gaan opbouwen dat eigenlijk wenselijkheden zijn.

Gelukkig kennen zij de kracht niet van wat zij eigenlijk denken of wat zij eigenlijk wensen. Waar we naartoe willen gaan vanavond is het volgende: gedachten van de mens zijn a.h.w. krachtvelden. Je moet het als volgt bekijken. Wanneer u iets denkt, dan bestaat dat denken in wezen even sterk als wanneer u iets doet. D.w.z. gedachten die je vormt worden in een parallelwereld a.h.w. omgezet, een soort tweede werkelijkheid. Wanneer iemand dus – en laat ons hier het houden bij positief denken – vooral iets positief naar voor brengt en die bouwt dat heel duidelijk op, dan realiseer je eigenlijk al hetgeen wat dat je denkt, wat dat je opbouwt. Bijvoorbeeld: er is iemand die je wilt helpen, maar die persoon bevindt zich op grote afstand van u. Je kunt daar niet dadelijk als dusdanig materieel stoffelijk hulp geven, maar je kunt wel via uw gedachtekracht bv. zorgen dat die persoon geholpen wordt.

Hoe doe je dat? Heel simpel, je bouwt gewoon een beeld op van hetgeen wat je zou doen wanneer je bij die persoon zelf zijt. Door dat beeld zo correct en zo duidelijk mogelijk te maken creëer je a.h.w. die tweede werkelijkheid. De andere die eventueel op u toegespitst is – maar dat hoeft niet, maar het is gemakkelijker indien hij op u is toegespitst is – zal hetgeen wat jij uitstraalt ervaren en daardoor resultaten bekomen.

Stel u voor, je hebt iemand die laat ons zeggen een astma-aanval heeft. Zo iemand heeft gebrek aan lucht, aan zuurstof. Op het moment dat jij dat weet en je kunt u voorstellen dat de persoon rustiger wordt, en je kunt u voorstellen dat bv. zijn spieren, zijn zenuwen meer ontspannen, gaat de crisis als dusdanig kunnen overgaan en gaat de persoon in kwestie gemakkelijker ademen waardoor dus dat het gevaar van de astma-aanval wijkt.

Maar je kunt dat ook op andere terreinen. Je kunt bv. ook iemand beïnvloeden die met een wagen rijdt, of iemand die met een fiets rijdt, door in positieve zin dus een gedachte naar voor te brengen waardoor de persoon in kwestie juister kan handelen, juister kan reageren. Stel, je weet persoon A rijdt van punt B naar punt C. Je hoort via de radio dat daar een file is, er is een ongeluk gebeurd. Op het moment dat jij uw gedachten op die persoon kunt richten en doorgeven dat daar een file is, gaat die persoon waarschijnlijk een afrit nemen en zo de file vermijden.

Dat zijn mogelijkheden die aanwezig zijn in uw gedachten. U kunt daar heel ver mee gaan. Waarom brengen we dit eigenlijk hier naar voren, hoe dat je met uw gedachten kunt werken? Het is zo dat wanneer je in een groep als deze jullie gedachten bundelt op één punt bv. en iedereen maakt dezelfde voorstelling, dan kun je daarmee enorm veel bereiken.

Stel u voor, er doet zich in uw omgeving een hele zware crisis voor, laat ons zeggen er breken gewelddadige stakingen uit. Op dat moment is er een algemene paniek enz. Wanneer een groep als deze zich dan samen zet en samen een gedachte opbouwt van rust, van evenwicht, en in beelden dus dat ziet gebeuren, dan ga je krijgen dat je over een heel groot gebied de chaos die bezig is, het geweld dat bezig is, zeer sterk gaat afzwakken en in veel gevallen zelfs dicht bij de kern van de groep gaat teniet doen, waardoor dus verdere moeilijkheden, waardoor vele problemen enz., dus kunnen voorkomen worden.

En je kunt dat op heel veel zaken doen. Je kunt dat ook doen bv. naar alle mogelijke vormen van religieus fanatisme, je kunt dat op alle terreinen die maar denkbaar zijn, kun je resultaten bereiken. En dat is van groot belang.

  • Betekent dat dat we dit beter niet alleen doen, maar proberen van er iemand bij te hebben om dat te versterken?

Het is zo dat wanneer je gezamenlijk iets doet, je een zeer of een veel sterkere kracht kunt opwekken, kunt a.h.w. gebruiken om resultaten te bereiken.

Nu wil dat niet per se zeggen dat je steeds in groep samen moet zijn. Je kunt u ook instellen op de groep, je kunt u ook instellen op de broeders aan de andere zijde en van daaruit dus een soort gemene deler maken en werken, dan kun je ook resultaat bereiken.

Maar gezien dat je mens zijt, dat je in de stof leeft, is het voor de mens eigenlijk altijd best dat hij zich gesteund voelt door gelijkgestemden die ook in de stof zijn. En samen zoiets opbouwen kan heel goede resultaten geven. Kijk, om een praktisch voorbeeld te geven: in oorlogsgebieden komt soms voor dat mensen werkelijk dus – ik zou bijna zeggen – in de val zitten, niet meer weten van wat hout pijlen maken, doodsangsten uitstaan enz. Op het ogenblik dat binnen zo een groep van mensen er enkelen zijn die werkelijk rust en harmonie kunnen creëren, die dus met hun gedachten a.h.w. iets positief kunnen opbouwen, dan ga je zien dat daar ineens wijzigingen optreden in eigenlijk de uitzichtloze toestand van de groep. Ik kan u vertellen dat dat gebeurd is in alle oorlogsgebieden die wij de laatste maand gekend hebben. Van Kosovo over Tsjetsjenië, noem maar op. Overal zelfs in Zuid-Amerika onder bepaalde gevallen zijn zulke zaken opgetreden. Mensen die doodsangst doormaken, die niet meer weten hoe zij kunnen vluchten, of dat zij moeten vluchten, die echt volledig elke richting kwijt zijn, die geholpen zijn geworden door zulke groepen.

Want jullie hebben hier wel het grote voordeel dat je nog in wezen in een redelijk rustig gebied verblijft, maar velen van de groepen en groepjes die op aarde nu werkzaam zijn en waar veel mensenlevens a.h.w. van afhangen zou ik bijna mogen zeggen, hebben niet de privileges die jullie hebben. Moeten werken onder veel moeilijker omstandigheden. Maar toch behalen zij soms heel schitterende resultaten. En juist doordat zij zoveel mensen kunnen bereiken, verandert er ook heel veel. Mensen hebben niet door dat wanneer gewoonweg op een bepaald ogenblik angst even wijkt, dat men ineens andere mogelijkheden ziet, dat men dan vanuit zijn uitzichtloze situatie weg kan en dat ook de andere partij, de tegenspeler a.h.w. zijn positie moet wijzigen, ineens voor voldongen feiten soms komt te staan, die ook niet ingecalculeerd waren.

En dat is op het ogenblik binnen de chaos die op veel plaatsen heerst, een zeer positief aspect.

  • Zouden wij dan niet meer moeten doen?

Het is niet aan mij te zeggen of dat u dat meer of minder moet doen. Het enige wat ik daar op kan antwoorden is, hoe meer jullie samenwerken, hoe sterker jullie je band maakt, hoe meer resultaten dat je zult bereiken.

En naar de toekomst toe kan ik daar gerust bij zeggen: Het zal in de toekomst hard nodig zijn. Want hier ook blijft luilekkerland niet bestaan, zoals je zou wensen dat het blijft bestaan.

Vele wijzigingen zullen zich ook voltrekken en misschien nog sneller dan dat jullie lief is.

Het kan ook niet anders, maar goed, hoe sterker jullie de band maken hoe meer harmonie, hoe positiever jullie denken gericht is, hoe meer resultaat.

Het sluit ook niet uit dat je bij wijze van spreken ieder voor zich ook nog een keer met anderen samen een kern vormt en zo a.h.w. steeds verder uitbreidt. Het sluit niet uit dat er nieuwe personen opdagen die zich daarbij aansluiten. Je staat voor woelige tijden, maar dat weet je al, daar vertel ik niks nieuw mee. En het is van belang dat zeer velen onder ons kunnen werken met de krachten van een gedachte. Eigenlijk is het puur magie a.h.w. of occultisme zoals jullie het graag zeggen. Maar het is niks nieuw, het is zo oud als de mensheid zelf.

De kracht van gedachten houdt in dat je eigenlijk alles kunt realiseren waar jezelf in gelooft en dat is zeer veel hoor, heel veel. Vanop het ogenblik dat je het u kunt voorstellen, maak je het waar in een tweede werkelijkheid en die tweede werkelijkheid kan toegepast worden in het dagdagelijkse leven.

  • Is dit een uitnodiging om meerdere mensen in de groep te brengen of is het gewoon neutraal?

Ik heb geen – hoe moet ik het in uw taal zeggen – toelating om u te zeggen van je moet dit of je moet dat, dat moeten jullie zelf aanvoelen, dat moeten jullie zelf onderling beslissen.

Wat ik daar wel op kan antwoorden nog is: dat hoe verder je gaat en hoe meer je dus in geestelijke ontplooiing gaat, hoe moeilijker het zal worden om binnen deze groep dus nieuwe mensen in te brengen.

Omdat, ja, eens dat je als groep gaat samenwerken zoals we nu bezig zijn – vergeet niet, hier is een trillingsverhouding – die trillingsverhouding versterkt en vergroot. Nu, iemand die daar niet toe behoort en die nog niet zo ver is dat die dat kan opnemen, die zou zich in zo’n groep wel eens heel ongelukkig kunnen gaan voelen.

Kijk je moet het zo zien, wanneer je iemand hebt die sport doet, bv. een marathonloper. Ja, je kunt beginnen in groep en treinen. En als je dan laat ons zeggen 1 jaar getraind hebt op die marathon, dan heb je een bepaalde conditie. Zeg nu, ik neem daar ineens iemand bij en die moet evenveel doen als wij, je verstaat dan dat dat moeilijk wordt, want die heeft nog niet die conditie. En daarom is het misschien interessanter van – hoe moet ik het zeggen – zelf individueel dan weer meer mensen aan te spreken of uit te dagen of samen te werken, en deze groep als dusdanig als kern te behouden van uw samenwerking, van uw ontwikkeling. Kun je me volgen?

  • Wil dat zeggen dat wij naar anderen moeten doorgeven?

Dat moet altijd de bedoeling zijn! Je moet altijd hetgeen wat je kent aan anderen doorgeven.

Het is niet de bedoeling dat hetgeen wat je kent, dat je dat in u opsluit en bewaart a.h.w. in een donkere kist en er nooit meer laat uitkomen. De bedoeling is dat al hetgeen wat nu aan jullie medegedeeld wordt, maar ook wat dat vroeger al naar voor is gebracht, dat dat effectief doorgegeven wordt. Nu begrijp ik u best dat doorgeven en doorgeven, daar kan veel verschil in zijn. Het zal zeker heden ten dage niet mogelijk zijn om alle kennis die jullie nu al bezitten – en dat begint toch al een beetje – van die zomaar aan een wildvreemde die op die terreinen niet thuis is zomaar door te geven.

Maar je kunt het ook anders doen. Je kunt het in uw houding doen. Je kunt het via gedachten doen. Er zijn zoveel mogelijkheden waardoor dat je je opstelt in de maatschappij en waardoor dat je hetgeen wat in u leeft kunt overdragen zonder dat de andere partij moet aanvoelen dat hij iets moet aannemen. Wanneer dat jij gewoon een positieve houding hebt en alle anderen rondom u zitten met angst, en jij bekijkt de zaken positief, dan gaat vanuit uw positiviteit naar de anderen die positiviteit de anderen beïnvloeden. En die angst zal minder worden. En hoe meer dat jij dus dat uitstraalt, eventueel bijpraat of vertelt of doet, hoe rustiger de andere partijen kunnen worden. En zo kun je uw kennis, uw mogelijkheden, uw praktische vaardigheden doorgeven. Zijn er nog vragen?

  • Het doorgeven van bepaalde zaken kan enorm veel kracht vergen van de persoon die doorgeeft. Hoe kan de persoon in kwestie zich daartegen wapenen?

Maar beste zuster, de kosmos is vol met kracht. Stel u gewoon open, alles rondom u wanneer je positief zijt is kracht. Stel u gewoon in op het Licht. Als je het moeilijk hebt met het visualiseren, denk gewoon aan de zon. Denk gewoon aan de kracht van de zon. Denk gewoon dat de zonnestralen, het licht van de zon u bereikt. En dat je a.h.w. u oplaadt. Je moet niet ver gaan zoeken, overal heb je kracht rondom u. Ga even buiten, trekt het bos in, ga tegen een boom staan. Neem een eik, een beuk, laat de kracht in u vloeien. Wees toch niet bang van kracht te geven. Kracht is er overal, maar je moet het zien, je moet ze aanvoelen. Dat moesten jullie nu toch al lang weten. Het is toch niets nieuw. Je kunt nooit te veel kracht geven.

Wanneer iemand u hulp vraagt en je geeft, hebt geen schrik, het vult wel aan. Oké, je kunt u misschien een keer achteraf een beetje moe voelen, maar dat is het probleem niet. Wanneer de ander geholpen is, alleen al het geluk dat dat u schenkt van de andere te mogen helpen, geeft u al kracht, geeft u al vreugde.

  • Stel dat wij dus een aantal mensen vinden of kennen en dat we daar een paar sessies mee hebben Wat is dan eigenlijk de bedoeling dat we met zijn allen dan doen. Oké, informatie doorgeven, maar het ging daarjuist over gedachten gebruiken om dingen positief te beïnvloeden. Krijgen we dan ergens inlichtingen, instructies van wat er te doen valt of moeten we onze eigen creativiteit en fantasie de loop laten gaan?

Kijk, wanneer je je gewoon openstelt, gewoon zegt van: “Vrienden schenk mij, geef mij het juiste inzicht.” Of wanneer dat je het misschien een beetje, ja, religieuzer aanpakt, dat je zegt “God” – is nogal ver gegrepen in jullie denkwereld – maar je zou misschien kunnen zeggen één of andere engel of heilige – ik weet niet hoe jullie hier eigenlijk juist denken, is een beetje een probleem voor mij. Maar gewoon of je zegt: “Broeder” – is mij gelijk – en je stelt u daarop in. Waarde vriend, met zeer velen, wanneer dat je aan die positiviteit denkt, zijn ze bereid u te inspireren, uw gedachten te beïnvloeden, te helpen, in het positieve, u a.h.w., ja,  wat je op dat moment moet zeggen, moet weten, moet overdragen, van dat voor u duidelijk te maken. Alleen, je moet het doen. Je moet geen angst hebben. Wees niet bang van: ik ga dat niet kunnen, of dat gaat niet lukken. Ik zit hier ook te wauwelen, en ik heb het hier moeilijk omdat ik kom vanuit een ander – ja, ik ga niet zeggen van wat, maakt niet uit – maar ik heb problemen met de juiste woordkeuze. Maar als ik het niet doe, dan gebeurt er niks. Ik grijp deze kans om a.h.w. iets bij te brengen. Jij kunt dat ook hoor, daar is niks speciaals aan. Maar je moet u gewoon openstellen.

Kijk, vergeet even het idee fix dat je hebt dat er tussen de wereld waarin jij nu leeft, die wereld van stof en die luxe die hier is, a.h.w. die materiële luxe die u verblindt, daar is geen grens, geen muur tussen de wereld waarvan ik kom, of gene zijde – zoals jullie dat zo mooi noemen – die grens trekt u maar zelf. Die grens die denk jij dat die bestaat, maar in wezen bestaat die niet. Rondom u hier zijn we met redelijk velen op het ogenblik die allen trachten hier een positieve inbreng te geven. En ik weet, wij zijn niet de gewone sprekers die jullie gewoon zijt. Om bepaalde redenen hebben wij de mogelijkheid gehad van even onze boodschap te brengen, dus, heb geen schrik. Stel u gewoon open. Het is nodig.

Kijk, de wereld van waaruit wij komen, hebben vele mensen nodig zoals jullie. En ik zeg niet dat je direct naar onze kant moet komen, verre van, blijf nog maar wat gerust in de stof, de ervaringen kun je hier opdoen, maar vanuit de ervaringen die je kunt opdoen, en die je kunt doorgeven, kun je velen op deze wereld die nu lijdende zijn, die voor jullie eigenlijk onvoorstelbaar is dat zij dat doormaken, welk lijden zij doormaken, daar kunnen jullie ondanks alles een lichtje zijn dat toch schijnt in die enorme duisternis, waardoor zij zich kunnen bevrijden vanuit hun ellende.

Je kunt meer dan je denkt. Jullie hebben veel meer mogelijkheden.

Dus als je nu vraagt van: moeten wijzelf een groep oprichten, je moet niets, je moogt.

En als iemand u iets vraagt, antwoordt volgens dat wat je aanvoelt dat juist is. Hebt geen angst, want jullie gedachten spelen jullie soms parten, in die zin dat je denkt: oei, wat gaan ze van mij denken? Maak niet uit. En het is dikwijls omdat je u blokkeert dat je uw gedachten niet wil vrijgeven, omdat je angst hebt wat men over u gaat zeggen of gaat denken, dat je juist de trein a.h.w. mist. Of dat je juist niet zegt wat de andere persoon had moeten horen om geholpen te zijn.

Versta je? Dus jullie zijn in feite hier enorm geprivilegieerd. Je hebt alle mogelijkheden. Gebruik ze, gebruik jullie kennis, jullie kennis aan gedachtekracht in positieve zin. Dan ga je zien, dan ga je echt als mens een leven hebben gehad wanneer je aan onze zijde komt dat heel waardevol was. Dan ga je tevreden kunnen zijn.

Ja, in de stof zul je natuurlijk – laat ons zeggen – niet de grote meneer zijn. Maar waarom, wat betekent grote meneer of grote mevrouw? Sorry voor de dames hier aanwezig.

Heeft geen waarde.

Wat waarde heeft, vrienden, is hetgeen je kunt betekenen voor de ander. En dat kun je niet als je minister president bent en dat kun je niet als je directeur generaal zijt, of dat kun je niet wanneer je denkt: wat ben ik nu een belangrijk personage, want ik geef zoveel mensen werk? Sorry, vrienden, vergeet die ijdelheid. ‘t Is niet dat je dat niet moogt zijn. Maar tot hiertoe zien we spijtig genoeg of moeten we nog altijd de eerste leider tegenkomen die het niet voor zichzelf is geworden. Dat is het grote probleem.

Maar dat heeft ook te maken met menselijke incarnatie.  Kijk, hoe verder je komt in de macht als mens – misschien kan dat jullie ijdelheid strelen – maar hoe meer macht je hebt, hoe primitiever uw incarnatie is. Een figuur als Jezus bv. die voor jullie toch een zeer belangrijke persoon was, dat was in zijn tijd eigenlijk een terrorist, een rebel. Van generlei waarde. In het systeem van over 2000 jaar was die man van geen tel. Maar juist omdat hij voor die maatschappij van geen tel was, kon hij zijn boodschap brengen. Een boodschap van liefde.

Kijk, een andere – ik moet zien dat je ze kent, want ik mag er geen zeggen die jullie niet kennen – maar neem nu een keer Siddhartha. Hij was prins, hij kon macht hebben of zou macht gehad hebben. Wat deed Siddhartha? Hij liet alles achter zich. Hij ging leven in armoede, ging als bedelaar de wereld rond. Maar zijn theorieën zijn nooit of hebben nooit de wereld maar verlaten.

En hetzelfde hebben we in onze streken nu meegemaakt met de Nieuwe Wereldleer en de Nieuwe Wereldmeester, zoals jullie hem hier noemen, als ik het goed voorheb. Mensen die ook uit een milieu kwamen dat je met jullie milieus kunt vergelijken – gegoed rijk, hebben kunnen studeren, hebben zelf universitaire diploma’s behaald – en wat hebben ze gedaan? Alles achtergelaten, alles, en gewoonweg zo de wereld ingetrokken. Op het strijdgebied eigenlijk dat Azië is. Arabië daar, zij hebben in de meest voor jullie onvoorstelbare situaties hun boodschap gebracht. Oké, ze zijn ook vermoord, dat is waar, maar hun boodschap is zo belangrijk dat gans de nieuwe heerser Aquarius daarop gebaseerd is.

Het is heus niet diegene die met vliegtuigen de wereld rondvliegt en zegt: “Ik breng u de boodschap” of het is heus niet de president die zegt: “En als je niet braaf bent zal ik u mijn bommen op uw kop gooien” – om het zo te zeggen – die de wereld zullen veranderen, of die impact hebben. Zij zijn alleen maar de pionnen van de demonie en hebben weinig nog te maken met de opkomst van het licht en het positieve dat geboren wordt.

Dus, vrienden, wees blij, jullie hebt eigenlijk, ja, ik kan het zo zeggen, ja, alle kaarten in handen. Ik heb gezien dat hier vooral interesse is voor kaarten. Wel, wij hadden dat in onze tijd ook, interesse voor kaarten, maar het was op een andere wijze. Maar goed, kijk, de waarde van die kaarten ligt hem ook in: hoe help ik er mijn medemens mee. Op het ogenblik dat jullie – hoe zeggen ze dat ook weer hier in het Nederlands – jullie hals te dik wordt met die kaarten, zal het niet gaan. Maar wanneer je het doet om werkelijk de ander te helpen, om inzicht te geven, om de mens a.h.w. het licht te geven, de mogelijkheid om een oplossing in zijn problemen te vinden, de mogelijkheid om via de kaarten die zij van u mogen trekken hun angst te kunnen overwinnen, wel mensen, dan ben je goed bezig, en dan gaan die kaarten zeer waardevol zijn.

En dan ga je ook de vreugde kunnen bezitten van de positieve resultaten van hetgeen je gedaan hebt. Ben ik duidelijk genoeg?

Ja? Heb je hier nog vragen rond?

  • Maar zoals u het zegt, zou al wat leiding neemt meestal negatief zijn. Is dat een algemene lijn?

Lieve zuster, uw vraag die u daar stelt is op verkeerde fundamenten gebaseerd. Neem mij niet kwalijk dat ik dit zeg. Neen, het is niet zo dat iedereen die leiding neemt, negatief is. Je kunt ook positief leiding nemen. Trek uw gedachten open. Bezie het breder. De wereld is meer dan de mensen die jij kent alleen. Uw groepje heeft in jullie ogen ook een leider, hetzij dan waarschijnlijk met een lange “ij”.  Maar ja, hij heeft soms ook van die zotte gedachten, hoor. Die man bedoelt het wel goed, maar ja, mag ik eigenlijk ook weer niet zeggen, zeker? Maar goed. Neen, maar het voordeel van uw leider is dat hij het tenminste probeert. Die man volgt wat hij voelt. Dikwijls dat hij het niet kan vertalen, dat is juist, maar dat is niet erg. Hij volgt wat hij voelt. Hij volgt wat hij moet doen. En het was heus geen kritiek wat ik hiermee bedoelde als ik zei met die lange “ij”. Maar hij geeft ons de mogelijkheid nu om jullie iets te vertellen.

Oh, hij leert daar ook uit, hoor. Je moet niet denken dat hij er niet uit leert, hij leert daar ook uit. En zo is het voor iedereen. En wanneer iemand in een situatie komt waar dat hij spontaan leiding moet nemen, en wanneer hij of zij daar de beste bedoelingen bij hebben, dan is daar niks fout aan. Wat ik daarjuist bedoelde, lieve zuster, was dat iemand bv. zoals je nu weer ziet met de verkiezingen die weer in Amerika woeden, dat mensen over lijken gaan a.h.w., letterlijk en figuurlijk, om president te kunnen worden, om zo’n leiderschap waar te nemen, dat bedoel ik. Of mensen die bv. leiding willen nemen van enorme concerns, om te kunnen zeggen: “Zie eens, ik heb meer macht als bv. de  president van het land.” Want als ik zeg: “Zo moet het gebeuren, gebeurt het zo.” Dat bedoel ik.

Ik bedoelde heus niet iemand die bv. een zaakje voert. Dat was hoegenaamd niet de bedoeling.

Ik spreek wel degelijk over diegenen die dus macht om de macht zoeken. Over diegenen die over lijken gaan, die oorlogen voeren. Over de machtswellustelingen die bv. in Afghanistan aan het bewind zijn en in Irak en Iran, dat bedoel ik.

U hebt echt geen idee wat voor soort mensen er daar allemaal macht hebben en die op een wijze gebruiken die voor het Westen zelfs bijna niet voorstelbaar is.

Jullie leeft hier in een echt beschermd area a.h.w. zonder te beseffen – oh, je leest wel eens de krant of je ziet wel eens tv – maar dat geeft geen tiende van de gruwel weer die op het ogenblik op vele plaatsen op deze planeet woedt.

Ja, je krijgt bv. – men geeft mij dat hier juist door – beelden van Afrika. Oh, wat is uw maatschappij daar goed bezig. Men gaat mensen uit het water redden. Men publiceert, men laat filmpjes zien. Mens, je hebt er geen gedacht van wat daar gebeurt.

Miljoenen mensen zijn naar onze zijde gekomen. Je zult nooit weten hoeveel. Maar geloof niet alle berichten die men daarover naar voor schuift. Een continent zoals Afrika op het ogenblik, is a.h.w. aan het uitsterven.  Oh, het is al jaren geleden – ik dacht niet dat het hier bij jullie is gezegd, maar in andere groepen duidelijk naar voor gebracht – de toestanden die in Afrika op het ogenblik gebeuren, kun je vergelijken met de ondergang in feite zoals de wereld gekend heeft in de tijd van Atlantis. Ganse bevolkingsgroepen worden van de kaart geveegd. Gebieden worden voor heel lange tijd totaal onbewoonbaar. Maar langs de andere kant ga je dan zien dat ineens heel kleine groepen in volle opbloei gaan komen, totaal nieuwe zaken gaan naar voor brengen.

Maar dat kan alleen maar gebeuren nadat dus dat oude verdwenen is.

Je zult zien, Afrika zal nog de broeihaard zijn van velerlei nieuwe ziekten. Ook dat is hier vroeger al doorgekomen. Je gaat dus gewoonweg – zoals het vroeger al reeds gesteld is – zien hoe de chaos dus zich volledig a.h.w. ontplooit en eens dat die ontplooiing daar volledig is geweest, ga je zien dat daaruit het nieuwe zaad a.h.w. ontkiemt. Nieuwe mogelijkheden ontstaan, ook nieuwe incarnatiemogelijkheden. En dan uiteindelijk ga je krijgen dat er een positieve wereld, toch zeker voor bewustwordingsontwikkeling in het menselijke ras, zal ontstaan. Maar het menselijke ras zal er dan niet meer zijn zoals het nu is. Maar goed, nu ga ik al te ver.

Wat ik wil zeggen, of wat mijn boodschap was die ik trachtte te brengen hier vanavond is: “Mensen gebruik jullie mogelijkheden die je hebt. Je hebt heel veel in jullie. Ieder die hier aan de tafel zit, kan veel meer dan hij of zij tot heden heeft gedaan. Gebruik jullie gedachten. Wees ervan overtuigd wanneer je positief denkt dat je resultaat behaalt. Dat je anderen kunt helpen. Dat is van belang.”

Ik ga het medium vrijgeven. Want ik voel – of beter gezegd – ik neem waar -zo moet ik het zeggen – dat het te zwaar wordt. Het probleem is een beetje dat alles moet omgezet worden. Dat wij – want we zijn hier met meerderen – niet de taal gewoon waren. Maar wij hebben toelating gekregen om onze boodschap te brengen, omdat onze broeders deze zeer belangrijk vonden.

Neemt mij de stunteligheid van mijn woorden niet kwalijk. Maar luister naar de boodschap.

Vrienden, ik dank jullie voor de aandacht en wees van jullie kunnen overtuigd. Wees overtuigd dat wij er steeds zullen zijn wanneer je onze hulp vraagt, wanneer je onze inspiratie vraagt.

Het ga jullie goed.

image_pdf